amos-3-7-yes-israel-middle-east-sat-dx-reception-f0-signal-monitoring

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                              

 

                  European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

 AMOS 3 at 4.0°W-ME beam : f0=10 926 MHz_V-Reference frequency

                            by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                                                                                      

Text zadania pre v poradí tretie praktické cvičenia :

Text zadania : Na príklade vykonania štyroch cyklov signálneho monitoringu v kvantite 4x24 hodín demonštrujte opodstatnenosť priradenia
atribútu "Referenčná frekvencia f0" pre úplné frekvenčné spektrum vertikálne polarizovaných vlnení vyžarovacieho diagramu "Stredný východ"
z geostacionárnych objektov Amos 3/7 na λ=-4,0°,ako terminus technicus práve pre autorom zadefinovanú frekvenciu f0=10 926 MHz
platnú pre celý európsky región.Dlhoročná autorova prax príjmu potvrdila,že aj napriek tomu že provajder poskytuje typicky jeden až dva (H/V)
výkonové diagramy vo vzťahu k D_aplikovanému priemeru sekundárneho žiarič,k C/N a k LNB-NF,môžem opäť potvrdiť dávno známy fakt
o ktorom som už X-krát písal,že každý transpondér má odlišný výkonový diagram (zmeny,alebo rozdiely v porovnaní s oficiálnymi údajmi
tým väčšie čím sa viac vzdiaľujeme od bodu výkonovej špičky),čo je v priamom vzťahu s opodstatnenosťou mojej snahy po stanovení
referenčnej frekvencie "f0=10 926 MHz"
,ako tej kľúčovej,alebo štartovacej frekvencie pre nastavovanie všetkých sekundárnych žiaričov
v európskej zóne príjmu.

Skrátka výsledky dokazovaní,alebo tiež riešenie pre zadanie č.1 v dnešných praktických cvičení potvrdia fakt že zo všetkých desiatok aktívne
vyťažovaných frekvencii v diagrame "Stredný východ_V pol." je možné zvoliť PRÁVE TÚ JEDNU s klasifikáciou "f0" na ktorej sa demonštrujú
nasledovné fyzikálne atribúty :

⇒1, f0=10 926 MHz_V : je to jediná frekvencia z celého vertikálne polarizovaného frekvenčného spektra na ktorej je možné KAŽDÝ DEŇ
dokázať (až na niektoré príjmové špecifiká to platí v 98-99 % prípadov) jeden stabilný/kontinuálny priebeh LOCKU nosnej s minimálnou rezervou,
ktorá nikdy neklesne pod MER/SNR=2 dB
.To platí za predpokladu prítomnosti nasledovných klasifikácii podmienok v atmosfére
: 0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť, 4/8 polojasno/polooblačno, 5-6/8 oblačno

⇒2,f0=10 926 MHz_V : je to jediná frekvencia z celého vertikálne polarizovaného frekvenčného spektra na ktorej je dokázateľne možné
demonštrovať celodennú stabilitu príjmu s oscilujúcou rezervou od 2,5 do 4 dB (počas jarných a letných mesiacov a výrazne vyššiu rezervu
počas jesenných a zimných mesiacov,čo dokážem neskôr...) a to aj bez nevyhnutnosti aplikovania vynálezu a technologického postupu
s názvom "Synchrónne nanokorekcie" od autora Romana Dávida
.Predchádzajúce tvrdenie spojené s každoročne sa opakujúcim rastom
v intenzite signálneho mikrovýkonu v celom stredoeurópskom meradle priemerne o +3 až 6 dBW len počas zimných mesiacov som dokázal
na exemplárnom stave príjmu bez jedinej pixelácie v kvantite 2x24 hodín aj na výstupe zo sekundárneho žiariča s D=370 cm_15>16.1.2021 a 25>26.1.2021

⇒3,f0=10 926 MHz_V : pre geostacionárne objekty Amos 3/7 tak typický faktor takmer nepretržitej a relatívne vysokej oscilácia mikrovýkonu
počas dňa,v celej stredoeurópskej zóne príjmu,od približne 10:00 do približne 19:00 SEČ sa demonštruje v HRÚBKE KRIVIEK PRIEBEHOV jednotiek
SNR a Level
v grafe signálneho monitoringu,čiže platí :
Čím tenšia je krivka priebehov SNR/Level tým menšia je amplitúda okamžitej oscilácia mikrovýkonu a kvality v mieste analýz.
V časovom úseku od približne 10:00 do približne 19:00 SEČ je možné neperiodicky identifikovať aj aplitúdu oscilácie v rozsahu SNR=+/- 0,5 dB čiže prakticky
od 7,5 do 8,5 dB za jednotku 2 sekundy,ale opakujem len neperiodicky,pretože typická,alebo periodicky sa opakujúca aplitúda oscilácie dosahuje rozkmit
len od +/- 0,1 dB do +/- 0,2 dB za jednotku 3 sekundy.

Atribút referenčnosti sa na "f0" dokazuje (ako na tej jedinej zo všetkých) práve v tom že na nej nedochádza k prudkým výkyvom alebo odchýlkam
v mikrovýkone v porovnaní deň/noc,čo znamená že signálny model je tvorený len jedným kontinuálnym LOCKOM nosnej bez časových okien.

Autorova poznámka č.1 : Terminus technicus "Referenčná frekvencia f0=10 926 MHz" pre všetky vlnenia polarizované vo vertikálnej polarizácii
z geostacionárnych objektov AMOS 3/7_vyžarovací diagram Middle East,zadefinoval ako prvý v Európe autor Roman Dávid z Lučenca,čiže nejedná
sa o cudzie,odpísané  (ukradnuté) vedomosti iných autorov,ktoré by som musel zdrojovať alebo uvádzať v tiráži tejto práce,to jest aj konkrétne
v tomto prípade sa jedná výlučne o výsledky mojej vedecko-výskumnej činnosti od roku 2004 na konkrétnej orbitálnej pozícii λ=-4,0°,ktoré ma oprávňujú
stanoviť práve frekvenciu f0=10 926 V ako tú s atribútom Referenčná.

Autorova poznámka č.2 : Identifikácia Softwarovej chyby v digitálnom analyzátore Televes H60.

Aj napriek dostatočnému odstupu C/N (typicky od 9 do 11 dB) skúmaný analyzátor nebol spôsobilý stabilne LOCK-núť referenčný transpondér/frekvenciu "f0"
v móde AUTO definovaní parametrov > BW/SR/FEC
. Analogický výsledok som (ne)dosiahol aj pri ručnom zadefinovaní parametrov BW/SR a FEC,čiže nebolo možné
dosiahnúť stabilnú formu LOCKU na "f0". Kedže súčasťou môjo naturelu je húževnatosť,nepoddajnosť a vytrvalosť ,ktorú som zdedil po babke Elze,ktorá častokrát
čelila veľkej nepriazni osudu
(čo sú synonymá vo význame tam kde všetci ostatný "balia krámy"s vysvetlenín "Nejde to", "To sa nedá", Nie je to také jednoduché
ako sme si mysleli" , "Nie je tu signál"  ja sa len "rozcvičujem", alebo len začínam trápiť moju šedú mozgovú kôru s hľadaním vzájomných vzťahov a súvislostí )
začal som skúmať  "len zdanlivo" nesúvisiace vzťahy v stromovej  štruktúre samotného softwéru
a ich dosah na možnosť alebo nemožnosť LOCKU na "f0"
a
dospel som k nasledovnej korelácii javov,ktoré spolu súvisia aj napriek tomu že by spolu žiadny vzťah nemali mať  (typický "software bug" ) :

"Pri krokovej zmene rozpätia frekvenčného spektra SPAN od 20>50>100>200>500 do 1000 MHz dochádza pri každej zmene kroku (napríklad z 200 na 500 MHz)
k LOCKU nosnej na presne 3 sekundy a k následnej strate LOCKU nosnej "f0".Táto len zdanlivo nesúvisiaca korelácia dvoch javov sa vždy demonštruje ale len pri
zmene parametru SPAN v rozsahu šiestich krokov od 20 MHz do 1,0 GHz.Pri krátkodobom LOCKU "f0" v dĺžke 3 sekundy, analyzátor zobrazoval
porovnatelné hodnoty kvality príjimu (v jednotke MER) ako zobrazoval tuner Silicon Labs Si 21662-D60 v prijímači Octagon 4008 +img OPEN ATV 6.1
spolu s TBS 5927 v jednotke SNR_od SNR/MER=7,8 dB do 9 dB.

→ dôkaz pravdivosti mojich predchádzajúcich tvrdení : Softwarová chyba v digitálnom analyzátore Televes H60,ktorú som identifikoval len na danej "f0" a nikde inde

→ "Pri krokovej zmene rozpätia frekvenčného spektra SPAN od 20>50>100>200>500 do 1000 MHz dochádza pri každej zmene kroku (napríklad z 200 na 500 MHz)
k LOCKU nosnej na presne 3 sekundy a k následnej strate LOCKU nosnej "f0"a
hodnota kanálovej chybovosti CBER nie je konkrétne na tomto zábere korektná

                              SPAN 200 MHz > UNLOCK CARRIER                       SPAN 500 MHz > MER=8,9 dB         
                                                                     dňa 16.8.2021_od 19 do 19:15 SEČ
                        dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-no-lock-by-span-200-mhz-01   dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-yes-lock-by-span-500-mhz-02                                                                                                                                                     

Autorova poznámka č.3 : Na rozdiel od španielskeho digitálneho analyzátora Televes H60,ktorý aspoň krátkodobo zobrazil reálnu hodnotu kvality MER,
taliansky analyzátor spektra Rover Instruments DM164HD (3 719 EUR) hlásil stav 0,čo znamená dosiahnutie len šumového prahu bez akejkoľvek rezervy
v príjme,alebo permanentne zamrznutý stream pri hodnote parametru Errors=999 @ bBER=2x10-2.

Ako ste iste pochopili Vážení čitatelia,obsah poznámok č.1+2 je mimoriadne dôležitý,pretože vypovedajú o tom že aj celodenne stabilné a relatívne vysoké signálne
rezervy od MER=3 do 4 dB,môžu byž neprávom klasifikované stavom NO LOCK,alebo NO SIGNAL
,
aj napriek stabilne prítomnej a relatívne vysokej signálnej rezerve.
Teda aj v tejto oblasti sa bežne vyskytuje paradox keď 60x drahší analyzátor nedokáže stabilne LOCK-núť referenčnú nosnú "f0" v protiklade k bežnému sat. receiveru
napríklad s tunerom AVL alebo Si  v cene okolo 100 EUR... ktoré to zvládajú s vysokou rezervou 3-4 dB
. Tentoraz moje výskumy nepotvrdili súvislosť tohto javu
s konkrétnymi parametrami LNB.

Výberom kvalitného analyzátora môžete účinne predísť chybným záverom o zdanlivej nemožnosti príjmu daného signálu !

→dôkaz pravdivosti mojich predchádzajúcich tvrdení : Analyzátor Rover Instruments v cene takmer 4000 EUR "zavádza tvrdením" že daný príjem referenčnej frekvencie
"f0=10 926 V nevygeneroval žiadnu alebo NULOVÚ rezervu v kvalite
aj napriek tomu že môj signálny reťazec postavený na sekundárnom žiariči s D=450 cm vytvára
stabilnú a relatívne vysokú signálnu rezervu 3-4 dB .

                   >analýzu príjmu s talianskym analyzátorom Rover z referenčnej frekvencie f0 paketu YES Izrael som vykonal dňa 8.8.2021 v Lučenci <
                            STAV 0_alebo stav okolo šumového prahu _ žiadny príjem,alebo trvalo zamrznutý stream bez akejkoľvek signálnej rezervy
dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-rover-instruments-01dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-rover-instruments-02 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-rover-instruments-03 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-rover-instruments-04  

Toto je typická,alebo tiež každodenne prítomná špička kvality príjmu v jednotke SNR na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz,ktorú demonštrujú bežne dostupné
satelitné receivery značiek VU+,Octagon s IMG OPEN ATV 6,1.Teda len pre poriadok v terminológii zopakujem že k nasledovným výsledkom som sa nedopracoval podvodom,
v podobe čakania na signálnu anomálu v rádoch mesiacov,ale jedná sa o typický stav v kvalite príjmu spravidla vo večerných alebo v skorých ranných hodinách
tak ako o tom vypovedajú plne a hlavne každodenne porovnatelné priebehy v grafoch signálneho monitoringu v kvantite 4x24 hodín   .      

              tuner AVL 6222_receiver  VU+ DUO2 dňa 10.8.2021                                                   tuner Si 21662_receiver Octagon 4008 dňa 10.8.2021
 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-vu-plus-quality-01 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-vu-plus-quality-02 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-octagon-quality-01 dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-octagon-quality-02                                                                                               

►Praktické cvičenia č.3 sa sústredia na dokazovanie oprávnenosti priradenia atribútu "referenčná" práve k frekvencii f0=10 926 MHz pre celé vertikálne spektrum
vyžarovacieho diagramu Middle East objektu Amos 3/7 a k tomuto účelu autor aplikoval sekundárny žiarič s D= 450 cm v mieste príjmu Lučenec

                       PF Prodelin 4.5m                          Amos 3 at 4,0°W_Middle East footprint      Amos 3 at 4,0°W_Middle East footprint
      dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-prodelin-450cm-Lucenec-slovakia-w     amos-3-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01-w      Amos-3-4-west-middle-east-beam-footprint-reception-central-europe-spacom-israel-w-02                                                                                                                                             

                                            
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Riešenie pre zadanie č.1 : a, Analýza frekvenčného spektra

   Referenčná frekvencia f0=10 926 V  a jej pozícia vo frekvenčnom spektre vertikálne polarizovaného vektora vlnenia objektu Amos 3 na 4,0°W

             dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-f0-01n                                                                            

Riešenie pre zadanie č.1 : b,Aktuálne obsadenie referenčnej frekvencie f0=10 926 V _ YES Izrael


           dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-reception-nit-10926-v-yes-israel-n                                                              

Riešenie pre zadanie č.1 :                     DOKAZOVANIE v kvantite 4x24 hodín

  PROVING > AMOS 3 at 4°W_Middle East BEAM _f0=10 926 MHz_V : Reference frequency
              Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 4 x 24 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 4 x 24  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu : 30>31.7.2021 + 1>2.8.2021 + 5>6.8.2021 + 6>7.8.2021                                                                                     
►Stav atmosféry : 
0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť, 4/8 polojasno/polooblačno, 5-6/8 oblačno                                             
Celkový čas signálneho monitoringu : 4 x 24 hodín                      
Analýza signálneho monitoringu : za predpokladu naplnenia podmienky o stave v atmosfére (čo sa pri výkone monitoringu reálne naplnilo) je možné
dosiahnúť
exemplárny stav v kvalite príjmu každý deň (až na niektoré príjmové špecifiká to platí v 98-99 % prípadov),ktorý je tvorený jedným kontinuálnym
priebehom LOCKU referenčnej nosnej f0, s dostatočnou rezervou od 2,5 do 4 dB v štandardných,alebo tiež ne-anomálnych príjmových podmienkach.
Za účelom vylúčenia akejkoľvek pravdepodobnosti o výkone signálneho monitoringu v podmienkach práve prebiehajúcej signálnej anomálie,ktorá je sprevádzaná
neštandardne vysokou intenzitou výkonu pre stredoeurópsku zónu príjmu,som stanovil prestávku v dĺžke 3 dni medzi prvým a druhým cyklom meraní.
Plne porovnatelné priebehy v štyroch cykloch monitoringu z hľadiska amplitúdy kvality,mi dávajú za pravdu,že sa reálne jedná o typické stavy kvality/ne-anomálne.

                                              SNR peak=9 dB                                                                                               SNR peak=8,6 dB
                            celkový čas signálneho monitoringu : 26 hodín +                                                       celkový čas signálneho monitoringu : 24 hodín +
                                           od 30.7.2021 do 31.7.2021                                                                                            od 1.8.2021 do 2.8.2021
   dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-10926-v-yes-israel-reference-frequency-signal-monitoring-30-31-7-2021-n   dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-10926-v-yes-israel-reference-frequency-signal-monitoring-1-2-8-2021-n 
                                               watch video                                                                                 watch video

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                             SNR peak=8,5 dB                                                                                       SNR peak=8,7 dB
                           celkový čas signálneho monitoringu : 24 hodín +                                                   celkový čas signálneho monitoringu : 24 hodín +
                                             od 5.8.2021 do 6.8.2021                                                                                          od 6.8.2021 do 7.8.2021
  dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-10926-v-yes-israel-reference-frequency-signal-monitoring-5-6-8-2021-n   dxsatcs-amos-3-at-4-west-middle-east-beam-10926-v-yes-israel-reference-frequency-signal-monitoring-6-7-8-2021-n                                                                                                                                                                                     watch video                                                                                            watch video                                              
 

autor cvičení : Roman Dávid _ v Lučenci dňa 18.8.2021