Autor Roman Dávid-Astra 2E/FREESAT/BBC: Originálny návrh a aplikácia nového systémového riešenia pre sekundárny radiant Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia stabilnej formy príjmu z referenčnej frekvencie f0=11 426 MHz ...

astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-main-000                         

                dxsatcs logo              

 

 

Názov štúdie : Autor Roman Dávid predstavuje originálny návrh a aplikáciu nového systémového riešenia pre
sekundárny radiant Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia stabilnej formy
príjmu z referenčnej frekvencie "f0" britskej tv siete FREESAT/BBC družice Astra 2E v rozsahu minimálne
5 až 8 hodín denne
.

*⇒upozornenie : pojmy ako napríklad systémové a aplikačné nepresnosti alebo pojem a presné vymedzenie pojmu referenčná frekvencia "f0"
pre nastavovanie antén v zónach nevymedzených vyžarovacím diagramom na družiciach ako Astra 2E/2F/2G,Amos 3/7 atď
(podobne ako množstvo ďalších) ako prvý zadefinoval autor Roman Dávid v tejto oblasti,čo znamená že sa nejedná o citáty alebo vedomosti
iných autorov,ktoré by som musel zdrojovať a uvádzať

⇒ Stanovenie podmienky pre anténu Prodelin 3.7m-AZ/EL-1374-990 RX odvodenej z veľkosti signálnej rezervy
na anténe
PRODELIN 4.5m-AZ/EL-RxO 1451

Ak VF systém so sekundárnym radiantom Prodelin s D=450 cm každodenne generuje na referenčnej frekvencii f0=11 426 MHz
družice Astra 2E v danom časovom okne od 20:00 do 02:00 CET stabilnú formu signálnej rezervy od MERmin=4 do MERmax=4,5 dB

(nehovorím tu o kvalitatívnej špičke ale o priemernej alebo štandardnej a každodenne dosiahnutelnej kvalite) potom platí nasledovná podmienka
(nevyhnutný predpoklad) alebo východisková časť môjho fyzikálneho úsudku_ak-potom :

1,ak zvládnem vylúčiť potencionálne systémové zlyhanie spojené s nesprávnym návrhom nového ožarovača (ako primárneho radianta)

2,ak v čo najvyššej možnej miere zvládnem potlačenie do úzadia potencionálne aplikačné nepresnosti spojené so spôsobom
a presnosťou uchytenia celého VF systému v ohnisku antény

3,ak v konečnom dôsledku zvládnem minimalizovať nepresnosti spojené so zosúladením polarizačnej roviny ortogonálneho vlnenia
a signálneho zberača v LNB
(SKEW_pretože daný sekundárny radiant Prodelin 3.7m-AZ/EL-1374-990 RX nie je uchytený v polárnom
závese a uhol azimutu je zámerne riadený manuálne,pomocou dodatočnej závitovej tyče)

potom ! MUSÍM ! dosiahnúť stabilnú formu príjmu na referenčnej frekvencii f0=11 426 MHz v danom časovom okne
od 20:00 do 02:00 CET aj na VF systéme,ktorý je postavený na sekundárnom radiante Prodelin s priemerom D=370 cm !

Všetky systémové nepresnosti,ktoré v praxi súvisia s potencionálnymi nedostatkami alebo nepresnosťami z výroby antény
Prodelin 370 cm_1374-990 RX sú v tomto prípade rovné 0 a môžem ich z tejto "rovnice" jednoducho vylúčiť ako zanedbateľne
malý činiteľ
,ktorý je svojím potencionálne negatívnym dosahom na výslednú kvalitu neporovnateľne menší ako všetky ostatné
aplikačné nepresnosti
spojené s nedostatkami inštalácie a nastavenia VF komponentov a systémovým zlyhaním spojeným
s nesprávnym návrhom a výrobou ožarovača ako primárneho radianta celého VF systému.

⇒Romanom Dávidom zadefinovaný princíp :
V praxi platí nasledovne uvedené : čím nižšiu intenzitu vyžiarenej energie EIRP (v tomto prípade od 28-32 dBW) sa snažím v praxi
doviesť na úroveň šumového prahu
pri danom priemere sekundárneho radianta D, tým viac sa dostávajú do popredia
aj minimálne aplikačné nepresnosti rádovo v desatinách z milimetra,poprípade odchýlky aj rádovo v jednotke stupňa
od roviny fixácie
VF jednotky v ohnisku antény atď..,čo v praxi znamená že čím s nižšími výkonovými intenzitami v praxi pracujem,tým musím venovať
väčšiu pozornosť identifikácii a minimalizácii prípadných aplikačných nepresností,ktoré takmer vždy v praxi prevažujú a vylučujú čo
i len vzdialenému priblíženiu sa k ideálnemu stavu
,alebo tiež k bezstratovej transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú
kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER .

⇒Romanom Dávidom zadefinovaný princíp :
Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej
transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií
parabolických reflektorov,že koeficient účinnosti sa pohybuje v rozsahu od 0,3 do 0,7 alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného
reflektora (sekundárneho radianta) výrazne klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného koeficientu čo je vo vzťahu
so spektrom frekvencii "f", ktoré reflektor koncentruje v ohnisku.

⇒Nemožnosť naplnenia autorom stanovenej podmienky alebo premisy s pôvodným systémovým riešením :
Kedže sa mi stanovenú premisu z úvodu tejto témy,nie o potencionálnej možnosti ale o bezpodmienečnej povinnosti dosiahnutia
stabilnej formy príjmu na referenčnej frekvencii f0=11 426 MHz satelitu Astra 2E aj s anténou Prodelin 1374-990 RX s D=370 cm
nepodarilo v praxi naplniť s doteraz aplikovaným VF systémom,pretože som sa dostal len na typickú hladinu SNR=2,2 dB pri FEC =2/3
čo je 0,8 dB pod hladinou šumového prahu pri SNR=3 dB,musel som navrhnúť a vyrobiť úplne nové systémové riešenie pre ortogonálne
vlnenia frekvenčného spektra KU pásma vhodné pre daný pomer f/D=0,37 a pokúsiť sa o maximálme potlačenie všetkých aplikačných
nepresností spojených s inštaláciou nového systému do ohniska .

⇒Aplikačná prax potvrdila správnosť premisy a autorovho návrhu nového systémového riešenia :
Každodenné analýzy kvality príjmu na referenčnej frekvencii f0=11 426 MHz_H (od 22.9 dodnes) v praxi verifikovali správnosť návrhu,
realizácie a hlavne aplikácie nového systémového riešenia do ohniska antény Prodelin 370 cm-1374-990 RX
čo dokazuje priemerný
rast signálnej kvality až o SNR=2 dB v porovnaní s pôvodne aplikovaným systémom na súčastnú a bežne identifikovatelnú kvalitu
od SNR=3,8 do SNR=4,5 dB čo predstavuje signálnu rezervu od 0,8 do 1,5 dB.
Ak v atmosfére nedochádza k prudkým zmenám
(čo od 22 do 25.9.2020 nedochádzalo) potom môžem potvrdiť že forma LOCKU referenčnej frekvencie vykazuje spojitú respektíve
kontinuálnu funkciu bez čo i len jedného výpadku v časovom okne od približne 20:00 do približne 02:00 ráno CET.


⇒Zhrnutie :

1,Ohnisková vzdialenosť pre daný sekundárny radiant Prodelin 370 cm-1374-990 RX ostáva vždy konštantná : 54" alebo 137,16 cm
2,
Všetky merania s pôvodným aj s novým systémovým riešením som vždy vykonával s identickým kusom LNB Invacom SNF-031,
pretože rezervy v aplikačných nepresnostiach neporovnateľne prevyšujú
niekedy mierne,niekedy väčšie alebo aj žiadne rozdiely
v kvalite medzi jednotlivými kusmy LNB.

použitý zdroj vedomostí : v tejto práci sa nachádzajú doslovné alebo voľné citácie z nasledovného zdroja

Autor Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA

⇒ 01 , Sekundárny radiant typu Prodelin 370 cm-1374-990 RX tvoriaci ziskový základ VF systému,ktorý som kompletne rekonfiguroval
           podľa mojich požiadaviek
⇒ 02 , Pôvodné systémové riešenie úspešne aplikované autorom pri porovnávacom teste ziskov a kvality na f0=11 062 MHz družice Amos 7
⇒ 03 , Typická ne-kvalita permanentne oscilujúca v rozsahu pod hladinou šumového prahu od 1,8 do 2,5 dB (SNR) zaznamenaná dňa 21.9.2020

astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-previous-hf-system-001     astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-previous-hf-system-002     astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-previous-hf-system-quality-21-9-2020-003       
                     01                                                                        02                                                                  03

-Autor Roman Dávid dňa 22.9.2020 v Lučeneci (od 20:00 do 00:00 CET) práve úspešne otestoval nové systémové riešenie pre stabilný
príjem referečnej frekvencie f0-11 426 MHz družice Astra 2E z britského vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM.Laserový
zameriavač potvrdil aktuálnu špičku kvality SNR=4,5 dB pri danej ohniskovej vzdialenosti 54" .
⇒poznámka : 137,19 cm-túto hodnotu nameral laserový zameriavač.Je to dôkaz že prístroj svojou presnosťou výrazne prekonal
moje očakávania pretože je nutné vziať do úvahy aj výrobcom prípustnú toleranciu meraní,ktorá je výrazne nižšia ako je
údávaný rozsah +/- 1,5 mm,pri danej dĺžke.(pochopiteľne pri cieľovej dĺžke 50m prístroj pracuje s vyššou toleranciou presnosti)

                                astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-001     astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-002      
                                          výskumné pracovisko Romana Dávida situované v meste Lučenec

 ⇒Výsledná podoba nového systémového riešenia v ohnisku antény Prodelin s  D=370 cm,ktoré mi v konečnom dôsledku umožňuje
   stabilnú a každodennú  možnosť príjmu z referenčnej frekvencie f0=11 426 MHz_H v danom časovom okne družice Astra 2E-28,5°E.

astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-003  astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-004   astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-005 

⇒Dôkaz prítomnosti "f0" vo frekvenčnom spektre horizontálneho vektora vlnenia H,porovnanie amplitúd medzi nosnými
  vysielanými v európskom a britskom vyžarovacom diagrame v meste Lučenec a konečne LOCK referenčnej frekvencie f0 .

astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-astra-2e-2f-frequency-spectrum-analysis-00  astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-01   astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-01a  

⇒Štyri video ukážky stavu kvality príjmu+LOCK na f0=11 426 MHz v dňoch 22/24/26/27.9.2020 z družice Astra 2E s PF Prodelin-370 cm ,
 aby som tým kategoricky vylúčil akúkoľvek náhodnú alebo len príležitostú špičku v intenzite výkonu v mieste meraní.

                 26.9.2020                                                    24.9.2020                                                  22.9.2020
astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-26-9-2020  astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-24-9-2020   astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-22-9-2020       
                                                                                     27.9.2020                                                                                                                       
                                                                astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-footprint-satellite-reception-prodelin-370-cm-new-hf-system-reception-quality-27-9-2020