1.10.2012_ Astra 3B-BEACON-KA pásmo _ Identifikácia Beacon frekvencie objektu Astra 3B pre KA pásmo na f=20 199,5 MHz vo video ukážke z digitálneho analyzátora Televes H60 Advanced + BONUS .

                                                                                     linka :
   Astra 3B-BEACON-KA pásmo _ Identifikácia Beacon frekvencie pre KA pásmo na f=20 199,5 MHz družice
                      Astra 3B na 23,5e vo video ukážke z digitálneho analyzátora Televes H60 Advanced

        
                                                                      --- BONUS ---

                 vyberám z knižnice autora Think-Tanku Romana Dávida s dátumom uverejnenia 7.9.2009 :

                                                                download pdf
 téma beacon frekvencie na príklade príjmu objektu Measat 3 na 91,5°E v KU pásme z juho-ázijského zväzku

Téma beacon identifikačná frekvencia.
 
Beacon frequency ( maják ) je nemodulovaná nosná, ktorá je stabilne prítomná počas
celej životnosti družice na presne stanovenom kmitočte  spravidla rovnakom pre V aj
H downlinkové roviny vlnení čo je prípad aj satelitu Measat 3 v pásme KU kde
provajder stanovil beacon kmitočet na f=12 201 MHz pre H_horizontálne aj
V_vertikálne vlnenia.Na základe vyššie menovaného je zrejmé že jednou z funkcií
beacon kmitočtu je jednoznačná identifikácia akejkoľvek družice na obežných dráhach
čo využívajú hlavne trackingové systémy sledovania a monitorovania s beacon
receivermi v pásme 20-30 GHz. (ovšem sú prípady keď provader vysiela aj dve 
beacon nosné v jednom kmitočtovom spektre L,C,KU,KA ... osobitne pre ten ktorý
ľavo alebo pravotočivý vektora vlnenia čo je prípad napr. čínskeho satelitu ChinaSat 9
na 92,2°E , kde identifikačná nosná družice pre cirkulárny LC vektor je stanovaná na
f=12 199 MHz a pre RC vektor na f=11 701 RC )
Ďalšou z funkcií beacon nosnej osobitne ak provajder smeruje resp.vyťažuje
transpondéry v spektre KU a KA pásma do zemepisných oblastí napr. južnej Ázie s
neustále premenlivými poveternostnými podmienkami /presne v tejto téme ma
kontaktovalo uplinkové stredisko z Indie zabezpečujúce signálnu trasu paketu TATA
Sky India/,čo súvisí s výrazne premenlivým vzťahom útlmová krivka prostredia
vs.výsledná kvalita prenášaných paketov na prenosovej trase Up and Down čo je
prípad na tomto mieste definovaného príjmu satelitu Measat 3 s EIRP zväzkom pásma
KU smerovaného do oblasti Južnej Ázie , potom sa dostávame k definícii ďalšej z
funkcíí beacon kmitočtu ktorým je okamžitá kontrola vysielacieho výkonu v závislosti
od momentálnych poveternostných podmienok na signálnej trase Up and Down z
anglického ULPC čiže Uplink_ Power_Control . 
 
V nasledovných meraniach definujem v spektrálnej analýze prítomnosť beacon
identifikačnej nosnej satelitiu Measat 3 z orbitálnej pozície 91,5°East v pásme KU vo
vyžarovacom EIRP zväzku Južná Ázia na f=12 201 MHz v downlinkových rovinách V+H
a taktiež uskutočňujem merania akosti beacon nosnej na základe odstupu C/N , ktorá z
hľadiska rozkmitu amplitúdy v spektre V aj H oscilovala v sekundových cykloch
takmer v rovnakých špičkách hrubej-signálnej POW-V hladiny

                                                     dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder