nss-12-57e-east-africa-beam-sat-dx-reception-prodelin-450-cm

       dxsatcs logo              
     nss-12-57-e-east-africa-ethiosat-baner-final-small

 

 

                Center of EthioSat - satellite tv service reception                                                        

   NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam : Proving / Dokazovanie
              
                   ⇒ 10 985 H ...

                                        by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                         (Last update date : 13.10.2021)

13.10.2021 : Autor Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho
monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú
frekvenciu f=10 985 H ...

►►►NSS 12 at 57.0°E-East Africa beam-reception :  DOKAZOVANIE / PROVING

   >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu<

Vychádzajúc z princípov matematickej logiky a logického uvažovania sa pokúsim na základe účinných argumentov vymedziť obsah mnou používaných
pojmov,alebo tiež fyzikálnej terminológie a následne tým odôvodniť aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do teórie a praxe
satelitného príjmu.Osobne preferujem fyzikálny pohľad na problematiku (ako pohľad s vyššou,alebo autorskou pridanou hodnotou s prvkami logiky a filozofie)
nie elementárny pohľad,ktorý by som musel stavať hlavne na rovniciach z cudzích zdrojov,pretože čím užšia/zložitejšia je cesta k poznatkom a k chápaniu
danej problematiky,tým je nižšia pravdepodobnosť že tú cestu niekto nájde a začne po nej kráčať
.Predchádzajúca myšlienka reprezentuje len jeden z mnohých
princípov môjho chápania didaktiky,ktorú sa snažim realizovať voči mojim čitateľom.
Pre tých,ktorí nechápu obsah mojich predchádzajúcich slov,alebo tiež nevidia žiadny rozdiel medzi vedou a pavedou,medzi dokázateľne stabilným príjmom
a náhodným alebo nestabilným LOCKOM to bude len "Ďalšia a bezobsažná hra slov,ktorá im nič nehovorí".Ovšem pre tých z nás,ktorí si obľúbili fyziku
demonštrovanú v logike uvažovania a dokazovanie vo forme "Pravdy vizualizovanej do priebehov signálneho monitoringu" v kvantitách 2x24 alebo 2x48 hodín
(v prípade referenčnej frekvencie "f0"),platí že ste na správnej adrese a už ste pochopili filozofiu princípu "Niet vedy bez dôkazu" a tiež že jedine
nespochybnitelný dôkaz definuje jasnú hranicu medzi výsledkom pochádzajúcim z úspešnej vedecko-výskumnej činnosti a "výsledkom" pochádzajúcim
z náhodnej,alebo krátkodobo-prezentujúcej sa špičky v signálnej intenzite,s rôznou podstatou vzniku a dĺžkou trvania_často označovaná pojmom DX.

Čo je to "Signálny monitoring" a aký má význam jeho použitie :

Je tým najvhodnejším analytickým nástrojom,ktorý vizualizuje alebo premieta do grafu (alebo tiež do "kvázi" súradnicového zobrazenia) všetky
okamžité zmeny kvality a intezity signálneho výkonu,ako sú

a,Q _ kvalita vyjadrená v percentách_ %
b, SNR_kvalita vyjadrená odstupom signálu od šumu-v bezrozmernej jednotke decibel (dB),ktorá nám poslúži na kvantifikáciu pomeru medzi signálom a šumom
c, Level_úroveň výkonu signálu so záporným znamienkom,typicky od -35 dBm do -45 dBm počas dňa,v jednotke decibel miliwatt (dBm)

za jednotku času "t",v tomto prípade minimálne 48 hodín a v konečnej fáza tak vytvorí signálny model príjmu v danom zemepisnom bode,
s daným priemerom sekundárneho žiariča "D".

Z grafu signálneho monitoringu je možné presne odvodiť :

1, priebeh alebo stav kontinuity,alebo diskontinuity LOCKU monitorovanej nosnej pri jej výpadkoch za daný časový úsek,ktorý je určený stopkami
v ľavom dolnom rohu a druhou pomocnou "časomierou" pre rôzne časové pásma.Softvér presne zaznamenáva špičku kvality monitorovanej nosnej SNR
a presný čas a dátum jej výskytu.Priebehy zmien v okamžitej kvalite príjmu nedemonštrujem na sýtoružovom priebehu "SNR" určenom tvorcom SW,
ale z dôvodu neporovnateľne vyššej detailnosti zmien na zelenom priebehu demonštrujúcom úroveň intenzity výkonu_Level (dBm).

2, nie len prítomnosť pixelácie v obraze ale aj jej stupňa,alebo miery rušenia výsledného obrazového vnemu na základe frekvencie opakovania
prepadov modrého priebehu kvality "Q".V závislosti od toho,ktorú hladinu priebeh "Q" atakoval pri páde platí vzťah : čím nižšie priebeh
kvality "Q" padne,tým viac je tým pádom narušená kontinuita obrazového vnemu,z dôvodu trhania a pixelácie obrazu
a v závisloti od dĺžky trvania
pádu priebehu "Q" môže ale aj nemusí dôjsť k následnej strate kontinuity LOCKU monitorovanej nosnej. Pochopitelne,každý výpadok je nutné odborne
posúdiť a rozlišovať medzi len zdanlivým výpadkom v kvalite alebo v kontinuite priebehu z dôvodu dočasnej prítomnosti napríklad hmyzu alebo vtáctva v ústí vstupu
primárneho žiariča,prípadnou signálnou anomáliou (budem jej venovať osobitnú rubriku) a reálnym výpadkom z dôvodu nedostatočnej signálnej kvality/rezervy.

Signálny monitoring tak vo výsledku poskytuje detailný a hlavne pravdivý (neskreslený) pohľad,ktorý vylučuje akúkoľvek diskusiu,rôznosť hodnotení
a pohľadov o stabilite,aleb nestabilite príjmu
v danom zemepisnom mieste,o výške kvality ako aj o okamžitých zmenách v signálnej rezerve,o prítomnosti
alebo neprítomnosti pixelácie atď.Kedže aj samotná veda je plná omylov (ale aj nevedomých/vedomých zavádzaní v prípade že sa jedná o veľký "balík peňazí",
kde ideálnym prostriedkom k tomuto "balíku" je vyvolávanie permanentného strachu a obáv napríklad zo smrti
...),musel som si zvoliť práve tento analytický nástroj,
ktorý na (ne)podobnom princípe ako seizmograf zaznamenáva (okamžitú veľkosť,silu a priebeh sezmických vĺn pri zemetrasení),tentoraz nie na valec,ale do "kvázi"
súradnicového zobrazenia X/Y , alebo slovníkom diferenciálnej geometrie povedané do dráh pohybujúcich sa bodov/kriviek/priamok za presne danú časovú jednotku,
ktoré v konečnom dôsledku definujú mieru úspešnosti mojej vedecko-výskumnej činnosti ako takej.Iste chápete Vážení čitatelia  že túto formu prezentácie,
postavenú na princípe dokazovania v signálnom monitoringu v dostatočne dlhej kvantite si zvolí len ten,kto nemá záujem a ani dôvod skreslovať,
alebo manipulovať s realitou satelitného príjmu,ktorá je odvodená od jeho vedomostí a skúseností. (nie od náhodne opakujúcej sa špičky signálneho výkonu)

     

               > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=10 985 MHz_H  : Paket Mediavision UAE <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=10 985 MHz_H" (TP EAH1) : PF Prodelin 450 cm dňa 4.10.2021

hodnotenie analýz : na základe aktuálneho výsledku signálneho monitoringu z prvého októbrového týždňa roku 2021 môžem potvrdiť že nasledovné analýzy
demonštrujú typický,alebo takmer každodenne (95%+_od stavu počasia atď.) sa opakujúci stav špičky kvality na monitorovanej frekvencii s reálnou rezervou
v kvalite od 3 do 5 dB (jednotka Noise Margin) v závislosti od času vykonávania meraní 

                        dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-spectrum-analysis-4-10-2021- 
                    

          10 985 H_BBC World News                             DVB-S2 analýza kvality                                   obsadenie TS
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-BBC-01  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-quality-anylysis-02   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-Mediavision-nit-anylysis-03                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 48 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f=10 985 MHz_H : Mediavision UAE
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 48 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 48  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 1.10.2021 do 3.10.2021

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 25 kHz ...

                                              NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram East Africa / Východná Afrika
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                        
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                 nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

APLIKOVANÁ METODIKA,alebo spôsob a postup výskumu : uvediem postupy od ktorých sa dištancujem,z dôvodu že sú v mohutnej miere využívané
u všetkých ostatných,prevažne amatérsko-nadšeneckých diskusných skupín z oblasti satelitného príjmu,ktoré sa nevenujú vedecko-výskumnej činnosti
a slúžia hlavne (a často nechtiac) len k zavádzaniu a ku skresľovaniu reality satelitného príjmu vo význame : "Všetko mi ide oveľa lepšie ako jemu
s mojou parabolou s priemerom 210>240>300>350+ cm"
a u začiatočníkov,teoretikov alebo len problematiku nechápajúcich čitateľov tým vzbudzujú falošnú
predstavu o jednoduchej a len zdanlivo stabilnej dostupnosti signálov s výkonom nižším ako 30 dBW
so spomenutým priemerom apertúr ?!
Iste aj Vás Vážení čitatelia hneď napadne niekoľko "prezývok" mimoriadne aktívnych prispievateľov,ktorým sa dlhé roky darilo úmyselne,ale aj neúmysledlne
(vo svojom amatérskom chápaní problematiky) zavádzať (klamať) širokú verejnosť
a tým pádom skresľovať realitu satelitného príjmu.K tomu že často len
kopírovali moje texty a poznatky ku ktorým som sa dopracoval dlhoročnou výskumnou činnosťou (samozrejme bez toho že by uviedli zdroj) alebo sa len snažili
neúspešne vyrobiť kópie mojich systémových riešení sa teraz nebudem vyjadrovať , pretože sa dokážem odosobniť a povzniesť sa NAD tieto primitívne
"ľudské" pohnútky (vo význame "chcem druhému škodiť v diskusii pod vymyslenou prezývkou") a pochopiteľne nikdy neodhalím mená  reálne žijúcich osôb
ktoré sa maskovali  "prezývkami/nickname"
v rôznych diskusiách z dôvodu že tu úspešne budujem teraz už najväčšie vedecko-výskumné centrum venované
satelitnému príjmu v Európe,Afrike ...
a zatiaľ nemám tú ambíciu začať budovať centrum pre riešenie,výskum a dokazovanie duševných chorôb obyvateľstva
a medziľudských konfliktov vo význame "Mediátora a parapsychológa,ktorý rieši spory a konflikty na základe jeho priam nadprirodzených schopností"
.

+ osobná poznámka pod čiarou na konci,ktorá nesúvisí s publikovaným obsahom : *

1,Dištancujem sa od zavádzajúcej metodiky postavenej na typicky niekoľkomesačnom alebo niekoľkotýždňovom čakaní a následnom zhromažďovaní výsledkov meraní,
ktorá je postavená len na náhodne sa opakujúcich špičkách výkonu čo je dôvodom prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring 2x24 alebo 2x48 hodín (pre f0)
ako prostriedok k demonštrácii nie k ukrývaniu reality o skutočnej forme a kvalite analyzovaného signálu.Na základe dátumov (ale aj v tej dobe vysielaného TV obsahu)
zo zverejnených analýz je dokázané že všetky,v tejto rubrike uverejnené výsledky,asociované s f=10 985 H boli reálne zhromažďované v úseku presne piatich dní
od 1.10 do 5.10.2021 čiže nie sú "manipulované" výsledkom dlhodobého čakania na náhodne sa opakujúcu výkonovú špičku.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry : 
prevažne 3/8 malá oblačnosť    
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  48 hodín a  30 minút                    

Analýza signálneho monitoringu : dosiahol som exemplárny stav odvodený od relatívne vysokej a  celodenne demonštrujúcej sa rezerve v signálnej kvalite od približne
troch do piatich decibelov (jednotka meraní : Noise margin),ktorá pochopiteľne vylučuje možnosť prítomnosti  čo i len jednej pixelácie v obraze.Kvalita príjmu počas celého
dňa oscilovala v rozsahu od približne MER=7,1 do MER=9+ dB.

                                                                          TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=9,3 dB                                                                                          
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 48 hod. : 30 min. : 40 sec.                                       
                                                                                           od 1.10.2021 do 3.10.2021    

              dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-48h-pf 450cm-1-3-10-2021-n                                                                                       
                                                                           > Priebežný stav signálneho monitoringu <
                06:15                                    15:04:24                               24:08:11                                40:08:51                               48:11:29             
dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-01a   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-02a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-03a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-04a    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-10985-h-signal-monitoring-step-05a                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   
     
                   watch video   watch video       watch videowatch video                                                                   
                                1.10.2021                            2.10.2021                                      2.10.2021                                3.10.2021

+ osobná poznámka pod čiarou,ktorá nesúvisí s publikovaným obsahom : *

Občas mám ten pocit že ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia priam priťahujem (alebo pútam na seba,bez toho že by som poznal príčinné súvislosti
alebo nexus causalis tohto stavu) a to je dôvod prečo nemám účet pod vlastným menom v tých najznámejších komunikačných aplikáciách a dôvod prečo som
musel zmazal pôvodne verejne uvádzané telefónne číslo na mňa . Doteraz si pamätám ako som sa v minulosti nemohol zbaviť niekoľkých  takto "duševne postihnutých
spoluobčanov a stalker-ov v jednej osobe", ktorí si vo svojej "Nekonečnej Nevedomosti" namýšľali že si zo mňa urobia svoju "WooDoo Bábiku" , nepoznajúc princíp,
ktorý sa napĺňa v mojom svete,ale NIE v ich svete :
Čím viacej ihiel napichajú do bábiky s úmyslom škodiť mi,alebo ma ohovárať atď. ,tým väčšiu spravodlivosť na seba privolávajú a tá ich navštívi v tom najmenej
vhodnom okamihu života !
Ako perličku v kontexte tejto témy spomeniem že dokonca jeden takto duševne postihnutý spoluobčan pri telefonovaní na moje verejné číslo
používal hlasový enkodér,alebo menič hlasu (jeden krát mal hlas robota zo skladby "The Robots" od skupiny Kraftwerk,inokedy hlas rozprávkovej postavičky ...)
aby som pôvodcu týchto vyhrážok a osočovaní nemohol na prvé počutie rozpoznať.