Yahsat 1B-Y1B-47.5-e-KA band satellite footprint-beam-coverage:Yahsat 1B-Y1B-KA band coverage

Yahsat 1B-Y1B - 47.5°E : KA band coverage , geographical location of the measurement by Google

         Yahsat 1B-Y1B-KA band coverage                              
                   
   dxsatcs-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b-47-5-east-footprint-beam-coverage-map