Analýza funkcie UNICABLE v praxi príjmu z družice Astra 3B

 
konwerter-scr-gt-sat-s3scr4

                                                     Špecifikácia : 

Názov príspevku : Analýza funkcie UNICABLE v praxi príjmu z družice Astra 3B . 

                                                      Abstrakt : 

Autor na príklade zapojenia štyroch bežných satelitných príjimačov podrobil detailnej analýze funkciu UNICABLE,keď ako základ pre
tento typ zapojenia použil špeciálny konvertor typu GT-S3SCR4,ktorý okrem troch štandardných UNI výstupov obsahuje aj špeciálny
SCR výstup pre jednokáblovú signálu distribúciu UNICABLE k štyrom satelitným príjimačom .

                                                    Text príspevku : 

Cieľom dnešného príspevku je preverenie funkcie UNICABLE (určenej pre príjem viacerých prijímačov po jednom kábli) na prijímači Ineos In5
v spojení s prijímačmi Amiko Alien2, Hdbox 9105+ a Amiko 8250+.Ide o certifikovaný prístroj Skylink ready, ktorých je na trhu nemalý počet.
Niektoré z nich sa pýšia funkciou UNICABLE,ale prax však býva často iná a tento spôsob zapojenia viacerých prístrojov cez jeden kábel je v drvivej
väčšine u týchto prístrojov nefunkčný. V tejto téme sa venujeme zapojeniu aj v rôznych kombináciách, čiže viacero satelitných prijímačov
zapojených buď cez LOOP výstup prijímača, alebo cez rozbočovač, prípadne cez priechodnú účastnícku zásuvku. Súčasťou tejto práce je aj test na
hraničné hodnoty dĺžky koaxiálneho káblu, pri ktorých je s testovaným LNB Unicable ešte možné stabilne prijímať satelitné vysielanie.

POUŽITÉ KOMPONENTY :    

Zariadenie : Ineos IN5, Evidenčné číslo : DVB-S2 8100A00011, Verzia Firmware : 32.d6.00.d6 Nov. 6 2017 01:36:46
Parabola : Gibertini OP 80 L
LNB : GT Sat typ GT-S3SCR4 - prevádzkové kanály: 1210,1420,1680,2040 MHz
Parametre koaxiálneho kábla : 75 Ohm - 4,8 mm, od dĺžkach: L1= 31 m, L2=123 m, L3=250m
Parametre Unicable : SCR Config Generation 1 UB1 - 8 SCR A
Služba : Astra 3B 23.5E SatroSat FastScan 12070 H

TESTOVANÉ FREKVENCIE / Astra 3B na 23.5°E :

12.070 H 27500 3/4 DVB-S
12.090 V 29900 2/3 DVB-S2 8PSK
12.109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK
12.344 H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK
12.363 V 29500 3/4 DVB-S2 8PSK

Použité komponenty v zapojení : 

Ineos In5 Firmware 32.d6.00.d6                             Amiko Alien 2 Firmware Spark v 1.2.83
HD Box 9105+ HD PVR Firmware HS v2.11.77         Amiko HD 8250+ Firmware v 2.4.22 MCAS

Rozbočovač FVS 2P_ Ineos In5_Amiko Alien2_Amiko HD8250+ Loop HD Box.

1.Ineos In5_1.k 1210 Mhz                            2.Amiko Alien 2_2.k 1460 Mhz
3.HD Box 9105+ HD PVR_3.k 1680 Mhz         4.Amiko HD 8250+ In Loop HD Box_4.k 2040 Mhz

Hlavný výstupný signál rozbočený na dva smery pomocou FVS 2P do vstupu Amiko Alien2 a HD Box 9105+ HD PVR. Cez LOOP
konektora Amiko Alien 2 signál pripojený ku Ineos In5. Loop výstup HDBox zapojený pre Amiko HD 8250+.Týmto typom
zapojenia bola potvrdená možnosť použitia konektorov Loop ako rozbočovača pre jednotlivé koncové zariadenia.

Hraničné hodnoty použitelnosti signálu z hľadiska jeho kvality vo vzťahu k aplikovanej dĺžke kábla : 

Zobrazená tabuľka definuje dva stavy:
1.Výstupnú úroveň LNB pre jednotlivé užív.skupiny UB1-UB4 na koax.vedení o dlžke 2m – referenčná hodnota.
2.Hodnoty zaznamenané pri definovanej dlžke (281m,154m) a kombinácii útlmového reg.člena,prípadne rozbočovača FVS 2P.

Zdokumentovaná výstupná ref.úroveň dokazuje pomerne vysoké hodnoty,ktoré sú lineárne v danom rozsahu s minimálnymi rozdielmi.
Kombináciou rôznych dlžok koax.vedení a prvkov(reg.člen) bolo umožnené upresnenie výkonovej hodnoty pred hranicou rozkladu obrazu.
Hranica použiteľnosti signálu pred rozkladom.

Užívateľská skupina UB1 / 1210 MHz :

UB1-01-a           

Užívateľská skupina UB2 / 1420 MHz :

           

Užívateľská skupina UB3 / 1680 MHz :

           

Užívateľská skupina UB4 / 2040 MHz :

          

Popis prevádzkových stavov UB1 – UB4.

U užívateľskej skupiny UB1 frekvencia 1210 MHz došlo ku stavu výpadkov signálu pri použitej celkovej vzdialenosti
koax.vedenia o hodnote 281m+útlm vytvorený reg.článkom.Z uvedeného vyplýva,že pri danej frekvencii je možné
prevádzkovať zariadenie na dĺžke vedenia zhruba 281 m.
Užívateľská skupina UB2 frekvencia 1420 MHz - parametre straty výkonu na vedení sú identické ako u užívateľskej
skupiny UB1,čo znamená vyváženosť tech.parametrov u oboch užívateľských skupín.
Užívateľská skupina UB3 frekvencia 1680 MHz – z dôvodu navýšenej hodnoty frekvencie nutnosť zmeny dlžky
vedenia 154m+rozb.FVS 2P a útlm.reg.člen.Uvedená frekvencia svojou hodnotou potvrdzuje vyššie straty výkonu,
čo sa prejavuje zníženou celkovou dlžkou použitého koax.vedenia.Pri technických parametroch rozbočovača a hodnoty
útlmu reg.členu je možné určiť dlžku vedenia na hodnotu 200 m.
Užívateľská skupina UB4 frekvencia 2040 MHz – zaznamenaná strata ref.výkonu spôsobená hodnotou frekvencie.
Prípustná dlžka koax.vedenia pred hranicou výpadkov signálu je 160 m koax.vedenia. Pri požiadavke na násobené dlžky
uvedených vedení je možné ako výkonový člen použiť In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC pred FVS 2P.Uvedený prvok
je funkčný v plnom rozsahu pre užívateľské skupiny UB1 až UB4. Výstupný signál z SCR LNB je možné kombinovať s ter.službou.
Použitý zlučovač Ter+Sat EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W) potvrdil funkčnosť oboch služieb v plnom rozsahu.Je potrebné vziať
do úvahy prechodový útlm zlučovača,ktorý môže zmeniť parametre pre celkovú dlžku použiteľnosti signálu. Preverenie stavu
signálu na koncovej zásuvke TV/R/Sat Emos EU3303 konc.3 dB potvrdilo funkčnosť v plnom rozsahu.

Sumarizácia stavu : Hraničné dlžky koax.vedenia pre jednotlivé užívateľské skupiny:
UB1 1210 MHz celková dlžka vedenia 281m         UB2 1420 MHz celková dlžka vedenia 281m
UB3 1680 MHz celková dlžka vedenia 200m         UB4 2040 MHz celková dlžka vedenia 160m

Informácia použiteľnosť LOOP - vetvenie signálu pomocou priechodzieho konektora.
Ineos In5 - konektor LOOP nie je možné využiť ako rozbočovač-signál nie je dostupný.
Amiko Alien2 - konektor LOOP je možné využiť ako rozbočovač-signál je dostupný.
HD Box 9105+ HD PVR - konektor LOOP je možné využiť ako rozbočovač-signál je dostupný.
Amiko HD8250+ - konektor LOOP nezapojený funkcia neoverená,koncové zariadenie.

Preverenie prevádzkových stavov :
1. Ineos In 5 Priame zapoj. koax.v. L1 prev.k 1 Funkčné v plnom rozsahu.
2. Ineos In 5 Priame zapoj. koax.v. L1 zmena prev.k 1 – 4 Funkčné v plnom rozsahu.
3. Ineos In 5 Loop zapojený - nefunkčný.
4. Ineos In 5 Input signál Zásuvka TV/R/Sat Ikusi ARTU S1 priebežná Nefunkčné E48-32 Ž.signál.
5. Ineos In 5 Input signál Zásuvka TV/R/Sat Emos EU3303 konc.3 dB Funkčné v plnom rozsahu.
6. Ineos In 5 Input signál Zlučovač EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W) Funkčné v plnom rozsahu.
7. Ineos In 5 In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC Funkčné v plnom rozsahu.
8. Ineos In 5 Rozbočovač FVS 2P Funkčné v plnom rozsahu.
9. Ineos In 5 In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC pred FVS 2P Funkčné v plnom rozsahu.
10. Ineos In 5 Priam.zapoj. koax.v. L1 + L2 (152m) zmena prev.k 1 – 4 Funkčné v plnom rozsahu.

Zhrnutie :
Zapojenie 4ks dekodérov Unicable – Funkčné v plnom rozsahu.
Vytvorenie koax.vedení rôznych parametrov L=152m L= 281m.
Preverenie funkčnosti na koax.vedeniach ukončených úč.zás. TV/R/Sat.
Preverenie funkčnosti pomocou link.zosilňovača In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC.
Preverenie funkčnosti pri zapojení zlučovača Ter+Sat EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W).
Vydefinovanie hranice použiteľnosti signálu pre Frekv. CZ a SK 12344H 12363V pre UB1 – UB4.
Zariadenie Ineos In5 umožnilo prijímať signál aj pod hranicou úrovne menej ako 30 dBµV.

Preverenie funkcie FastScan TP 12.070 H :
Systém_Nastavenie AV_Zobrazenie času v standby_Áno (rýchly štart) - FastScan Nefunkčný.
Systém_Nastavenie AV_Zobrazenie času v standby_Nie (real) - FastScan Funkčný v plnom rozsahu.

Pri vytváraní zapojenia Unicable je vhodné prvotne meraním definovať výkonové hodnoty na jednotlivých koncových bodoch inštalácie.
Týmto je možné získať prehľad o rozdielnych parametroch podľa použitých dlžok daných koaxiálnych vedení.Pri umiestňovaní zariadení
je preto vhodné vziať do úvahy namerané veličiny a podľa hodnôt nastaviť prevádzkové parametre užívateľských skupín a centrovacích
frekvencií.U inštalačného miesta s nízkymi nameranými hodnotami zadávame užívateľskú skupinu UB1 1210 MHz.Týmto nastavením
je možné minimalizovať úbytky signálu vzniknuté dlžkou vedenia.V mieste s vyhovujúcimi parametrami a kratšou dlžkou vedenia
definujeme parametre UB4 2040 MHz.Týmto vhodným spôsobom zadávania parametrov je umožnené kompenzovať straty signálu
a minimalizovať poruchy služby spôsobené nesprávnou konfiguráciou zariadení z dôvodu nepreverenia výkonu na jednotlivých bodoch
inštalácie. Typ zapojenia cez Systém Unicable potvrdil plnú a dlhodobú prevádzkyschopnosť u daných zariadení. Unicable
je svojími prevádzkovámi vlastnosťami predurčené pre objekty u ktorých nie je prípustné vytváranie prienikov,príp.daľšie mechanické úpravy.
Tak ako každý systém aj táto technologia vyžaduje precíznosť a presnosť pri vytváraní spojov a konektorov.Cieľom tohto príspevku
bolo v praxi vytvoriť funkčné zapojenie a zdokumentovať prevádzkové možnosti jednokáblovej technologie Unicable EN 50494.

AUTOR : M.Margala

FOTOGALÉRIA / PRÍLOHA  : 

                                  
  iNEOS iN5-hranica použitelnosti                   LNB G3-S3SCR4-TEST_3x UNI výstupy

Analýza spektra : OPENBOX SF-55
spectrum-openbox-01

Konfigurácia menu príjimača iNEOS iN5 :