Broadband Satellite Network in KA band : HYLAS 1 - 33.5° W.L

promo_eng txt

 hylas-1-33-5-west-ka-band-promo   

        Autor sa aktuálne venuje dvom výskumným projektom :

  1. Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
  2. Analýza objektov na geostacionárnej dráhe pod kontrolou organizácie NATO v X pásme

 

                     Úvod do výskumného projektu č.1

                                                             
a, Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre
referenčné hodnoty zisku v pásmach KA a KU_ prípadová štúdia.

b, Roman Dávid : ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako
elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie
referenčnej hladiny zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA

c, Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá a elementárne dôležitá časť
reťazca pre generovanie referenčnej hladiny zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly
nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách

 

Posledná aktualizácia : 30.6.2015

                                                    Výskumný projekt č.1 :
Technická analýza vysielania satelitného internetu z objektu Hylas 1-33,5°zd v rozsahu spektra
                                            KA pásma od 19,7 do 20,2 GHz

Geostacionárny objekt Hylas-1 na pozícii západnej dĺžky λ= -33.5°,ktorého KA spektrum v rozpätí od 19,7 do 20.2 GHz
dnes autor analyzuje,pokrýva cez infraštruktúrnu ôsmych bodových zväzkov vlnenia prakticky všetky Európske regióny
vysokou hladinou vyžiareného výkonu EIRP,ktorý dosahuje v bodových špičkách pásma KA hodnotu viac ako 60+ dBW ,
čo zase v praxi koreluje s operátorom aplikovaným priemerom antény pre dvojcestný družicový spoj D=67 cm.

+ parametre dvojcestného družicového spoja,ktorého základ je tvorený termínálom s priemerom antény D=67 cm :
UP-Forward-link user data rates are between 768 kbit/s – 10 Mbit/s
Down-Return-link user data rates are 512 kbit/s - 4 Mbit/s.

(autorova poznámka : pochopitelne vo východoeurópskych regiónoch je nutné včleniť do sumy premenných veličín alebo faktorov,
ktoré ovplivňujú výslednú kvalitu príjmu z pozície λ=-33.5° zd aj explicitne prítomnú osciláciu hladiny signálu,ktorá vo všeobecnosti
súvisí s relatívne nízkym elevačným uhlom EL=15°_platí pre zemepisnú oblasť mesta Lučenec) +++ pokračovanie

  Autor a zakladateľ Think-Tanku : Roman Dávid 
 (18-6_new clips _ príroda _ film _ viem že nič neviem )

 

ka-band-satellite-dx-receptionku-band-satellite-dx-receptionx-band-reception-list-frequencies

                      >>>                                           >>>                                                >>>