nss-12-57e-east-africa-beam-satellite-reception

                              dxsatcs logo              
  

         Najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie
  praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny Východoafrického vyžarovacieho
    diagramu "East Africa" z družice NSS 12 vybudoval autor Roman Dávid z Lučenca .
                                               

 
         The largest scientific research center in Europe focusing on proving the practical
  possibility of satellite reception outside the zone of the East African footprint from
             the NSS 12 satellite was built by the author Roman Dávid from Lučenec.