Astra 2D na 28,2°E : DX príjem družice ASTRA 2D na západnom Slovensku


THEMES ASTRA 2D in EAST EUROPE : DX RECEPTION H and V polarity IN THE ZONE OUT OF FOOTPRINT WITH PF PATRIOT 310 cm + TÉMA Dx PRÍJEM DRUŽICE ASTRA 2D na ZÁPADNOM SLOVENSKU - Pezinok + SKÚSENOSTI S PRÍJMOM V a H pol.roviny s americkou anténou PF PATRIOT 310 cm + VYJADRUJÚ VYŽAROVACIE DIAGRAMY OBJEKTÍVNE SIGNÁLNY STAV DRUŽICE ASTRA 2D V STREDNEJ a VÝCHODNEJ EURÓPE ???

astra

a ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europe okb ASTRA 2D V pol and H pol signal resolutions from East Europec ASTRA 2D with POINT OF RECEPTION Slovakia East Europe
Otázka od : Robo
   
    Lokalita : Pezinok - Slovenská republika
   
   
     TEXT OTÁZKY :
    ---------------
   
    Ahoj Roman,
   
    prečítal som si tvoje odpovede na dxsatcs.com k téme príjem Astry 2D na Slovensku. Mám v Pezinku záujemcu, ktorý by chcel príjimať BBC1..., limitná veľkost paraboly do 200 cm. Možeš mi aj ty potvrdiť, že príjem za týchto podmienok nie je možný? Predpokladám, že BBC1 a spol. nie je možné voľne príjimať na našom území z inej družice.
   
    ĎAKUJEM.
   
    Robert
   
   
    ODPOVEĎ od dxsatcs.com :
    -----------------------------
   
    Konkrétne som tému možnosti resp. nemožnosti zachytenia vysielania V a H polarizácie z družice ASTRA 2D v západoslovenských podmienkach príjmu rozoberal v nasledovnej práci,kde som signálny predpoklad definoval pre miesto príjmu ŠURANY - čiže východnejší smer od Pezinka aj s porovnaním signálnych spektier prenosov vysielaných vo V a H pol.
   
    AUTOR : Roman Dávid - http://dxsatcs.com - POROVNANIE MOŽNOSTI ZACHYTENIA V-vertikálnej a H-horizontálnej roviny TV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA SLOVENSKU + POROVNANIE SIGNÁLNYCH SPEKTIER V a H + POROVNANIE SIGNAĹNEJ KVALITY DVOCH PRENOSOV vo V pol + URČENIE PRIEMERU ANTÉNY NA STABILNÝ PRÍJEM TV BBC,ITV V pol ...
   
    Zo skúseností s príjmom družice Astra 2D ,uvažujem len TP vo V polarizácii lebo pre prenosy vysielané v H pol.platia iné pravidlá,môžem potvrdiť že veľká časť územia západoslovenského kraja ešte nespadá so plochy POSTRANNÉHO LALOKU - SIDELOBU - pre V pol, v ktorej sa nachádza celý stred a východ Slovenska... , čo znamená že stabilný príjem ITV a BBC okruhov nie je možný s udávaným priemerom 200 cm,kvôli minimálnej signálnej kvalite,aj keď ako konkrétne popisujem vo vyššie menovanej práci jedinou objektívnou metódou na overenie dostupnosti-resp.možnosti príjmu Astry 2D je jednoducho nesmerovať RX sat.zostavu so zaručeným ziskom-ekvivalentným k danému priemeru napr.240 cm a jednoznačne definovať možnosť alebo nemožnosť identifikácie signálnej kvality V pol. prenosov BBC a ITV v analyzovanom spektre - lebo PLATÍ TU PRAVIDLO ,ktoré sa mi aj v praxi potvrdilo že s plošnými vzdialenosťami iba 10-desiatky kilometrov , môže narásť rep.poklesnúť dostupná signálna kvalita aj o 2 dB z MER napr. na TP 46 na f=10 788 MHz-PLATÍ LEN PRE TRANSPONDÉRY VYSIELANÉ VO VERTIKÁLNEJ POLARIZÁCII .
    Skrátka aj keď mám osobne negatívne skúsenosti s možnosťou príjmu Astry 2D V pol prenosov s reflektormi do 200 cm v západoslovenskom kraji so 100% percentnou istotou dokiaľ v mieste príjmu nez-analyzujem frekvenčné spektrum nemôžem vopred objektívne zhodnotiť možnosť príjmu s vysokou pravdepodobnosťou zachytenia a stabilného príjmu, lebo žiadne teoretrické pravidlo,ktoré by s vysokou presnosťou dokázalo vopred určiť dostupnosť resp. možnosť zachytenia družice Astra 2D v zóne pokrynia resp.NE pokrytia signálom OUT OF FOOTPRINT - NEJESTVUJE,nakoľko ako som už viackrát pri definovaní signálneho stavu v slovenských podmienkach príjmu popisoval platí tu pravidlo o jednoznačne meratelných rozdieloch v signálnej kvalite v jednotlivých regiónoch Slovenska pri prenosoch Vertikál-Vertikál ale aj Horizontál-Horizontál !!!
    Toto je jediná objektívna metóda oddeliť meraním nedokladované úvahy o možnosti alebo nemožnosti príjmu Astry 2D v tej-ktorej slovenskej lokalite od FAKTOV , aby sa predišlo možným problémom :

PRIME FOCUS RX 140 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE unstable reception several hours a dayPRIME FOCUS RX 180 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE signal margin about 1 dB MERPRIME FOCUS RX 240 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE FULL signal margin more than 2 dB MER
príklad z praxe : Movitý zákazník si na základe amatérskej rady sat. nadšenca...
   
    poznámka od dxsatcs.com - ktorému vďaka umiestneniu RX antény v ZÓNE SIDELOB- postranný lalok pre V pol, nebolo problémom po väčšinu dňa príjmať kompletnú ponuku ASTRY 2D vo V pol s priemerom reflektora s D=200 cm aj keď len s miernou signálnou rezervou,ktorá sa pri nižšej ochrane prenosu s FEC 5/6 kedykoľvek pri zhoršených poveternostných podmienkach mohla zmeniť na nestabilný príjem s výpadkami
   
    ... zakúpil nadpriemerne kvalitnú americkú satelitnú zostavu PATRIOT s priemerom D=310 cm ...
   
    PATRIOT ANTENNA SYSTEMS - PRIME FOCUS 3,1m + 3.8m + 4.5m
   
    ... a na základe amatérskej-chybnej rady očakával celodene stabilný príjem V pol z družice Astra 2D s podstatným nárastom signálnej kvality v porovnaní s D=200 cm umiestnenej v zóne postranného laloku SIDELOBE.V mieste príjmu vzdialenom vzdušnou čiarou okolo 100 km západným smerom očakával kvôli podstatnému nárastu priemeru reflektora z D=200 na D=310 cm aj podstatný nárast signálnej kvality,ktorá sa na jeho veľké sklamanie NEDOSTAVILA, a dokonca signálna kvalita nedosahovala ani ekvivalentnú hodnotu nameranú s reflektorom s D=200 cm ale v zóne SIDELOB,ale naopak pri niektorých prenosoch vysielaných v HORIZONTÁLNEJ POLARIZÁCII hrubá signálna úroveň meraná v jednotkách dBuV narástla až o 4 dBuV,čo konkrétne v tomto prípade SÚVISELO aj s nárastom signálnej kvality odvodenej od úrovne Modulačnej Chyby MER a poklesom okamžitej chybovosti chBER ,lebo nárast hrubej signálnej úrovne nemusí jednoznačne súvisieť s nárastom zaznamenanej signálnej kvality !!! čo umožňovalo občasný nestabilný príjem paketov v H pol.

PF PATRIOT with diameter 310 cm foto from producerPF PATRIOT with diameter 380 cm foto from producerPF PATRIOT with diameter 450 cm foto from producer

    Vyššie menovaný príklad nech ti slúži na lepšie pochopenie o čo v tejto téme ide a že vopred definovať signálny stav v zóne OUT OF FOOTPRINT,bez konkrétnych meraní a analýz v tom ktorom mieste príjmu - tisíc kilometrov od provajderom definovaného územia na zemskom povrchu so zaručenou možnosťou zachytenia signálu - nemusí v konečnom dôsledku viesť k objektívnym predpokladom,ktoré sa v praxi pri montáži aj NAPLNIA .
   
    poznámka od dxsatcs.com : vo fotogalérii č.1 sú znázornené vyžarovacie diagramy - FOOTPRINT - , z ktorých na základe mojich meraní môžem s istotou potvrdiť že nedávajú objektívny pohľad z hľadiska možnosti príjmu družice Astra 2D vo východnej Európe ,nakoľko nezohľadňujú vysoké regionálne rozdiely v signálnej kvalite medzi transpondérmy vysielanými vo V - V pol ale aj v H-H pol ale aj ostatné fakty z praxe ako napr. podmienený príjem + časová viazanosť dostupnosti meratelnej signálnej kvality v H polarizácii niekoľko hodín do dňa v závislosti od použitého priemeru reflektora + polarizačná nestabilita,ktorú som zadefinoval v tejto práci ...
   
   
    NÁSLEDNÁ ODPOVEĎ :
    ----------------------
   
    Ďakujem Roman.
   
    Riziko nestabilného príjmu oproti vynaloženej investícii sat. zostavy je v tomto prípade neakceptovatelné.
   
    Ešte raz ďakujem za pomoc a vysvetlenie.
   
    Robert
   
   
    POMOCNÉ LINKY :
    ------------------
   
     AUTOR : Roman Dávid - http://dxsatcs.com - THEMES Astra 2D - Confrontation two single polarity SMW WDL and X-LINE - Elementary explanation fact about : Primary feed pattern , Spillover ... : WHAT SIZE OF DISH GUARANTEE FULL SIGNAL MARGIN IN EAST EUROPE ??? ...............sk - TÉMA DX príjem družice Astra 2D : Určenie vhodného priemeru na garanciu plnej signálnej stability pri príjme vo východnej Európe + Porovnanie dvoch jednopolaritných LNB SMW WDL a X-LINE + Grafy elementárnych faktov v ofsetových a stredových anténach ako sú : Smerový diagram ožarovača , Jalové prežarovanie atď...
   
    AUTOR : Roman Dávid - www.dxsatcs.com - TÉMA : DX PRÍJEM PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA STREDNOM SLOVENSKU - oblasť ZVOLENA A VÝBER VHODNÉHO UNI ALEBO JEDNOPOLARITNÉHO KONVERTORA NA BÁZE STABILIZÁCIE FREKVENCIE LOF POMOCOU OBVODU PLL alebo DRO - výhody a nevýhody v praxi
   
    DX ASTRA 2D na Slovensku : Popis možnosti príjmu + Analýza signálnej kvality + Fotogaléria + Videá ...
   
   
    Ostávam s pozdravom
   
   
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB - SATELITNÁ TECHNIKA V TEÓRII A V PRAXI