Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vertikálnej a horizontálnej polarizácie z Astry 2D


AKTUÁLNY ROZBOR A MOŽNOSTI PRÍJMU PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 28,2°E NA ÚZEMÍ SLOVENSKA.

Astra_2D 28,2EBBC 1 regional,vysielanie britskeho statneho tv okruhuITV 1 na 10 906 MHz,najsledovanejsia Britska komercna TV
ITV Paket 10 906 MHz ASTRA 2D Obsadenie paketu znazornuje NIT tabulkaPAKET ITV VELKA BRITANIA NA f=10 906 MHz,vysoka a celodenna signalna rezerva okolo 2 dB MER pri prijatelnej chybovosti BER v chybovom rade E-03 a pri kladnej urovni sumovej rezervy Noise Margin NM=0,7 dBV detailnom zabere z expandovaneho frekvencneho spektra vidiet 8 transponderov vo vertikalnej polarizacii od TP 42 na f=10 729 MHz po TP 56 na f=10 936 MHz,ktore su s vysokou signalnou kvalitou dostupne v mieste prijmu Lucenec.
poznámka : kompletnú analýzu signálu,videoukážky,fotodokumentáciu a technické parametre družice ASTRA 2D najdete v rubrike TELEKOMUNIKAČNÉ DRUŽICE.
    
    
    Telekomunikačný satelit ASTRA 2D,ktorý je umiestnený na orbitálnej pozícii 28,2°východne a celú svoju prevádzkovú kapacitu vysiela vo frekvenčnom pásme KU ,konkrétne od 10 700 MHz do 10 950 MHz,má provajderom určený jeden úzko-smerový vyžarovací zväzok na oblasť Veľkej Británie a Írska kde sa úroveň vyžiarenej energie EIRP na zemskom povrchu pohybuje na úrovni viac ako 50 dBW čo má súvis s nutným priemerom príjmacích antén na celodenný stabilný príjem na úrovni D=60-80 cm.Úzke smerovanie vyžarovacieho diagramu aj výber menej priaznivých chybových protokolov prenosu FEC majú za následok že signálna kvalita mimo zónu provajderom určeného územia prudko klesá ale signálne výsledky/nejedná sa o celodennú stabilitu pre V aj H polarizáciu/ v oblastiach ako Cyprus,Taliansko-Sicília,Kanárske Ostrovy,Alžírsko,Egypt,Izrael,Jordánsko aj keď s priemermi príjmacích antén od 240 do 600 cm dokazujú prítomnosť signálu aj v oblastiach príjmu,ktoré sú vzdialené od provajderom určenej signálnej zóny dostupnosti viac ako 4 000 km.Bežným faktom pri príjme družice ASTRA 2D v rôznych častiach Európy ostáva nerovnomerné rozloženie vyžiarenej energie pre vertikálnu a horizontálnu polarizáciu čo má súvis s veľkosťou použitej antény,nutnosť vysokého oddelenia polarizačných rovín CROSS POLAR/podrobnosti úvádzam v práci NSS 6 -návrh signálneho reťazca na orbitálnej pozícii 95°E,kde porovnávam univerzálny LNB INVACOM s profesionálnym jedno polaritným LNB SMW-X LINE v zostave s mechanickým polarizátorom HIRSCHMANN-viac v rubrike TECHNICKÁ KNIŽNICA/kedže z jednej orbitálnej pozície prichádzajú principálne rozdielne úrovne signálu z družíc ASTRA 2A,ASTRA 2B,ASTRA 2C v rozsahu od 45 dBuV do 85 dBuV pri použití RX 240 cm ktoré pri nesprávnom výbere signálnych komponentov ako LNB... môžu značne sťažiť alebo úplne znemožniť príjem vysoko chybových signálov s malou kvalitou signálu MER a dôležitým faktom ostáva aj výber typu použitej príjmacej antény čo má zase súvis so šírkou vyžarovacieho diagramu antény /pri zachovaní reciprocity medzi RX a TX/pri poklese zisku o 3 dB,kedže na pozícii 28,5°E je umiestnená družica EUROBIRD 1 a v tomto prípade sa môže v niektorých častiach Európy nepriaznivo prejaviť vyššia šírka hlavného vyžarovacieho laloku ofsetovej antény v porovnaní s kvalitne navrhnutou čiže vysoko smerovou stredovou anténou,ktorú som použil aj pri tomto príjme.
    Podmienky príjmu v Českej a Slovenskej republike: charakteristickým znakom príjmu u nás ostávajú vysoké regionálne rozdiely v kvalite signálu medzi V a H polarizáciov,častá zmena úrovne signálu počas dňa a premenlivý sklon príjmaného VF vlnenia z družice čo má súvis s výberom signálnych komponentov. / ako o tom píšem vo vyššie spomínanej práci o družici NSS 6/. Výnimočným javom v Slovenských podmienkach príjmu/konkrétne stredoslovenský a východoslovenský kraj/ ostáva plusová skoková zmena v kvalite signálu pri vertikálnej polarizácii na malej plošne vzdialenosti,čiže celé územie stredoslovenského a východoslovenského kraja sa nachádza v postrannom laloku vysielacej antény z družice ASTRA 2D pre vertikálnu polarizáciu,čo v praktickom vyjadrení znamená nasledovné:pri horizontálne polarizovaných transpondéroch signál rovnomerne klesá smerom od Moravy ,kde sa nestabilné signálne výsledky dosahujú s priemermi od 220 - 270 cm smerom na Slovensko kde sa príjem H polarizácie dá nestabilne uskutočniť s priemermi RX antén od 270 do 350 cm /v závislosti od návrhu signálneho reťazca/.A naopak pri V polarizácii signál smerom od Moravy na Slovensko rovnomerne klesá a niekde v okolí myslených hraníc medzi západoslovenským a stredoslovenským krajom nastáva plošne prudký nárast v kvalite signálu,čo prináša konkrétne v mojej oblasti príjmu Lučenca-juh stredného Slovenska možnosť nestabilného príjmu všetkých vertikálne polarizovaných transpondérov s priemerom antény 140 cm/ako to popisujem v článku ASTRA 2D na Slovensku s anténou 140 cm/ a celodennú signálnu stabilitu aj v prípade zhoršených poveternostných podmienok s priemerom antény D=180-200cm.
    Popis vykonanej analýzy signálu:v časovom úseku 12 hodín pri podstatne zhoršených podmienkach príjmu/ dážď/,ktorý spôsobil úbytok v kvalite príjmaných signálov okolo 0,5-0,8 dB MER a nárast chybovosti BER na kanál, som zaznamenával kvalitatívne signálne veličiny Modulation Error Rate,Noise Margin,Bitt Error Rate s nasledovnými výsledkami:
    - všetky transpondéry BBC a ITV vysielané vo vertikálnej polarizácii konkrétne TP 44,46,48,50,54 dosahovali aj pri podstatne zhoršených podmienkach príjmu a pri zníženej ochrane prenosu s chybovým protokolom FEC 5/6 úroveň modulačnej chyby MER od 7,3 do 8,5 dB čo je vysoká signálna stabilita s okamžite nameranou chybovosťou BER na kanál v chybovom ráde E-02 až E-03 pričom nameraná kvalita paketov rástla aj so vzrastajúcou frekvenciov pri klesajúcej chybovosti BER na kanál.Variácia signálnej kvality počas dňa dosahovala okolo 0,5 dB MER pričom prebiehala nasledovne: od 7.00 hod do 13.00 hod signálna kvalita na všetkých TP narastala,od 14.00 hod do 18.00 hod naopak klesala a od 19.00 hod do raňajších hodín nasledujúceho dňa bola signálna zmena minimálna.V analyzovanom spektre sa v časovom údeku od 13.00 hod až do večerných hodín nachádzali aj transpondéry vysielané v Horizontálnej polarizácii ale nato aby QPSK demodulátor vyhodnotil ako neprijateľný by musel signál kvalitatívne narásť minimálne o 1 dB MER,čiže naplnil sa v tomto prípade predpoklad o vysokých regionálnych rozdieloch v kvalite medzi signálmi polarizovanými v H a V polarizácii,o ktorom hovorím na začiatku tohto popisu.