Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vysielania BBC , ITV z družice Astra 2D


THEMES Astra 2D - Confrontation two single polarity SMW WDL and X-LINE - Elementary explanation fact about : Primary feed pattern , Spillover ... : WHAT SIZE OF DISH GUARANTEE FULL SIGNAL MARGIN IN EAST EUROPE ??? ...............sk - TÉMA DX príjem družice Astra 2D : Určenie vhodného priemeru na garanciu plnej signálnej stability pri príjme vo východnej Európe + Porovnanie dvoch jednopolaritných LNB SMW WDL a X-LINE + Grafy elementárnych faktov v ofsetových a stredových anténach ako sú : Smerový diagram ožarovača , Jalové prežarovanie atď...  

astra
Otázka od : Tomáš Lipa
    
    Lokalita : Košice - SLOVENSKO

    TEXT OTÁZKY :

    Dobrý deň,
   
    som satelitný nadšenec, so záujmom som čítal Vaše príspevky na stránkach DXSATCS klubu. Zaujali ma hlavne možnosti príjmu Astry 2D na strednom a východnom Slovensku.
    Satelitnej technike sa venujem už 7 rokov, naladil som anténu s výhľadom 75E - 45W, namontoval multifeed, ...
    Moja otázka je: Som z Košíc. Z príspevkov som sa dočítal že k stabilnému príjmu V polarizácie na Astre 2D potrebujem anténu s priemerom 180 cm. Kde sa dá takáto anténa objednať a kúpiť nová alebo na inzerát. Uvažujem z montážou na južnú stenu budovy, preto by bola z estetického hľadiska pre mňa vhodnejšia offset parabola. Za odpoveď vopred vďaka, prajem veľa pekných DX spojeni.
   
    Tomáš Lipa
    
    
    ODPOVEĎ :

    Zdravím Vás p.Lipa.
   
    Teší ma Váš záujem o satelitnú techniku a príjem signálov,ktoré patria do katregórie DX,ktorých charakteristickým znakom je variácia signálnej kvality počas dňa,polarizačná nestabilita ktorá sa prejavuje zmenou uhla polarizovaného vlnenia vo vstupnom vlnovode,čo si následne vyžaduje za účelom maximalizácie signálnej kvality otáčať pri univerzálnych LNB a tým pádom prispôsobovať polohu signálnych zberačov V a H polarizácie prichádzajúcim VF vlneniam z družice ...
   
    Základným faktorom od ktorého sa odvodzuje signálna stabilita toho-ktorého VF signálu je správne stanovenie priemeru antény D - čiže minimálneho zisku pri stanovenej frekvencii ,čiže súvislosť-korešpondencia priemeru antény s jej ziskom čo sa následne v praxi musí prejaviť nárastom signálnej kvality príjmaného TV paketu napr. z družice Astra 2D pri vzostupných priemeroch napr 140 -180 - 240 atď. Priaznivým charakteristickým znakom všetkých vo Vertikálnej polarizácii vysielaných signálov z družica Astra 2D vo V postrannom laloku SIDELOBE v oblasti stredného a východného Slovenska je že pri garancii účinnosti antény so vzrastajúcim priemerom,čo musí v praxi súvisieť aj so vzrastajúcim ZISKOM , podstatným spôsobom rastie aj signálna kvalita čo nebýva pri niektorých transpondéroch napr. z družice BONUM 1 na 56E pravidlom - čo laickým slovom znamená že so vzrastajúcim priemerom antény len mierne narastá signálna kvalita príjmaného VF modulovaného signálu .
    - príklad z praxe : zmenou priemeru antény zo 180 cm na 240 cm som pri všetkých vo V pol vysielaných TV prenosoch z družice Astra 2D dosiahol podstatný nárast signálnej kvality v priemere o 1,5 dB z MER v závislosti od "f" ale naopak pri tej istej zmene priemeru antény na družici Bonum 1 som dosiahol pri vopred definovanom prenose nárast signálnej kvality len o 0,4 dB z úrovne Modulačnej chyby MER. Samozrejme signálnu kvalitu ovplyvňuje množstvo iných faktorov čo súvisí s výberom oscilátora stabilitou LOF,fázovým šumom,oddeleným spracovaním spodnej a vrchnej časti KU pásma v LNB a pod.....

BBC 1 EAST Astra 2D 10 847 MHz V pol SIDELOOB EAST EUROPE detail z MPEG2 karty UNAOHM EP 3000 EVO DIGITALb 8 transponderov vo V pol MARK 1 10 729 MHz MARK 2 10 936 MHz z analyzovaneho spektra v UNAOHM EP 3000 EVO DIGITALc QPSK konstelacny diagram MER 9,4 dB a BER 1,38e 03 co je plna signalna rezerva viac ako 2,5 dB BBC 1 EAST Astra 2D 10 847 MHz V pol SIDELOOB EAST EUROPE UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL
 Napr. pri rovnakom priemere stredovej antény 240 cm s jednoznačne správne definovanou ohniskovou vzdialenosťou samotná zmena použitého jednopolaritného LNB z kategórie SMW X-Line do kategórie SMW WDL Digital mi priniesla v praxi výrazný nárast signálnej kvality pri definovanej frekvencii "f" až o 0,9 - 1,2 dB MER !!! napr. pri BBC pakete na f=10 847 MHz V pol.čo v praxi môže znamenať ekvivalentný nárast priemeru antény o 50 cm účinnej anténnej plochy na dosiahnutie rovnakého nárastu signálnej kvality - toto je fakt z praxe,ktorý následne dokladujem kompletnou MER,NM,channel BER,post vitterby BER,RU signálnou analýzou z meracieho prístroje UNAOHM EP 3000 / podstatne zjednodušené vysvetlenie vyššie menovaných základných kvalitatívnych signálnych parametrov popisujem v práci : ROZBOR MOŽNOSTI PRÍJMU VYSIELANIA ORIGINÁLNEJ AMERICKEJ SPRAVODAJSKEJ TV ABC NEWS NOW -NEW YORK USA- V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE Z DRUŽICE INTELSAT 902 NA 62°E / , kde v prvom prípade uvádzam výsledky analýzy príjmu ITV&STV paketu na f=10 906 MHz s jednopoloritným LNB SMW WDL DIGITAL , ktorý oddelene spracúva vrchnú a spodnú časť frekvenčného spektra KU pásma pri LOF LOW BAND 9,75GHz - od 10 700 MHz do 11 750 MHz a pri LOF HIGH BAND - 10,6 GHz od 11 750 MHz do 12 750 MHz pri jednoznačne definovanom rozptyle LOF 1 a LOF 2 v rozsahu +/- 1,5 MHz v celom frekevnčnom rozsahu v teplotnom rozptyle od -30 do +60°C. V druhom príklade uvádzam kompletnú MER,NM,channel BER,post vitterby BER,RU signálnu analýzu nameraného stavu pri jednopolaritnom LNB SMW X-LINE pri bežnom rozptyle frekvencie lokálneho oscilátora v rozsahu +/- 3 MHz pri ktorom neprebieha oddelené spracovanie spodnej a vrchnej časti KU pásma,čo sa následne v praxi výraznýmn spôsobom prejavilo v signálnej kvalite analyzovaného ITV&STV paketu , o čom konkrétne píšem v práci :
   
    PREDSTAVENIE JEDNÉHO Z NAJLEPŠÍCH JEDNOPOLARITNÝCH KONVERTOROV PRE PRÍJEM V PÁSME KU VO SVETOVOM MERADLE S TECHNOLÓGIOU DRO OD ŠVÉDSKEHO VÝROBCU SWEDISH MICROWAVE - WDL DIGITAL DUAL OUTPUT TYP E - S EXTRA NÍZKOU ÚROVŇOU FÁZOVÉHO ŠUMU PHASE NOISE -95 dBc pri 10 kHz A S VYSOKOU STABILITOU FREKVENCIE LOKÁLNEHO OSCILÁTORA +/- 1,5 MHz,KTORÚ MI NA PRIAME ZADANIE VYHOTOVILI V LABORATÓRIU SMW V MESTE MOTALA - ŠVÉDSKO.
   
    citujem :
   
    Produktová rada WDL DIGITAL je v porovnaní s konvertorom z rady SMW X LINE,ktorý som používal doteraz na zachytenie všetkých v KU pásme vysielaných družíc rozdielna v tom že výrobca použil technológiu oddeleného spracovania spodnej časti KU pásma od 10 700 MHz do 11 700 a vrchnej časti KU pásma od 11 700 MHz do 12 750 MHz aby tým zabránil čiastočnému ovplyvňovaniu dvoch oscilátorových obvodov čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na výslednej chybovosti BER spracovávaného VF signálu !!!! ,čo v laickom ponímaní znamená akoby konvertor WDL DIGITAL pozostával z dvoch samostatných a takmer nezávisle pracujúcich LNB -kedže VF signál na vstupe je spoločný.Dôležitým faktom ostáva že z dvoch výstupov HIGH a LOW v prevedení pre F konektor je možné príjmať spracovaný signál zároveň - anglicky simultaneously.
   
   
    CONFRONTATION TWO SINGLE-POLARITY AND FULL BAND LNB Swedish Microwave WDL and X-LINE :

SMW WDL DIGITAL DRO dual output with extra LOF stability 1,5 MHz, Low Phase Noise and Noise Figure 0,8 dBSignal resolution from ASTRA 2D East Europe V pol SIDELOBE with SMW WDL DIGITAL dual output
SMW X LINE DRO single polarity KU band LNB with one outputSignal resolution from ASTRA 2D East Europe V pol SIDELOBE with SMW X LINE DRO
ACCOMPLISHMENT : In the same satellite Astra 2D , in the same frequency f=10 906 MHz - packet ITV & STV - with same RX prime focus 240 cm I REACH UP GROWING SIGNAL QUALITY MORE THAN 0,9 dB Modulation Error Rate WITH SMW WDL DIGITAL COMPARED WITH SMW X-LINE !!! APPARENTLY IN THE UNAOHM EP 3000 TEST REPORTS .
   
   
    Po malom úvode do problematiky príjmu družice Astra 2D prejdem k Vašej otázke :
    
    V prvom rade Vám odporúčam nie ofsetový typ ale stredový typ antény z elementárneho dôvodu,lebo prax potvrdila teoretický predpoklad že stredové typy antén majú v porovnaní s ofsetovým tvarom reflektora užší vyžarovací diagram - viď . ANDREW 460 cm TX DIAGRAM v nasledovnej FOTOGALÉRII - pri poklese zisku o 3 dB,pri rovnakej frekevcii "f",za predpokladu reciprocity RX-TX antény,čo podstatne zjednodušene vysvetlené môžem pomenovať nasledovne :
   
    Na orbitálnej pozícii 28,2 a 28,5 ° sú umiestnené 4 satelity,ktoré sú v rôznych častiach EU dostupné s vysoko rozdielnou signálnou kvalitou medzi jednotlivými družicami Astra 2A-2B-Eurobird a v mieste príjmu tieto rozdiely môžu dosahovať aj 8 dB z MER a prax mi potvrdila vzájomnú súvislosť medzi týmito vysokými signálnymi rozdielmi z jednotlivých družíc a následnou signálnou kvalitou z družice Astra 2D - ktorá je samozrejme v celej európskej oblasti dostupná s najnižšou merateľnou MER,BER kvalitou prenosu.A práve šírka vyžarovacieho resp.príjmaciehio diagramu samotnej antény spolu s oddeleným polarizačných rovin Cross Polarisation má v konečnom dôsledku súvis s výslednou kvalitou signálu aj v slovenských podmiekach príjmu čo je nutné brať v úvahu na dosiahnutie maximálnej signálnej kvality .
   
   
    ELEMENTARY EXPLANATION FACT ABOUT : Primary feed pattern , Spillover , Parabolic reflector ... 

 OFFSET dish elementary settingPRIME FOCUS elementary settingTX PRIME FOCUS ANDREW typ ES46 with diameter 460 cm TX diagram in 14 053 MHz
  
    Ako popisujem v práci :NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 95°E - DRUŽICA NSS 6.KONKRÉTNY NÁVRH CELÉHO SIGNÁLNEHO REŤAZCA S DORAZOM NA VYRIEŠENIE VYSOKEJ POLARIZAČNEJ A SIGNÁLNEJ NESTABILITY PRI PRÍJME NAJVÝCHODNEJŠIEHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU,KTORÝ JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
   
    citujem :
   
    Typickým príkladom je napr. príjem z družice Astra 2D v rôznych častiach Európy kde sa rozdiely v signálnych úrovniach medzi jednotlivými polarizačnými rovinami V a H , ale aj samotnými družicami Astra 2A, 2B, 2D z tej istej orbitálnej pozície 28,2° východne, značne líšia a napr. v mojom mieste príjimu dosahujú v prípade použitia priemeru príjimacej antény 240 cm až 35 dBuV !!! - pri analýze - porovnaní hrubých signálnych úrovní z družíc Astra 2A-2B a Eurobird v porovnaní s tu popisovanou Astrou 2D. A práve tieto vysoké rozdiely v úrovniach signálov,ktoré prichádzajú z orbitálnych pozícií 28,2°E a 28,5°E , moje merania v praxi potvrdili že vždy je to v neprospech nameranej signálnej kvality TV prenosov z družice Astra 2D, ktoré sú sústredené do úzko smerovaného vyžarovacieho zväzku do oblasti Britských ostrovov,Írska a časti západnej Európy.
   
    Priemer 180 cm pri použitom nepriaznivom chybovom protokole s nižšou ochranou prenosu na prípadné výpadky - FEC 5/6 síce zabezpečil celodennú stabilitu príjmu všetkých vo V pol vysielaných prenosov z Astry 2D v mieste príjmu Lučenec pri veľkosti signálnej rezervy od 0,85 do 1,6 dB z MER čo je síce dostatočná signálna rezerva v prípade nezhoršených poveternostných podmienok ale pri FEC 5/6 hlavne v poobedňajších hodinách od 13.00 hod do 15.00 hod ,kedy signálna variácia kvality príjmu dosahuje svoje nepriaznivé minimum v kombinácii s miernym mrholením Vám priemer 180 cm spolu s bežným LNB Invacom 0,3 dB nezaručí stabilitu príjmu a nastáva občasné štvorčekovanie - PIXELATION - z vyššie pomenovaného príkladu Vám odporúčam zakúpenie priemeru antény od 200 do 220 cm čo je len mierny nárast v porovnaní s D=180 cm a budete mať zaručený stabilný celodenný príjem so signálnou rezervou aj v prípade zhoršených poveternostných podmienok pri použití bežného komerčného LNB napr. Invacom.
 
PRIME FOCUS RX 140 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE unstable reception several hours a dayPRIME FOCUS RX 180 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE signal margin about 1 dB MERPRIME FOCUS RX 240 cm ASTRA 2D V pol SIDELOBE FULL signal margin more than 2 dB MER
Nové antény priemeru od 180 cm do 200 cm v závislosti od výrobcu a marže predajcu stoja od 8 000 do 15 000 Sk a bežnou praxou na Slovensku je že predajcovia vo veľkej väčšine evidujú na sklade maximálny priemer 180 cm a dostupnosť antény je väčšinou len na objednávku - nie ihneď.
   
    Najlepším riešením je zakúpenie antény za priaznivú cenu napr.cez rubriku SAT-bazár kde sa niekoľko antén s priemerom okolo 200 cm už ponúkalo,čiže skúste osloviť niektorých z nich....ak neuspejete ozvite sa mi rád Vám pomôžem . 
    Rád Vám budem Tomáš nápomocný aj nabudúce
    
    Ostávam s pozdravom
    
    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com