Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2 : SR=83 ksym/s_SPIN1038 > Low Symbol Rates SR (Niedrige Symbolraten) in satellite reception practice_Case study verified by evidence by the author Roman Dávid from Lučenec

                                                                      
    Case study verified by evidence by the author Roman Dávid from Lučenec

Fallstudie verifiziert durch Beweisführung vom Autor Roman Dávid aus Lučenec
Prípadová štúdia verifikovaná dokazovaním od autora Romana Dávida z Lučenca

                                             

      dxsatcs-low-symbol-rates-in-satellite-reception-practice-by-autor-Roman-Dávid-baner-enter                                                               
                     

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

         Low Symbol Rates (SR) in practice of satellite reception
             Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 1 : PF Prodelin 450 cm
           11 689.042 MHz_V_SR=83 ksym/s : SPIN 1038 Radio       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Note : In this scientific and research center,the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec,is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 
 
In diesem wissenschaftlichen und Forschungszentrum wird systematisch die Funktionalität des technologischen Verfahrens und der Erfindung
mit dem Namen "Synchrone Nanokorrekturen" vom Autor Roman Dávid aus Lučenec nachgewiesen. Es ist gleichzeitig der einzige Ort,
an dem Sie dieser Technologie persönlich begegnen können.
 
Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Update date: 10.4.2024 )

 
English:The first case study in Europe by the author Roman Dávid from Lučenec,in which,in the verification unit of monitoring at t=77 hours,
unquestionably proves that the HW/SW configuration of the PC card TBS 5927 and the EBSpro program allows achieving demonstrably stable
reception even at the lowest symbol rates (SR),specifically SR=83 ksym/s,under the operating system Windows 11,assuming successful application
of the principles of software and mathematical combinatorics.This concerns the satellite distribution of Radio SPIN1038 broadcasted on the carrier
frequency f=11 689.042 MHz from the Intelsat 901 satellite at 27.5°W.
 
German:Die erste Fallstudie in Europa von Autor Roman Dávid aus Lučenec,in der in der Verifikationseinheit des Monitorings bei t=77 Stunden zweifelsfrei
beweist,dass die HW/SW-Konfiguration der PC-Karte TBS 5927 und des Programms EBSpro auch bei den niedrigsten Symbolraten (SR),konkret SR=83 ksym/s,
unter dem Betriebssystem Windows 11 stabilen Empfang ermöglicht,vorausgesetzt,die Prinzipien der Software und mathematischen Kombinatorik werden
erfolgreich angewendet.Es handelt sich um die Satellitenverteilung von Radio SPIN1038,ausgestrahlt auf der Trägerfrequenz f=11 689,042 MHz vom Intelsat 901
Satelliten auf 27.5°W.

SK:Prvá prípadová štúdia v Európe od autora Romana Dávida z Lučenca v ktorej vo verifikačnej jednotke monitoringu t=77 hodín nespochybniteľne
dokáže že HW/SW konfigurácia PC karty TBS 5927 a programu EBSpro umožňuje dosiahnúť dokázateľne stabilný príjem aj tých najnižších Symbolových
rýchlostí SR,konkrétne SR=83 ksym/s pod operačným systémom Windows 11 a to za predpokladu úspešnej aplikácie princípov softvérovej a matematickej
kombinatoriky.Jedná sa o satelitnú distribúciu Rádia SPIN1038 vysielaného na nosnej frekvencii f=11 689,042 MHz z družice Intelsat 901 na 27.5°W.

                  

►►Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2 : Low symbol rates (SR) in satellite reception practice

     

Pri výkone kontinuálneho signálneho monitoringu každej signálnej distribúcie bol aplikovaný symetrický reflektor Prodelin s priemerom 450 cm

       During the continuous signal monitoring of each signal distribution, a symmetrical reflector with a diameter of 450 cm was used. 
    
                                         Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-n                                                    
                                  

Signálny reťazec je tvorený / The signal chain consists of the following components.

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Romanom Dávidom navrnuté systémové riešenie z roku 2008 tvorené len jedným kusom zlievarenského odliatku
(nie z CNC alebo sústruhu),s fyzikálnymi úpravami,ktoré minimalizujú akékoľvek odrazy vlnenia,maximalizujú jeho signálnu priepustnosť,pri vysokej
vodivosti tubusu,s konkrétnym zameraním na prevedenie vlnovodnej príruby > LNB SMW_PLL 9.75 F s LOF stabilitou +/- 10 kHz
 
Eng_The system solution proposed by Roman Dávid, comprised of a single cast piece from a foundry (not CNC or lathe), with physical modifications
that minimize any wave reflections,maximize its signal permeability,with high conductivity of the tube, and a specific focus on implementing the waveguide
flange
> SMW PLL LNB 9.75 GHz +/- 10 kHz
 
 
Auf Deutsch_Der von Roman Dávid vorgeschlagene Systemansatz, bestehend aus einem einzigen gegossenen Stück aus einer Gießerei (nicht CNC oder
Drehbank), mit physikalischen Modifikationen, die jegliche Wellenreflexionen minimieren, die Signalpermeabilität maximieren, mit hoher Leitfähigkeit des Rohrs
und einem 
speziellen Fokus auf die Implementierung der Wellenleiterflansche > SMW PLL LNB 9.75 GHz _ +/- 10 kHz 
Poznámka #1 : Pri danom parametre Symbolovej rýchlosti SR=83 ksym/s,práve výrobcom definovaný údaj o maximálnom rozptyle frekvenčnej stability kmitov
oscilátora s fázovým závesom PLL na stanovených +/- 10 kHz zohral tú kľúčovú úlohu pri dosiahnutí stability uzamknutia nosnej na 100% v jednotke vizualizovaného
dokazovania t=77 hodín.Pretože ak som aplikoval starší PLL
 LNB vyrobený v roku 2011,ktorý obsahoval kryštálový oscilátor s kompenzáciou vplyvu teploty typu TCXO,
len s mierne navýšeným rozptylom stability 
kmitania na +/- 25 kHz,potom na moje prekvapenie dochádzalo k nepravidelným výpadkom v spojitosti funkcie
zamknutia nosnej približne 1x za 2-3 hodiny,čo som na začiatku výskumov nepredpokladal.Jedným z možných vysvetlení tohto stavu je starnutie kryštálu kremeňa,
ktorý má prevažne lepší parameter fázového šumu ako naopak ultra-stabilné rubídiové oscilátory generujúce referenčnú frekvenciu.Teploté podmienky
v ohnisku reflektora boli pri pokusoch porovnatelné,ale nemôžu sa zanedbať,čo som si overil na presnosti špičky sedla frekvencie Majáka a pri najnižšom rozpätí
frekvenčného spektra SPAN=100 kHz.Pri zmene vonkajšej teploty o 15-18°C sa frekvenčná zmena špičky sedla pohybovala v rádoch jednotiek tisícin z jednotky 1 MHz,
čiže 11 198,008 <> 11 198,010 MHz,čo je meratelný ale zároveň minimálny rozdiel. Otestoval som že ani zmena farby krytu tubusu na čiernu a teplotné
špičky počas letných dní v strednej Európe 
nespôsobili výraznejšie zmeny z stanovenom rozptyle generovanej frekvencie oscilátora na aplikovanom type PLL LNB
od výrobcu SMW,čiže
ich údaj +/- 10 kHz je plne relevantný a výrobcom garantovaný.Otázkou ostáva v akom časovom horizonte je tento údaj platný,
pretože vek súčiastok,hlavne kryštálu,zohráva vždy svoju úlohu,konkrétne v otázke LO stability a to hlavne pri inštaláciách s extrémnymi zmenami vonkajšej teploty,
tlaku a vlhkosti.
  
Note #1: In the given parameter of Symbol Rate SR=83 ksym/s,the manufacturer-defined specification of maximum frequency stability deviation
of the oscillator with phase-locked loop (PLL) at +/- 10 kHz played a crucial role in achieving 100% carrier lock stability within the unit of visualized
evidence over a period of t=77 hours.
When I applied an older PLL LNB manufactured in 2011,which contained a temperature-compensated crystal oscillator (TCXO)
with a slightly increased frequency stability deviation of +/- 25 kHz,to my surprise,irregular carrier lock dropouts occurred approximately once every 2-3 hours,
which I did not anticipate at the beginning of my research.One possible explanation for this condition is the aging of the quartz crystal,which predominantly exhibits
better phase noise characteristics than,conversely,ultra-stable rubidium oscillators generating the reference frequency.
The temperature conditions at the focal point of the reflector were comparable during the experiments,but cannot be neglected.I verified their accuracy at the frequency
peak saddle of the Beacon f. and at the lowest frequency spectrum SPAN=100 kHz.With a change in external temperature of 15-18°C,the frequency shift of the peak
saddle ranged in the order of units of thousandths from the unit of 1 MHz, i.e., 11 198.008 <> 11 198.010 MHz,which is a measurable but minimal difference.
I tested that even changing the color of the tube cover to black and temperature peaks during summer days in Central Europe did not cause significant changes
in the specified deviation of the generated oscillator frequency in the applied type of PLL LNB from the manufacturer SMW,so their specification of +/- 10 kHz
is fully relevant and manufacturer guaranteed
.The question remains as to the time horizon for which this specification is valid, because the age of components,
especially the crystal,always plays a role,specifically in the matter of LO stability,especially in installations with extreme changes in external temperature,pressure
and humidity.
 
Anmerkung #1: Bei dem gegebenen Parameter der Symbolrate SR=83 ksym/s spielte die vom Hersteller definierte Spezifikation der maximalen
Frequenzstabilitätsabweichung des Oszillators mit Phasenregelschleife (PLL) von +/- 10 kHz eine entscheidende Rolle bei der Erreichung
einer 100% igen Trägerstabilität innerhalb der Einheit des visualisierten Nachweises über einen Zeitraum von t=77 Stunden.
Als ich einen älteren PLL LNB aus dem Jahr 2011 anwendete,der einen temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO) mit einer leicht erhöhten
Frequenzstabilitätsabweichung von +/- 25 kHz enthielt,traten zu meiner Überraschung unregelmäßige Ausfälle der Trägerfrequenzschleusung etwa alle 2-3 Stunden
auf,was ich zu Beginn meiner Forschung nicht erwartet hatte.
Eine mögliche Erklärung für diesen Zustand ist das Altern des Quarzkristall,der überwiegend bessere Phasenrauschmerkmale aufweist als umgekehrt ultrastabile
Rubidiumoszillatoren,die die Referenzfrequenz generieren.Die Temperaturbedingungen am Brennpunkt des Reflektors waren während der Experimente vergleichbar,
dürfen jedoch nicht vernachlässigt werden, da ich ihre Genauigkeit am Frequenzspitzensattel des Leuchtturms und am niedrigsten Frequenzspektrumspann
von SPAN=100 kHz überprüft habe.Bei einer Änderung der externen Temperatur um 15-18°C lag die Frequenzverschiebung des Spitzenzugs im Bereich
der Tausendstel von der Einheit von 1 MHz, d. h. 11 198.008 <> 11 198.010 MHz,was ein messbarer, aber minimaler Unterschied ist. Ich habe getestet,
dass selbst eine Änderung der Farbe der Rohrabdeckung auf Schwarz und Temperaturspitzen an Sommertagen in Mitteleuropa keine signifikanten Änderungen
in der spezifizierten Abweichung der generierten Oszillatorfrequenz im angewandten Typ des PLL LNB vom Hersteller SMW verursacht hat,sodass ihre Spezifikation
von +/- 10 kHz vollständig relevant und vom Hersteller garantiert ist.Die Frage bleibt,für welchen Zeitrahmen diese Spezifikation gültig ist, denn das Alter der
Komponenten,insbesondere des Kristalls, spielt immer eine Rolle,insbesondere in Bezug auf die LO-Stabilität, insbesondere bei Installationen mit extremen Änderungen
der externen Temperatur,des Drucks und der Luftfeuchtigkeit.

Poznámka #2 : moja výskumná činnosť  potvrdila že pri aplikovanej HW/SW konfigurácii PC karta TBS 5927+EBSpro má na dosiahnutie stability alebo spojitosti
priebehu LOCK-u nosných so sybolovou rýchlosťou nižšou ako 100 ksym/s vplyv aj stav vyťaženia frekvenčné spektra v blízkom okolí alokovanej šírky pásma,
uvažujem v rozsahu 5-250 kHz.Analýza frekvenčného spektra pri minimálnom rozpätí SPAN=100kHz potvrdila že v rozsahu od 11 676 do 11 692 MHz_V
sa aktuálne nachádza okolo 21 nosných s ultra úzkou jednotkovou alokáciou šírky pásma typicky 50-98 kHz.Najnižšiu SR,ktorú som v tomto frekvenčnom rozsahu
identifikoval bola SR=65 ksym/s.Počet nosných sa neustále mení,preto som použil slovo okolo a nie presnú kvantifikáciu obsadenia.A naopak pri nosných s vyššou SR
ako 100 ksym/s nezohrával  vplyv stavu vyťaženia frekvenčného spektra v blízkom rozsahu analyzovanej nosnej na výsledný priebeh žiadny vplyv a pri testovaní som
dosahova examplárne stavy priebehov.Moje predchádzajúce tvrdenie nie je možné zovšeobecňovať,lebo pri inej HW/SW konfigurácii môže byť táto ingerencia
na výsledok vplyvom vyťaženia frekvenčného spektra v blízkom rozsahu zanedbateľne nízka.

Note #2: My research has confirmed that with the applied HW/SW configuration of the PC card TBS 5927+EBSpro,achieving stability or continuity of the carrier LOCK
at symbol rates lower than 100 ksym/s is influenced by the state of spectrum occupancy in the vicinity of the allocated bandwidth.I consider a range of 5-250 kHz.
Spectrum analysis with a minimum SPAN of 100 kHz confirmed that in the range from 11 676 to 11 692 MHz_V, there are currently around 21 carriers with
ultra-narrow bandwidth allocation typically ranging from 50-98 kHz.The lowest SR I identified in this frequency range was SR=65 ksym/s.The number of carriers
is constantly changing,so I used the word "around" rather than providing an exact quantification of occupancy.Conversely,carriers with higher SR than 100 ksym/s
showed no influence of the spectrum occupancy state in the nearby range on the resulting behavior and during testing,I achieved exemplary behaviors.
My previous statement cannot be generalized because with a different HW/SW configuration,this interference due to spectrum occupancy may be negligibly low
and we can disregard it.
 
Hinweis #2: Meine Forschung hat bestätigt, dass bei der angewandten HW/SW-Konfiguration der PC-Karte TBS 5927+EBSpro die Stabilität oder Kontinuität
des Trägersignals bei Symbolraten unter 100 ksym/s vom Zustand der Spektralbesetzung in der Nähe der zugewiesenen Bandbreite beeinflusst wird.
Ich betrachte einen Bereich von 5-250 kHz.Die Spektralanalyse mit einem minimalen SPAN von 100 kHz bestätigte, dass im Bereich von 11 676 bis 11 692 MHz_V
derzeit etwa 21 Träger mit ultra-schmaler Bandbreitenzuweisung von typischerweise 50-98 kHz vorhanden sind.Die niedrigste SR,die ich in diesem Frequenzbereich
identifiziert habe,war SR=65 ksym/s.Die Anzahl der Träger ändert sich ständig,daher habe ich das Wort "etwa" verwendet,anstatt eine genaue Quantifizierung
der Besetzung anzugeben. Träger mit höherer SR als 100 ksym/s zeigten keine Beeinflussung des Zustands der Spektralbesetzung im nahen Bereich auf das
resultierende Verhalten,und während der Tests erreichte ich beispielhafte Verhaltensweisen.Meine frühere Aussage kann nicht verallgemeinert werden,
da bei einer anderen HW/SW-Konfiguration diese Störung aufgrund der Spektralbesetzung möglicherweise vernachlässigbar gering ist und wir sie ignorieren können.

Kvantifikácia obsadenosti frekvenčného spektra od 11 676 do 11 692 MHz_V potvrdila aktuály počet 21 nosných 
►Quantification of occupancy of the frequency spectrum from 11,676 to 11,692 MHz confirmed the current count of 21 carriers
►Quantifizierung der Belegung des Frequenzspektrums von 11.676 bis 11.692 MHz bestätigte die aktuelle Anzahl von 21 Trägern

                                                                             11 686,146 > 11 686,612 MHz

                                                               Six carriers occupy only a bandwidth of 600 kHz
                                                          Sechs Träger besetzen nur eine Bandbreite von 600 kHz 
                                                                   6 nosných okupuje šírku pásma len 600 kHz

                                dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-spectrum-analysis-10-4-2024-n                    

►►Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2 : Beacon frequency / Frekvencia majáka

                                        Intelsat 901 : BEACON FREQUENCY > f=11 198.0 MHz_R

                                                                                       (source of data : intelsat.com)

                                        SPAN=200 kHz                                                                                                        SPAN=500 kHz
 dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-beacon-frequency-11198-R-01-n dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-beacon-frequency-11198-n   dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-beacon-frequency-11198-R-02-n                                                                                                                                                                                                                                        
►Analýza a presnosť zobrazovanej frekvencie Majáka f=11 198,008 MHz jasne dokazuje že mnou navrhnutý signálny reťazec generuje presné a nespochybniteľné 
údaje o nosných frekvenciách v celom rozsahu analyzovaného spektra a práve tieto údaje z analyzátora Televes budem považovať za relevantné.
Každá z frekvencií na ktorých je nosná zamknutá a demonštrovaná HW/SW konfiguráciou DVB-S2 PC karta TBS 5927 & SW EBSPro je podladená
o priemernú odchýlku mínus 190-200 kHz v porovnaní s referenčne presnou frekvenciou zobrazovanou analyzátorom Televes H60. 

Analysis and accuracy of the displayed Beacon frequency f=11 198.008 MHz clearly demonstrate that the signal chain designed by me generates precise
and indisputable data about carrier frequencies throughout the analyzed spectrum range and it is precisely these data from the Televes analyzer
that I will consider relevant.
Each of the frequencies at which the radio carrier is locked and demonstrated by the HW/SW configuration of the
DVB-S2 PC card TBS 5927 & SW EBSPro is adjusted by an average deviation of minus 190-200 kHz compared to the reference-precise frequency
displayed by the Televes H60 analyzer.
 
►Analyse und Genauigkeit der angezeigten Leuchtturmfrequenz f=11 198,008 MHz zeigen eindeutig, dass die von mir entworfene Signalkette genaue
und unbestreitbare Daten über Trägerfrequenzen im gesamten analysierten Spektrum liefert, und genau diese Daten vom Televes-Analysator
halte ich für relevant.Jede der Frequenzen, auf denen der Funkträger gesperrt ist und durch die HW/SW-Konfiguration der DVB-S2-PC-Karte
TBS 5927 & SW EBSPro demonstriert wird, wird um eine durchschnittliche Abweichung von minus 190-200 kHz gegenüber der referenzgenauen
Frequenz angepasst, die vom Televes H60-Analysator angezeigt wird.

►Dôkaz o frekvenčnej odchýlke alebo podladení od 192 do 196 kHz,ktoré platí pre HW/SW konfiguráciu TBS 5927 & EBSpro a je jasne demonštrovaná na každej
rádio nosnej s ultra nízkou šírkou pásma nosnej,typicky 98 kHz+...

    TBS 5927/EBSpro : Locking frequency 11 688.849  and  Downlink frequency : 11 689.042 MHz

                                                                          Frequency OFFSET : minus 193 kHz  (+/- 8 kHz)

 

 dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-24h-01-n    dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-24h-02-n                                                                                                                           

 

► Prvý skúšobný monitoring a vizualizované dokazovanie s nasledovným výsledkom : stabilný príjem na 100% v jednotke t=24+ hodín so špičkou kvality SNR=18 dB,
ktorý som uskutočnil od 24 do 25.3.2024
The first trial monitoring and visualized evidence yielded the following result: stable reception at 100% over a period of t=24+ hours with a peak SNR quality of 18 dB,
conducted from March 24th to March 25th-2024.

Die erste Testüberwachung und visualisierte Beweisführung ergab folgendes Ergebnis:Stabiler Empfang zu 100% über einen Zeitraum von t=24+ Stunden mit einem
Spitzen-SNR-Qualitätswert von 18 dB,durchgeführt vom 24. bis zum 25. März 2024.

►►Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2-spectrum analysis : 11 689.042 MHz SPIN 1038 Radio

        

                                             SPAN=1 MHz                                                                                         SPAN=500 kHz

    dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689-mhz-spin1038-radio-spectrum-analysis-01n             dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689-mhz-spin1038-radio-spectrum-analysis-02n                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

►►Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2-TBS 5927 & EBSpro : Software and mathematical combinatorics in the practice
                                                                         of satellite reception

Na základe princípov softvérovej a matematickej kombinatoriky som z množiny všetkých prepojení v štruktúre vzťahov hľadal a vytvoril podmnožinu
tých funkčných vzťahov a podmnožinu tých správnych hodnôt parametrov jednotlivých funkcii,ktoré mi v konečnom dôsledku umožnili dosiahnuť
a zároveň v monitoringu dokázať priebeh konštatne stabilného a nie náhodného zamknutia nosnej s SR=83 ksym/s na f=11 689,042 MHz,
aj napriek tomu že oficiálne nie je možné stanoviť nižšiu hodnotu SR ako 100 ksym/s pri výkone funkcie automatického ladenia Search Carrier.
 
Based on the principles of software and mathematical combinatorics,I searched through the set of all connections in the relationship structure
and created a subset of those functional relationships and a subset of the correct parameter values for each function.Ultimately,
this allowed me to achieve and demonstrate a consistently stable progression of carrier lock at SR=83 ksym/s on f=11 689.042 MHz in monitoring,
despite the fact that it is officially not possible to set a lower SR value than 100 ksym/s when using the Search Carrier function.
 
Basierend auf den Prinzipien der Software- und mathematischen Kombinatorik habe ich aus der Menge aller Verbindungen in der Beziehungstruktur
eine Teilmenge der funktionalen Beziehungen und eine Teilmenge der korrekten Parameterwerte für jede Funktion gesucht und erstellt.
Letztendlich ermöglichte mir dies,einen konstant stabilen Verlauf des Trägerschlusses bei SR=83 ksym/s auf f=11 689,042 MHz im Monitoring
zu erreichen und zu demonstrieren,obwohl es offiziell nicht möglich ist,einen niedrigeren SR-Wert als 100 ksym/s bei Verwendung der Funktion
Search Carrier einzustellen.

V podmnožine tých funkčných vzťahov a prepojení v stromovej štruktúre programu,som identifikoval že po zadaní tých správnych hodnoty parametrov ladenia,
je možné ovplivniť nábehový čas zamknutia nosnej,inými slovami výrazne ho skrátiť iba na 8 minút.Tu je dôkaz ...
 
►Within the subset of functional relationships and connections in the tree-like structure of the program,I identified that upon inputting the correct tuning parameter
values,it is possible to influence the acquisition time of carrier lock,in other words,significantly shorten it to as little as 8 minutes.Here is the proof ...
 
►In der Teilmenge der funktionalen Beziehungen und Verbindungen in der baumartigen Struktur des Programms habe ich festgestellt, dass bei Eingabe der richtigen
Abstimmungsparameterwerte der Anstiegszeitpunkt des Trägerschlusses beeinflusst werden kann,und zwar deutlich verkürzt auf nur noch 8 Minuten.Hier ist der Beweis ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Duration of the rising edge for carrier lock > Dauer der Anstiegsflanke für den Trägerschluss
                                          > Trvanie nábežnej hrany pre zamknutie nosnej    

                                        This is evidence of the shortest duration of the rising edge for stable locking of the carrier at SR=83 ksym/s
                                  Dies ist ein Beweis für die kürzeste Dauer des Anstiegsrandes für eine stabile Verriegelung des Trägers bei SR=83 ksym/s
                                       Toto je dôkaz o doteraz najkratšom čase trvania nábežnej hrany pre stabilné uzamknutie nosnej s SR=83 ksym/s

9.4.2024 : 66 seconds

                       6:12:12 CET                                                         6:13:18 CET                                                                      TSA OK
    dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-D01                  dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-D02                            dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-D03                                                                                         

7.4.2024 : 8 minutes 
   
  
                           11:45 CET                                                          11:53 CET                                                                     TSA OK

      dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-A01               dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-A02                              dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-A03         

7.4.2024 : 12 minutes
     
                                                                      10:51 CE                                                                       11:02 CET
                            dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-B01                             dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-B02                         

7.4.2024 : 80 minutes

                           12:49 CET                                                     14:10 CET                                                                TSA OK
    dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-C01              dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-C02                      dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-locking-time-C03     

Poznámka : v rôznych diskusných skupinách som identifikoval niekoľko zamknutí nosných s parametrom SR=83 ksym/s s použitím PC kariet TBS a softvéru
EBSpro a iných,ale ich publikovanie má NULOVÚ hodnotu,pretože to najdôležitejšie,čím je dokazovanie o stabilite zamknutia v akejkoľvek jednotkovej dĺžke
monitoringu tam chýbalo,video dôkazy o možnosti plynulého prehrávania bez zamŕzania chýbali atď.
Spomínam to pretože že som identifikoval funkčné prepojenie v programe EBSpro,ktoré mi umožnilo dosiahnuť takzvaný vynútený alebo okamžitý
LOCK nosnej s SR=83 ksym/s,ale dĺžka jeho trvania je typicky len 5-10 sekúnd a potom sa LOCK nenávratne stratí.Čiže v mojej predchádzajúcej vete
je skrytá odpoveď,prečo je také dôležité uverejniť monitoring,lebo publikovanie len samotného zamknutia,bez monitoringu môže mať aj pachuť
podvodu v podobe krátkodobého a vynúteného zamknutia na niekoľko sekúnd.
 
Note: In various discussion groups,I have identified several instances of carrier lock with a parameter SR=83 ksym/s using TBS PC cards and EBSpro etc. software,
but their publication has ZERO value because the most crucial aspect,which is evidence of lock stability over any unit length of monitoring,was missing.
Video evidence of smooth playback without freezing was also absent etc.
I mention this because I have identified a functional link in the EBSpro program that
allowed me to achieve what is known as a forced or immediate LOCK of the carrier with SR=83 ksym/s,but its duration is typically only 5-10 seconds
and then the LOCK is irretrievably lost. 
So,the answer to why publishing monitoring is so important is hidden in my previous sentence because publishing just
the lock itself,without monitoring,
may have the taste of deception in the form of short-term and forced locking for a few seconds.
  
Anmerkung: In verschiedenen Diskussionsgruppen habe ich mehrere Fälle von Trägerschluss mit dem Parameter SR=83 ksym/s unter Verwendung

von TBS-PC-Karten und EBSpro (un andere) Software identifiziert,aber ihre Veröffentlichung hat NULL Wert,da der wichtigste Aspekt,nämlich der Nachweis
der Schließstabilität über jede Einheitslänge der Überwachung, fehlte. Videobeweise für reibungslose Wiedergabe ohne Einfrieren fehlten ebenfalls
usw.
 Ich erwähne dies,weil ich eine funktionale Verknüpfung im EBSpro-Programm identifiziert habe,die es mir ermöglichte, das sogenannte erzwungene oder sofortige
Sperren des Trägers mit SR=83 ksym/s zu erreichen,aber seine Dauer beträgt typischerweise nur 5-10 Sekunden,und dann geht das Sperren unwiderruflich
verloren.
Die Antwort darauf,warum die Veröffentlichung von Überwachungen so wichtig ist,verbirgt sich in meinem vorherigen Satz,
denn die Veröffentlichung nur des Sperrens selbst,ohne Überwachung,kann den Geschmack des Betrugs in Form von kurzfristigem und erzwungenem
Sperren für einige Sekunden haben.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

►►Intelsat 901 at 27.5°W-Spot 2 : Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  >  1,Monitored frequency f=11 689.042 MHz_V_SR=83 ksym/s_SPIN 1038 Radio  <

Klasifikácia dosiahnutých výsledkov na f=11 689,042 MHz: Signálny monitoring v jednotke t=77 hodín týmto nespochybnitelne dokazuje
že som dosiahol jeden konštantný priebeh LOCK-u so špičkou kvality SNR=17 dB,bez jediného výpadku v kontinuite kvality Q, inak povedané dôkazná
stabilita príjmu rádio vysielania SPIN 1038 s SR=83 ksym/s na 100%.
 
Eng_Classification of achieved results at f=11 689,042 MHz: Signal monitoring at unit t=77 hours unquestionably proves that I achieved
a consistent LOCK behavior with a peak SNR quality of 17 dB,without a single interruption in the continuity of Q quality,in other words,evidential
stability of radio reception of SPIN 1038 with SR=83 ksym/s at 100%.
 
Auf Deutsch_Klassifikation der erreichten Ergebnisse bei f=11 689,042 MHz: Das Signalmonitoring in der Einheit t=77 Stunden beweist
zweifelsfrei,dass ich ein konstantes LOCK-Verhalten mit einem Spitzen-SNR-Qualität von 17 dB erreicht habe,ohne Unterbrechung in der Kontinuität
der Q-Qualität,mit anderen Worten,einen nachweisbaren Empfangsstabilität des Radiosenders SPIN 1038 mit SR=83 ksym/s zu 100%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         PROVING > Intelsat 901 at 27.5°W  -  Spot 2
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1x77 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1x77 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 31.3.2024 do 3.4.2024 + 9.4.2024-10.4.2024

Intelsat 901 na 27,5°W : Vyžarovací diagram "SPOT 2"

                             zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                            vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : intelsat.com

                             IS901-332-S2-n           
                                                                                         


Wetterverhältnisse / Weather conditions / Poveternostné podmienky : poveternostné podmienky sa neustále menili od stavu "Jasno" po stav
"Dažďové prehánky" a silný nárazový vietor s rýchlosťou od 8 do v nárazoch až 11 m/s.Priebehy počasia zo zdroja shmu.sk dokazujú moje tvrdenia. dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-shmu.sk-vietor-zrazky-01     dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-shmu.sk-inca-model-zrazky-24h-02       dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-prodelin-450-cm-low-symbol-rates-shmu.sk-teplota-tlak-03                                                                                                                   
 

Methodological procedure of measurements / Methodisches Verfahren für Messungen / Metodický postup meraní
Vedecko-výskumné centrum autora Romana Dávida z Lučenca zamerané na zóny satelitného príjmu "Mimo stopy" na adrese www.dxsatcs.com
je tým dokázateľne prvým na svete,ktoré od roku 2020 začalo uplatňovať autorom zadefinovaný metodický postup meraní a zberu údajov
z kontinuálneho signálneho monitoringu s dostatočnou dĺžkou,ktorého výsledky sa nedajú akýmkoľvek spôsobom spochybniť.
Metodický postup stanovený autorom Romanom Dávidom týmto jednoznačne vylučuje akúkoľvek spojitosť dosiahnutých výsledkov s očakávaním
na sporadicky prítomné špičky výkonu,alebo na dočasné deje v rôznych častiach atmosféry,ktoré krátkodobo umožnia uskutočniť nestabilnú formu
družicového príjmu spadajúceho do kategorizácie náhody alebo "SAT DX". Zatiaľ čo všetky diskusné centrá po celom svete už viac ako 30 rokov
postupujú podľa pseudovedeckej antimetodiky meraní,ktorej všetky výsledky sa dajú ako celok okamžite spochybniť a označiť ich ako irelevantné
až zbytočné,vedecko-výskumné centrum Romana Dávida ako prvé a jediné na svete postupuje podľa metodického postupu meraní,ktorý generuje
nespochybnitelné výsledky,ktoré môžu byť použité pre ďalšiu vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti satelitného príjmu.Prezentácia sekundových
lock-ov z frekvenčného spektra pri vysoko dynamických až permanentných zmenách v intenzitách výkonu v týchto zónach príjmu má samozrejme
nulovú vedeckú hodnotu lebo už nasledujúcu sekundu,minútu,hodinu... po lock-u môže kvalita poklesnúť na nulu a publikovanie týchto pseudo-analýz
je vo svojej podstate zbytočné a klamlivé.
 
Eng:
The scientific and research center of author Roman Dávid from Lučenec, focused on 'Out of footprint' satellite reception zones at www.dxsatcs.com
is demonstrably the first of its kind in the world, whose results cannot be questioned in any way. This is because since the year 2020,
it has been implementing a methodically defined procedure of measurements and data collection from continuous signal monitoring with sufficient
duration,as defined by the author.The methodical procedure defined by author Roman Dávid clearly excludes any connection of achieved results with
expectations of sporadically present performance peaks or temporary atmospheric phenomena,which momentarily enable an unstable form of satellite
reception falling into the categorization of coincidence or 'SAT DX'.While all discussion centers worldwide have been following a pseudoscientific
antimethodology of measurements for over 30 years,whose results can be immediately questioned and labeled as irrelevant or even pointless,
Roman Dávid's scientific research center stands as the first and only in the world to proceed according to a methodical measurement procedure,
which generates unquestionable results applicable to further scientific research in satellite reception.The presentation of second-locks from the frequency
spectrum during highly dynamic and persistent changes in power intensity in these reception zones inherently possesses zero scientific value because
the quality may drop to zero the following second,minute,hour... after the lock,rendering the entire presentation of this pseudo-analysis essentially
pointless and deceptive.
 
DE :
Das wissenschaftliche und Forschungszentrum des Autors Roman Dávid aus Lučenec, das sich auf 'Out of footprint' Satellitenempfangszonen
auf www.dxsatcs.com konzentriert,ist nachweislich das erste seiner Art weltweit,dessen Ergebnisse in keiner Weise angezweifelt werden können.
Dies liegt daran, dass es seit dem Jahr 2020 ein methodisch definiertes Verfahren zur Messung und Datensammlung aus kontinuierlicher
Signalüberwachung mit ausreichender Dauer implementiert hat,wie vom Autor definiert.Das methodische Verfahren,das vom Autor Roman Dávid
definiert wurde,schließt klar jede Verbindung der erzielten Ergebnisse mit Erwartungen an sporadisch auftretende Leistungsspitzen oder temporäre
atmosphärische Phänomene aus,die vorübergehend eine instabile Form des Satellitenempfangs ermöglichen,die in die Kategorisierung von Zufall
oder 'SAT DX' fällt.Während alle Diskussionszentren weltweit bereits seit über 30 Jahren einer pseudowissenschaftlichen Antimethodik der Messungen
folgen,deren Ergebnisse sofort als Ganzes in Frage gestellt und als irrelevant oder sogar überflüssig bezeichnet werden können,
handelt das wissenschaftliche Forschungszentrum von Roman Dávid als erstes und einziges auf der Welt nach einem methodischen Messverfahren,
das unbestreitbare Ergebnisse liefert,die für weitere wissenschaftliche und Forschungstätigkeiten im Bereich des Satellitenempfangs verwendet werden
können.
Die Darstellung der Trägerverriegelung im Frequenzspektrum während dynamischer und dauerhafter Änderungen in der Leistungsintensität
in diesen Empfangszonen hat selbstverständlich keinerlei wissenschaftlichen Wert,da die Qualität bereits die nächsten Sekunde,Minute,Stunde ...
nach der Trägerverriegelung auf null sinken kann,was die gesamte Präsentation dieser Pseudoanalyse im Wesentlichen nutzlos und betrügerisch macht.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=17,0 dB                                                                                      

                                       celkový čas signálneho monitoringu : 77 hod.+ bonus                                         
                                                           od 31.3.2024 do 3.4.2024    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

 dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-77h-full-n                                            

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 77 hodín+
                   
 dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-77h-only-snr-n                                                                    
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 77+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

           
    

                                                                                                                          

+28 hodín _ Priebežný stav v signálnom monitoringu dňa 1.4.2024 a online video ukážka z vysielania Rádia SPIN 1038  _ TSA OK

SK:vo video ukážke verifikujem satelitnú a internetovú distribúciu ako Rádio SPIN1038,pretože sa jedná o jeden identický stream
Eng:In the video demonstration,I verify both satellite and internet distribution as Radio SPIN1038,as it represents one identical stream.
De: In der Videodemonstration verifiziere ich sowohl die Satelliten- als auch die Internetverteilung als Radio SPIN1038,da es sich um einen
identischen Stream handelt.

SK: zvukovú stopu okamžite vypínam,hneď ako v playliste rádia hovorené slovo moderátora vystrieda hitová skladba,z dôvodu vysokej
pravdepodobnosti blokácie mojej video ukážky serverom youtube z dôvodu porušovania autorských práv

Eng: I immediately mute the audio track as soon as the spoken word of the radio host in the playlist is replaced by a hit song, due to the high
probability of my video demonstration being blocked by the YouTube server for copyright infringement
De: Ich schalte die Audio-Spur sofort stumm, sobald das gesprochene Wort des Radiomoderators in der Playlist durch einen Hit-Song ersetzt wird,
aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, dass mein Video von YouTube-Servern wegen Urheberrechtsverletzungen blockiert wird.

          
       -okamžitá kvalita okolo SNR=16 dB -
 dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-A01       dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-A02                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+54 hodín_ Priebežný stav v signálnom monitoringu dňa 2.4.2024 a online video ukážka z vysielania Rádia SPIN 1038  _ TSA OK

          
    -okamžitá kvalita okolo SNR=16 dB -                                                                                           
dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-B01       dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-B02                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+ 77 hodín_Priebežný stav v signálnom monitoringu dňa 3.4.2024 a online video ukážka z vysielania Rádia SPIN 1038  _ TSA OK

          
   -okamžitá kvalita okolo SNR=16 dB -                                                                                             
dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-C01       dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-C02                                                                            
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                              
BONUS : + 26 hodín_Priebežný stav v signálnom monitoringu dnes 10.4.2024 v čase uverejnenia prípadovej štúdie

-aby som vylúčil prípadné a ako vždy "zaručené tvrdenia" od kohokoľvek (kto dané vysielanie nedokáža stabilne naladiť ) že dnes už Rádio SPIN 1038
na danej frekvencii f=11 689,042 MHz_V nevysiela,uverejňujem najaktuálnejšie výsledky z monitoringu rádio nosnej z dnešného dňa

Eng_In order to exclude any possible and, as always, "guaranteed claims" from anyone who cannot consistently tune into the broadcast,
stating that Radio SPIN 1038 no longer broadcasts on the frequency f=11 689.042 MHz_V, I am publishing the most recent results from today's radio
carrier monitoring.

 
Auf Deutsch_Um mögliche und wie immer "garantierte Behauptungen" von Personen auszuschließen, die das entsprechende Sendesignal nicht stabil
empfangen können, dass das Radio SPIN 1038 auf der Frequenz f=11 689,042 MHz_V nicht mehr sendet, veröffentliche ich die aktuellsten Ergebnisse
des Radioträger-Monitorings von heute.
 
 

                           TBS 5927+EBSpro :  SNR peak=18,3 dB

                                                      Total signal monitoring time: 26 hours
                                                Gesamte Signalüberwachungszeit: 26 Stunden
                                                                  9.4.2024 > 10.4.2024   

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

     dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-26h-full-n        

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 26 hodín+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-26h-snr        dxsatcs-intelsat-901-spot-2-27w-sat-reception-low-symbol-rates-11689.05-mhz-spin1038-radio-signal-monitoring-26h-tsa-ok                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          

►►Intelsat 901 at 27.5°W-LOW SR-satellite reception-copyright : Research project 

                                

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2024 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank