Téma : oddelnie-izolácia polarizačných rovín V-H , konštelačný diagram QPSK modulácie...


KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 5 - ODDELENIE-IZOLÁCIA VERTIKÁLNEJ A HORIZONTÁLNEJ POLARIZAČNEJ ROVINY CROSS POLAR A CROSS IZOLATION V PRAXI PRÍJMU PAKETOV SLOVAK LINK A CZECH LINK Z DRUŽICE ASTRA 3A NA 23,5E 

KONSTL c1 SL 23,5EKONSTL c2 CL 23,5E
 V piatej časti pokračovania o komponentoch signálneho reťazca konkrétne popíšem ako sa v praxi príjmu prejavuje parameter ODDELENIE - IZOLÁCIA POLARIZAČNÝCH ROVÍN v podmienkach príjmu paketu Slovak Link na f= 12 565 MHz a rozoberiem aj konkrétnu funkciu mechanického polarizátora ,ktorý plní dôležitú funkciu v prípade oddelenia a výberu polarizačnej roviny od veľkosti ziskových antén 140 cm,nakoľko ako som už viackrát uvádzal v minulých prácach schopnosť výberu a oddelenia polarizačných rovín pri UNIVERZÁLNYCH konvertoroch ako napr.INVACOM ... je nedostatočná,čo znamená ako to následne dnes aj rozvediem že v prípade že umiestnite do vysoko ziskovej zostavy s RX 240 cm tento univerzálny konvertor a naladíte paket SLOVAK LINK ,dosiahnete chybovosťou prenosu BER vysoko skreslených kvalitatívnych signálnych výsledkov,určených úrovňou modulačnej chyby MER a chybovosťou BER,pričom je úplne jedno či výrobca uvádza takmer nulové šumové číslo napr 0,2 alebop 0,3 dB skrátka princíp spracovania a výberu VF signálu je NEVHODNÝ,čiže údaj šumového čísla na štítku nie je primárnym údajom pri návrhu signálneho reťazca s priemermi nad 180 cm účinnej reflektorovej plochy.Bežne používam jednopolaritné profesionálna konvertory napr. SMW s udávanými šumovými číslami Noise Figure od 0,8 - 1,1 dB a dosahujem s nimi podstatne lepších výsledkov z hľadiska kvality a chybovosti signálu ako s univerzálnymi LNB s takmer nulovými údajmi šumu Noise Figure na štítkoch!!!
     Podobne ako som popisoval princíp spracovania signálov z družice NSS 6 na 95°E na dvoch rovnakých frekvenciách dostupných v oblasti príjmu Lučenca s podobnou signálnou kvalitou na f=11 635 MHz V pol a 11 635 H pol,ovšem v opačnej polarizačnej rovine ,podobne aj pri príjme družice ASTRA 3A na 23,5°E sa vyskytuje tento problém,ktorý pri príjmacích anténach do priemeru 140 cm s UNI LNB môžeme zanedbať ale konkrétne v tomto prípade provajder podobne ako pri družici NSS 6 používa rovnakú frekvenciu 12 565 MHz na prenos 2 paketov ,konkrétne v H polarizácii SLOVAK LINK a vo V polarizácii paket KABEL DEUTSCHLAND,čiže ukážkový príklad z praxe ako je dôležité izolovať polarizačné roviny aby príjem jedného paketu nebol ovplyvňovaný druhým paketom ,ktorý je vysielaný na rovnakej frekvencii "f" ale v opačnej polarizačnej rovine.Bežne sa stáva že provajder používa rovnaké frekvencie na prenos dvoch paketov ale v dvoch rozdielnych vyžarovacích diagramoch napr: prenos v Európskom diagrame vysiela v HORIZONTÁLNEJ POLARIZÁCII a prenos v blízkovýchodnom vyžarovacom zväzku vo VERTIKÁLNEJ POLARIZÁCII ale v tomto prípade na družici ASTRA 3A provajder v jednom zväzku s vysokou vyžiarenou energiou EIRP vysiela na jednej "f" 2 pakety.Problémom je hlavne vysoká vyžiarená energia okolo 49 dBW,ktorá ešte viacej sťažuje výber a oddelenie polarizačných rovín,čo následne dokážem aj pri konštalačnej analýze ,ktorá spolu s vektorovou analýzou detailne v štyroch kvadrantoch QPSK modulácie identifikuje možné chyby v reťazci spracovania signálu.
     Dokiaľ nezačal na TP 16 vysielať paket KD na f= 11 525 MHz,prenos paketu SlovakLink dosahoval vysoko stabilných kvalitatívnych hodnôt okolo 14 dB z úrovne modulačnej chyby MER pri úplne bezchybovom prenose BER v ráde E-08 s RX 240 cm čo sú len mierne horšie kvalitatívne parametre v porovnaní s prenosom paketu CzechLink na 11 525 MHz,čo v praktickom vyjadrení znamená plnú a celodennú signálnu stabilitu s priemerom 80 cm účinnej plochy bežných ofsetových antén.Po zaradení do prenosovej trasy paketu KD/čo si v podstate nikto z divákov s veľkosťami príjmacích antén do 140 cm nevšimol/ som pri vysoko ziskovom signálnom reťazci s príjmacou anténou priemeru D=240 cm identifikoval podstatný pokles kvality prenosu z plne bezchybového rádu E-08 na E-05 až E-04 s poklesom úrovne modulačnej chyby MER z 15 dB na 11-12 dB pri neustálej variácii signálnej úrovne v rozsahu okolo 1 dB čo bolo prvotným znakom nedostatočného oddelenia polarizačných rovín v praxi.Samozrejme stále sa pohybujeme vo vysoko kladných a stabilných ziskových úrovniach šumovej rezervy Noise Margin okolo 4 dB ale kvôli - a teraz prejdem k podstate veci - oddeleniu polarizačných rovín pri mechanickom polarizátore viac ako 32 dB v závislosti od "f",čo môže byť v prípade vysoko ziskových antén nedostatočná hodnota.V prípade umiestnenia prírubového konvertora typu INVACOM SNF 031 do signálneho reťazca v spojitosti s upravenou príjmacou anténou typu PASSAT 240 cm,som pri analýze kvality príjmaného signálu dosiahol výrazný pokles kvality signálu až pod 10 dB MER pri podstatnom náraste neopravených bitových blokov RU-nekorigovaný Reed Solomon v stovkových rádoch v porovnaní s absolútnou NULOU v prípade SMW X LINE DRO,z čoho jasne vyplynulo neschopnosť spracovať tento medzný prípad príjmu paketu Slovak Link s použitou anténou s D=240 cm.Predchádzajúce výsledky,ktoré som nameral dokazujú opodstatnenosť vôbec samotnej témy ODDELENIA POLARIZAČNÁCH ROVÍN V PRAXI PRÍIJMU.
     Niektoré meracie prístroje ako napr.Satlook Digital obsahujú v novších úpravách aj možnosť testu parametru izolácie polarizačných rovín CROSS POLAR,samozrejme len pri UNI LNB ktoré dávajú určitý obraz o veľkosti tohto údaju v praxi.Ale podobne ako to bolo pri mnohých typoch rádovo drahších prístrojoch od výrobcu PROMAX,kedže prístroje v cenách desiatok /satlook/ až stoviek tisíc /PROMAX/ korún nedokázali ani len identifikovať/LOOKNÚŤ/ v spektre napr:vysielanie BBC paketov vo V pol,na ktorých spravidla testujem v mieste príjmu citlivosť meracích prístrojov,bol som nútený prestať používať tieto meracie prístroje,ktoré celodenne stabilné signály s MER až 8 dB a obsadenie f=11 788 MHz na Astre 2D vyhodnotili ako !!! NO SIGNAL!!! Na tento fakt som upozornil priamo technické oddelenie spomínaných výrobcov,ktorý tento principálny nedostatok ani pri úplných novinkách nevyriešili a tak stále ostávajú len v kategórii PRIEMER,určený na príjem vysokovýkonových družíc s EIRP nad 42 dBW,platí to aj pri pri DVB T signáloch.
     Konečne prejdem k popisu dvoch konštalačných analýz paketov SLOVAK LINK obrázok č.1 a CZECH LINK obrázok č.2,kde Vám po prvý krát na tomto webe prinášam tvar a zaokrúhlený priebeh štyroch nosných QPSK,ktoré sú podstatne poznačené a znehodnotené zníženou izoláciou polarizačných rovín CROSS POLAR,ako je uvedené vyššie,kvôli jednej frekvencii na ktorej provajder v opačných rovinách vysiela 2 pakety SL a KD.Dôležitý je samotný tvar ,ktorý signálne body vytvárajú ,čiže výsledný obrazec,ktorý v prípade paketu SL vytvára PREDĹŽENÚ ELIPSU,čo vyjadruje podstatne znehodnotený tvar štyroch nosných QPSK v porovnaní s ideálnym,neskresleným priebehom na obr. č.2 pri pakete Czech link s minimálnym šumovým pozadím a z učebnicovým tvarom MPEG 2 QPSK nosnej.
     V prípade zaradenia UNI LNB do reťazca by skreslenie dosiahlo takých rozmerov,že dokonca šum výrazne presahoval z jedného kvadrantu do druhého pri plne skreslenom tvare nosnej v kvadrante QPSK.