M. Margala Bošáca : Montáž stožiara-teória preukázaná v praxi

stoziar uvod ok

 V dnešnej dobe sa možnosti získavania informácií rozneho charakteru a druhu vdaka neustále sa rozvíjajucim technologiam rozširuju a tým sa osoba t.j jednotlivec,príp.zamestnanec stáva akousi schránkou pre prichádzajuce pomenujem ich správy.Pravdivost a príp.analýza jednotlivých správ, prehodnotenie je často práve vdaka neustalemu časovému tlaku,stresu nedokonalé,nepresné príp.až zavádzajuce.Jedným z dovodov prečo vznikali posledné príspevky bol práve podnet na skvalitnenie vzájomnej komunikácie zákazník,učastník-predajca,dodavatel. Príp.prínos týchto príspevkov vzhladom na krátkost času od doby vydania prenecháme na bilancovanie koncom kalendárneho roka,príp.reakcie čitatelov.Je tu však monžnost preukázania teorie prevedenej v praxi.Dovolím si preto oslovit a oboznámit čitatelov prostrednícstvom stručného opisu spojeného s fotografiami o priebehu zriadenia individuálnej prípojky spojenej s výstavbou stožiara.
M Margala tema montaz stoziara 01M Margala tema montaz stoziara 02M Margala tema montaz stoziara 03
Základom bol prvotný kontakt,ktorý získal žiadatel prostrednícstvom existujucich zákazníkov,už v predchádzajucich príspevkoch spomenutý ako najideálnejší sposob tzv. skrytej reklamy.Telefonicky bol dohodnutý predbežný termín obhliadky spojenej so slovným vypracovaním pracovného postupu
    Vzhladom ku tomu,že u objektu boli vykonané rekonštrukčné práce v oblasti strechy bol som zákazníkom prizvaný na obhliadku,kde sme prekonzultovali vhodné umiestnenie stožiara t.j či už z estetického ako aj konštrukčného hladiska,spolu s doporučením zrealizovania el. prípojky v sulade s platnými predpismi a.normami.Objekt ako taký nie je chránený pred učinkami atmosferickej elektriny.
M Margala tema montaz stoziara 04M Margala tema montaz stoziara 05M Margala tema montaz stoziara 06
Následne sa na krovoch strechy označili body,ktoré splnali prepoklady na kvalitné fixovanie stožiara.
Kedže povodný stožiar bol nevyhovujuceho priemeru,bol po prepočtoch výška,priemer,počet antén,plocha doporučený iný typ.Samotný stožiar tvorí pozinkovaná hrubostenná trubka,ktoru je možné zakupit v špecializovaných predajniach.Kedže zo strany technika je a prevláda snaha priblížit sa aspon čiastočne k dokonalosti bola preto jednou z konštrukčných otázok aj otázka zakončenia danej trubky.Kedže prirodzenou vlastnostou plastu je jeho deformácia,bol práve preto tento sposob zavrhnutý.Na trubku bol preto pomocou závitorezu zrealizovaný závit.Podla daného priemeru bola zakupená kovová zn.násadka s vnutornym závitom príslušného priemeru,ktorá bola následne v smere závitu zafixovaná.Vzhladom ku materiálu krytiny,plech bolo potrebné previest ešte pred samotnou inštálaciou stožiara upravu pre prechod jednotlivých zvodov,ktoré prechádzaju jeho vnutornou častou.Uprava bola prevedená vyrezaním otvoru pre vývody zvodov v spodnej časti a výrezom elipsovitého tvaru v hornej časti pre vstup.Ochrana pred zatekaním prevedená tzv.smyčkou,no i napriek tomu zo zvyškov krytiny vyhotovená krytka fixovaná pomocou dvoch skrutiek.Samotné zrealizovanie fixácie stožiara prevedené pomocou komponentu zvaného ako mechanika,príp.držiak ant.rahna vid detail mechaniky.Pomocou týchto mechaník v kombinácii so závitovými tyčami,podložkami a maticami daného priemeru v tomto príp.10 mm bolo možné daný stožiar vyregulovat a zaistit do kolmej polohy.Je potrebné upresnit a dodat,že pri tomto druhu práce je predcíznost na mieste,kedže rozne nepresnosti Vám možu znehodnotit a ztažit všetky ukony napr.velké otvory,vzájomná vzd.vrtov,kolmost pri vrtaní atd.
M Margala tema montaz stoziara 07M Margala tema montaz stoziara 08M Margala tema montaz stoziara 09
Následne boli nainštalované antény pre ter. a sat.príjem spolu s inštaláciou zvodov .Fixovanie zvodov ku telu stožiara prevedné pomocou stahovacích pások v prevedení ubn-zvýšená odolnost voči starnutiu a následnému popraskaniu príp.deformácii.Prvky na zlučenia umiestnené v plastovej krabici bežne dostupnej v predaniach elektro.Krabica s dvierkami v prednej časti fixovaná ku stožiaru pomocou stahovacích pásiek.Na dvierkach v euroobale umiestnený popis jednotlivých staníc v rozvode vid foto.Jednotlivé kabely pred vstupom viditelne kvoli príp.servisu,meraniu označené.Daný popis umožní komukolvek v prípade servisu,doplnania ponuky získat prehlad o jednotlivých programoch,staniciach.Zriadenie el.prípojky si zákazník zabezpečil prostrednícstvom firmy,čím sa predišlo tak častému javu akým je raz a navždy pohodená dvojlinka v povalových priestoroch,o príp.škodách na majetku v príp.pohromy nehovoriac.Koax.kabely v povalových priestoroch vedené pomocou pvc žlabov v kombinácii s pvc trubkami vid foto-množstvo poruch totiž vzniká práve kvoli žiadnemu,príp. nedokonalému fixovaniu zvodov či už vo vonkajších priestoroch alebo interiéri.Jednotlivé prechody medzi povalovými priestormi a interiérom zrealizované prienikom t.j vrtanín,čím sa predišlo tak oblubenemu javu pohodenia zvodov po stenách objektov a vrtania okenných rámov – estetický pohlad na vec¬¬¬¬.Zvody zákončené zásuvkami prisluchajuceho typu.Následne prevedený inštalačný protokol a učastník po prehliadke a oboznámení s jednotlivými prvkami uvedenej konštrukcie podpisom potvrduje prevzatie daného diela s vyjasnením podmienok príp.servisu.Vzhladom ku veku objektu doporučenie o zakupení prepatových ochrán,či už formou predžovačky,príp.vstavaných v zásuvkach.V závere s povolením majitela objektu zrealizované prísl.foto dokumentácia,ktorá je nepostradatelnou sučastou daného protokolu,s tým že v prípade neoprávnených zásahov zo strany zákazníka bude práve táto foto dokumentácia služit na príp.vyjasnenie sporov v prípade záručného ako aj pozáručného servisu. Pri zhliadnutí foto poprosím čitatelov o prihliadnutie na skutočnost,že daný objekt je z doby dávno minulej ako aj dalšie prvky nesuvisiace s inštaláciou,ktoré vyplývaju z pracovných aktivít majitela-kukurica a orechy s tým,že v povalových priestoroch prebiehaju rekonštrukčné práce prevádzané pomocou izolačných hmot.
M Margala tema montaz stoziara 10M Margala tema montaz stoziara 11M Margala tema montaz stoziara 12
 Dalej by som chcel požiadat všetkých čitatelov,ktorí zhliadnu tento príspevok aby ku nemu nepristupovali ako ku prostriedku na príp. zviditelnenie sa prostredícstvom tohoto webu ,ale ako jedným z možných prostriedkov na skvalitnenie spolupráce vztahu poskytovatel,predajca a učastník,zákazník,nehladiac pritom práve na dané odvetvie tv,sat.Poskytovatel,predajca by si totiž mal uvedomit,že už len prvotný kontakt zo strany žiadatela je akýmsi prejavom dovery zo strany zákazníka s tým,že v mnohých prípadoch sa jedná o osobu neznalu danej problematiky,ktorá verí a dufa v príp.serioznost kont.subjektu,osoby.
    
    Ostávam s pozdravom M. Margala.
    
    Súkromný fotoalbum autora : Krutá realita montáže na komín a následky veternej smršte

Instalacia sat kompletu v praxi  01Instalacia sat kompletu v praxi  02Instalacia sat kompletu v praxi  03
Nasledky veternej smrste  01Nasledky veternej smrste  02Nasledky veternej smrste  03