Marian Margala Bošáca : Anténa a jej konštrukcia,ako základná časť sat. kompletu.

Anténa a jej konštrukcia,ako základná časť sat. kompletu.

          antena uvod
 
Parabolická anténa.
    
Tento príspevok Vážení čitatelia by mal byt akousi formou poradcu pri výbere jednotlivých častí satelitného kompletu
 

Parabolická anténa.
    
    Tento príspevok Vážení čitatelia by mal byt akousi formou poradcu pri výbere jednotlivých častí satelitného kompletu.Parabolická anténa je neoddelitelnou sučastou vonkajšej jednotky,ktorá zabezpečuje príjem sat signálu podla príslušnej frekvencie.Z hladiska prevedenia sa paraboly delia na stredové,ofsetové príp.tzv multiohniskové,ktoré svojou konštrukciou umožnuju inštaláciu vačšieho počtu konvertorov. V počiatkoch rozvoja analogového príjmu sat signálu boli na trhu výrazne zastupené stredové prevedenia o priemeroch od 60,90,120,140 príp.až 180 cm.Oblubenou a dodnes používanou najma v motorickom prevedení je nepochybne 120 cm parabola od istého českého kovodružstva,ktorá je vo svojej kategorii evidentne najma vdaka takmer dokonalému konštrukčnému prevedeniu a excelentným príjmovým vlastnostiam dodnes neprekonaná.Jednou z jej výhod bol dodaváný typ ožarovača,ktorý vdaka svojej konštrukcii plnohodnotne využil vlastnosti danej paraboly.Postupným upadkom analogového vysielania a prechodom na digitalne boli spomenuté stredové paraboly postupne nahradzované parabolami typu ofset.Jedným z možných dovodov rozšírenia je lepšie konštrukčné prisposobenie pri prípadnom zvyšovaní počtu konvertorov umiestnených v ohnisku príp.mimo neho pomocou príslušných doplnkov.Porovnaním parametrov oboch prevedení a poznatkov vyplývajucich z praxe je možné dospiet ku poznatku, kedy sa ofsetová konštrukcia javí z hladiska znehodnotenia príjmu počasím najma počas zimného obdobia vyhovujucejšia vzhladom k tomu,že pravdepodobnost trvalého pokrytia plochy paraboly snehom je u tohto typu pri danom elevačnom uhle minimalizovaná.U stredovej paraboly je možné spomenutý jav minimalizovat vhodným umiestnením, ktoré užívatelovi umožní previest bezpečným sposobom ručné očistenie plochy paraboly.Dalšou z možností ako zamedzit tomuto javu je inštalácia spínaných vyhrievacích telies,ktoré zvýšenou teplotou zamedzia znehodnoteniu príjmu.V bežných inštaláciach sa teda rozšírili paraboly typu ofset je však doležité upozornit na skutočnost,že pri velkostiach vačších rozmerov su na trhu k dispozícii vačšinou stredové typy bud v plnom príp.sietovom prevedení v závislosti od sposobu využitia pre príslušný frekvenčný rozsah. Parabola je teda jednou z častí ktoré su vzhladom ku svojmu umiestneniu trvale vystavené vplyvom vonkajšieho prostredia.Z tohto dovodu je potrebné sa zamerat na mechanicku a konštrukčnu pevnost a kvalitu ako paraboly tak i jej nosnej konštrukcie a uchytu konvertora.
001 stredova parabola 00002 ofset parabola 01003 ofset parabola 02
Z hladiska použitého materiálu sú ku dispozícii prvky ako fe al.Doležitým faktom z hladiska stanovenia doby prevádzky je však prostredie ktoré výrazne ovplyvnuje životnost daného komponentu pričom cenové rozdiely medzi oboma spomenutými materiálmi su v sučasnosti viac menej minimalizované.Doležitým faktorom pri výbere je konštrukčná pevnost,ktoru výrobca zvyčajne dosahuje pomocou lemov po obvode,čím sa zvýšia doležité vlastnosti ako tuhost a pevnost paraboly ako celku.Základnou vlastnostou paraboly by preto mala byt vlastnost stáleho a minimálne sa meniaceho tvaru,ktorý je možné kontrolovat prostrednícstvom priebežných meraní referenčných frekvencií,čím pri podrobnej evidencii daných meraní bude užívatelovi umožnené získat prehlad o stabilite alebo príp.zmenách vlastností daného komponentu.Sučastou paraboly je tiež nosná čast,ktorá zabezpečuje možnost fixácie ku stožiaru ,konzole príp.inej konštrukcii.Tieto časti možeme rozdelit do niekolkých skupín nielen z hladiska prevedenia ako aj použitého prvku pri výrobe.V praxi je možné sa stretnut ako s plastovými tak aj kovovými prevedeniami.Výhodou plastového prevedenia v kombinácii s kovovými uchytmi je nízka celková hmotnost čo je vítané pri inštalácii v kombinácii h-h motorom kedy práve nižšia hmotnost výrazným sposobom predlžuje životnost prevodového ustrojenstva použitého motora.Ku jedným z mála nedostatkov patrí schopnost plastu v závislosti od teploty von.prostredia menit svoju štrukturu a tým aj objem čo sa može prejavit zmenou parametrov povačšine elevačného uhlu čo následne znamená čiastočnu príp.uplnu stratu príjm.signálu.Ku spomenutému javu dochádza v tom prípade, kedy zabezpečovacie skrutky su pri inštalácii nedostatočnou silou zaistené a z tohto dovodu dochádza ku zmenám nastavenia kompletu.Posudzovanie životnosti u oboch typov je problematické,nakolko kvalita použitých materiálov v plastovom prevedení aj po dlhšom období za predpokladu,že nedojde zo strany užívatela ku mechanickému poškodeniu je vyhovujuca a v prípade s neošetreným kovovým prevedením zrovnatelná.V prípade kovového prevedenia nosnej časti paraboly je čiastočne od použitého prvku konštrukcie navýšená celková hmotnost,ktorá však v prípade fixného prevedenia nie je problematickou. Je nutné však vyzdvihnut pevnost a konštrukčnu stabilitu tohto prevedenia.Jednou z nevýhod može byt pri nedostatočnej povrchovej uprave pravdepodobnost poškodenia koroziou,ktorá v prípade,že nebude včas a dokladne odstránená primeraným a vhodným sposobom može pri rozsiahlom postupe poškodit napr. kovovu parabolu a tým znehodnotit a znížit životnost danej paraboly ako celku.Z tohoto dovodu po ukončení realizácie je potrebné pohyblivé prvky a konštrukciu ošetrit vhodným prvkom zvyčajne tuhým mazivom,príp.rezistinom,čím sa výrazne zvýši nielen životnost.Starostlivost sa vyplatí najma pri prípadných zmenách polohy celého systému z dovodu presunu danej služby na inu pozíciu na orbite.
005 parabola 04006 vystuha paraboly 05007 drziak konvertora 06

 Sučastou nos.kon.su zaistovacie skrutky,matice a zaistovacie zámky. Spolahlivým prevedením sa javia konštrukcie,ktoré sa upevnuju pomocou dvoch zámkov,uchytov čím sa minimalizuje pravdepodobnoist pootočenia celeho celku.Ak sa vyskytne prevedenie s jedným zámkom doporučuje sa inštalovat pod daný zámok,uchyt další konštrukčný prvok,ktorý síce pootočeniu nezabráni,zamedzí však následnému zosunutiu celej zostavy,čo je doležité pre obmedzenie príp.poškodenia spodnej časti paraboly.Pri preberaní kompletu je doležité zvýšenu pozornost venovat kompletnosti daného výrobku.Jednou z častých príčin korozie je príp.nekompletnost výrobku príp.strata daných skrutiek pri kompletizovaní,kedy sa práve skrutky v napr.nerezovom prevedení nahradia kovovými bez povrchovej upravy,čím sa postupná korozia rozlieha po dlhšom čase po celom tele danej konštrukcie.Vzhladom ku zvýšenej agresivite vonkajšieho prostredia čoho dokazom bolo napr. leto roku 2008 v okresoch nm,tn je doležité sa zamerat na kvalitu spomenutých prvkov ale aj najma na zabezpečenie dokonalého fixovania systému čo je možné zrealizovat pomocou dalších doplnkov dodaného príslušenstva vo forme napr.tzv vejárových,pérových podložiek, zaistovacích tzv.kontra matíc podla daného priemeru.Základom uspechu a dlhodobej spolahlivosti prevádzky systému pri inštalácii je použitie primeranej a dostatočnej sily pomocou ktorej zabezpečíme stabilizáciu prijímacieho kompletu a zabránime tým tak častému javu, akým je čiastočné príp.uplné odsmerovanie celej zostavy.Dalším z faktorov od ktorých sa odvíja nielen cena je rozmer paraboly.Tento udaj sa vačšinou udava v jednotkách centimetrov.Polemizovat o výhodách a nevýhodách je neopodstatnené v sučasnosti pre príjem vo fixnom prípade plne dostačuje rozmer o velkosti 80 cm.V prípade motorického prevedenia s umyslom zabezpečit príjem z dostupných družíc pre danu lokalitu je výber individuálny v závislosti od priestorových podmienok inštalácie a príp.konštrukčných možností miesta inštalácie. Napr. pri rozmeroch.nad 200 cm može posobenie vetra dokonale preverit kvalitu prevednia jednotlivých montážnych ukonov.Posobenie vetra totiž výrazne može znížit v prípade nevyhovujuceho kotvenia paraboly jej životnost.Výminkou nie su prípady,kedy vdaka nevyhovujucemu fixovaniu a následnému pádu príp.zosunutiu bola parabola poškodená príp.uplne znehodnotená.V prípade motorizovanej supravy vačších rozmerov nainštalovaných na vyvýšených miestach sa vdaka trvalým a silným náporom vetra výrazne znížila funkcia a životnost napr. tiahlových motorov.Parametre ako velkost by mali byt závislé aj od využitia napr.od počtu v ohnisku umiestnených konvertorov v prípade fixného prevedenia.
004 detail ofset 03008 parabola multifeed 07009 vystuhy 08
Dalšou častou par je tzv.podporné ramenou,ktoré svojou konštrukčnou dlžkou v závislosti od velkosti paraboly zabezpečuje doporučenu ohniskovu vzdialenost umiestneného konvertora voči parabole.Prevedenia tejto časti su rozne v závislosti od použitého materiálu velkosti a tvaru daného profilu.U vačšiny je použitý profil typu jokl,ktorý najma vdaka otvoru v blízkosti držiaka konvertora umožnuje prechod koax.kabelu vnutornou častou daného profilu,čím sa obmedzí príp.poškodenie volne visiaceho zvodu.Rameno by preto svojou konštrukciou malo vykazovat dostatočnu mech.pevnost nakolko pri inštalácii vačšieho počtu konvertorov a evidentne hrubšieho zvazku kabeláže k nemu fixovanému by malo vykazovat minimálne zmeny,ktoré by ovplyvnili príjmové vlastnosti paraboly ako celku.Pri vačších rozmeroch parabol su nainštalované doplnkové výstuhy,ktoré stabilizuju rameno a zabranuju tak príp.zmenám v polohe ramena. V prípade tvaru jokl by jednou z podmienok dlhodobej stálosti tvaru mal byt další otvor v spodnej časti ramena,ktorý by zabranoval vytvoreniu kondenzácie vody vo vnutornej časti a v prípade vniknutia vody zabezpečoval príp.odtok z konštrukcie.V prípade,ak sa tento otvor na ramene nevyskytuje je potrebné zrealizovat tuto upravu dodatočne nakolko pri nedodržaní a zanedbaní tejto upravy može dojst ku tak častému javu pri ktorom práve bud vniknutá alebo nakondenzovaná voda najma v zimnom období vdaka nízkym teplotám výrazným sposobom pri zmene z kvapalnej do tuhej podoby zmení ohniskovu vzdialenost konvertora voči parabole,čím sa čiastočne príp.uplne znehodnotí ako uroven tak aj kvalita príjmaného signálu.Tento jav však može nastat aj vdaka nevyhovujucim rozmerom plastového držiaka konvertora,ktorý v mnohých prípadoch neprekrýva plne celu plochu ramena,čím vzniká v spodnej časti štrbina,ktorá umožní vniknutie spomenutej vody.Konštrukcia ramena by mala umožnovat v prípade nahradenia povodného držiaka konvertora iným možnost previest výmenu bez nutnosti dodatočných konštrukčných uprav.Dalším komponentom paraboly je držiak konvertora.Vačšinou sa jedná o plastové, výminkou nie su aj kovové prevedenia,ktoré umožnuju inštaláciu vačšieho počtu konvertorov tzv.multifeed.Pri plastových prevedeniach je doležité venovat zvýšenu pozornost najma pri inštalácii konvertora,kedy pri neprimeranej sile zaistovania konvertora može dojst ku poškodeniu príp uplnej deformácii ako obímky tak aj držiaka ako celku.Zaistovacie skrutky su bud v prevedení tzv samorez príp.v klasickom prevedení so závitom a maticou príslušného priemeru.Aj v tomto prípade je vítané z hladiska príp.servisu v podobe výmeny konvertora aby dané spoje boli po inštálacii vhodným sposobom ošetrené príp.nahradené skrutkami a maticami v nerezovom prevedení,čím sa predíde poškodeniu držiaka ako celku pri korozii zaist.skrutiek,ktoré často nie je možné demontovat kvoli rozsiahlemu poškodeniu už spomenutou koroziou. Jednou z nevýhod posudzovania kvality prevedenia týchto časti u jednotlivých výrobcov je skutočnost,že zistené nedostatky sa začnu prejavovat až po nainštalovaní a bližšie neurčitom období užívania dodaného zariadenia.Sučastou paraboly tak ako každého výrobku by mal byt návod na obsluhu. V tomto prípade je to vačšinou graficky spracovaný postup, pomocou ktorého je užívatelovi príp.technikovi umožnená kompletizácia danej paraboly zvyčajne doplnený o legendu s popisom o počte kusov dodaného príslušenstva.Výnimočne sa vyskytuje ako doplnok vidlicový príp.očkový kluč na zaistenie dodaných matíc.Sučastou okrem spomenutého návodu by mal byt ku dispozícii technický list, prostrednícstvom ktorého získa zákazník základné udaje o výrobku v tomto prípade napr. vonkajšie rozmery,frekvenčný rozsah,zisk,efektivitu ožiarenia, farebné prevedenie,rozsah priemeru stožiara,nápor vetra,prevádzkový teplotný rozsah atd.
010 parabola korozia 09011 parabola korozia 10012 parabola navod 11
Paraboly ako jeden z vonkajších komponentov pre príjem sat signálu je možné kategorizovat nielen podla kvality prevedenia ale aj podla cenovej relácie.Aj v tomto prípade sa unáhlený výber často nevypláca a v príspevku spomenuté prípadné vady výrobku možu kvalitu daného komponentu výrazným sposobom znížit alebo inak uplne znehodnotit.Ideálnym z hladiska aspon čiastočného oboznámenia sa javí sposob, kedy su paraboly v skompletizovanom stave ku dispozícii v priestoroch predajne a týmto sposobom je zákazníkovi umožnené zhliadnutím získat prehlad o konštrukčných detailoch prezentovaných výrobkov. V prípade doplnujucich otázok by mal byt ku dispozícii zamestnanec predajne,ktorý po bližšom oboznámení sa s požiadavkami potencionálneho zákazníka doporučí podla sposobu využitia príslušný typ paraboly.Jedným z poznatkov,vdaka ktorým by zákazník získal rozsiahlejší prehlad by mohlo byt študium odborných danej problematike sa venujucich sa časopisov, v ktorých su zverejnené recenzie na príslušný druh paraboly.Vhodný a primeraný výber tohto komponentu bude pre zákazníka zárukou pre dlhodobý a spolahlivý príjem príslušnej služby.V tomto prípade však platí osvedčený a z praxe vyplývajuci poznatok,ktorý vysvetluje,že najlepším zosilnovačom prijímaného signálu príslušnej zostavy je len a len anténa a to v tomto prípade parabolická.
    
     Marian Margala.