Marian Margala Bošáca_Recenzia a test : Analyzátor Megasat HD5 Combo pre normy DVBS/S2/S2X DVBT/T2 DVBC/C2

 

                                                         Špecifikácia:

Názov príspevku : Recenzia a test analyzátora Megasat HD5 Combo
Aplikačný rozsah analyzátora vymedzujú normy :
DVB-S/-S2/-S2X/-C/-C2/-T/-T2

                                                           Abstrakt :

Autor z praktického pohľadu a zrozumitelnou formou popisuje jednotlivé funkcionality cenovo dostupného
meracieho prístroja,ktorý je primárne určený pre technikov TKR

                                     Konfigurácia zapojenia/Zdroj signálu :

DVBS/S2 :  LNB GT-LST 40M  Stab HH90   Parabola 60 cm
DVBT : 23k,55k,56k,57k  AS Iskra P-28 G/SWITCH H/V pasiv
DVC :  TSI AIDC 3031L  Parabola 60 cm

                                   Návod,konektivita,príslušenstvo ...  : 

                                                     
                              funkcionality                                               návod

                          

Kompletný popis jednotlivých funkcionalít v slovenskom jazyku :

                                                                     

                                                                       Text príspevku :

Obal zariadenia je elegantný a prístup je možný bez potreby narúšať celistvosť obalu delením.Formou vstavaných magnetiek
sa pohybom otvára prístup ku úložnému priestoru.Zariadenie je umiestnené v prenosnom obale s deleným priestorom pre príslušenstvo.
Telo zariadenia je chránené silikonovým ochranným krytom.
►Príslušenstvo : prenosná brašňa,popruh,sieťový adaptér model : DR12020E152 Output 12V_2A ,auto nabíjačka,AV Kabel,redukcie,spojka
a manuál Eng,Deu formát A6 v printovej podobe.Hmotnosť zariadenia bez príslušenstva je 1,1 kg.
►Prevádzkový čas v Sat kombinovanom režime-finder,spektrum,constellation,tp control,video do úplnej straty hodnoty akumulátora je  4 hod.
Pri úplnom vybití kapacity akumulátora je celkový čas potrebný do zmeny stavu nabíjania 6 hod.Prvotné uvedenie do prevádzky kolískovým
vypínačom je indikované krátkym prebliknutím osveľovacej diódy a akusticky tónom s následným zobrazením loga výrobcu. Príjemnou pomôckou
je možnosť aktivácie pomocného osvetlenia na zadnej strane zariadenia tlačidlom LED so symbolom žiarovky.
►Konektivita : Pripojenie signálu je delené na dva body pre Sat a Terrestrial,Cable. Prevádzkový vypínač,vstup pre zdroj DC 12V IN,USB port,
DC 12 Out,AV jack vstup,LNB In,RF In.

Hodnotenie :
Počas dlhodobej prevádzky nedošlo u zariadenia ku stavu prehrievania.Pohyb v menu je plynulý,pri dlhom stisku sa kurzor rýchlo presúva
podľa definovaného smeru.Zadávanie parametrov pre režimy edit je presné a rýchle.Pri intenzívnom užívaní nedošlo ku stavu
neovladatelnosti.Komparáciou nameraných údajov s ref.Promax Prolink-4C + Premium boli zistené drobné odchýlky v meraní výkonu.
Uzamknutie v zmysle vydefinovaných parametrov signálu bolo korektné a presné.Akustický ton Lock Alarm je pomerne intenzívny.
Pre zabezpečenie prevádzky bez definovaného vypnutia (sleep) je potrebné funkciu nastaviť na OFF v položke Systém-System setting-Auto Power Off.
V režime prvotnej prevádzky je položka nastavená na hodnotu 10 min.Pri procese merania je užívateľ formou oznamu oboznámený o odpočte
času do stavu vypnutia. 
Zmenu zobrazenia veličiny F1 dbm na dµV je nutné vykonať pri novom vstupe do režimu Finder a Measure.Uvedenie do výrobných nastavení
odstraňuje uložené screeny z internej pamäte.Drobné vady prekladu jednotlivých častí menu v anglickom jazyku môžu byť odstránené
v ďalších verziách firmware.V danej verzii firmware je pre Sat vydefinovaných 47 družíc.Zoznam transpordérov pre Astra3  23,5 E bolo nutné
aktualizovať v zmysle platných parametrov pomocou Satellit Edit,F2 - Add TP,OK-Edit.Pri editácii umiestňuje novo vytvorenú družicu a transpordér
na koniec zoznamu.V zozname družíc vykonané doplnenie Thor 5,6  Belintersat1 a platných TS pre službu AntikSat a Freesat.Užitočnou pomôckou
je funkcia AutodiseqC,ktorá detekuje pripojené služby.Preverenie funkčnosti vykonané u LNB Monoblock Twin Inverto typ IDLB-TWNM22-DBA43-8PP.
Proces detekcie korektný a port pre danú družicu pridelený podľa parametrov LNB - Astra3B port 1,Astra1KR port 2.Unicable je v menu označené
ako SCR a Unicable II ako SCD2.Unicable I umožňuje definovať 4 užívateľov a prepnutie vstupov A_B.Unicable II definuje celkovo 32 užívateľov
a pozície vstupov A,B,C,D.V menu Unicable je potrebné zadať prevádzkový kanál a frekvenciu v zmysle parametrov LNB.Uvedené hodnoty frekvencií
môžu byť rozdielne v závislosti od výrobcu a typu – Megasat,GTSAT,Inverto,Kathrein.Údaje sú dostupné v dokumentoch na stránkach výrobcov,
príp.tabuľkou v printovej podobe ako súčasť balenia.Funkcia Unicable overená u LNB GTSAT typ GT-S3SCR4.Definované prev.kanály 1 až 4,
frekvencie 1210,1420,1680,2040 MHz.Transpordéry identifikované,funkčnosť predvolieb overená vizuálne cez Channel list.Príjemnou pomôckou
v režime autoscan je možnosť použiť blind scan.V režime vyhľadávania (Finder) je možné v stave identifikovanej frekvencie (Lock) vstúpiť
do režimu merania TP Control cez tlačidlo F2.Pri tomto prístupe nie je potrebné definovať družicu,detekcia je prevzatá z prvotného nastavenia
režimu Finder.Tlačidlo OK umožňuje výber transpordérov.Ako test pre príjem hraničných hodnôt Symbol rate bola použitá pozícia 51,5 E družica
Belintersat1.Definované transpordéry Belarus 24 (FTA) a služby Pantelio boli identifikované a uzamknuté.Ladenie predvolieb bolo korektné,
stanice FTA zobrazené bez výpadkov.
Pre režim ladenia uzamknutej frekvencie je možné použiť funkciu Auto Scan.Po vydefinovaní družice a TS je vhodné nastaviť Search mode
na FTA Programs a položku Search na transporder.V danom režime ladenia sú uložené FTA stanice.V prípade ladenia typom All Programs
je nutné editáciou odstrániť v zozname stanice s podmieneným prístupom.Funkcia Teletext nie je dostupná.

Ako test prevádzky zariadenia vytvorený Zoznam pre pozície 23.5E,19.2E,16E,13E,9E,4.8E,0.8W,42E,51.5E a 30W.
V danom nast. je možné zariadenie použiť pre identif.služieb Skylink,AntikSat,Freesat a Pantelio.

Upgrade Firmware je možný cez položku USB v hlavnom Menu a USB Upgrade.Firmware je súbor s príponou AP o veľkosti 3151 kB.
Ako doplnok je súčasťou text,ktorý oboznamuje o vykonaných zmenách.Priebeh procesu je zobrazený s upozornením pre nevypínanie
zariadenia.Priebeh sa percentuálne mení a po skončení je oznam o úspešnosti s následným reštartom.Je vhodné po vykonaní upgrade
uviesť mer.zariadenie do výrobných nastavení.

Poznámka : V rámci testu bola vykonaná skúška na krátkodobé dodanie hodnoty nad 500 mA na výstupný konektor mer.prístroja.
U mnohých zariadení sú nastavené obmedzenia do 400 mA.Zariadenie Megasat HD5 Combo za účelom testu bolo schopné dodať viac
ako 600 mA krátkodobo.

►Autor  :  M.Margala.     Partner : BENDR, s.r.o.  Gogoľova 1   955 01   Topoľčany     

►Fotogaléria : Megasat HD5 Combo

       
             Finder                                 Spectrum                            Constellation                            Astra 3B

         
           THOR 5                               Belintersat 1                            Terrestrial                                Cable