M.Margala Bošáca : Merací prístroj

mmargala pristroj uvod

Základnou sučastou technika,ktorého pracovná činnost zahrna odvetvie tv,sat a iné služby je primeraná a zameraniu zodpovedajuca technická výbava.Medzi spomenuté vybavenie možeme zaradit rozmerovo vyhovujuci povačšine plastový box na náradie.Z náradia uvediem len základné diely typu štipacie kliešte bočné,kombinované kliešte,nožík,rozne velkosti ako vidlicových tak očkových klučov,krimplovacie klište podla typu konektorov či už lisovacie príp.novšie kompresné,vulkanizačná páska,stahovacie pásky roznej šírky a dlžky,kabelové príchytky príp.dalšie množstvo roznych prípravkov a pomocok,ktoré vyplývaju z daného zamerania.Jednou z najdoležitejších sučastí výbavy je nepochybne merací prístroj pomocou ktorého sa prevádzaju rozne ukony počnuc kontrolu urovní,odstupu signál/šum,chybovosti,konštalačného diagramu,nastavení jednotlivých sučastí sustavy a dalšie možnosti,ktoré vyplynu z tech.parametrov a vybavenia daného zariadenia.Na trhu tak ako v ktoromkolvek inom odvetví sa dané zariadenia kategorizuju nielen podla výbavy a komfortu obsluhy ale samozrejme aj podla cenovej hodnoty.Spomedzi mnohých značiek posobiacich v danej oblasti je možné spomenut napr.značky promax,unaohm,anritsu,fte,príp.satlook micro+ a mnohé dalšie.Jedným z hlavných dovodov prečo by daný technik mal byt vybavený meracím prístrojom aspon základne usposobeným pre danu činnost je nielen viditelná profesionalita,ale aj možnost práve vdaka pužitiu daného zariadenia relatívne usposobit dlžku trvania ako novej inštalácie tak aj servisného ukonu.Je síce pravdou,že množstvo ukonov by molo možné zrealizovat aj bez použitia mer.p avšak su prípady kedy sa takýmto postupom montáž,príp.servis z hladiska času výrazne predlžuje. V prípade novej inštalácie práve nastavovaním pomocou merania je možné využit plnohodnotne príjmové možnosti daných komponentov a sustavy s tým, že práve vdaka odbornému nastaveniu sa získa príslušná sig.rezerva,ktorá umožní danej sustave príjmat signál i za relatívne stažených príjmových podmienok. Jednotlivé ukony ako také vylývajuc už z hodnoty daného mer.p by mali byt a su spoplatnené t.j hradené učastníkom.Učastník,príp.potencionálny zákazník práve v snahe minimalizovat poplatky spojené s nastavovaním často prevádza inštalácie bud svojpomocne,príp.pomocou z blízkeho okolia miestneho všemajstra,ktorý danu inštaláciu prevedie za relatívne nízku cenu a k daným ukonom neadekvátnu čiastku.Práve kvoli spomenutému postupu množstvo požiadaviek na servis spočíva práve v neodbornom nainštalovaní systému,ktorý má min.príp.žiadnu signálovu rezervu.
M Margala meraci pristroj 01M Margala meraci pristroj 02M Margala meraci pristroj 03
S nástupom digitálnych technologií sa čoraz viac pre kvalitnu a dlhodobo spolahlivu prevádzku vyžaduje práve spomenuté dokonalé nastavenie pomocou príslušného mer.prístroja.Hranica medzi výpadkami a bezporuchovým príjmom je totiž u digitálneho signálu velmi malá a práve zriadenie systému s nevyhovujucimi parametrami može pre učastníka znamenat striedanie období s kvalitnými obrázkami a zmena funkcie panelu na fotoaparát,blikanie,mozaika.Preto je doležité pri prvotnom meraní zhodnotit uroven a kvalitu príjm.signálu a doporučit príp.zavrhnut inštal.daného systému,čím daný technik predíde tak častým konfliktom so zákazníkom v prípade žiadosti o servis,práve kvoli nestabilnej a nevyhovujucej urovni príjmaného signálu.V príspevku uvedené fakty preto viedli autora ku myšlienke vytvorenia meracieho prístroja určeného na inštalácie sat.kompletov.Dané zariadenie sa výbavou ani komfortom obsluhy nemože rovnat spomenutým značkám,cielom však nebolo vytvorit zariadenie,ktoré dosiahne obdobné príp.zhodné parametre.Učelom bolo vytvorenie mer.prístroja,ktorý zabezpečí spolahlivu identifikáciu danej družice prostrednícstvom kontroly na obrazovke tvp prijímača,čím sa predíde chybnej identifikácii nastavovanej družice,s tým že po predbežnej kalkulácii pred výstavbou daná čiastka z celkovej hodnoty ani zdaleka nedosiahla honoty prof.mer.p z dolnej hranice zo základnou výbavou.Najproblematickejšou častou sa stal samotný sat. receiver z dovodu hodnoty napájacieho napatia t.j 12 V.V rozsiahlom sortimente známej a na trhu v oblasti tv,sat dlohodobo posobiacej firme z To sa v danom období nachádzal rozmerovo vyhovujuci sat receiver určený pre príjem fta staníc s vyhovujucou výbavou 12 V a tech.parametrami napr.4000 channel for tv/radio,EPG,stab-usals ,diseqc 1.0/1.2,integrovaný dekodér teletextu,2 MB Flasch,8 MB SDRAM atd.Prívetivé a prehladné uživatelské menu je v slovenskej verzii,inak je možné si v submenu vybrat z deviatich komunikačných jazykov.Jedným z mála nedostatkov uvedeného prijímača je absencia disleja príp.aspon základných tlačidiel,či už na prednom paneli príp.v bočnej časti.Práve kvoli uvedenej skutočnosti sa v prípade závady na dodanom dialkovom ovládači stáva daný receiver neovládatelný.Doležité je však vyzdvihnut skutočne miniaturne rozmery samotného prístroja 13,5 x 13,5 x 3 cm,ktorý práve vdaka nim v danom období nemal vo svojej kategorii na domácom trhu konkurenta.Kedže ide o verziu pre príjem fta staníc nie je možné previest obrazovu kontrolu staníc s podmieneným prístupom. Programovou sučastou balíkov jednotlivých prevádzkovatelov bývaju totiž aj fta stanice napr.TA 3,CT 24 atd.tým pádom preto nie je absencia čítačky príp.vstupu na prísl.modul rozhodujuca pre spomenuté nastavovania.Receiver bol dodaný so štandartným príslušenstvom adaptér na siet,do atd.Dalším z komponentov uvedeneho zariadenia je akumulátor primeranej kapacity,ktorý vdaka danej hodnote zabezpečuje pri plnej kapacite min.4-hod. nepretržitu prevádzku.Spomenutá dlžka prevádzky je z vačšej miery znehodnotená navýšenou hmotnostou,ktorá spolu s tv a drevennou konštrukciou zvýši celkovu hmotnost daného zariadenia.Pri výbere komponentov bol daný typ s vačšou kapacitou doporučený práve kvoli predlženej hodnote doby prevádzky,ktorá mnohonásobne prekročila doby uvedené u iných obdobných zariadení.Kvoli snahe dosiahnut prijatelných rozmerov celého zariadenia vyplynula nutnost zabezpečit tvp s rozmerovo prijatelnou obrazovkou a av vstupom.Po dlhodobom obstarávaní bol daný výrobok tvp čb-iely náhodným sposobom zakupený počas predvianočného obdobia v hypermarkete.
    Po predbežnom vzájomnom prepojení jednotlivých dielov zariadenia vyplynula nutnost umiestnit ich do rozmerovo prijatelneho obalu.Kedže bolo nutné previest umiestnenie čo najspolahlivejšie a so zvýšenou odolnostou voči príp.otrasom a možným poškodeniam bolo preto jedným z materiálov vhodných pre výstavbu použité drevo,t.j drevotrieska v kombinácii s preglejkou.Konštrukcia pozostáva z jednotlivých vzájomne pomocou medzistien oddelených dielov,ktoré su rozoberatelné.Vstupný konektor zo sat konvertora je umiestnený na jednej z plastovýh krabíc.dalšia obsahuje prepínač pre prevádzku s dvoma polohami,pričom v jednej z poloh je zabezpečená prevádzka v druhej je prístroj v nabíjacom režime,povedla umiestnený vstupný konektor pre nab.zariadenie..Vzájomné prepojenia medzi akumulátorom a jednotlivými prvkami realizované pomocou svorkovnice umiestnenej v plastovej krabici.V strede nad akumulátorom umiestnený kontrolný ručičkový panel pre kontrolu napatia na výstupných svorkách akumulátora.Kedže jednou z prirodzených vlastností akumulátora je ubytok kapacity bolo potrebné vytvorit nabíjacie zariadenie pomocou ktorého sa spomenuté straty eliminuju pravidelným dobíjaním.Konštrukcia vytvorená z elektronickej časti zab.zariadenia spolu s transormátorom zodpovedajucich hodnot.Jednou z výhodných vlastností je schopnost neprekročit príslušné hodnoty a nepoškodit tak akum.príp.prebíjaním.Zariadenie umiestnené v plastovej inštalačnej krabici pozostávajucej z dvoch dielov.Dodatočne na prednom paneli umiestnený hlavný vypínač spolu s indikačnou letdiodou,v zadnej časti výstupný konektor a vstup pre sietovu šnuru.Jedna z mnohých funkcií sat.receivera umožnuje pomocou indikátora urovne signálu vyjadrenej v percentách previest nastavenie danej supravy na max.hodnoty.Dalej je možné prevádzat vdaka spomenutej tech.výbave kontroly diseqc prepínačov,príp.previest nastavenie ako fixnej tak aj otočnej supravy s diseqc motorom.
M Margala meraci pristroj 04M Margala meraci pristroj 05M Margala meraci pristroj 06
 Zariadenie od svojho vzniku bolo použité pri mnohých inštaláciach,kde vykazovalo spolahlivost a spomenutu časovo dlhodobu prevádzku.Jedným z mála nedostatkov je iste neestetickost prevedenia a vačšia hmotnost.Je však potrebné podotknut,že vačšia čast výroby prebiehala plne v domácich podmienkach.Vzhladom k tomu,že od doby vzniku zariadenia uplynulo dlhšie obdobie je už z tohto dovodu síce tech.zastaralé, no učel za ktorým bolo vytvorené splna v plnom rozsahu i nadalej.Zhliadli ho mnohé osoby pracujuce v danej oblasti napr.zamestnanci istého t.uradu,ktorým vyvolal zrejme vdaka svojmu zovnajšku usmev na tvárach,musím však podotknut,že dané osoby prichádzaju do styku v zamestnaní s profesionálnymi mer.zariadeniami vyššej kategorie napr.ROHDE & SCHWARZ,ANRITSU a iné.Dalšie osoby pristupovali pri pohovore ovela serioznejšie,pričom ich zaujimali jednotlivé komponenty zariadenia,ich tech.parametre,sposoby nadobudnutia,príp.vyzdvihli samotnu myšlienku skompletizovania mer.prístroja pomocou jednotlivých dielov.Znovu však musím pripomenut,že porovnávat zariadenie so sučasnými mer.p. nižšej príp.strednej kategorie nie je možné z dovodu ako morálneho tak technologického zastarania výrobku.Vdaka zabezpečeniu samotného receivera a ostatných komponentov,velkej dávke trpezlivosti,tech.zručnosti výrobcu a v nemalej miere tech.podpore majitela stolárskej dielne v danej obci,ktorý prispel nielen inštal.materiálom,ale aj mnohými podnetmi pri vytváraní nosnej konštrukcie sa po mnohých hodinách práce umožnilo vytvorenie iste ojedinelého a v danom období cenovo primerane dostupného meracieho prístroja,vdaka ktorému bolo možné zrealizovat vačšie množstvo inštalácii zodpovedajucich tech.parametrom daného zariadenia.
    
    Marian Margala Bošáca