M.Margala Bošáca : Strechy

 M Margala strechy

M Margala tema strechy  07M Margala tema strechy  08M Margala tema strechy  09

V dobe rozvíjajucich sa jednotlivých služieb na trhu s tv, sat a inými poskytovatelmi sa v nemalej miere kladie doraz ako na predcíznost,doslednost a kvalitu tak i na estetický uhol pohladu prevedených ukonov pri prvotnej výstavbe príp.servisnom ukone daného diela,služby.Doležitým a neprehliadnutelným faktom však zostáva skutočnost dodržania bezpečnosti práce.V hojnej miere a na základe osobných skuseností a pohovorov s osobami vykonávajucich výškové práce som dospel ku záveru,že velmi často je práve bezpečnost pri vykonávaní inštalačných výškových prác v oblasti tv,sat zanedbaná a pracovníci nemaju ku dispozícii ani základné prostriedky osobného zabezpečenia.Vačšia čast objektov,či už rodinné domy dalej len ibv,príp.panelové domy dalej len kbv maju umiestnený anténny systém na streche.V tomto prípade však osoba,ktorá pracuje vo výške nad 1.5 m a nad volnou hlbkou už prevádza výškové práce.V prípade,že sa jedná o ibv vyššieho veku je predpoklad,že technik sa dostáva ku stožiaru cez povalovu čast domu,kde následne odoberá čast krytiny v tesnej blízkosti uvedeného stožiara,čím sa aj napriek nezabezpečeniu technika vzhladom ku kratšej trase minimalizuje riziko urazu,pádu.Jednou zo slabín ant.retazca,ktoré možu zvýšit nebezpečenstvo urazu pádom z výšky bývaju povačšine stožiare ,ktoré bývaju zrealizované z tenkostenných trubiek nevyhovujuceho priemeru,pri vačších dlžkach nezaistované proti pootočeniu a bez nášlapových stupačiek.Najviac zanedbanou častou bývaje však nekvalitné prevedenia zaistení stožiara ku krovu príp.inej konštrukčnej časti povalových priestorov.Hojne sa vykytuje zaistenie pomocou klincov nabitých a ohnutých povedla danej trubky.Práve vdaka takto nevyhovujuco prevedenému zaisteniu sa velké množstvo technikov v praxi stretne so skutočnostou,kedy vdaka poveternostným vplyvom sa celá konštrukcia posunie a tým sa zmenia hodnoty celej ant.supravy pozostávajucej zvačša zo sat.paraboly,príp.ter.antén.Problematický servis,príp.výstavba može byt v prípade ak celá plocha strechy je z vnutornej časti vyplnená izolačnou hmotou a následne zaistená foliou prekrývajuc celu plochu a tým pádom znemožnujucou prechod na strechu jej vnutornou častou.Jedným z rozhodujucich faktorov,ktorý može zvýšit nebezpečenstvo urazu pádom je i samotný povrch strechy t.j krytina,či už je to povačšine tzv.škridla,príp.iné typy plechov.V prípade ak sa jedná o krytinu,ktorej povrch je glazovaný,príp.leštený je výstup po streche typu A s príp.vačším sklonom nanajvýš problematický s tým,že v podobných prípadoch je možné zrealizovat výstup pomocou odobratia danej krytiny,čím by technik kladol chodidlá na závesné laty a tým predišiel tak v praxi častému javu akým je poškodenie t.j prasknutie,alebo uplné znehodnotenie danej krytiny.V prípade,že majitel objektu danu situáciu predvídal je možné previest výmenu poškodených krytín a tým uviest strechu do povodneho stavu.Nie je výminkou stretnut sa so zákazníkmi typu silné osobnosti so zvýšenou hladinou sebavedomia,ktorí spomenutou rezervou krytín nielenže nedisponuju,ale príp.si u technika vinníka žiadaju bud náhradu,príp.odstránenie vzniknutej škody.V danom prípade teda zostáva už len návšteva obchodu zvaného stavebniny,kde može dufat a verit,že príslušnu značku a daný druh budu mat ku dispozícii na predaj.Možným riešením je napr. doplnenie prípravku v tvare L,ktorý sa fixuje pomocou skrutiek na ukončenie rebríka a tým ho zaistuje vo vrchole štítu proti zosunutiu..Samotná strecha však nie je jediným možným miestom so zvýšeným rizikom urazu.Technologické postupy pri výstavbe jednotlivých objektov prešli a neustále prechádzaju roznymi zmenami v snahe skvalitnit a zefektívnit výstavbu,prenesené do praxe sa však často viac uprednostnuje estetická stránka veci pred funkčnostou a dlhodobou spolahlivostou.Vo vačšine prípadov je často základná čast celého anténneho systému vačšinou umiestnená v povalových priestoroch daneho objektu.Tieto priestory však často nemaju možnost osvetlenia s tým,že výnimkou nie su prípady kedy podlaha nie je prekrytá celou plochou príp. aspon lávkami pevne zabezpečenými proti posunutiu a tým zabranujuc následnému prepadnutiu cez izolačnu hmotu a sadrokarton do príslušnej miestnosti.

M Margala tema strechy  01M Margala tema strechy  02M Margala tema strechy  03

Pri osobnom pohovore s majitelom firmy posobiacej dlhodobo na trhu v oblasti tv a sat spomenul udalost pri ktorej zamestnanec práve kvoli nevhodnému zabezpečeniu prechodových lávok pri pohybe po povalových priestoroch sa prepadol do bytových priestorov.Kedže sa jednalo o už spomenuté osoby s darom zdravého sebavedomia bola zvolená cesta lahšieho odporu a na vlastné náklady prevedená náprava vzniknutej škody t.j oprava sádrokartonu s následným vymalovaním.Práve spomenuté lávky,ktoré nie su fixované už v mnohých prípadoch boli príčinou nielen vzniknutých škod na majetku učastníka,ale v prípade pádom z vačšej výšky aj ublíženiami na zdraví prísluš.technika s príp. trvalými následkami po danom zranení.Množstvo firiem realizujuc výstavbu objektov totiž už pri samotnej výstavbe na predpokladané servisné ukony prevádzané či už na streche alebo v povalových priestoroch vobec neprihliada s odovonením,že nevidia nutnost zabezpečovat spomenuté prostiedky napr.svetlo povala, udajne z dovodu minimálneho počtu návštev daných priestorov.Najdoležitejším faktom pre zvýšenie bezpečnosti daného zamestnanca pre výkon výškových prác je preto povinnost zamestnávatela zabezpečit preškolenie príslušnej osoby,osob min.raz za obdobie 12-ich mesiacov.Samotné školenie sa skladá z viacerých častí,v ktorých su učastníci postupne oboznamovaní s dodatkami danej vyhlášky,príp.s novými druhmi prostriedkov osobného zabezpečenia dalej len poz . s tým,že v záverečnej časti sa vykonaju testy na preverenie vedomostnej urovne zučastnených.Jedno z najdoležitejších nariadení vyplývajuc zo znenia vyhlášky pre osoby vykonávajuce práce vo výškach je pokyn ktorý doporučuje vykonávanie daných prác vo dvojici.Odovodnenie tohto postupu je nasledovné.Druhá osoba nielenže plní funkciu tzv.dozora pri práci,často je však jej prítomnost nevyhnutná napr.zabezpečením rebríka proti zosunutiu či už do strán príp.tak častému podsunutiu.Pri prevádzaní prác na streche rovného typu je dokonca nutnost upozornit na prípadné tak časté ustupovanie vzad pri odvíjaní kabelu a tým tak zabránit príp.pádu z daného objektu.Jedným zo základných prostriedkov osobného zabezpečenia by mal byt napr.celotelový postroj doplnený pracovno-polohovacím systémom tzv.skracovačom,ktorý služi na stabilizáciu pracovnej polohy,alebo 10m lano s brzdou pomocou ktorej je možné previest presné nastavenie polohy tela do príslušnej vzdialenosti..Existuje velké množstvo doplnkov napr.tzv.ypsilony pomocou ktorých je možné byt zabezepečený napr.pri výleze po rebríku,teleskopická tyč príp.iné prostriedky potrebné pre výkon prác vo výškach pomocou techniky priemyselného lezecstva.Vysvetlenia osob,ktoré trvdeniami,že dané poz.nepovažuju za potrebné su neopodstatnené,pretože je tu argument,ktorý je práve v prospech poz.Je to zdravotný stav danej osoby,ktorý sa mení nielen podla fyzických prepokladov ale aj s prisluchajucimi zmenami veku kedy dochádza ku určitým obmedzeniam čo sa týka schopností a možností pohybového aparátu.Preto velku ulohu práve pri výkone výškových prác z hladiska minimalizovania urazu pádom zohráva určitá ako fyzická tak i psychická stabilita zdravotného stavu daného jedinca.Vačšie subjekty si tuto povinnost zabezpečujuc sa pred príp sudnymi.žalobami zo strany zamestnanca v príp. urazu pádom z výšky uvedomuju a svojich zamestnancov nechaju pravidelne v danom intervale preškolit a tým vlastne v prípade ak zamestnanec nedodrží daný postup minimalizuju možnosti niest právnu zodpovednost za vzniknutu ujmu na majetku,príp ubliženiu na zdraví zamestnanca.U menších subjektov sa dané školenie prehliadaju s odovodnením,že máme šikovných technikov,čím v prípade ak nedojde ku urazu sa v prospech danej firmy minimalizuju výdaje spojené s uhradami za pravidelné preškolovania,príp.zabezpečenie poz. Dokonca je značne sa rozšírená aj udajná neznalost o danej vyhláške s tým že ku náprave dochádza zvyčajne až v prípade smrtelného urazu spojeného so sudnou dohrou zo strany príbuzných poškodeného.

M Margala tema strechy  04M Margala tema strechy  05M Margala tema strechy  06

Jednou z možných ciest ako minimalizovat príp.uraz pri inštalácii,pri servisnom ukone je možnost,že príslušná osoba bude pri výstavbe daného objektu používat také prostriedky,ktoré nielen ulahčia spomenutý výstup po streche ale minimalizuju príp.uraz pádom z výšky.Množstvo výrobcov krytín totiž vo svojich katalogoch ponuka profily v tvare nášlapných kovových ploch,pomocou ktorých je možné previest bezpečný výstup ku danej časti strechy či už ku stožiaru tv,sat príp.komínu pri ktorých je možné umiestnit plošinu menších rozmerov,ktorá je sučastou danej krytiny,zvačša býva taktiež v kovovm prevedení farebne zladená s krytinou.Jedným z hlavných dovodov prečo spomenuté pomocky na strechách vídat málo je udajná neestetickost,s tým že je podla vyjadrení majitelov narušená akási uniformita vzhladu objektu.Hlavný dovod neinštalovania spomenutých pomocok pri výstupe je ale aj udajná vyššia cena za príslušné prevedenia a tým snaha učastníka minimalizovat výdavky spojené s výstavbou strechy objektu s odovodnením už spomenutým-min.počet príp.ukonov,zásahov.
Preto zostáva z hladiska dodržania bezpečnosti pri práci a tým aj príp.predídeniu urazu pre technika vykonávajuceho práce vo výškach nutnost pred začatím učastníkom požadovaných ukonov previest obhliadku objektu s tým,že samotný technik by mal zvážit svoje schopnosti a možnosti s tým že v prípade predpokladaného ohrozenia na živote by danu zakázku mohol odmietnut s odovodnením,že daný postup učastníkom navrhnutých prác na objekte z hladiska bezpečnosti mu nevyhovuje a predíde tak ako škodám na majetku tak ujme na zdraví seba či už ako živnostníka alebo zamestnanca u firmy.Preto je jedným z najdoležitejších faktov práve zdravá uvaha vykonávatela prác a dobrá predvídavost a predstavivost.Casto sa však stažené podmienky a znížená bezpečnost pri výkone prác zo strany učastníka,zákazníka bagatelizuju a su následne prevážené navýšenou čiastkou za príp. prevedenie požadovaných ukonov aj na ukor vzniku nebezpečenstva urazu pádom.Zostáva preto verit,že jednou z možných ciest ku zvýšeniu bezpečnosti pri prevádzaných ukonoch na objektoch budu prísnejšie kritéria sprevádzané pri samotnej kolaudácii,kde sa budu modelovat rozne varianty pre výstavbu,servis príp.zmeny pri konštrukčných celkoch ako anténnych systémov tak aj zvyšných častí daného objektu..Verím preto,že množstvo osob ,príp.firiem ktorých sa daná problematika bezprostredne dotýka sa bude bezpečnostou ako takou zaoberat s tým,že až štatistické udaje časom vyjadria príp. pochopenie a porozumenie danej problematiky. 

Ostávam s pozdravom.                    Marian Margala.