M.Margala_DVB-T : Test širokopásmovej antény ASTA-3 v praxi príjmu českých a slovenských muxov z vysielačov Brno Kojál-H a Veľká Javorina-V v modulácii OFDM a výsledky analýz spektra a kvality s analyzátorom Unaohm EP 3000

asta 3 uvod

Test širokopásmovej antény ASTA-3 v praxi príjmu českých a slovenských muxov z vysielačov Brno
Kojál-H a Veľká Javorina-V v modulácii OFDM a výsledky analýz spektra a kvality s
                                         analyzátorom Unaohm EP 3000.

                                                  Špecifikácia príspevku :

autor : p.Marian Margala Bošáca
miesto meraní : Moravské Lieskové
dátum meraní : 27.10.2011

                                                          Abstrakt :

Tento príspevok sa zaoberá popisom praktických skúseností s príjmom vysielačov Brno Kojál a Veľká Javorina
so širokopásmovou anténou ASTA-3 v prostredí nehomogénneho elektromagnetického poľa miesta meraní Moravské Lieskové

                                                   Kľúčové slová :

DVB-T , OFDM , ASTA-3 , SFN-Single Frequency network , Unaohm EP 3000 , 64 QAM-8k

                                                         Obsah : 

  1. Popis prostredia meraní
  2. Popis inštalácie
  3. Meracie protokoly
  4. Analýza frekvenčného spektra a kvality príjmu

                               1, Popis prostredia meraní

V tomto prípade sa jedná o meranie ofdm signálu v lokalite poblíž hraníc s českou republikou,kedy práve vďaka tesnej blízkosti
hraníc je umožnený príjem cz muxov dostupných pre danú lokalitu.Základom pre úspešný príjem je prvotná identifikácia výkonu
a kvality nameraných zložiek,kedy sa práve meraním definuje výber typu prijímacej antény a konkrétne kmitočty,ktoré budú pre
trvalý príjem bez výpadkov použitelné.Pre vytvorenie prijímacej zostavy bola použitá anténa,ktorá je rozšírená ešte z čias
analogového príjmu a zakupovala sa najma kvoli nízkej cene.Vdaka svojej širokopásmovosti umožnovala v istých vyhovujúcich
podmienkach príjem tv staníc z roznych smerov.Tento typ antény je v odborných kruhoch často zatracovaný a údajne pre príjem
nepoužitelný.Merania však potvrdili skutočnosť,kedy práve v texte spomenutá anténa po istých technických úpravách v
nehomogénnom poli najma kopcovitom teréne vykazuje svojimi hodnotami meraných kmitočtov v porovnaní so smerovými
anténami omnoho stabilnejšie údaje pre prevádzku.Prax potvrdila,že pre výber vhodného typu antény je preto nutná aj definícia
popisu prostredia,v ktorom bude anténa umiestnená.

  
       geografické činitele v signálnej trase : sklon reliéfu , nadmorská výška , vzdialenosť /zdroj Google.com/

                                                           Moravské Lieskové > Brno Kojál  > Veľká Javorina
Mor.lieskove Brno kojalMor.Lieskove Brno Kojal Vel.JavorinaMor.lieskove Velka Javorina

                               2, Popis inštalácie

Anténa je umiestnená na kovovej trubke vo výške cca 1,8 m na streche rodinného domu s ihlanovou strechou,ktorá je pokrytá
krytinou páleného typu.Pod pojmom technická úprava na anténe sa rozumie demontáž povodného vstavaného zosilnovača,
ktorý je nahradený symetrizačným členom pre pásmo UHF.V povalových priestoroch strechy je vo vzdialenosti cca 5 m od antény
umiestnený priebežný zosilňovač pre UHF pásmo G - 25 dB 12 V s konektormi typu IEC.Následne je táto časť zvodu privedená na
vstup rozbočovača PTR 21 A,ktorý rozbočuje signál do dvoch smerov a umožnuje napájanie predzosilňovača cez príslušnú a na
tele rozbočovača označenú vetvu. Ako napájač bol použitý štandartný zdroj o hodnotách 12 V 100 mA s výhybkou typu IEC.

                                      inštalácia antény Asta-3                                         Asta-3
                          trojprvkova sirokopasmova antena ASTA 01trojprvkova sirokopasmova antena ASTA 02

Popis prijímaných frekvencií.

Príjem  CZ  - Brno Kojál                  29.kanál,40.kanál,59.kanál      horizontal
Príjem  SK  - Veľká Javorina           56.kanál,57.kanál                     vertikal

29.kanál    538 Mhz      Vys.sieť č.1 verej.mux    Čt 1,Čt 2,Čt 24,Čt 4
40.kanál    626 Mhz      Vysielacia sieť č.2           Nova,Prima,Barrandov,Nova Cinema,Prima Cool
59.kanál    778 Mhz      Vysielacia sieť č.3           Prima Love
57.kanál    754 Mhz      Verejnoprávny mux.        Stv 1 , Stv 2
56.kanál    762 Mhz      Druhý multiplex              Joj,Joj plus,Markíza,Doma.

  Pre príjem v texte uvedených muxov je použitý receiver STARcom 8817.

          STARcom8817 Version2 - 08/02/10-viď tech informácie
                           download pdf

Prioritou pri nastavovaní pomocou mer.zariadenia bol príjem cz muxov,čomu zodpovedala aj polarizácia antény – horizontal.
Vzhľadom ku blízkosti vys.Veľká Javorina aj napriek inej polarizácii je príjem sk muxov umožnený,čo dokumentujú v mer.
protokoloch namerané údaje.Objekt je od vys.Veľ.Javorina vzdialený 9,9,km s priamou viditeľnosťou bez prekážok.Meranie
sk muxov v danom čase potvrdilo rozdielnu amplitúdu u kanálov 56,57.Túto skutočnosť je možné odovodniť existenciou
jednofrekvenčnej siete u kanálu 57.Princíp zníženia,príp.navýšenia výkonu voči 56.kanálu definujú podmienky prostredia,
ktoré umožňujú tzv.viaccestné šírenie danej frekvencie v rámci SFN - Single frequency network,kedy odrazy spôsobia nárast
príp.výkonový prepad obálky v režime spektra.Úbytok výkonu nastane v čase,ked odrazený signál prichádza na vstup antény
mimo fázu prijímanej frekvencie a tým sa znižuje amplitúda(výkon).Nárast výkonu nastane v čase,ak odrazený signál prichádza
na vstup antény vo fáze s prijímanou frekvenciou a tým dochádza k nárastu amplitúdy(výkonu).Spomenutý úkaz vo vačšine
prípadov vykazujú hornaté prostredia,ktoré svojím profilom znásobia množstvo odrazených signálov a tým dochádza ku
výkonovej deformácii prijímaného kmitočtu,čím sa deformujú aj kvalitatívne údaje MER,BER,Pvber.Výkon a kvalitu príj.vf signálu
teda výrazným sposobom ovplyvňuje práve schopnosť terénu prijať vyžiarené spektrum tzv.absorpcia prostredia.Absorpciu
terénu v prostredí totiž výrazne ovplyvnuje zmena jednotlivých ročných období.V prípade znížnenia absorpčnej schopnosti
prostredia dochádza ku navýšeniu počtu v texte spomenutých odrazov,ktoré podľa stavu –s fázou príp.mimo fázy môžu príjem
navýšiť,alebo degradovať až do nepoužiteľného stavu.V postate ide o istú formu interferencie,kedy sa požadovaný vf signál šíri
prostredím viac ako jednou hlavnou cestou.Prax potvrdila,že ešte pred úpravou inštalácie v prípade problematických stavov je
možné kolíziu v príjme odstrániť napr.zmenou receivera.Merania v rôznach miestach v blízkej lokalite za podmienok priamej
viditeľnosti potvrdili rozdiel vo výkone 56,57.kanál pričom 57.kanál je nižšej úrovne,zrejme kvoli existencii anlg.vysielania v
Hungary na rovnakej frekvencii.Merania potvrdili,že v prípade zmeny miesta merania dochádzalo ku výraznému výkonovému
prepadu obálky v režime spektra,kedy výkonový rozdiel oboch kmitočtov bol rádovo 11 dBuV čo len potvrdzuje tvrdenie o
zmenách amplitúdy vplyvom členitosti terénu konkrétneho prostredia.

                           3, Meracie protokoly /download/

a, OFDM Mor.Lieskové IN receiver 27.10.2011

b, OFDM Mor.Lieskové Nap.vyhybka.zdroj 27.10.2011

c, OFDM Mor.Lieskové out PZ 27.10.2011

Protokoly definujú vzdialenosť voči vysielačom,azimut,výšku antény nad zemou a teplotu vonkajšieho prostredia v čase merania.
Merania boli vykonané v roznych miestach inštalácie za účelom preverenia výkonu a kvality na výstupe priebežného zosilňovača,
            pred vstupom do prijímača a na výhybke napájacieho zdroja.

PR               poradové číslo zadefinované v mer.zariadení
ID               označenie príslušného vysielača
TYPE            druh modulácie
FREQ.          Frekvencia meraného signálu v Mhz
CH               Kanál
DCP              hodnota nameraného výkonu integrálnou metodou v dBuV
BER             bitt error ratio
CN             carrier to noise ratio   ref.200 Mhz
MER            modulation error ratio
pVBER         pre Viterbi error ratio
NM             noise margin - šumová rezerva
CSI            channel status information

4, Analýza frekvenčného spektra,kvalita,NIT,konštalačný diagram mod 64-QAM ...

            a,   29.kanál    538 Mhz      Vys.sieť č.1 verej.mux    Čt 1,Čt 2,Čt 24,Čt 4

001 29.kanal pr. unaohm ep 3000002 29.kanal DCP03 29.kanal chybovost

04 29.kanal AER05 29.kanal QAM06 29.kanal NIT

07 29.kanal CT 208 29.kanal CT 109 29.kanal CT 24

         b, 40.kanál    626 Mhz      Vysielacia sieť č.2     Nova,Prima,Barrandov,Nova Cinema,Prima Cool

001 40.kanal pr.unaohm002 logged data003 40.kanal

004 40.kanal AER005 40.kanal006 40.kanal

007 40.kanal008 40.kanal009 40.kanal

                                           c, 59.kanál    778 Mhz      Vysielacia sieť č.3           Prima Love

001 pr unaohm ep 3000002 59.kanal003 59.kanal

004 59.kanal005 59.kanal006 59.kanal

                                      d, 57.kanál    754 Mhz      Verejnoprávny mux.        Stv 1 , Stv 2

001 pr unaohm ep 3000002 57.kanal003 57.kanal

004 57.kanal005 57.kanal006 57.kanal

                             e, 56.kanál    762 Mhz      Druhý multiplex              Joj,Joj plus,Markíza,Doma.

001 pr unaohm ep 3000002 56.kanal003 56.kanal

004 56.kanal005 56.kanal006 56.kanal