Offset 90 cm + Invacom SNH 031 + AB UN 03

PREDSTAVENIE MAĎARSKEJ OFSETOVEJ ANTÉNY S ROZMEROM 90/90 cm A POROVNANIE UNI LNB INVACOM SNH 031 S UNI LNB AB UN 03 NA TRANSPONDÉRE DIGI TV SLOVENSKO Z DRUŽICE INTELSAT 10-02 1,0°W  
offset 90 hu uvod

Ofset HU 90na90 s LNB ABcom pohlad z predu c1Ofset HU 90na90 s LNB ABcom LZ pohlad c2Ofset HU 90na90 s LNB ABcom rozmer reflektora
Ofset HU 90na90 s LNB ABcom detail c4Ofset HU 90na90 s LNB ABcom detail  z boku c5Ofset HU 90na90 s LNB ABcom detail  z predu c6
Ofset HU 90na90 detail na AZ EL DIGI TV INT 1002 c8Ofset HU 90na90 detail na AZ EL DIGI TV INT 1002 c9Ofset HU 90na90 s LNB INVACOM detail na konvertor c12
                                                                 Ofset HU 90na90 s LNB INVACOM detail na AZ EL uchyt c13

V praxi príjmu družíc v pásme KU sa stretávam s množstvom univerzálnych LNB,ktoré sú výrobcom označované rovnakým šumovým číslom - napríklad 0,3 dB,ovšem pri konkrétnych testoch sa s nimi v praxi dosahujú rozdielne kvalitatívne signálne výsledky,čo je z technického hľadiska samozrejme bežným faktom,kedže nie je jednoduché nájsť TZV. párované LNB s rovnakou prenosovou charakteristikou závislosti napr.zosilnenia+fázového šumu vo vzťahu k frekvencii "f".Vyššie spomenuté pravidlo z praxe znamená že hlavne v komerčnej oblasti ,kde sa vyzdvihuje údaj NOISE FIGURE inak.šumového čísla na úkor parametru PHASE NOISE inak fázového šumu pri ofsetovom kmitočte "fm"/podrobnejšie túto tému rozoberám v práci TESTOVANIE JEDNO POLARITNÝCH KONVERTOROV TRIPLEBAND A SEMITRIPLEBAND OD VÝROBCOV SMW,SPC A KATHREIN V PRAXI PRÍJMU PAKETU DIGI TV SLOVENSKO V POROVANÍ S UNIVERZÁLNYM KONVERTORTOM SHARP BSCR86L08 v rubrike Technická knižnica znamená že bežný UNI LNB s udávaným šumovým číslom 0,3 vo VO cene 3 EUR/ks môže dodávať do signálneho reťazca okamžite vyššiu signálnu kvalitu určenú úrovňou Modulačnej chyby MER a okamžitej chybovosti BER na kanál,ako podstatne drahší UNI LNB s rovnako udávaným šumovým číslom 0,3 dB vo VO cene 15 EUR a NAOPAK.Na zadanie predajcu sat techniky ,ktorý sa informoval nakoľko cenový rozdiel až 700 Sk zohľadňuje kvalitatívny rozdiel v nameraných signálnych výsledkoch , medzi bežnými konvertormi z komerčnej nie profesionálnej sféry / kde sa UNI LNB vyrobené na tejto báze nikde napoužívajú/, ktoré sa predávajú pod označením AB LNB 03UN a INVACOM SNH 031 s rovnakým šumovým číslom 0,3 dB som náhodne vybraté kusy podrobil signálnej analýze kvalitatívnych parametrov MER a chBER.Dôležitý od mechanického prevedenia ožarovača odvodený parameter f/D čiže pomer ohniskovej vzdialenosti k priemeru antény,ktorý udával v technickej dokumentácii len INVACOM s hodnotou f/D 0,6 nebol pri UNI LNB AB uvedený - ako parameter f/D súvisí s výslednou kvalitou signálu popisujem v práci : AKO SÚVISÍ POMER OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI K PRIEMERU ANTÉNNEJ PLOCHY f/D S VÝBEROM VHODNÉHO OŽAROVAČA ALEBO UNI LNB NA PRÍKLADE OFSETOVEJ ANTÉNY EMME ESSE 70 S UNIVERZÁLNYM LNB INVACOM SNH 031 v rubrike Technická knižnica.Všetky ostatné parametre okrem šumového čísla NF ako napr.frekvenčný rozsah,zosilnenie,činiteľ stojatého vlnenia na vstupe a výstupe čo má súvis s impedančným prispôsobením "Z" atď...... v obidvoch týchto prípadoch môžeme považovať aspoň v teoretickej rovine za približne zhodné - pre zjednodušené ponímanie tohto testu.Pri detailných meraniach parametrov obvodov priamo v zapojení je tých rozdielov samozrejme podstatne viac.
    Ako testovaciu anténu som použil v Maďarsku vyrobenú ofsetovú anténu ,ktorá sa v tomto tvarovom vyhotovení - kruhu - s rovnakým rozmerom 90/90 cm vyrába už okolo 10 rokov s minimálnymi úpravami,ktoré sa sústredia len na farebnú úpravu povrchu alebo zmenšovanie hrúbky železného plechu na minimálne možnú hodnotu,ktorá ešte zachováva tvar reflektora a funkčnosť AZ EL úchytu.Z hľadiska hrubej signálnej úrovne - nie mechanickej kvality vyhotovenia,ktoré spĺňa len parameter funkčnosti nie komfortu montáže - ktorú táto anténa koncentruje v presne určenom ohnisku ,znesie táto anténa plné porovnanie s podstatne drahšími značkovými ofsetovými anténami napr. Gibertiny 100 alebo FTE OS 100 za podstatne nižšiu cenu.
    Ako testovací kmitočet na ktorom som porovnával signálnu kvalitu som si zvolil f=12 643 MHz V pol z družice INTELSAT 10 02 na orbitálnej pozícii 1,0°W,ktorý ako je všeobecne známe využíva DIGI TV SK&CZ.Ako sa už stalo pravidlom nebudem ani v tomto prípade používať profesionálnu meraciu techniku ale z komerčnej praxe známu značku SATLOOK MICRO+,ktorý napriek mnohým nedostatkom postačí na posúdenie signálnej kvality MER,chBER v tomto prípade testu LNB.
    DOSIAHNUTÉ SIGNÁLNE VÝSLEDKY S UNI LNB AB 03 UN : po detailnom nastavení ohniskovej vzdialenosti a hlavne SKEW polohy LNB ,ktorá zohráva pri fixnom nastavení na orbitálnu pozíciu 1,0°W dominantnú úlohu k dosiahnutiu maximálne možnej signálnej kvality som za časovú jednotku 5 min pozoroval zmenu signálnej kvality v tomto prípade určenej odstupom S/N signálu od šumu a okamžitej chybovosti BER na kanál chBER s nasledovnými výsledkami.Počas celého časového úseku testovaný AB LNB dodával do signálneho reťazca okamžitú signálnu kvalitu v rozsahu od 9,1 do 9,3 dB odstupu S/N pri okamžitej chybovosti Bitt Error Rate - BER,ktorá sa pohybovala v chybovom ráde E-04-konkrétne sa menila od 4,5 do 5,5 E-04.Vyššie pomenovaný výsledok znamená že som v tomto prípade dosiahol plnú signálnu stabilitu príjmu pri vysokej signálnej rezerve viac ako 4 dB odstupu S/N pri okamžitej chybovosti v strednej časti chybového rádu E-04 čo patrí do kategórie TAKMER ERROR FREE PRENOS.Laicky zrozumiteľne povedané to znamená že aj v prípade čiastočného zhoršenia poveternostných podmienok - napr.mrholenie apod. príjmu táto zostava s UNI LNB AB 0,3 dB bude dodávať do signálneho reťazca stabilný signál s miernou signálnou rezervou,čiže túto zostavu môžem plne odporučiť pre zákazníkov,ktorý požadujú vyššiu stabilitu príjmu ako im poskytuje dodávaná anténa ku kompletu DIGI tv s UNI LNB INVERTO 0,2 dB,ktorá s rozmerom 80/72 cm bola schopná zabezpečiť do signálneho reťazca podstatne menšiu signálnu kvalitu len 7,5 dB S/N čo je takmer o 2 dB odstupu S/N nižšia signálna kvalita v porovnaní s touto zostavou na samozrejme rovnakom referenčnom kmitočte !!!
    DOSIAHNUTÉ SIGNÁLNE VÝSLEDKY S UNI LNB INVACOM SNH 031 : pri úplne rovnakých poveternostných podmienkach som do ohniska ofsetovej antény inštaloval niekoľkonásobne drahší univerzálny konvertor s rovnako udávaným šumovým číslom 0,3 dB s ktorým som dosiahol nasledovných kvalitatívnych výsledkov : za rovnaký časový úsek 5 min sa okamžitá signálna kvalita nameraná na rovnakom testovacom kmitočte pohybovala v rozsahu od 9,5 do 10,5 dB odstupu S/N pri okamžitej chybovosti v spodnej časti chybového ráde E-04 s neustálym prechodom do nižšieho chybového rádu E-05,čo z praktického hľadiska v porovnaní s LNB AB znamenalo mierny nie podstatný nárast signálnej kvality v priemere o 0,8 dB odstupu S/N s podobným poklesom chybovosti BER na kanál čo sa prejavilo pri meraní pravidelným poklesom do nižšieho chybového rádu E-05.Tento rozdiel v nameranej signálnej kvalite dokladoval aj signálny parameter identifikovaných ale neopravených signálnych blokov v prenose čo merací prístroj Satlook označuje údajom UCB ako UN Corrected Blocks,ktoré v prípade UNI LNB INVACOM pribúdali po jednotkách a po 5 minútovom časovom úseku dosiahol tento údaj stavu 15 - identifikovaných ale neopravených signálnych blokov v prenose.V prípade AB UNI LNB tento parameter rástol okamžite po desiatkach a za časový úsek sa tento údaj ustálil na hodnote 380.Vyššie spomínaný parameter UCB podrobnejšie popisujem v práci : ROZBOR MOŽNOSTI PRÍJMU VYSIELANIA ORIGINÁLNEJ AMERICKEJ SPRAVODAJSKEJ TV ABC NEWS NOW -NEW YORK USA- V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE Z DRUŽICE INTELSAT 902 NA 62°E v rubrike Technická knižnica,kde pri meracom prístroji UNAOHM EP 3000 EVO DIGITAL sa v bargrafe tento údaj UCB označuje ako RU.
    V krátkosti zhrnuté tento test dokázal že pri niekoľkonásobne vyššej nadobúdacej cene LNB Invacom , v praktickom vyjadrení stability príjmu, dosiahol mierny ale jednoznačne merateľný nárast signálnej kvality,ktorú som odvodzoval od odstupu S/N a chBER v porovnaní s UNI LNB AB UN 03,pri rovnakom udávanom šumovom čísle 0,3 dB.