OMT Orthomode Transducer with KU depolarizer SMW XD 12

OMT ORTHOMODE TRANSDUCER WITH DEPOLARIZER SMW XD 12
POLARIZAČNÁ VÝHYBKA OMT V ZAPOJENÍ S DEPOLARIZAČNÝM VLNOVODOM SMW XD 12 NA PRÍJEM DRUŽICE BONUM 1 na 56,0°E .
omt ku uvod

KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na koleno OMT  c13KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na LNB SMW WDL  c10KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na OUT DEPOLARIZACNY VLNOVOD SMW XD12 c30
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na POLAR AXIS KIT Chaparral ozarovac depolarizacKU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na spravne navrhnutu DEPOLARIZACNU DOSTICKU na p
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na vyhybku OMT c23KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na vystup DEPOLARIZACNEHO VLNOVODU SMW XD12 KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na vystupy LNB c26
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na zapojenie depolarizacneho vlnovodu c24KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na zapojenie depolarizacneho vlnovodu SMW XD12 KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka kompletna vonkajsia signalna jednotka na spracovanie a2
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka kompletna vonkajsia signalna jednotka na spracovanie a KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka pohlad na OMT a LNB c16KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka pouzite LNB SMW  c22
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka signal IN OMT c34KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy detail na DEPOLARIZACNY VLNOVOD SMW XD12 c32KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy detail z boku  c11
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy detail z boku  c12KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy pohlad na OMT s SMW LNB c7KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy pohlad na polarizacnu vyhybku c33
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy pohlad z boku  c6KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy pohlad z boku  c9KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka celkovy pohlad zo spodu c8
KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka depolarizacna dosticka vlozena do ustia vlnovodu ozarovaKU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka detail na DEPOLARIZACNY VLNOVOD SMW XD12 c17z1 KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka - Channel Master RX 300 v OMT zapojeni c18
                                 z2 KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka - Channel Master RX 300 v OMT zapojeni c19z3 KU OMT ORTHOMODE TRANSDUCER polarizacna vyhybka - Channel Master RX 300 v OMT zapojeni c20

KU BAND ORTHOMODE TRANSDUCER WITH DEPOLARIZER SMW XD 12 :
    
je elementárnym prvkom vonkajších jednocestných RX alebo dvojcestných RX/TX signálnych najčastejšie VSAT ...
    
dxsatcs.com poznámka : pri týchto zapojeniach má OMT POLARIZAČNÁ VÝHYBKA za úlohu polarizačne a frekvenčne oddeliť príjmaciu časť ,ktorú tvorí klasický jednopolaritný LNB,ktorý má za úlohu zosiľniť a zároveň konvertovať HF družicové frekvencie do prvej medzifrekvencie - od vysielacej časti na družicu - ktorá pozostáva z LNB,ktorý konvertuje,čiže prevádza a zároveň zosiľňuje NF príchodzie frekvencie na HF smerované na TP družice
        
... ai. jednotiek je TZV POLARIZAČNÁ VÝHYBKA - OMT ORTHOMODE TRANSDUCER - uvažuj v pásme KU,ktorá má za úlohu spoľahlivo oddeliť separovať resp. izolovať pravouhlo-lineárne šírené vlnenia s vysokým stupňom oddelenia,ktorý je udávaný v jednotkách decibel - dB.Toto číslo,ktoré sa v závislosti od kvality návrhu pohybuje v rozsahu 30 - 38 dB / f udáva stupeň izolácie-oddelnia jednej polarizačnej roviny napr : HORIZONTÁLNEJ voči opačnej rovine na výstupe polarizačnej výhybky OMT.V porovnaní s polarizačným rotorom napr. CHAPARRAL KU WIDEBAND POLAROTOR,ktorý som popisoval naposledy polarizačné výhybky spravidla nedosahujú taký vysoký stupeň oddelnia a izolácie polarizačných rovín,kde napr. pri polarizačnom rotore Hirschmann CSP 1210 C stupeň izolácie V a H pol. rovín napr.pri f=11 910 MHz prekračuje úroveň 37,3 dB s čím som sa v prípade polarizačných výhybiek OMT doteraz nestretol.V porovnaní s univerzálnymi LNB kde sa stupeň izolácie-oddelnia blíži maximu len okolo 26 dB použitie polarizačnej výhybky má nesporné prednosti. Ďalšou vlastnosťou,keď vychádzam z DX praxe v pásme KU je podmienené použitie polarizačných výhybiek vo fixne nasmerovaných satelitných zostavách na jednu družicu , nakoľko mechanické oddelenie polarizačných rovín neumožňuje individuálne polohovanie sklonenia polarizačných rovín SKEW, pre tú ktorú družicu ktorá používa k šíreniu pravouhlo polarizované vlnenia rovín H a V a nie kruhové - ľavotočivé alebo poravotočivé lebo potom SKEW polohovanie vonkajšej signálnej jednotky v tomto prípade stráca zmysel-prioritne nesúvisí s maximálne dosažitelnou signálnou kvalitou.Pri teoretickom predpoklade že by väčšina družíc v pásme KU používala k šíreniu kruhovo polarizované vlnenia LZ alebo RZ potom by neplatila podmienka o podmienenom použití OMT pri fixne nasmerovaných sat.zostavách na jednu družicu z dôvodu nemožnosti individuálneho polohovania.Samozrejme v sat. praxi sa bežne vyskytujú polarizačné výhybky na TZV. kruhových bežcoch-dráhach,ktoré umožňujú na základe originálneho ďiaľkového posuvu - väčšinou ručného - neustále definovať-polohovať SKEW sklon celej OMT jednotky za účelom maximalizácie dosiahnutej signálnej kvality pri príjme pravouhlo polarizovaných vlneniach.Podrobne tento originálny spôsob,s ktorým som sa stretol pri zapojeniach od americkej firmy SEAVEY predstavujem v nasledovnej práci :
    
     STREDOVÝ RX REFLEKTOR DH ANTENNA USA s D= 240 cm a f/D 0,375 v PRAXI + VÝHODY A NEVÝHODY KOMBINOVANÝCH VLNOVODOV C/KU SEAVEY + MECHANICKÝ SPôSOB VÝBERU POLARIZAČNÝCH ROVÍN V a H POMOCOU ROTOROV REISAT A HIRSCHAMNN .... 
    
Dôležitým faktom pri OMT ostáva minimálny prechodový útlm v rozsahu ,ktorý taktiež závisí od kvality návrhu jednotky od 0,1 do 0,4 dB v závislosti od f a hlavná výhoda uplatnenia OMT v praxi,ktorá umožňuje SÚČASTNÝ-OKAMŽITÝ príjem prenosov vysielaných v pravotočivej RZ aj v ľavotočivej LZ rovine samozrejme po predchádzajúcom prevode ..viď obrázok.Keď vychádzam z teoretického predpokladu o ZNÍZENOM ODDELENI - IZOLÁCII rovín V a H po prevode z cirkulárnych vektorov RZ a LZ potom práve použitie OMT polarizačných výhybiek nachádza v praxi svoje reálne opodstatnenie .
Na tomto mieste predstavujem kompletný návrh vonkajšej signálnej jednotky na príjem kruhovo polarizovaného vlnenia pravo a ľavotočivého vektora RZ a LZ s použitím polarizačnej výhybky OMT na príjem družice BONUM 1 - 56°E , ktorá smeruje svoju vyžarovaciu charakteristiku striktne v závislosti od výberu TP,do sibírskej oblasti východného Ruska a jej príjem patrí v stredoeurópskom meradle do kategórie DX čo súvisí s podstatne menšou vyžiarenou energiou EIRP tejto družice v našich podmienkach ,ktorá najlepšie preverí správnosť návrhu vonkajšej signálnej jednotky a dosiahnutú signálnu kvalitu,lebo aj v prípade uplatnenia fatálnych chýb - napr :
   
    č.1 - nesprávny tvar napr.-obĺžnikový-depolarizačnej doštičky
   
    č.2 - depolarizačná doštička sa nachádza priamo vo vstupnom vlnovode-ústí ožarovača .../niekoľko výrobcov doteraz uplatňuje tento postup,ktorý v mojom prípade zapojenia znamenal podstatný nárast parametru ČSV,a tým nemožnosť príjmu družice BONUM 1/
    
V prípade návrhu vonkajšej signálnej jednotky na príjem kruhovo polarizovaného vlnenia LZ a RZ napr. z družice Eutelsat W4 na 36°E,ktorá pokrýva celé stredoeurópske meradlo vysokou úrovňou vyžiarenej energie EIRP- v porovnaní s EIRP družice BONUM - potom aj uplatnenie hore uvedených fatálnych chýb v prípade použitia dostatočného priemeru RX antény,má na výslednú signálnu kvalitu podstatne menší vplyv , čo by naopak v prípade pokusného príjmu družice BUNUM 56°E znamenalo NEMOŽNOSŤ VôBEC IDENTIFIKOVANIA PRENOSU V ANALYZOVANOM SPEKTRE cez NIT tabuľku ako som si to overil v praxi,keď som pokusne vložil pod uhlom 45°do ústia ožarovača depolarizačnú doštičku teoreticky nesprávneho obĺžnikového tvaru,ktorý je maximálne rozšírený v amatérskej praxi z plexiskla,ktorá pri príjme družice Eutelsat W4 spoľahlivo-pri náraste signálnej kvality o 30-50%- prevádzala kruhový vektor vlnenia na pravouhlý.Signálna rezerva odvodená od úrovne MODULAČNEJ CHYBY MER okolo 1,5 dB v prípade príjmu rádio prenosu Nový deň na f=12 456 MHz - LZ pol - sa okamžite stratila a analyzované frekvenčné spektrum družice BONUM ostalo "prázdne".
    
PREDSTAVENIE VF SIGNÁLNEJ JEDNOTKY NA PRÍJEM KRUHOVEJ LZ a RZ ROVINY Z DRUŽICE BONUM 1 :

1,OŽAROVAČ : originálny ožarovač určený pre stredové prevedenie reflektorov s anténnym pomerom f/D 0,4- Channel Master RX 300 cm - s dodávanou originálnou depolarizačnou doštičkou - viď FOTOGALÉRIA - ,ktorej tvar zodpovedá kónusovému prevedeniu vnútorného vlnovodu čiže ožarovač je priamo určený na príjem cirkulárne polarizovaného vlnenia LZ a RZ .Ako som popisoval vyššie aj keď čiste teoreticky vzaté doštička má takmer ideálny tvar , nakoľko výrobca použil návrh v ktorom je priamo vložená do ústia vlnovodu ožarovača v kombinácii zapojenia ožarovač+OMT+LNB táto kombinácia nezabezpečovala plný signálny prenos s minimálnym stojatým vlnením ČSV čo prioritne okrem iného súvisí s dosiahnutím maximálne možnej signálnej kvality .
    
2,DEPOLARIZAČNÝ VLNOVOD SMW XD 12 : Medzi ožarovač a OMT som zaradil depolarizačný vlnovod ,v ktorom prevod kruhového na pravouhlý vektor vlnenia zabezpečuje depolarizačná doštička z plexiskla podobného tvaru ovšem s rozdielnou hrúbkou a dĺžkou ako v prvom prípade ožarovača ,ale v praktickom ponímaní je len veľmi ťažko uviesť meratelné rozdiely v signálnej kvalite medzi týmito doštičkami v prípade inštalácie do rovnakého miesta-v signálnom reťazci napr. medzi OŽAROVAČ A OMT .
    
3,POLARIZAČNÁ VÝHYBKA - OMT ORTHOMODE TRANSDUCER : Profesionálne prevedenie polarizačnej výhybky s kolenom so vstupom C120 a s dvoma výstupmi rovín H a V - WR75 s minimálnym prechodovým útlmom okolo 0,2 dB a s oddelením-izoláciou polarizačných rovín V a H okolo 32 dB v závislosti od f ,ktorá umožňuje okamžitý-súčastný príjem kruhovo polarizovaného vlnenia RZ a LZ v závislosti od polohovania depolarizačnej doštičky v ústí vlnovodu .