Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA

roman-dávid-uvod-do-vyskumneho-projektu-referencne-hladiny-zisku-pre radianty-do-450-cm

Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia  na výslednú kvalitu odvodenú
od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca  pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU a KA - prípadová štúdia
ako úvod
do nového výskumného projektu

*01:autor týmto prehlasuje že myšlienková podstata tejto prípadovej štúdie je jeho originálnym dielom,ktorého súčasťou
nie je ani jedna priama ani voľná citácia od iného autora

*02: tu zverejnený text je zároveň úvodom,ktorý je časťou rozsiahlejšieho celku odpovedí a riešení,ktoré autor napísal na
základe požiadavky z mediálneho koncernu CME Central European Media Enterprises,Bermudy

 

 

Modelová situácia vychádzajúca z praxe: nech -a1- je parabolický radiant Prodelin s D = 3.0 m inštalovaný v polárnom
závese s jednomotorovým riadením zmien uhla AZ a -b1- je parabolický radiant Patriot s D = 4.5 m vo fixnom úchyte AZ/EL
a nech pán -S- je prevádzkovateľom týchto systémov v okrese BA.

Popis problému: z teoretického pohľadu sú radianty a1 + b1 výrobcom kategorizované označením HGA - high gain antenna,
čiže vysokoziskový/úzkosmerový žiarič, ale na základe informácií od prevádzkovateľa analýzy kvality na spravodajských
DSNG linkách z družice Eutelsat 16A na λ = 16°e vo frekvenčnom spektre od 12.5 GHz do 12.75 GHz potvrdili, že realita je opačná
a radianty a1 + b1 svoj vyžiarený výkon koncentrujú do mimoriadne širokého priestorového uhla hlavného maxima - major lobe,
čiže v konečnom dôsledku radianty a1 + b1 generujú ekvivalentnú ziskovú hladinu k priemeru reflektorovej plochy len D = 80 cm
a negarantujú prakticky žiadnu signálnu rezervu pri zhoršených poveternostných podmienkach a tým pádom spadajú do
kategorizácie LGA - low gain antenna, alebo nízkoziskový/širokosmerový žiarič.

Riešenie: autor analyzuje činitele degradujúce účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu, sumarizuje
systémové a aplikačné nepresnosti - nedostatky radiantov, stanovuje koeficient účinnosti premeny elmag. vlnenia na výslednú
kvalitu a za účelom vytýčenia referenčných hladín zisku nainštaluje v Lučenci paralelnú sústavu dvoch radiantov a2 + b2
s identickým priemerom D = 3.0 m a D = 4.5 m ako základ pre porovnávaciu bázu ziskov na dvoch anténnych sústavách
a1 + b1 vs. a2 + b2.

              dxsatcs.com-radiant a2-channel-master-300-ku-band-01        dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-01          
                       parabolický radiant -a2-                                  parabolický radiant -b2-

a. Systémové nepresnosti/nedostatky rotačných radiantov:

1. nedostatočná hrúbka a pevnosť materiálu reflektora ako celku alebo segmentov zo zliatin na báze AL, ktoré sú aj pri miernom
tlaku poddajné a tým menia a deformujú tvar kužeľosečky. Tento popis vychádza z autorovej skúsenosti s čínskym výrobcom,
ktorý sa "snažil" okopírovať anténu Prodelin 4.5 m ovšem ako materiál reflektora použil AL plech s nedostatočnou hrúbkou,
ktorý v konečnom dôsledku generoval ekvivalentnú ziskovú hladinu vo fixnom AZ/EL uchytení ako reflektor s D = 140 cm,
čiže pre danú aplikáciu bol nepoužiteľný/bezcenný.

2. v praxi som sa stretol s prípadom, keď reflektor na báze zliatin AL s pravdepodobne nevhodne zvoleným pomerom prvkov Si,
FE, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti... začal samovoľne meniť svoj tvar vplyvom vysokých zmien teploty

3. aj odchýlky v rádoch 0,5 mm v "laserom" zameriavanej presnosti vŕtania otvorov na jednotlivých segmentoch reflektora,
prevažne pri aplikáciách v KA pásme s D = 3-5 m, výrazne degradujú účinnosť transformácie elmag. vlnenia na výslednú kvalitu.
S týmto výrazným nedostatkom som sa stretol niekoľkokrát v prípade reflektorov od čínskych ale aj amerických výrobcov.

                          dxsatcs.com-radiant a2-channel-master-300-ku-band-02    dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-02
                                   a2_Channel Master 3.0m PLM                            b2_Prodelin 4.5m fix
 

b. Aplikačné nepresnosti/nedostatky pri montáži rotačných radiantov:

1. aj rozdiely okolo 1 mm v dĺžkach troch popr. štyroch podporných ramien fixujúcich LNB s primárnym žiaričom, ktoré v prípade
vlnových dĺžok C pásma majú na účinnosť premeny elmag. vlnenia na odstup S/N prakticky zanedbateľne malý význam,
zohrávajú naopak principiálnu dôležitosť pri umiestnení primárneho žiariča do ohniska na ose paraboly F/D v KA pásme,
čo koreluje s elementárnou nutnosťou úplného ožiarenia reflektorovej plochy. Autor tento prípad demonštruje na základe
vlastnej skúsenosti, keď po identifikovaní rozdielu 1,5 mm v dĺžke jedného zo štyroch ramien dosiahol nárast kvality
o 1,5 až 3 dB na väčšine nosných v KA pásme na radiante Prodelin 4,5 m, čo je ekvivalentné nárastu aktívnej plochy
reflektora o 60-80 cm v závislosti od koeficientu účinnosti premeny.

 2. umiestnenie reflektora napr. s D = 3.0 m alebo D = 4.0 m do klasického polárneho závesu (predstavuje len kompromis
medzi nemožnosťou dosiahnutia plnej hladiny zisku a rýchlou možnosťou zmeny polohy) s jednomotorovým riadením
zmien AZ uhla predstavuje výraznú degradáciu účinnosti transformácie elmag. vlnenia na výslednú kvalitu S/N o niekoľko
desatín na stupnici, resp. nemožnosť dosiahnuť ekvivalentnú hladinu zisku k priemeru D reflektora.

-Degradacia účinnosti premeny ... ako funkcia k spôsobu riadenia zmien AZ+EL -

Bežná hladina degradácie účinnosti predstavuje od 40-80+ % pri jednomotorovom AZ polohovaní a minimálne od 10-30+ %
pri dvojmotorovom riadení zmien AZ/EL v porovnaní s tým istým reflektorom vo fixnom AZ/EL uchytení a to v závislosti
od vzdialenosti od nulového bodu.

                      dxsatcs.com-radiant a2-channel-master-300-ku-band-03       dxsatcs.com-roman-david-prodelin-450-installation-ka-ku-band-overall-view-03                
                                   parabolický radiant -a2-                                  parabolický radiant -b2-
 

c. Stanovenie koeficientu účinnosti premeny elmag. vlnenia na výslednú kvalitu: Definícia

- Degradacia účinnosti premeny ... ako funkcia k vzrastajúcemu priemeru radianta D -

Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej
transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií
parabolických reflektorov od D=>240 cm vo fixnom alebo v PLM uložení, že koeficient účinnosti sa pohybuje v rozsahu od 0,3 do 0,7
alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného reflektora výrazne klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného
koeficientu čo je vo vzťahu so spektrom frekvencii -f-, ktoré reflektor koncentruje.

 Praktická aplikácia modelového príkladu: V bode -A- v okrese BA je inštalovaná sústava dvoch radiantov a1 = 3.0 m + b1 = 4.5 m
a autor Roman Dávid v bode -B- v Lučenci nainštaloval paralelnú sústavu radiantov s identickým priemerom a2 = 3.0 m + b2 = 4.5 m
za účelom vytýčenia referenčných hladín zisku a zadefinoval tým základ pre porovnávaciu bázu a koeficient účinnosti premeny
elektromagnetického vlnenia na dvoch anténnych sústavách a1 + b1 vs. a2 + b2.

Ako základ pre porovnávaciu bázu dvoch sústav radiantov a1 + b1_BA a a2 + b2_LC som stanovil signálne distribúcie vo zväzkoch MENA
a North-West Africa z družice Eutelsat 7West A na λ = 7.3°W, ktoré poslúžia ako exemplárny príklad na
demonštrovanie korelácie medzi
vzrastajúcim priemerom D = 300>450 cm a výslednou kvalitou odvodenou od chybovosti BER na kanál.

 

  --- Radiant -a2-Lučenec / Channel Master 3.0m PLM a signálna distribúcia z objektu Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_MENA ---

              PF Channel Master 3.0m                Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_MENA        Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_NW Africa                                                         

 

dxsatcs.com-radiant a2-channel-master-300-ku-band-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-footprint-01E7WA_Ku-band_MENA_Downlink_Coverage-001E7WA_Ku-band_NorthWestAfrica_Downlink_Coverage-002

 

  >>> Radiant -a2- demonštruje nasledovné ziskové hladiny v H+V frekvenčnom spektre od 11.3 do 11.7 GHz <<<

dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-h-spectrum-analysis-001n

           11 392 MHz-V-TP C10                                  11 430 MHz-V-TP C12                            11 488 MHz-H-TP C15
dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11392-v-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11430-v-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11488-h-quality-analysis

           11 526 MHz-H-TP C17                          11 661 MHz-V-TP D6_NW Africa
dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11526-h-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11661-v-quality-analysis

 

--- Radiant -b2-Lučenec / Prodelin 4.5m FIX a signálna distribúcia z objektu Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_MENA+NW Africa ---

                    PF Prodelin 4.5m                      Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_MENA         Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_NW Africa 
dxsatcs.com-radiant a2-prodelin-450-ku-band-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-nw-africa-footprint-02E7WA_Ku-<br />
band_MENA_Downlink_Coverage-001E7WA_Ku-band_NorthWestAfrica_Downlink_Coverage-002

 

  >>> Radiant -b2- demonštruje nasledovné ziskové hladiny v H+V frekvenčnom spektre od 11.3 do 11.7 GHz <<<

            11 392 MHz-V-TP C10                               11 430 MHz-V-TP C12                             11 488 MHz-H-TP C15
dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11392-v-prodelin-450-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11430-v-prodelin-450-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11488-h-prodelin-450-quality-analysis

             11 526 MHz-H-TP C17                        11 558 MHz-V-TP D4_NW Africa               11 595 MHz-V-TP D4_NW Africa
dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11526-h-prodelin-450-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11558-v-prodelin-450-quality-analysisdxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11595-v-prodelin-450-quality-analysis

       11 661 MHz-V-TP D6_NW Africa
dxsatcs.com-eutelsat-7wa-7-3-west-mena-11661-v-prodelin-450-quality-analysis

>>> Radianty a2+b2 a ich zaznamenaný ziskový základ pre porovnávaciu bázu a1 + b1 vs. a2 + b2 <<<

 

Eutelsat 7West A-λ = 7.3°W_MENA+NW Africa _ základ pre porovnávaciu bázu dosiahnutého zisku G
Inštalované radianty _ Lučenec _  N48°19719' , E19°40148' 11392 V 11430 V 11488 H 11526 H 11661 V
a2-Channel Master 3.0m_Polárny záves PLM 4.7E-3 3.5E-3 >1.0E-2 >1.0E-2 >1.0E-2
b2-Prodelin 4.5m_Fixné uchytenie ChBER ≈ 0 ChBER ≈ 0 4.5E-5 1.8E-4 2.2E-3

 

Exemplárne resp. referenčné ziskové hladiny na spravodajských linkách luxemburského združenia ENEX z objektu
Eutelsat 16A-λ = 16°e pre radianty s D = 4.5 m,generované na výstupe z radiantu Prodelin 4.5m a z kalibrovaného
(objektívne hodnoty) digitálneho analyzátora Televes H60.

Združenie Enex : transpondérová kapacita s BW=50 MHz v -H- frekvenčnom spektre od 12 500 do 12 565 MHz je takmer
permanentne vyťažovaná spravodajskými prenosmi jednotlivých členov združenia,ako napr : RTL,TV Nova,TV Markíza,
VOX,CBS News,NTV Russia,M6,Sky News,N-TV atď

                                 Eutelsat 16A-λ = 16°e : permanentne vyťažovaná kapacita spektra TP F1
dxsatcs.com-Enex-feed-dsng-TP F1 H pol-eutelsat-16a-16e-n
 

 

  
>>> Radiant -b2- Prodelin 4.5m demonštruje hladinu zisku na SNG+DSNG  linkách združenia ENEX <<<

DVB-S / QPSK: Ch BER - status pred Viterbi korekciou _ ideálny stav = ChBER<1.0x10-6
DVB-S2 / 8PSK: LKM - Link Margin - čistá rezerva pred rozpadom obrazu

            12 526 MHz : SNG- 3                              ; 12 526 MHz : TV Nova Praha                    12 526 MHz : SNG-3
12526 h enex 02 -3112526 h enex 0212526 h enex - 31

            12 526 MHz : SNG- 3                              ;   12 529 MHz : RUS- 075                            12 533 MHz : POR 09
12528 h dsng -3112529 h enex -3112533 h enex 02 -31

              12 533 MHz : D396                            12 537 MHz : SIC POR 03                        12 537 MHz : SIC POR 03
12533 h enex -3112537 h enex 02 -3112537 h enex 03 -31

       12 537 MHz : SIC POR 03                             12 537 MHz : IRL 016                             12 545 MHz : D396
12537 h enex 03 ok -3112537 h enex -3112545 h enex -31

     12 551 MHz : TANDBERG Service                        12 556 MHz : LUX10                             12 556 MHz : LUX10
12551 h enex -3112556 h enex 0312556 h enex - 31

      12 564 MHz : Ue-tec2 D343                        12 564 MHz : Ue-tec2 D343                  12 518 MHz : ENEX PATH 1 LXB1
12564 h enex 02 -3112564 h enex -3112518 h enex 01


Poďakovanie : Chcel by som týmto osobitne poukázať a vyzdvihnúť prínos nasledovných osôb , ktoré sa významnou mierou
podieľali na úspešnom spustení môjho nového výskumného projektu , ktorého prípravám som venoval stovky hodín
vedecko-výskumnej ale aj manuálnej práce za obdobie posledných dvadsiatich mesiacov.

 

* Mgr. Dana Lepišová (danalepisova@gmail.com), kulturologička a lingvistka so znalosťou slovenského (C2), nórskeho (C1)
a anglického (B2) jazyka. Venuje sa profesionálnym prekladom a tlmočeniu z nórskeho do slovenského jazyka a späť, ďalej korektúre,
editovaniu a redigovaniu textov v slovenskom jazyku. Podieľala sa na komplexnej pravopisnej, gramatickej a štylistickej korektúre mojich textov.
 
Dana Lepisova (danalepisova@gmail.com), master i kulturvitenskap, en lingvist med beherskelse av slovakisk (C2), norsk (C1)
og engelsk (B2) språk. Hun oversetter mellom norsk og slovakisk, og er spesialist i korrektulesing og redigering i det slovakiske språket.
Hun har korrekturlest mine tekster.
 
Dana Lepisova (danalepisova@gmail.com), master in cultural studies and linguist. Speaks Slovak (C2), Norwegian (C1) and English (B2).
Professionally translates Slovak to Norwegian and back. Also dedicates her time to correcting, editing and proof reading of texts.
She took part in complex grammatical and stylistic correction of my texts.

 

* Ing.Viera Dibalová / Outside sales manager zo spoločnosti Fabory-Slovakia sro_popredný európsky distribútor spojovacieho materiálu
  > za vysoko profesionálny prístup spojený so správnou identifikáciou a dodaním matice s americkým hrubím závitom UNC,s
neštandartným priemerom a s vysokou pevnosťou materiálu v termíne dodania do 24h a navyše na účet dodávateľa .
Spoločnosť Fabory vedie skladom aj vysoko špecifický spojovací materiál s rôznou povrchovou úpravou a vo všetkých kategoriách
stúpania BSW,BSF,UNC,UNF.... . Objednávky aj reklamácie vybavujú bežne do troch-štyroch hodín s čím mám osobné skúsenosti.
V prípade dopytu po vypracovaní ponuky prosím kontaktujte zákaznícke oddelenie : fabory.poprad@fabory.com

 

* Mgr. Erik Dóša / Systémový analytik , programátor , web developer , grafický dizajnér , lingvista ...

- T-SQL query writing, analysis and optimization
- SQL Server Integration Services
- SQL Server Reporting Services
- SQL Server Administration
- Moodle Administration and Theming
- Drupal Administration and Theming
- XHTML/CSS coding
- Illustrations / Vector Graphics
                        
  > za dlhoročnú a obetavú prácu spojenú s návrhom,programovaním,administráciou a web dizajnom Think-Tanku dxsatcs.com !

*Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia  na výslednú kvalitu odvodenú
od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca  pre referenčné hladiny zisku v pásmach KA a KU - prípadová štúdia

autor práce : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club © Lučenec 2014 / Slovenská republika

             Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-02      Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01