YAMAL 201 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

POPIS MOŽNOSTI PRÍJMU V KU PÁSME Z RUSKÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU YAMAL 201 NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE S DORAZOM NA PROBLÉM NEUSTÁLEJ VARIÁCIE SIGNÁLNEJ KVALITY AKO NÁSLEDOK NÍZKEHO ELEVAČNÉHO UHLA V MIESTE PRÍJMU LUČENEC.

 A teraz niečo k možnosti príjmu z tejto orbitálnej pozície. Potvrdené skúsenosti mojich kolegov od východného Slovenska až po Prahu jednoznačne hovoria o tom, že príjem družice Yamal 200 90° východne, konkrétne v KU pásme je možný s priemerom príjímacej antény od 100 cm na východnom Slovensku až po 140 cm pre stredné Čechy. Deklarovaný vyžiarený výkon družice Yamal 200 od 47 dWm2 do 49 dBWm2 pre celé územie bývalého Československa by nám mal zaručiť bezproblémový príjem aj zo signálnou rezervou s priemerom príjimacej antény okolo 110 cm, ale kedže sa tu jedná o príjem z extrémne nízkym elevačným uhlom je lepšie použiť príjímaciu anténu väčšieho priemeru, od 120 cm ešte lepšie 140 cm s kvalitným konvertorom /kvôli zlepšeniu nižšieho odstupu G/T pri RX anténe/.
Dvojmotorova prijimacia zostava stredovej anteny priemeru 180cm natocena na poziciu 90 vych
    Keďže vyžiarený výkon je dostatočný pre bádanie aj pre záujemcov s malými prijímacími anténami okolo 120 cm, jediným problémom, ktorý môže prekaziť naše snaženie ostáva extrémne nízke postavenie družice ležiacej na hranici východného možného prijímového obzoru 90° východne. Pokiaľ Vám natočenie prijímacej antény vo východnom smere nečiní žiadne poťiaže, čiže máte prijímaciu anténu umiestnenú v dostatočnej výške nad horizontom a samozrejme Váš polarmount je umiestnený na kolmej nosnej rúre, potom by som Vás chcel len povzbudiť k loveniu v týchto pre mnohých neprebádaných vodách.
   
    Keďže technické možnosti príjmu programov vysielajúcich v pásme KU z tejto orbitálnej pozície sme si jednoducho popísali rád by som spomenul a zároveň aj predstavil ďalšie atraktívne rusky hovoriace programy zo spomínanej družice Yamal, ktoré sú prenášané v pásme C, ktorému je pridelené frekvenčné spektrum od 3,4 GHz do 4,2 GHz čiže k dispozícii pre provajderov je 800 MHz, ktoré môžu využiť pre prenos obrazových, zvukových a iných VF signálov. Len pre porovnanie spomeniem, že v pásme KU majú provajderi k dispozícii až 2 000 MHz, čo je v porovnaní s pásmom C nemalý rozdiel. Teraz prejdime k možnostiam príjmu v C pásme z družice YAMAL 201.
OTV Primorie 4RBC 4
 Nevyhnutný minimálny priemer pre zachytenie vf signálov v C pásme na tejto družici musíme v porovnaní s KU pásmom zväčšiť na 140 cm, platí pre východ Slovenska, až po 200 cm, platí pre stredné Čechy. Potvrdená skúsenosť kolegu zo severu Moravy hovorí o bezproblémovom príjme s veľkou signálnou rezervou s plnou stredovou prijímacou anténou priemeru 240 cm a s konvertorom so šumovou teplotou 20 Kelvinov, ktorý má umiestnený ako multifeed vedľa LNB pre KU pásmo. Čize zadefinovali sme si veľkosť príjimacej antény a teraz prejdime k základným parametrom, ktoré sú udávané pri LNB pre pásmo C.
   
    1, Frekvenčný rozsah LNB v megahertzoch čiže šírka pásma preladenia. Bežná šírka preladenia je od 3 700 MHz do 4 200 MHz, čiže 500 MHz. Rôzni výrobcovia dodávajú na trh konvertory s rôznou šírkou preladenia. Platí pravidlo, že čím väčšie preladenie konvertora, tým máme šancu zachytiť viacej programov. To je samozrejme teória, ale moje skúsenosti z praxe hovorie, že napr. konvertor Strong SRT 980, ktorý má udávaný frekvenčný rozsah od 3 700 MHz do 4 200 MHz dokázal bez problémov spracovať aj frekvencie okolo 3 500 MHz, ktoré sa využívajú na prenos programov aj na nami spomínanej družici Yamal 200 90°východne.
   
    Takéto správanie LNB ovšem nemôžeme jednoznačne generalizovať pre všetky typy od rôznych výrobcov. Napr. starý C pásmový konvertor PROTEC 20K mal pri testovaní príjmu frekvencií okolo 3 500 MHz už oveľa ostrejšie vymedzené hrany priepustnosti pod 3 700 MHz, čiže aj keď program ORTRK 12 na f=3 538 MHz dokázal preniesť, kedže ho DVB načítal, útlm bol značný. Čiže pri nákupe C pásmového LNB myslime na tento parameter.
   
    2, Šumové číslo. Ako býva zvykom udávať veľkosť šumového čísla v KU pásme v decibeloch, tak pre C pásmo sa udáva tento parameter v Kelvinoch. Možno budú mnohí z Vás prekvapení, ale pri konvertoroch pre pásmo C sa dosiahlo šumové číslo okolo 0,3 dB oveľa skôr ako pri LNB pre KU pásmo. Pre zaujímavosť spomeniem niektoré najbežnejšie šumové teploty udávané v Kelvinoch /K/v prepočte na šumové číslo v Decibeloch /dB/.
   
    20 K = 0,28 dB!
    17 K = 0,24 dB!!
    15 K = 0,21 dB!!!
    13 K = 0,19 dB.
   
    Toto sú najbežnejšie hodnoty šumových teplôt v Kelvinoch v súčasnosti dostupných LNB pre C pásmo. Samozrejme aj keď majú konvertory rovnaké štítky s udanou hodnotou napr. 15 Kelvinou nemusia sa v praxi správať rovnako. Aj dnes ešte existujú výrobcovia konvertorov, ktorí dodávajú k svojim výrobkom aj atesty priebehu šumovej teploty a zosilnenia v závislosti na frekvecii /napr.Astrotel Gold Series,SMW pre KU band LNB/.
   
    Dodávaný atest býva spravidla jediným naozaj reálnym faktorom parametrov výberu pri LNB.
NTV 1
3, Deplarizačná doštička. Dominantným typom polarizácie vf signálu v pásme C je už dávno cirkulárna polarizácia a to konkrétne ľavotočivá LZ a pravotočivá RZ. Väčšina výrobcov dodáva na trh C pásmové konvertory už so vstavanou depolarizačnou doštičkou vo vlnovode konvertora. Na jej tvare a od jej umiestnenia vo vlnovode STOJÍ a PADÁ použitie konvertora. Popíšem Vám to na nasledovnom príklade príjmu programu Telekanal Rossiya na družici Expres 6A /f=3 675 MHz,RZ/. K testovaniu na tomto extrémne slabom programe s prijímacou anténou priemeru 180 cm, som si vybral dva šumovo zhodné 17 Kelvinové konvertory od výrobcu Astrotel a Strong. Ani s jedným z týchto konvertorou s fabricky dododávanou depolarizačnou doštičkou nebol príjem spomínaného programu možný, pri akomkoľvek sklone polarizačnej roviny. Aké bolo moje veľké prekvapenie, keď som fabrické depolarizačné doštičky úplne rovnakých tvarov nahradil ručne vyrobenou testovacou doštičkou z väčšou hrúbkou o 3 mm a dlhou pinzetou som ju založil nanovo do vlnovodu. Po asi dvojhodinových testoch s umiestnením doštičky sa nakoniec želaný program objavil /s použitím LowTreshold 3,6 dB bola výsledná kvalita obrazu 3 mínus/.
   
    4, Výber polarizácie. Potom, ako depolarizačná doštička zabezpečí prevod cirkulárne polarizovaných vf signálov na ortogonálne /pravouhlo/ polarizované vf signály nasleduje ďalší krok v podobe výberu V pol alebo H pol zo signálneho spektra. Tento výber je buď riešený zmenou napätia 14/18 V, čiže vo vlnovode napätím z receivera ovládam signálne zberače a tým zapezpečujem zmenu polarity príjimanej vlny, alebo nám tento výber riadi mechanický polarizátor v spojitosti s prírubovým LNB.
   
    V predchádzajúcich riadkoch som jednoduchou formou rozviedol základné fakty o C pásmových konvertoroch, ktoré by mal záujemca o príjem z družice Yamal 200 vedieť predtým ako sa pustí do bádania v tejto krásnej oblasti vysokých frekvencií. Ďalej by som Vám rád popísal bežný jav, s ktorým sa stretne každý fanúšik pri príjime družíc z extrémne krajných orbitálnych pozícií. Jedná sa neustálu zmenu úrovne a kvality signálu v závislosti na čase. Tento fakt nemá nič spoločné so zmenou počasia a ani s driftovaním družice na obežnej dráhe. Zoberme si príklad z družice Yamal 200 a to konkrétne programu STS na f=11 057 MHz. Počas trvania piatich dní som monitoroval a zaznamenával zmenu hrubej signálnej úrovne tohoto programu.Každý deň sa zmena hrubej úrovne signálu menila podľa rovnakého nasledovného harmonogramu.

hod 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 2.00 4.00 6.00
dBuV 68 65 64 61 59 57 56 58 62 64 66 67

STS 2
Pre úplnosť pripomeniem, že signálna úroveň, ktorá zodpovedá rozpadu obrazu bola so spomínanou zostavou 45 dBuV, čiže aj pri najnižšej úrovni signálu 56 dBuV nameranej o 20.00 hod príjimacia zostava vykazovala vysokú rezervu signálu. Toto kolísanie signálu v závislosti na čase je naozaj malé v porovnaní s kolísaním signálu na družici NSS 6 na orbitálnej pozícii 95° vých. pri programe KTR, kde sa v priebehu !!!1.hodiny!!! /nie jedného dňa/ mení signál pri použitom priemere 180 cm v rozmedzí 20 dBuV. Pre lepšie pochopenie Vám to nasledovne popíšem: predstavte si časový úsek od 12.00 hod do 13.00 ho. O 12h15min máte na prijímacej anténe dostatočný signál na to, aby ste so signálnou rezervou použili prijímaciu anténu s priemerom 150 cm, pričom o 12h45min Vám ani priemer antény 200 cm nezabezpečí stabilný príjem. Tento proces sa neustále opakuje.
   
    Na záver by som rád pripomenul, že atraktivita družice Yamal 90° vých. spočíva hlavne v tom, že sa pomocou nej prenáša viac ako 40 nekódovaných ruskojazyčných programov, pričom mnohé z nich nenájdete na žiadnej inej družici. napr. v C pásme doporučujem programy:
   
    Sport TV - počas týždenného monitoringu som si na tejto stanici zhľiadol atraktívne priame prenosy z tenisu,anglickej a španielskej futbalovej ligy ...
   
    STS, TNT, NTV - atraktívne filmy americkej produkcie s vysokým podielom akčných filmov...
   
    MTV Russia, Music Box Russia - hudobná klasika
   
    Jednoducho zhrnuté, družica Yamal 200 predstavuje jedinú alternatívu k zakódovanej ponuke paketu NTV+, ktorá je pre väčšinu z nás nedostupná.
   
    Fotografie prijímaných programov a použitej zostavy som doplnil aj výnimočnými zábermi expandovaného frekvenčného spektra v pásme KU z pozície Yamal 200 90° východne, v ktorých môžete vizuálne porovnať rozdiel v úrovni transpondérov tp1 a tp2, meraných pri extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach víchrice. Pri normálnych prijímových podmienkach bezoblačného počasia sa rozdiel v úrovni týchto transpondérov pohybuje len okolo 5 dBuV. Verím že tento jednoduchý popis poslúži záujemcom o príjem družice Yamal 90° východne ako malá pomôcka.