6.3.2024-Alcomsat 1 at 24.8°W:Quantification of daily active FEEDS channels of the Algerian operator TDA with the same transmission parameters configuration of DVB-S2-8PSK-5/6, which are available in the Central European scale with minimal quality reserve

                                                                      

     The center for scientific and research activities concerning the possibility
       of satellite reception from the Algerian satellite Alcomsat-1 at 24.8°W
in Central Europe was established and authored by Roman Dávid from Lučenec.

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         

                  

             Alcomsat 1 at 24.8°W : 12 500-12 750 MHz_H TDA Feeds & Data Traffic

   Analysis and quantification of frequency spectrum occupancy within a given range

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                ( Last update date: 6.3.2024 )

►Quantification of daily active feeds channels of the Algerian operator TDA with the same transmission parameters configuration of DVB-S2-8PSK-5/6,
which are available in the Central European scale with minimal quality reserve.
►Quantifizierung der täglich aktiven Feeds-Kanäle des algerischen Betreibers TDA mit der gleichen Übertragungsparameterkonfiguration
von DVB-S2-8PSK-5/6, die im mitteleuropäischen Maßstab mit minimaler Qualitätsreserve verfügbar sind.

►Kvantifikácia každodenne aktívnych feeds/dsng kanálov alžírskeho operátora TDA s rovnakou konfiguráciou parametrov prenosu DVB-S2-8PSK-5/6,
ktoré sú v stredoeurópskom meradle dostupné s minimálnou rezervou kvality

 

                  

►►Alcomsat 1 at 24.8°W-Télédiffusion d'Algérie (TDA) : Feeds & Data traffic 

         Satellite feed channels and data traffic in the spectrum range from 12 500 to 12 750 MHz
         Satelliten-Feed-Kanäle und Datenverkehr im Frequenzbereich von 12 500 bis 12 750 MHz
            Satelitné feed kanály a dátová prevádzka v rozpätí spektra od 12 500 do 12 750 MHz


Eng_Today,I will analyze the frequency spectrum range of the horizontal wave vector from 12 500 to 12 750 MHz of the geostationary object
Alcomsat 1 at 24.8°W. Subsequently, I will quantify its occupancy mainly by data traffic and thereby confirm that even in this part of the frequency
spectrum,transmission vehicles of the Algerian satellite operator Télédiffusion d'Algérie (TDA) operate almost daily.I will define the transmission
parameters of its irregular FEEDS channels,the applied system of conditional access CA-BISS and the reception quality in the Central European
zone with a symmetrical reflector of diameter D=450 cm. This will demonstrate that the signal chain applied by me on these FEEDS links generates
the lowest level of reception quality reserve in the given geographic area,which furthermore dynamically oscillates from 0.5 to 2 dB,among all currently
broadcast television packages.
Due to the technical nature and irregular occurrence of Feeds channels themselves, I understandably cannot and will not
verify the achieved form of reception stability in signal monitoring.
 
Auf Deutsch_ Heute werde ich das Frequenzspektrum des horizontalen Wellenvektors im Bereich von 12 500 bis 12 750 MHz des geostationären
Objekts Alcomsat 1 auf 24,8°W analysieren.Anschließend werde ich seine Belegung hauptsächlich durch Datenverkehr quantifizieren und damit
bestätigen,dass auch in diesem Teil des Frequenzspektrums nahezu täglich Übertragungsfahrzeuge des algerischen Satellitenbetreibers
Télédiffusion d'Algérie (TDA) operieren.Ich werde die Übertragungsparameter seiner unregelmäßigen FEEDS-Kanäle definieren,das angewandte
System des bedingten Zugriffs CA-BISS sowie die Empfangsqualität in der mitteleuropäischen Zone mit einem symmetrischen Reflektor mit einem
Durchmesser D=450 cm.Dadurch werde ich nachweisen,dass die von mir angewandte Signalkette auf diesen FEEDS-Verbindungen die geringste
Reserve in der Empfangsqualität in diesem geografischen Gebiet generiert, die zudem dynamisch von 0,5 bis 2 dB zwischen allen derzeit
ausgestrahlten Fernsehpaketen oszilliert.Aufgrund der technischen Natur und unregelmäßigen Auftreten der Feeds-Kanäle selbst
kann ich verständlicherweise die erreichte Form der Empfangsstabilität im Signalmonitoring nicht überprüfen und werde es auch nicht tun.

Sk_Dnes podrobím analýze rozpätie frekvenčného spektra horizontálneho vektora vlnenia od 12 500 do 12 750 MHz geostacionárneho objektu
Alcomsat 1 na 24,8°W,následne budem kvantifikovať jeho obsadenie prevažne dátovou prevádzkou a konečne tým potvrdím že aj v tejto časti
frekvenčného spektra a takmer každodenne operujú prenosové vozy alžírskeho satelitného operátora Télédiffusion d'Algérie (TDA).
Zadefinujem parametre prenosu jeho nepravidelných FEEDS kanálov,aplikovaný systém podmieneného prístupu CA-BISS a samotnú kvalitu príjmu
v stredoeurópskej zóne so symetrickým reflektorom s priemerom D=450 cm.Dokážem tým že mnou aplikovaný signálny reťazec práve na týchto
FEEDS linkách generuje v danej zemepisnej oblasti najnižšiu mieru rezervy v kvalite príjmu,ktorá navyše dynamicky osciluje od 0,5 do 2 dB,
zo všetkých aktuálne vysielaných televíznych paketov.
Zo samotnej technickej podstaty a len nepravidelného výskytu Feeds kanálov,
pochopitelne nemôžem a nebudem verifikovať dosiahnutú formu stability príjmu v signálnom monitoringu v jednotke monitoringu t=72 hodín.