amos-3-7-middle-east-beam-sat-dx-reception-all-news

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                               

 

          European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

                            AMOS 3/7 at 4.0°W-Middle East beam : ALL NEWS

                            by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                                                                                                                               

                                                                                    (Last update date : 18.8.2021)

►posledná novinka v tomto centre :

LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y)
družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia
                                                                                       od  autora Romana Dávida

4.8.2021 : Text zadania pre v poradí druhé praktické cvičenia,ktoré si dávajú za svoj cieľ stanoviť "limitu" (jeden zo základných pojmov
matematickej analýzy), alebo tiež (mikro-výkonovú) hranicu pri ktorej dané systémové riešenie postavené na sekundárnom žiariči
s priemerom D=450 cm vyhodnotí príjem ako krátkodobo alebo len limitne možný za predpokladu naplnenia podmienky stavu
v atmosfére : od 0-1/8 jasno do 4/8 polojasno.Na dokazovanie prítomnosti hraničného stavu,ku ktorému sa premenná alebo kvalita
príjmu (v našom prípade sa jedná o šumový prah) približuje nám poslúži spektrum Super vysokých frekvencií SHF (ITU=10_v rozsahu
od 10 cm do 1 cm),konkrétne nosná alebo dátový tok na f=11 088 MHz s aplikovanou technológiou adaptívneho a variabilného
kódovania DVB-S2_ACM/VCM vo frekvenčnom spektre horizontálne polarizovaného vektora vlnenia transpondéra TP (Y) na f=11 106 MHz
(BW=54 MHz) geostacionárneho objektu Amos 7 na λ=-3,9° vo vyžarovacom diagrame Stredný východ.
  (znak "Y" - som si zvolil ako
pomocné označenie z dôvodu že vo frekvenčnom plánovaní mu nebol pridelený konkrétny kód )  
Z hľadiska odhadovanej intenzity nehomogénne rozvrstveného a vysoko oscilujúceho mikrovýkonu prítomného v strednej Európe
na EIRP≤27 dBW  budem ako úspech praktických cvičení hodnotiť samotnú možnosť uzamknutia nosnej na f=11 088 H rádovo
v jednotkách hodín denne
,čo znamená že monitoring signálnych veličín a dokazovanie kontinuity  alebo spojitosti priebehu nie je súčasťou
zadania prípadových cvičení .

poznámka k zadaniu tém cvičení : Na základe nepopierateľne vysokej smerovosti alebo šírky anténneho zväzku (výrobcom stanovenej
na 0,42° na f=11 700 MHz_-3 dB),ktorú som v praxi dokázal na príklade účinného oddelenia/izolovania frekvenčných spektier dvoch
geostacionárnych objektov s pozičným odstupom okolo 0,3°,konkrétne Astry 2E a 2F_Britský vyžarovací diagram
,môžem kategoricky
vylúčiť (pre daný sekundárny žiarič),že by v týchto cvičeniach analyzovaný dátový tok na f=11 088 H pochádzal zo susediacich
geostacionárnych objektov na λ=-5° a λ=-3° a že by sa,len teoreticky uvažované,jednalo o príjem vysielania (s mimoriadne vysokým
výkonom) cez postranný lalok antény zo susednej orbitálnej pozície.
Musel som to spomenúť pretože v praxi som sa stretol už aj s nepresnými anténami (už aj pre niekoho "nepodstatné nepresnosti" v rádoch
jednotky desatín z 1 mm zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri tvare vyžarovacej charakteristiky/šírke anténneho zväzku
atď)
s výrazne vyššou šírkou anténneho zväzku ako udával výrobca,na ktorých sa tento problém demonštroval aj napriek ich vysokému priemeru.
Ďalší,nie síce typický,ale opakujúci sa príklad z praxe : Parabolické reflektory od niektorých výrobcov dosiahnu požadovanú šírku
anténneho zväzku len na prvé zloženie a ak následne reflektor opätovne rozoberiete a  poskladáte na inom mieste,požadovanú šírku
anténneho zväzku (zisk atď) už nie je možné dosiahnúť ani pri maximálnej snahe technickej obsluhy .

Ak niekto disponuje dostatočnými praktickými skúsenosťami v oblasti vlnovej fyziky,potom mi dá za pravdu v otázke "Aké je v niektorých
prípadoch zložité dosiahnúť výrobcom zadefinovanú šírku anténneho zväzku (požadovanú hladinu zisku...) pri parabolických anténnych
systémoch typu Cassegrain s  konvexným sekundárnym subreflektorom.

Celé moje vedecko-výskumné snaženie smerujem k tomu aby som sa čo najviac priblížil k teoreticky udávaným hodnotám zisku a šírky anténneho
zväzku pre daný priemer D.

⇒dôkaz naplnenia predchádzajúcich autorových tvrdení v praxi satelitného príjmu v KU pásme,alebo ako sa šírka anténneho zväzku premieta do praxe
 
Aj napriek pozičnému odstupu alebo intervalu len okolo 0,30° (rádovo stotiny z tohoto odstupu sa pochopiteľne neustále menia,pri typickej rýchlosti
pohybu satelitu okolo 3 km/sec) medzi dvoma objektami na geostacionárnej obežnej dráhe,konkrétne Astry 2E na 28,5°E a Astry 2F na 28,2°E
sa mi podarilo v praxi dosiahnúť úplnú izoláciu,alebo oddelenie ich dvoch frekvenčných spektier v H aj vo V polarizácií,čiže nasledovná analýza
dokazuje že dve frekvenčné spektrá objektov A2E a A2F vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM vidím úplne samostatne,oddelene alebo
izolovane jedno od druhého
,aj napriek tomu že tu hovorím o referenčnej frekvencii "f0" objektu Astra 2E,konkrétne f0=11 426 MHz_H a f2=11 386 MHz_H,
ktoré dosahujú najstabilnejších a relatívne najvyšších signálnych mikro-intenzít v mojej zemepisnej oblasti.

Polopate povedané aj napriek tomu že tieto dve analýzy som vykonal v čase každodenne vrcholiacej špičky v kvalite a v signálnej mikro-intenzite
na frekvenciách 11 386+11 426 MHz na objekte Astra 2E na 28,5°E, tieto dve nosné sú úplne neviditelné vo frekvenčnom spektre objektu Astra 2F na 28,2°E,
inými slovami  spektrá "H+V" vektorov dvoch satelitov sú účinne od-izolované,čo má priamy vzťah s vysokým činiteľom kvality celého systémového riešenia
v ohnisku sekundárneho žiariča,samozrejme s vysokou mierou presnosti polohovania celej zostavy atď...

            - Dôkaz o úspešnej aplikácii teórie do praxe,ktorá priamo súvisí so šírkou anténneho zväzku,s hladinou zisku atď -
         
                                                                                      Stav fr.spektra z pohľadu Astry 2F            Stav fr.spektra z pohľadu Astry 2E
                                 PF Prodelin 4,5m                           Astra 2F-28,2°E : 11 344 H Sky UK         Astra 2E-28,5°E : f0=11 426 H TRP Uk
                                                                                       MER=8,1 dB dňa 26/27.12.2020                               MER=8,1 dB
               dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-pf-prodelin-450cm-n     PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2f-uk-beam-11344-h-sky-uk-dokaz-izolacie-w-ok     PF Prodelin-4.5m-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-dokaz-izolacie-w                                                                                                

Zadanie č.1 :  Dokážte analýzou frekvenčného spektra transpondéra TP (Y) na f=11 106 MHz prítomnosť dátového toku (ktorého modulačné
parametre sa necyklicky menia) na f=11 088 MHz s doteraz dvoma aplikovanými šírkami nosnej za mesiac júl/2021 :
           
                      od CW1=14,848 MHz pri SR=10 998 Ksym/sec do CW2=19,168 MHz pri SR=14 198 Ksym/sec

pričom počet streamov na vstupe ostáva konštantne na čísle 5,pretože v porovnaní s predchádzajúcimi cvičeniami zo dňa 21.7.2021 je v tomto
prípade aplikovaná technológia viacnásobných streamov na vstupe_MIS nie len jedného_SIS ako je tomu na dátovom toku na f=11 040 H .

Riešenie pre zadanie č.1 : Analýza frekvenčného spektra TP (Y) dokázala prítomnosť dátového toku na f=11 088 MHz

                                                                                   
   aktuálna kvantifikácia aktívnych nosných v spektre TP (X)_H pol. : 11 035 > 11 040 > 11 043 > 11 052 > 11 062 MHz _ SPAN 200 MHz
   aktuálna kvantifikácia aktívnych nosných v spektre TP (Y)_H pol. : 11 088 > 11 097 MHz _ SPAN 200 MHz

dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-tp-x-tp-y-01n-     dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-spectrum-analysis-tp-x-tp-y-02n-                                                                                                                                              

Zadanie č.2 : S použitím DVB-S2 PC karty TBS 5927 alebo 5925 sa následne pokúste zamknúť daný dátový tok na f=11 088 MHz za predpokladu
prítomnosti stavu v atmosfére od 0-1/8 jasno do 4/8 polojasno.Ak bude prvý pokus neúspešný,postup pravidelne opakujte počas dňa až do
úspešného dosiahnutia stavu "LOCK" nosnej
. Zaznamenajte si časové okno počas ktorého intenzita mikrovýkonu dosahuje svoje (relatívne)
maximá počas dňa v mieste satelitného príjmu a tento pokus opakujte minimálne 5 dní za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia cyklickosti
(pretože periodickosť fyzikálneho javu vyvracia možnosť faktora náhody) daného javu opakovania sa špičky v intenzite mikrovýkonu v danom
časovom okne.

Riešenie pre zadanie č.2 : Výsledky analýz dátového toku na f=11 088 H za mesiac 07/2021  potvrdili plne odôvodnenú kategorizáciu formy príjmu
ako tú hranične možnú v danej zemepisnej polohe mesta Lučenec
,z dôvodu,že hladina signálnej rezervy sa limitne blížila k NULE v závislosti od okamžite
aplikovaných modulačných parametrov v technológii ACM/VCM+stavu v atmosfére a výskum potvrdil že v tomto prípade sa jedná o vysoko nehomogénne
rozvrstvenie intenzity mikro-výkonu v strednej Európe
,ktoré vylučuje stanovenie cyklicky prítomných časových okien,počas ktorých by bolo možné s vysokou
mierou pravdepodobnosti uskutočniť zamknutie dátového toku na f=11 088 H.Inými slovami nie je možné stanoviť signálny model s časovými oknami signálnej
dostupnosti,ale len nestabilnú formu LOCKU nosnej rádovo v jednotkách hodín denne,čo ale autor v téme zadaní cvičení predpokladal a aj tento stav
môžeme ohodnotiť ako úspech v strednej Európe s  priemerom sekundárneho žiariča len D=450 cm.

           2.7.2021 _ 10:31 CET                              7.7.2021 _ 12:58 CET                           11.7.2021 _ 16:47 CET                              19.7.2021 _ 13:58 CET
dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-acb-vcm-data-11088-h-01 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-acb-vcm-data-11088-h-02 dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-acb-vcm-data-11088-h-03  dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-reception-quality-analysis-acb-vcm-data-11088-h-04                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

21.7.2021 : Text zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida asociované s dátovým tokom na C/f=11 040 MHz na ktorom
je aplikovaná technika adaptívneho a variabilného kódovania + modulácie ACM/VCM v štandarde DVB-S2,ktorý je koncentrovaný do
(stredne až nízkovýkonovej>stredoeurópskej) časti frekvenčného spektra pásma 11 GHz (SHF) konkrétne TP (X)=11 046 MHz_H
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W
.

►16.6.2021 : Názov štúdie : Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma
TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz
vo vyžarovacom diagrame stredný východ družice Amos 7 na 3,9°W .

2.2.2021 : Názov prípadovej štúdie : Roman Dávid týmto vykonáva druhú previerku kvality (po prvej na f0=11 426 H družice Astra 2E)
na ním navrhnutom systémovom riešení s novým primárnym žiaričom a na príklade signálneho monitoringu v trvaní 2x po 24 hodín
nespochybniteľne dokazuje signálny model celodenne stabilného príjmu bez jednej pixelácie na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz_V
z družice AMOS 3-4,0°W

                                                                                                                                     
►15.9.2020 : Práve dnes bola opätovne reaktivovaná izraelská feed linka z družice Amos 7 a neustále vysiela nešifrovaný obsah
cez f=11 067 Mhz v diagrame stredný východ/Middle East + aktuálne parametre prenosu ...
Z technického hľadiska náročnosti
pre stabilný príjem v oblasti strednej Európy,patrí tento feed prenos k tým vôbec najzložitejším v spektre H vektora vlnenia ....

feed MIZMOR OB 8 * : Amos 7-3,9°W_DVB-S2/QPSK _f=11 067 MHz_H.polarizácia_SR=3 300_FEC=5/6

Z technického hľadiska náročnosti pre stabilný príjem v oblasti strednej Európy patrí tento feed prenos k tým vôbec najzložitejším
v spektre H vektora vlnenia ....

   aktuálna analýza vyťaženia a obsadenia spektra H. vektora vlnenia s trojicou aktívnych nosných : 11 052 > 11 062 > 11 067 MHz
     kvantifikácia obsadenia H. spektra            11 067 MHz : feed MIZMOR OB 8                        1x video dôkaz / MP4

 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11067-mhz-h-feeds-israel-mizmor-h-spectrum-analysis-online-15-9-2020 15-9-2020-dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11067-mhz-h-feeds-israel-02    15-9-2020-dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11067-mhz-h-feeds-israel-mizmor-video-proof          

*MIZMOR : v preklade z hebrejčiny ŽALM-smutná pieseň alebo báseň,napríklad žalmy Kráľa Dávida a Kniha Žalmov

ps : Pre tých ktorých nenapĺňa a neuspokojuje len bežná plavba na povrchu informačnej hladiny a radi sa ponárajú a skúmajú hĺbku
významu pojmov,názvov a súvislostí a to nie len v ekonomickej sfére:

SALESFORCE  : Salesforce is the world’s #1 customer relationship management (CRM) platform.Salesforce.com, inc. is an American
cloud-based software company headquartered in San Francisco, California.It provides (CRM) customer relationship management service
and also sells a complementary suite of  enterprise applications focused on customer service, marketing automation, analytics, and application
development.   (citáz z wikipédie + linka)                                                                                                     

►13.9.2020 : Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES na f=11 474 MHz
v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu v 1.MEF a nadväzujúcu možnosť
zadefinovania signálneho modelu pre túto frekvenciu.

YES Israel_f1=11 474 MHz_V.polarizácia_(FEC=3/4) : po identifikácii a odstránení HW anomálie zo spektra 1.MEF a následných detailných analýzach
v trvaní viac ako 14 dní môžem potvrdiť nasledovne uvedený stav :

a,popis stavu do 2.8.2020 : definovanú nosnú som v roku 2020 identifikoval vo frekvenčnom spektre len 1-krát dňa 8.7.2020 (WIZ tv),ale len s atribútom  limitne
dostupnej signálnej "stability" v trvaní jednotky minút so špičkou kvality pri SNR=4,5 dB v čase od 6:50 do 7:30 ráno pri jasnej oblohe

b,popis stavu po 2.8.2020 : klasifikácia kvality príjmu zaznamenala výrazný vzostup (vytýčený vzťah alebo závislosť MER/t alebo SNR/t,pri každodenne
porovnatelnej ale zďaleke nie konštantnej intenzite výkonu EIRP v mieste analýz mesta Lučenec) z kategórie náhodný a nestabilný LOCK nosnej
niekoľkokrát do týždňa v trvaní jednotky minút s permanentne prítomnou osciláciou s amplitúdou až +/- 1,5 dB za časovú jednotku t=10 sec,
okolo šumového prahu pri SNR=4 dB, 
do neporovnateľne vyššej kvalitatívnej kategórie stojacej na každodennej a prevažne kontinuálnej možnosti
LOCKU danej nosnej od dvoch do približne piatich hodín (v čase od približne 6:00 do približne 11:00 doobedu) aj napriek prevažujúcej a len minimálnej
rezerve od 0,2 do 1,5 dB nad šumovým prahom so zaznamenanou špičkou v kvalite pri SNR=5,5 dB dňa 11.9.2020 v čase od približne 8:00 do 10:00 doobedu.

-stav frekvenčného spektra a kvality príjmu z f=11 474 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 8:15 do 8:30 CET -                             
                                                             - zdroj dát : ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -
          dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-02dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-03     

            - 11 474 MHz-V_Middle East beam : video dôkaz demonštruje reálny signálny stav a obsadenie transpondéra
            v čase analýz zo dňa 11.9.2020.Amplitúda kvality mierne osciluje v pásme signálnej rezervy SNR=5-5,5 dB
           (šumový prah pri FEC=3/4 je 4 dB > žiadne výpadky v kontinuite LOCKU nosnej-funkcia je nepretržitá-spojitá)

                             WIZ TV                                typická signálna hladina v čase zberu dát                  1x video dôkaz / mp4
        dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-online-scan-11-9-2020-01     dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-11-9-2020-02    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-video-proof-11-9-2020-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
YES Israel_f2=11 554 MHz_V.polarizácia_(FEC=5/6) : potom ako sa v praxi potvrdila mňou publikovaná informácia zo dňa 23.8.2020
o opätovnom spustení vyťažovania nosnej na f=11 525 MHz v spektre vertikálneho vektora vlnenia,došlo k okamžitému a k výraznému
poklesu v každodenne prítomnej amplitúde kvality na spektrálne susednej nosnej paketu YES na f=11 554 MHz v spektre identického vektora
vlnenia,z pôvodnej úrovne okolo SNR=7,2 dB na súčastnú a každodenne identifikovatelnú hladinu okolo SNR=5,5 dB
,s kvalitatívnou ale len
výnimočne sa opakujúcou špičkou pri SNR=6,2 dB zo dňa 11.9.2020 a to v celej stredoeurópskej zóne príjmu z diagramu Stredný východ
družice Amos 7 na 3,9°W .

Tieto vzájomne súvisiace deje a následné vzťahy medzi vyťažovaním frekvenčného spektra a následným poklesom alebo vzostupom
v amplitúde kvality na spektrálne blízkych alebo susediacich nosných v identickom vyžarovacom diagrame zóny "OUT OF FOOTPRINT"
som sa venoval už desiatky krát v období posledných pätnástich rokov.

Tento,v mojej satelitnej praxi,dokázatelne prítomný princíp vzájomných súvislostí pri zmenách vo frekvenčnom spektre budem dnes
demonštrovať na výrazne zjednodušenom príklade z praxe :
zatiaľ čo technik alebo divák v meste Chartúm v štáte Sudán v subsaharskej Afrike
alebo v emiráte Dubaj na pobreží Perzského zálivu NEzaznamená alebo nepostrehne pri príjme paketu YES na f=11 554 MHz s priemerom príjmacej
antény D=140 cm
žiadne zmeny v kvalite príjmu po spustení vyťažovania frekvenčného spektra ďalším paketom na susednej frekvencii f=11 525 MHz,
divákovi napríklad v Bratislave alebo vo Viedni sa okamžite skončí možnosť príjmu a sledovania tv vysielania z paketu YES na f=11 554 MHz,potom
ako operátor opätovne spustil uplink na f= 11 525 MHz
.Pochopitelne tento stav závisí alebo je podmienený mnohými faktormi nie len stavom
vo vyťažovaní spektra na frekvenčne susediacich transpondéroch,ale hlavne od veľkosti signálnej rezervy,ktorú náš signálny reťazec pri príjme
vygeneruje
.

Konkrétne v mojom prípade (zemepisná poloha mesta Lučenec) s RX zostavou postavenou na stredovom sekundárnom radiante s D=450 cm,
bola výrazne narušená forma kontinuálneho LOCKU nosnej na f=11 554 MHz (bola výrazne narušená spojitosť funkcie SNR/t) z dôvodu výrazného
poklesu v amplitúde kvality až o takmer 2 dB !!!

                  Amos 7_3,9°W-Middle East beam V : potom ako operátor opätovne aktivoval vyťažovanie frekvencie 11 525 MHz,
            došlo v mieste príjmu Lučenec na f=11 554 MHz k okamžitému  a prudkému poklesu kvality príjmu až o 2 dB,na typickú
         hladinu okolo SNR=5,2-5,5 dB ! (aktuálny stav vyjadrený okamžitou amplitúdou kvality MER=6,4 dB nevyjadruje typickú
    a každodenne dosiahnutelnú hladinu kvality,ale len krátkodobú špičku,ktorú som identifikoval len jeden krát za obdobie 14 dní)  

         dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01a                                

Roman Dávid koncentruje podstatu tejto témy v jednej rozvitej vete: vzájomné súvislosti a fyzikálne vzťahy vo veci vyťažovania frekvenčného
spektra a s tým súvisiacich zmien vo výkonových úrovniach na susedných nosných vo frekvenčnom spektre identického vektora vlnenia,
môžeme ÚPLNE ZANEDBAŤ pri príjme v zóne špičiek v intenzite EIRP od 50 do 60 dBW/inside the footprint,za predpokladu inštalácia
typického priemeru sekundárneho radianta napríklad s D=90 cm a naopak pri inštalácii sekundárneho radianta v príjmovej zóne "out of footprint"
s výkonovou mikrošpičkou pod 30 dBW,môžu vyššie uvedené zmeny vo vyťažovaní frekvenčného spektra ÚPLNE A NA DLHÚ DOBU VYLÚČIŤ
možnosť "stabilného" príjmu a to aj v prípade aplikácie sekundárneho radianta s priemerom  D=500+ cm !

Čiže to čo si divák pri príjme z družice Amos 7 v metropole Andžamíná štátu Čad na severe Centrálnej Afriky nevšimne ani náhodou,
môže úplne vylúčiť možnosť príjmu rovnakého vysielania z rovnakej družice v metropolách strednej Európy ako sú Bratislava alebo Viedeň.

                                                        11 554 MHz-V/ YES Israel : Octagon SF 4008_OpenATV 6.1
-stav kvality príjmu z f=11 554 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 7:00 do 8:30 CET -  
                     Teennick                                 toto je špička nie typická hladina kvality           1x video dôkaz / mp4

  dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-02   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-01    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-03                                                                            

►23.8.2020 : OKAMIH DEJÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU: STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice AMOS 7 na 3,9°W
v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,ktorú dnes autor Roman Dávid
v premiére definuje ...

Z podstaty slova anomália ako výrazná odchýlka od normálu dnes vysvetlím a zadefinujem  pojem "SIGNÁLNA ANOMÁLIA" v praxi družicového príjmu
KU pásma,ktorú som identifikoval na satelite Amos 7 na 3,9°W dňa 16.8.2020 a budem analyzovať a demonštrovať signálne a kvalitatívne stavy respektíve
limitne alebo dočasne dostupné signálne špičky (maximá),ktoré stav signálnej anomálie krátkodobo sprevádzajú a v praxi umožňujú dočasne
dosahovať plne porovnatelné až ekvivalentné úrovne kvality príjmu v Európskom ako aj v Stredovýchodnom vyžarovacom diagrame (Middle East)
a to v zemepisných podmienkach strednej Európy (konkrétne v mieste príjmu mesta Lučenec).

Polopate povedané : na výstupe z prvého sekundárneho radianta s priemerom D1=60 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z európskeho vyžarovacieho
diagramu
s typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=56-58 dBW som dosiahol alebo nameral plne porovnatelnú kvalitu príjmu vyjadrenú stavom CBER<1.0E-7
(hovorím o kanálovej chybovosti CBER za QPSK demodulátorom pred nie "post" Viterbi korekciou,prakticky je to matematicky vyjadrený stav zodpovedajúci signálnej
stabilite) ako som dosiahol na výstupe z druhého sekundárneho radianta s priemerom D2=450 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z vyžarovacieho diagramu
Stredný východ (Middle East)
s neporovnatelne nižšou typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=28-32 dBW v regióne Stredná Európa nasmerovaného
na identický satelit Amos 7.

Autor Roman Dávid týmto definuje pojem signálna anomália v praxi družicového príjmu pásma KU :

1,Limitne alebo dočasne dostupná výkonová špička,ktorá vysoko,typicky o 10 až 20 dBW,prevyšuje normálnu alebo v prevažnej väčšine času
prítomnú hladinu ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu "EIRP" v mieste príjmu (v príjmovej zóne OUT OF FOOTPRINT)

2,Z aktívne prebiehajúcich dejov,zloženia a stavu v atmosfére planéty ZEM,moje dlhoročné analýzy verifikujú nasledovné : signálna anomália paradoxne
vzniká a demonštruje sa počas prílivu hlbokej brázdy nízkeho tlaku vzduchu s atmosferickou frontou*

3,Signálna anomália typicky trvá rádovo od desiatok hodín až do jednotiek dní (dnes prezentujem výsledok príjmu z naposledy aktívne prezentujúcej
sa signálnej anomálie,ktorá trvala od 16.8 do 18.8.2020 na dvoch TP,konkrétne f1=11 113 H+f2=11 541 H )

4,Signálna anomália sa spravidla nedemonštruje paralelne/súbežne na V aj H vektoroch vlnení zároveň,typicky sa vykytuje len na niektorých transpondéroch
z jednej polarizačnej roviny,nikdy nie na všetkých súčastne,v závislosti od výberu a typu satelitu

Analýza v trvaní 6 dní jednoznačne potvrdila,že moje posledne publikované výsledky na nosných  f1=11 113 MHz H_KAN/MAKAN Izrael
+ f2=11 541 MHz H_Shalom tv ...patria do kategórie príjmu v limitne prítomnej signálnej anomálii na družici AMOS 7 a nemôžem ich
kategorizovať ako satelitný príjem v štandardných alebo typicky prítomných výkonových stavoch v mojej zemepisnej oblasti,na základe ktorých
by som mohol definovať model signálnej dostupnosti.

         - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával 17.8.2020 od 18:00 do 18:35 CET -
                                                               - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -

    17.8.2020_18:09 CET : Amos 7-3.9°W_11 541MHz-H : stav chybovosti CBER-S<1.0E-06 ako dôsledok
    práve prebiehajúcej signálnej anomálie mimoriadne veľkého rozsahu,pretože typická,alebo každodenne dosiahnutelná
    amplitúda ne-kvality koreluje so stavom CBER-S>1.0E-02 !
   
  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-002     dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-003               

  - OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -            - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-octagon-openatv-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-002        dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-003                                                                                          

použité zdroje :

*citujem zdroj č.1 :SHMU Bratislava_v prípade zistení okamžitého stavu v atmosfére planéty Zem,každodenne používam ako zdroj informácií
merania zo Slovenského Hydrometeorologického ústavu SHMU Bratislava na http://www.shmu.sk.

*citujem zdroj č.2 : v otázke analýzy stavu atmoséry som využil verejne publikované informácie z fakulty FMFI UK Bratislava oddelenie
meteorológie a klimatológie na http://www.dmc.fmph.uniba.sk.

ps/Amos 7 : posledná analýza spektra potvrdila že nosná na f=11 524 MHz_V je opäť aktívne vyťažovaná po niekoľkomesačnej prestávke

16.8.2020 : PREMIÉRA od autora Romana Dávida : PRVÝ kontinuálne prítomný (stabilne detekovatelný) LOCK nosnej KAN Izrael na f=11 113 MHz
v centrálnej európskej zóne z družice AMOS 7-3.9°W s amplitúdou kvality až MER=9,2 dB ...

Jedine prax príjmu a kontinuálna analýza stavu v spektre horizontálneho vektora vlnenia časom preukáže (potvrdí alebo poprie) či aktuálne
pretrvávajúca a doteraz najvyššia špička v mikro úrovni intenzity EIRP za obdobie posledných dvanástich mesiacov v mieste príjmu mesta Lučenec
(<30 dBW-doterajšie výkonové hodnoty mi na tejto frekvencii neumožňovali ani len nestabilnú formu príjmu),ktorá mi momentálne umožňuje
dosahovať relatívne vysokú kvalitu príjmu s amplitúdou až MER=9,2 dB s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm na nosnej prenosu
KAN/f=11 113 MHz je len dočasnou,náhodnou a necyklicky sa opakujúcou "špičkou",ktorú som už viackrát popisoval a ktorá sa v signálnej praxi
bežne vyskytuje,alebo či tento,dnes prezentovaný a nespochybniteľne (z doterajšieho pohľadu) mimoriadny signálny stav je zárodkom nasledujúcej
tendencie v raste kvality príjmu
,ktorá mi časom umožní zadefinovať signálny model aj pre túto nosnú prenosu.

zopakujme si opäť základy v nadväznosti na dnešnú tému : Autorova prax nespochybniteľne potvrdila že v zemepisnej oblasti mesta Lučenec
sa nejedná o príjem z postranného LALOKA (SIDELOBE) vysielacej antény družice Amos 7,inými slovami z teoretického pohľadu akostého činiteľa
vysielacej antény sa jedná o nežiadúce vyžarovanie po stranách od hlavného LALOKA (MAIN BEAM),ktoré je naopak v praxi satelitného príjmu
pozitívom ako takým,pretože v niektorých prípadoch umožňuje príjem s rôznym akostným činiteľom a s relatívne malým priemerom sekundárneho
radianta napríklad D=140/180 cm aj v zónach vzdialených niekoľko tisíc kilometrov od špičky v intenzite vyžiareného výkonu (BEAM PEAK).
Typickým príkladom,ktorý demonštruje tento atribút v satelitnej praxi je príjem britských tv okruhov SKY,BBC a ITV z družice Astra 2D v období od
roku 2001 do roku 2012.Výskumom v tejto oblasti satelitného príjmu som venoval stovky hodín a opisujem ju v desiatkach článkov.

  - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával dnes 16.8.2020 od 8:00 do 9:15 CET -
                                                         - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -
dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-spektrum-analysis-online-scan-16-8-2020-01              dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-online-scan-16-8-2020-03        dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-online-scan-16-8-2020-02     

                                    - signálny stav a výstupy v jednotke SNR v rozsahu od 8,2 do 9,2 dB z týchto dvoch
                                                    rozdielnych zdrojov identicky kopírujú zmeny v amlitúde kvality
- OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -                   - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-01                 dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-02          dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11113-mhz-h-kan-israel-quality-analysis-openatv-16-8-2020-video proof                                                                                           

posledný zber dát som uskutočnil dnes 16.8.2020 o 14:30 CET v Lučenci s nasledovným výsledkom : pretrváva stabilná forma LOCKU nosnej
s relatívne vysokou amplitúdou kvality okolo MER=9 dB                                                                     

8.8.2020 : Identifikácia a  odstránenie HW anomálie,ktorá vylučovala prítomnosť kontinuálneho LOCKU nosnej prenosu na f=11 554 MHz
rádovo v jednotkách hodín denne,inými slovami definovanie signálneho modelu.

1, Atribúty alebo praktická demonštrácia HW anomálie pri príjme : necyklicky a na sekundovej báze sa opakujúca zmena (rozkmytanie) v amplitúde,
respektíve v špičke kvality v rozsahu modulačnej chyby MER=0-6 dB,ktorá nijako nesúvisela s fatálnou chybou v podobe napríklad zlého kontaktu,
respektíve spoja v signálnom reťazci,priepustnosti vf vlnovodu atď

                                        - zber dát z transpondéra som kontinuálne vykonával dňa 7.8.2020 od 8:20 do 8:25 CET -
                             - Anomália je práve teraz aktívne prítomná a vylučuje stabilnú alebo kontinuálne prítomnú formu LOCKU nosnej -
                                                                                    -The anomaly is happening right now-

                               8:22 CET : SNR=0 dB               >                8:24 CET : SNR=5.8 dB             >        ONLINE VIDEO PROOF/ 1x mp4
                 dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-001     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-002     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly is happening right now-0-6 dB-online-video-proof                                                                                                 

2, Popis riešenia : Tým najdôležitejším v procese pomenovania pôvodu tejto anomálie,bolo pripustenie si vôbec predpokladu že tento,
necyklicky prítomný "signálny stav"  NEMÁ pôvod v permanentných zmenách v mikro intenzite vyžiareného výkonu EIRP v mieste príjmu,
ale je výsledkom anomálie v HW konfigurácii na mojej (RX) strane.Kľúčom k pomenovaniu že tento stav nie je výsledkom prirodzených
a v tejto oblasti tak často sa opakujúcich fyzikálnych dejov
,bola práve tá netypicky rýchla alebo krátka "sekundová báza a mimoriadny
rozsah zmien" v amplitúde kvality
s nepravidelnou periodicitou výskytu,typicky 2-5x za minútu a opakujem že len na tejto jednej frekvencii
z celého aplikovaného signálneho spektra od 10 758 do 11 553 MHz.

3, Signálny stav po odstránení HW anomálie : nespochybnitelne prítomný rast v kvalite satelitného príjmu v priemere o 0,8 dB/SNR,
čo je ekvivalentom k navýšeniu aktívneho priemeru "D"  sekundárneho radianta v priemere o 20 cm a kontinuálne prítomná a stabilná forma
LOCKU nosnej
paketu YES na f=11 554 MHz v rozsahu jedného a každodenne sa opakujúceho časového okna od približne 7.00 do približne 12:00.
(tieto časové údaje prosím neberte ako konštantu,pretože v tomto smere nie je nič dlhodobo platné,ale vychádzam z mojich každodenných analýz
a meraní za obdobie posledného mesiaca)

                                - zber dát z transpondéra som kontinuálne vykonával dňa 7.8.2020 od 8:35 do 8:40 CET -

Popis stavu : oscilácia kvality s  atribútom "len v pásme signálnej rezervy" (6.2-6.8 dB), bez akýchkoľvek výpadkov v stabilite LOCKU,
respektíve žiadna korelácia s hladinou šumového prahu pri SNR=5 dB,ako sa to necyklicky opakovalo pred korekciou.

                                   -Aktuálny signálny stav v mieste príjmu Lučenec po odstránení HW anomálie-
                                                    -Signal condition after the anomaly has been removed-

                  
               8:37 CET : SNR=6.2 dB             >              8:37 CET : SNR=6.8 dB          >     ONLINE VIDEO PROOF/ 1x mp4
  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-003  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-004  dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-the anomaly has been removed-online-video-proof                                                                                 

  11 554 MHz V_8.8.2020_8:23+8:33 CET_Lučenec/Slovakia :  Dnešný signálny stav na kompletne zašifrovanom pakete
                                                                                 izraelského provajdera YES

                 
                               dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-signal-status-online-8-8-2020-02     dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-11 554-yes-signal-status-online-8-8-2020                                                

25.7.2020_11 474 & 11 553 MHz_V_YES Izrael : Autor Roman Dávid analyzuje časť z vertikálneho frekvenčného spektra od 11 400
do 11 600 MHz satelitu AMOS 7-3,9°W a demonštruje aktuálne kvalitatívne hladiny na dvoch transpondéroch izraelského paketu YES
na f1=11 474 (pri FEC 3/4) a f2=11 553 MHz (pri FEC 5/6) v stredoeurópskej zóne príjmu s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm.
Dnešný stav kvality príjmu na "f1" pri momentálne pretrvávajúcich dažďových prehánkach klasifikujem ako nestabilný LOCK nosnej v trvaní
rádovo jednotky hodín a naopak stabilnú formu LOCKU nosnej s permanentne oscilujúcou hladinou kvality od MER=0,5 do 1,5 dB na "f2",
ktorá trvá od približne 8:00 ráno až doteraz.Okamžitá kvalita oscilujúca okolo MER=7 dB na f2 umožňuje stabilné dešifrovanie streamov
(v systéme NDS Videoguard) a dokumentáciu príjmu v online mozaikách.Skenovanie a sumarizácia dát z dvoch analyzovaných transpondérov
prebiehala dnes 25.7.2020 v časovom okne od 11 do 12:00 hodine.

    -Aktuálny stav kvality príjmu dvoch paketov YES v rozsahu spektra vertikálneho vektora vlnenia od 11 400 do 11 600 MHz-

         11 474 MHz_V : YES Israel_Locking the C          11 553 MHz-YES : MER=7,3 dB                  11 553 MHz-YES : MER=7,3 dB
           dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-quality-analysis-11474-mhz-yes-israel-25-7-2020-w  dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-quality-analysis-11554-mhz-yes-israel-25-7-2020-w   dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-quality-analysis-11554-mhz-yes-israel-25-7-2020-w       

         11 553 MHz-YES Israel : verifikácia ekvivalentnej hladiny zisku "G" k stanovenému priemeru "D" v stredoeurópskej zóne príjmu
             dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-004dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-005 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-003                                                                                                                                                                 
                                                                                                   

18.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : signálny model zo dňa 17.7.2020 stojaci na stabilnej forme uzamknutia tejto nosnej prenosu v trvaní
minimálne 6 až 10+ hodín denne ostáva platný aj dnes a jeho atribút v otázke veľkosti signálnej rezervy vo výške okolo 1 dB/MER ostáva
taktiež konštantný
.Poveternostné podmienky pri analýze boli plne porovnatelné so včerajškom (pravidelné ďažďové prehánky) a zber dát
z frekvenčného spektra prebiehal približne v rovnakom čase,čo zároveň dokazuje že sa v prvom prípade nejednalo o náhodný,neopakovatelný
a krátkodobý signálny jav respektíve nárast kvality príjmu len na tomto transpondére (v mieste príjmu mesta Lučenec),lebo VF signálna prax
v zemepisných zónach spadajúcich do kategórie "Out of Footprint" pozná aj tento jav alebo stav a pravdepodobnosť že by provajder navýšil
vysielaci výkon je v tomto prípade blízka alebo rovná nule.Z pochopitelných príčin je na akékoľvek kategorické hodnotenia príliš skoro a vyššie
popísaný signálny stav budem skúmať v dlhšom časovom úseku,lebo vychádzajúc z princípov vlnovej fyziky,čím dlhšie budem tento jav skúmať
tým poskytnem objektívnejšie a vyváženejšie výsledné hodnotenie,lebo v tomto prípade neplatí príslovie : Kto rýchlo dáva (informácie) ten
dvakrát dáva,lebo nie je nič jednoduchšie ako uviesť ľudí v omyl a vzbudiť u nich klamlivé alebo nereálne očakávania o zdanlivej technickej
jednoduchosti
dosiahnutia na tento príjem v stredoeurópskej zóne.

Zber dát zo spektra prebiehal dnes 18.7.2020 v časovom okne od 10 do 12:00.Vysielanie izraelského tv paketu YES je kompletne
chránené pred neautorizovaným sledovaním pomocou digitálneho šifrovacieho systému NDS Videoguard.

vsuvka :Možno neviete,že spoločnosť NDS GROUP bola založená v Izraeli ako Start_UP už v roku 1988,v roku 2012 ju prevzala spoločnosť
CISCO,ktorá ju v roku 2018 následne predala známej investičnej skupine PERMIRA za 1 miliardu $.Len tak mimochodom spomeniem že do
ich investičného portfólia patria aj globálne známe značky ako napríklad : FLIXBUS-cenový likvidátor konkurencie v európskej autobusovej doprave,
HUGO BOSS-prestížna módna značka,ktorú pomáhal vybudovať slovák Peter Littmann,TAKKO Fashion-európsky diskont s módou,IGLO Group-globálny brand
pre chutné mrazené potraviny,ABS+Inmarsat+Intelsat-globálny poskytovatelia satelitnej konektivity,ALLEGRO Group-poľská jednotka v online nakupovaní
a desiatky ďalších globálnych značiek.

dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11554-mhz-lock-carrier-18-7-2020-wdxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-quality-analysis-11554-mhz-lock-carrier-18-7-2020-w  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-18-7-2020-002dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-18-7-2020-003                                                                          


17.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : autor Roman Dávid týmto prechádza len z pôvodne spektrálnej kvantifikácie vertikálneho vektora vlnenia
v rozsahu od 11 450 do 11 550 MHz,postavenej len na demonštrácii reálnej prítomnosti alebo neprítomnosti jednotlivých nosných paketového
prenosu vo frekvenčnom spektre v definovanej zemepisnej polohe,na súčastnú a zároveň vôbec prvú demonštráciu uzamknutia a kvality príjmu
nosnej izraelského tv paketu YES na f=11 554 MHz,ktoré kontinuálne,čiže bez výpadkov v možnosti uzamknutia,trvá od približne 6:00 ráno,už
okolo 6 hodín (v mieste príjmu mesta Lučenec dňa 17.7.2020) s oscilujúcou rezervou v kvalite od 0,5 do 1 dB/MER aj napriek neustávajúcim dažďovým
prehánkam.Dnes som zároveň aktualizoval "Signálny model" a rubriku "Analýza kvality príjmu"                   
               
        dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-v-spectrum-analysis-11474-11554-mhz-lock-carrier-17-7-2020-nn       dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-04-nn