YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3_Autor Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom !

  dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-prodelin-370-cm-uvod
  

 

                  dxsatcs.com-about us

 

 

                                                                                                         

         European center of YES ISRAEL-D.B.S. tv service reception

  AMOS 3/7 at 4.0°W-MIDDLE EAST BEAM (V+H)

                                 by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

 
YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie
              a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom !   
                                    

Názov prípadovej štúdie : Roman Dávid týmto vykonáva druhú previerku kvality (po prvej na f0=11 426 H družice Astra 2E)
na ním navrhnutom systémovom riešení s novým primárnym žiaričom a na príklade signálneho monitoringu v trvaní 2x po 24 hodín
nespochybniteľne dokazuje signálny model celodenne stabilného príjmu bez čo jednej pixelácie na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz_V
družice AMOS 3-4,0°W

Cieľom tejto štúdie je : dokázať ďalší rast v účinnosti ožiarenia apertúry paraboly Prodelin 3,7m_1374/990 (pomocou nového
primárneho žiariča ako toho kľúčového prvku autorom navrhnutého systémového riešenia),na základe nespochybniteľnej dôkaznej verifikácie
postavenej na kontinuálnom alebo nepretržitom monitoringu signálnych parametrov v dĺžke 2x po 24 hodín,ktorý vyvracia akékoľvek
dohady,špekulácie a  diskusie o prezentujúcom sa alebo neprezentujúcom sa raste v kvalite,v porovnaní s pôvodným systémovým riešením,
a celodennej forme stabilného príjmu.

1, PF Prodelin 1374/990_3,7m _ Táto štúdia nespochybniteľne dokazuje že za predpokladu výrazne nedegradujúceho stavu v atmosfére
(jasno,polojasno,oblačno) je možné v danej zemepisnej polohe uskutočniť celodenne stabilnú formu príjmu bez jedinej pixelácie aj s priemerom
sekundárneho žiariča D=370 cm.Pravdivosť môjho tvrdenie následne dokážem.Túto štúdiu som sa rozhodol publikovať až na základe výsledkov
meraní a pozorovaní v dĺžke 4 mesiace
,ktoré mi potvrdili  že signálna intenzita z transpondéra na f0=10 926 MHz družice AMOS 3 je každodenne
a hlavne dlhodobo homogénna ,čiže môžem jednoznačne potvrdiť že moje dokazovanie nebolo vykonávané  v stave práve prebiehajúcej
signálnej anomálie respektíve v neočakávanej a len príležitostne aktívnej špičky v signálnej intenzite,opakujúcej sa v strednej Európe minimlne 3-5x
do roka,ale v štandardnej výške signálnej intenzity z družice AMOS 3 v danej zemepisnej polohe počas takmer celého roka.
Za účelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností a diskusií v otázke vykonávania dokazovania v podmienkach práve prebiehajúcej signálnej anomálie,
som si stanovil až desať-denný odstup medzi prvým a druhým dokazovaním_15.1 > 25.1.2021.

Plná porovnateľnosť  dvoch priebehov signálneho monitoringu mi dávajú za pravdu že sa jedná o dokazovanie v štandardnej alebo každodenne
opakujúcej sa  hladine signálnej intenzity v strednej Európe.


Týmto čestne prehlasujem že exemplárny stav v priebehu závislosti SNR/Q/Pwr/BER  na f0=10 926 V za jednotku času t=24 hodín
som dosiahol vždy na prvý pokus !
            (je nutné opäť zopakovať že "vzhľadom na relatívne malý priemer D=370 cm" )

►2, Vyžarovací diagram Stredný Východ_Middle East družice Amos 3 na 4,0°W a miesto výkonu meraní a dokazovaní : mesto Lučenec
►3, Mozaikové zobrazenie kanálového obsadenia na referenčnej frekvencii f0=10 926 Mhz_V  paketu YES Izrael s takmer každodenne verifikovanou
špičkou v kvalite okolo SNR=8 dB_tuner AVL 6222

                            1,                                                                 2,                                                                       3,
    Výskumné pracovisko Romana Dávida             Amos 3-vyžarovací diagram                        voľne šírené vysielanie v pakete YES
                     v Lučenci                                                  Stredný východ                                         v mozaikovom usporiadaní
 dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-prodelin-370-cm-01    amos-3-middle-east-footprint-beam-spot-place-of-reception-01      dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-prodelin-370-cm-mosaic-view-03                   

Pozícia referenčnej frekvencie f0=10 926 MHz vo frekvenčnom spektre vertikálneho vektora vlnenia a verifikácia
zdroja alebo pôvodu signálu > Amos 3 na 4,0°W
    

      dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-spectrum-analysis-v-n                                                                                                                                                  

Kanálové obsadenie v PAT MRIEŽKE paketu YES Izrael na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz družice AMOS 3 :

dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-prodelin-370-cm-pat-grid-n      

.....

 DOKAZOVANIE č.1 : AMOS 3-4°W_MIDDLE EAST BEAM-V _ f0=10 926 V : YES Izrael
               Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 24 hodín
                                       Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia :

a,deň záznamu :
25.1.2021
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 17 min. : 13 sek. / časomiera v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : 0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno počas celého signálneho monitoringu
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na referenčnej frekvencii f=10 926 MHz-H,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=5,9 do SNR=6,6 dB
d,vysvetlivky : konštatná hladina kvality Q=60% dokazuje že počas celého cyklu monitoringu v dĺžke 24 hodín+ nedošlo zo subjektívneho
hľadiska diváka ani jeden krát
ku pixelácii alebo k zamrznutiu obrazu (Reed-Solomon uncorrected block counts=0),inými slovami k situácii
keď rezerva signálu je rovná NULE a dochádza ku korelácii s hladinou šumového prahu pri SNR=5 dB a to aj napriek prevládajúcej a relatívne
nízkej kvalite signálu od SNR=5,9 do SNR=6,6 dB pri FEC=5/6.
e,zdôvodnenie aplikácie signálneho monitoringu : dôvodom prečo som ako prvý v Európe začal všetky tvrdenia v masívnej miere dokazovať
a vizualizovať moje výsledky satelitného príjmu
pomocou súradnicového zobrazenia závislosti,alebo vývoja/zmien kvality "SNR" za jednotku
času "t=24 hodín", bola nutnosť priniesť do tejto relatívne novej vedeckej discplíny konečne poriadok,ktorý tu po desaťročia skrátka chýbal
a nastaviť pomyselnú latku v objektivite informovania a dokazovania tak vysoko,aby ju nemohli podliezť osoby, s nečestnými úmyslami,
ktoré sa snažili dlhodobo zavádzať širokú satelitnú verejnosť pomocou stoviek fotografií a skenov z frekvenčného spektra pochádzajúcich typicky
z náhodného alebo nestabilného LOCKU,alebo len na príjme v dočasnej signálnej anomálii_pochopiteľne dlhé video ukážky v týchto prezentáciách
vždy chýbajú a všetci poznáme dôvod.Dúfam že nikto z nich nenájde spôsob ako tento signálny monitoring oklamať a sfalšovať .
Iste všetci viete že týchto "zúfalcov" sa v rôznych diskusiách vyskytovalo a vyskytuje aj v súčastnosti veľké množstvo.Ich jedinou snahou
je všetkých presviedčať,alebo lepšie povedané zavádzať,že pri ICH  "Virtuálnej genialite" IM postačuje na "celodenne stabilný" príjem oveľa
menší priemer paraboly ako všetkým ostatným. Ich hlavným problémom však ostáva výrazne skreslené chápanie pojmu  "CELODENNÝ
alebo Trvajúci 24 hodín"
, pretože v ich pokrivenej REALITE,pojem CELODENNE STABILNÝ znamená trvajúci maximálne 1-8 hodín denne !
a aj to s častými výpadkami v LOCKU,čo má mimoriadne ďaleko k formátu príjmovej stability 24/7.

Jednoducho povedané hľadal a našiel som vhodný analytický nástroj,ktorý mi umožní nespochybniteľne demonštrovať  ! REÁLNY STAV !
a POSTÚPIŤ Z ROVINY ÚVAH,DOHADOV A DOMNIENOK, v zmysle "predpokladám,uvažujem,myslím si že mám stabilný príjem" do  roviny FAKTOV ,
vo význame : Áno dokázal som stav celodenne stabilného príjmu ! BEZ JEDINEJ PIXELÁCIE ALEBO ZAMRZNUTIA !

Je nespochybniteľné že súradnicové zobrazenie vývoja signálnych parametrov ako sú SNR,BER a kvality Q,alebo slovníkom diferenciálnej geometrie
povedané dráh pohybujúcich sa signálnych bodov za presne danú časovú jednotku,vylučuje možnosť výkladovej rôznosti,akejkoľvek diskusie
a prípadných pochybností
o pravdivosti publikovaných údajov.
Polopate povedané jeden graf signálneho monitoringu,ako základný analytický nástroj,ktorý v súradnicovom zobrazení vizualizuje signálny model (24h),
NEPOROVNATEĽNE VYŠŠIU DôKAZNÚ A VÝPOVEDNÚ HODNOTU AKO 1000 SLOV ALEBO FOTOGRAFIÍ Z PRÍJMU !

Aby som snáď niekoho neurazil (*doslov na záver),prízvukujem že "len pre niektorých" z nás opäť zopakujem moju starú axiomu,ktorú som už X-krát opakoval
citujem sa : rozdiel medzi dokázateľne a celodenne stabilným príjmom bez jednej pixelácii a náhodným,nestabilným alebo dočasne stabilným LOCKOM
rádovo v jednotkách hodín denne,môže byť v praxi podmienený aj nutnosťou ďalšieho navýšenia priemeru paraboly až o niekoľko metrov !

Povedané v zjednodušenej/polopatistickej forme : ak z dôvodu vysoko oscilujúcej signálnej intenzity,len náhodou alebo nestabilne (na jednotky
hodín denne)zamknete nosnú s priemerom paraboly napríklad D=400 cm
a prezentujete verejnosti kvalitu napr. SNR=6,5 dB (pri rádovo tisíckach neopravených
Reed-Solomon blokoch za jednotky sekúnd),ako výsledok svojich priam "zázračných schopností" , potom to neznamená že by ste už mali blízko
ku celodenne stabilnému príjmu
, pretože rozdiel medzi náhodným,alebo nestabilným  LOCKOM rádovo v jednotkách hodín denne napr. s D=400 cm
a plne stabilným príjmom (24/7) ako takým môže byť podmienený aj nutnosťou ďalšieho navýšenia priemeru paraboly o 100 až 200+ cm
čiže navýšenie na  D=500-600+ cm  tak aby ste prešli zo stavu nestabilný alebo len náhodný príjem do stavu ! SKUTKOVO ! stabilný príjem  v móde 24/7 .

 
    dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-25-1-2021-n                                 

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     16:13 SEČ _ dňa 25.1.2021                         23:39 SEČ _ dňa 25.1.2021                       15:56 SEČ _ dňa 26.1.2021 
       Locked Uptime : 00:38:28                           Locked Uptime : 08:04:24                           Locked Uptime : 24:20:34
           
dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-25-1-2021-sample-01 dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-25-1-2021-sample-02  dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-25-1-2021-sample-03                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
► 3x video ukážky z okamžitého stavu na f0=10 926 MHz_V pri minimálnej hodnote SNR okolo 6 dB a  maximálnej hodnote
SNR okolo 6,6 dB v danom čase ...    

                     25.1.2021                                       25.1.2021                                        25.1.2021
          watch video                 watch video                watch videos                                                                                                                                                 

Plná porovnateľnosť  dvoch priebehov signálneho monitoringu s  odstupom desiatich dní mi dávajú za pravdu že sa jedná o dokazovanie
v štandardnej alebo každodenne sa opakujúcej hladine signálnej intenzity v strednej Európe.Mierny a takmer zanedbatelný rozdiel,
rádovo v jednotkách desatín SNR,
medzi špičkou kvality v signálnom monitoringu z 15.1 a  25.1.2021 , súvisí s malou korekciou
v systémovom riešení,pretože primárny žiarič ostal identický .

.
.
.

 DOKAZOVANIE č.2 : AMOS 3-4°W_MIDDLE EAST BEAM-V _ f0=10 926 V : YES Izrael
               Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 24 hodín
                                       Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia :

a,deň záznamu :
15.1.2021
b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 01 min. : 21 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : 0-1/8 jasno, 2/8 takmer jasno počas celého signálneho monitoringu
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz-H,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=5,9 do SNR=6,4 dB
d,vysvetlivky : konštatná hladina kvality Q=60% dokazuje že počas celého cyklu monitoringu v dĺžke 24 hodín+ nedošlo zo subjektívneho
hľadiska diváka ani jeden krát
ku pixelácii alebo k zamrznutiu obrazu (Reed-Solomon uncorrected block counts=0),inými slovami k situácii
keď rezerva signálu je rovná NULE a dochádza ku korelácii s hladinou šumového prahu pri SNR=5 dB a to aj napriek prevládajúcej a relatívne
nízkej kvalite signálu od SNR=5,9 do SNR=6,4 dB pri FEC=5/6.

  dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-15-1-2021-n                                     
                                     

    Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
     13:30 SEČ _ dňa 15.1.2021                   03:59 SEČ _ dňa 16.1.2021               13:26 SEČ _ dňa 16.1.2021 
       Locked Uptime : 00:05:38                       Locked Uptime : 14:34:18                   Locked Uptime : 24:02:05
dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-15-1-2021-sample-01dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-15-1-2021-sample-02 dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-signal-monitoring-15-1-2021-sample-03                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
► 3x video ukážky z okamžitého stavu na f0=10 926 MHz_V pri minimálnej hodnote SNR okolo 6 dB a  maximálnej hodnote
SNR okolo 6,6 dB v danom čase ...    

                      15.1.2021                                      16.1.2021                                  16.1.2021
          watch video                 watch video           watch videos                                                                                                                                                 

Toto sú zaznamenané špičky signálnej kvality na referenčnej frekvencii f0=10 926 MHz_V_PAKET YES IZRAEL

- za predpokladu stabilného stavu v atmosfére (jasno,polojasno,oblačno),je možné tieto špičky kvality okolo SNR=6,8/8 dB
                                                       identifikovať s každodennou periodicitou opakovania

                                VU+DUO2 + OPEN ATV 6.1                                                          OCTAGON SF 4008+OPEN ATV 6.1
                             tuner AVL 6222 : SNR=8 dB                                                             tuner Si21662 : SNR=6,8 dB   
                 tuner AVL nie je vhodný pre tento typ príjmu                                     tuner Si je vhodný pre tento typ príjmu                                                                                                                     
               Knesset channel Izrael_27.1.2021 o 17:16 SEČ                             Knesset channel Izrael_27.1.2021 o 16:53 SEČ
                      dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-peak-in-quality-avl-6222-tuner-01                                              dxsatcs.com-amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-yes-israel-10926-v-peak-in-quality-si-21662-tuner-02                           
.
.                                   

VIDEO PREZENTÁCIA : f0=10 926 MHz : Knesset Channel , Hala TV , The Shopping Channel ...          

....

Autor prípadovej štúdie : Roman Dávid_V Lučenci dňa 2.2.2021

Roman Dávid    

*Doslov : pre tých z nás ktorí doteraz neprekročili prvý stupeň odbornosti aj napriek tomu že sa s danou problematikou zaoberajú už desiatky rokov
a mali by už po toľkých rokoch ašpirovať napr. za člena Akademického Senátu elektrotechnickej fakulty a nie vedomostne stále oscilovať
niekde na úrovni žiakov prvého stupňa ZŠ. Lebo "nie je nič horšie" ako keď  "Je niekto z nás namyslený aj nato že ovláda len malú násobilku,alebo
ľudskou rečou povedané "Je pyšný/pyšná nato že má !až! dve nosné dierky", inými slovami je namyslený/ná nato gramotné minimum čo má (popravde)
v hlave každý z nás.
Táto poznámka nie je namierená konkrétne proti nikomu,ale na základe stoviek rozhovorov,ktoré som za posledných 15 rokov viedol s členmi tejto komunity
takmer z celého sveta,si dovolím určité hodnotenie,ktoré by dané osoby malo naštartovať k celkovej aktivite v tejto oblasti,
pretože slovom,ako nástrojom boja, môžete človeku veľmi ublížiť (v niektorých prípadoch aj ho zabiť) , ale dobre mieneným slovom môžete človeka
zachrániť a vyslobodiť ho zo slepoty poznania stavu v ktorom sa práve nachádza
....Pochopiteľne,dôležité je aby múdrosť rozdával životnými skúsenosťami
a  pravdou ošľahaný človek,alebo ten kto má z čoho rozdávať a nie ten kto sa len umelo pasuje do tejto pozície alebo to len vyštudoval ....