ARABSAT 2B 30,5°E - DX PRÍJEM VO VF SPEKTRE 12,5 GHz

DXxx PRÍJEM VO VF SPEKTRE 12,5 GHz - DRUŽICA ARABSAT 2B 30,5°E.SKÚSENOSTI S PRÍJMOM VERTIKÁLNYCH TRANSPONDÉROV V AFRICKOM VYŽAROVACOM DIAGRAME.

11.ERI TV14.ERI TV
 Prevádzkovatel družicových signálnych trás týmito tabulkami definuje velkosť úrovne EIRP /dosl.preklad Efektívne vyžiarený výkon definovaný k izotropnému tzn.všesmerovému žiariču/ na zemskom povrchu ktorá má priamy vzťah ku velkosti príjimacej antény a k šumovému číslu konvertora. Samozrejme provajder už bližšie nehovorí o tom že príjimací reťazec, ktorý spracúva VF signál musí byť správne navrhnutý a nastavený, aby sa teoretické predpoklady naplnili aj pri praktickom príjme v komerčnom pásme KU /10-18 GHz,presnejšie 10700 MHz-12 750 MHz/ a to hlavne v okrajových zónach vyššie spomenutých vyžarovacích digramov.
   
    Čím postupujeme dalej od bodu zamerania na zemskom povrchu, tým sú nároky a požiadavky na príjimací reťazec VF signálu vyššie /samozrejme ak sa nenachádzame v niektorom z postranných lalokov vys. antény na transpondéry, ale o ich rozložení provajdery informujú verejnosť len vo výnimočných prípadoch na osobný záujem/.
    V komerčných satelitných periodikách sa občas stretávame s článkami, v ktorých nám autor popisuje /väčšinou bez osobnej skúsenosti/ príjem televíznych programov z oblastí, ktoré sa nenachádzajú v provajderom definovanom území príjimu.
15.ERI TV3.Al Majd TV17.Al Majd TV Kids
   Samozrejme ak máme k dispozícii patričné údaje rozloženia signálu, celý príjimací reťazec sa vypočíta na vopred definovaný odstup C/N /rozumej odstup signálnej nosnej od šumu/ v ktorom hrá prioritnú úlohu velkosť príjimacej antény ako hlavný parameter signálovej stability. Predchádzajúcimi tvrdeniami sa dostávame na odbornú pôdu na ktorej hrajú dominantnú pozíciu príjimacie antény väčších rozmerov, vopred vypočítané ožarovače a ich presné nastavenie, prispôsobené konvertory, nízkoútlmové koaxialne zvody a vysoko citlivé vstupné diely demodulátorov.
   
    Teória s praxou by mali ísť ruka v ruke aby záujemca o extrémne slabé VF signály na našom území nebol sklamaný z toho že mu jeho obľúbená stanica stráca signálnu stabilitu čo sa prejavuje v lepšom prípade zaštvorčekovaným obrazom poprípade úplnou stratou obrazu.
    Do kategórie slabých signálov na území bývaleho Československa jednoznačne patrí družica s názvom ARABSAT 2B, ktorá je situovaná na orbitálnej pozícii 30,5° východne a svojím signálom v KU pásme pokrýva sever Afrického kontinentu, celý Arabský poloostrov a časť západnej Azie. Tvarom vyžarovacieho diagramu a úrovňou signálu provajder družice ARABSAT 2B určil pre koho je signál vysielaný a z akým minimálnym priemerom príjimacej antény je signál pri vopred nedefinovanom odstupe C/N pri peknom počasí stabilný.
ArabsatKu_01
Priložený obrázok č.1 jasne hovorí o tvare vyžarovacieho diagramu a minimálnej velkosti príjimacej antény. Ako to už v týchto prípadoch býva pravidlom, nikto z obrázku neurčí aký minimálny priemer príjmacej antény je nutný pre príjem v bývalom Československu bez praktických skúseností.
   
    Najskôr si popíšme štatistické parametre o družici ARABSAT 2B,30,5°vých. Družica bola vynesená a spustená ku komerčnej prevádzke 13.novembra 1996 a má 12 transpondérou v KU pásme a 22 transpondérou v C pásme. Signál smerom na družicu /up-link/ sa vysiela na frekvenciách 13.75-14 GHz a z družice /downlink/ v spektre 12.5 - 12.75 GHz.
   
    V satelitnej verejnosti rezonuje oveľa viacej družica s podobným názvom ARABSAT 2D na orbitálnej pozícii 26° východne, ktorá v KU pásme spoľahlivo pokrýva takmer celú časť Európy stabilným signálom, ktorý mi umožňoval príjem všetkých transpondérov /aj tých s nízkymi prenosovými rýchlosťami okolo 3000 KSymb/s/ v Lučenci s offsetovou anténou FTE Maximal OS 105 /95cm/ s LNB Invacom SNH-031 so signálovou rezervou pri zhoršených poveternostných podmienkach. Smerom západnejšie sa signál v KU pásme pomerne rýchlo stráca,takže v Českej republike sa plná signálová stabilita dosahuje pri priemere antény od 140cm.
   
    Teraz prejdime ku popisu mojej príjimacej zostavy,ktorú som použil k príjimu V-Vertikálnej polarízácie v pásme KU z družice ARABSAT 2B, 30,5°vých v Lučenci. Príjimacia zostava je tvorená stredovou anténou MABO s aktívnym priemerom 180cm, ktorá je vylisováná z hliníkového plechu o hrúbke 2,25 mm /zisková stabilita príjimacej antény z časového hladiska je daná v princípe zachovaním jej tvaru čiže hrúbku tejto antény hodnotím ako nedostatočnú /Samozrejme k anténe výrobca nedodáva vypočítaný ožarovač, ale tento nedostatok pri stredových anténach zdaleka nie je tým problémom,čo pri offsetových anténach väčších priemerov, kde je celé využitie odraznej reflektorovej steny postavené v princípe na najdení ohniska /čo býva spravidla pri mnohých offsetkách velký problém /a na navrhnutí vhodného ožarovača/. V praxi sa bežne stretávam s offsetovými anténami priemeru okolo 200cm, ktorých výsledné signálové hodnoty bežne nedosahujú ani úrovne stredových antén o priemere 140cm so spravné navrhnutým ožarovačom/.
   
    Nevyhnutnou súčasťou technických parametrov každej príjimacej parabolickej antény ba mali byť tiež parametre ako sú:
    
    1,širka vyžarovacieho diagramu /reciprocita medzi vysielacou a príjimacou anténou je zachovaná/ v stupňoch pri definovanej frekvencii
    
    2,pomer G/T, čiže pomer zisku k šumovej teplote dB/K pri určenom elevačnom uhle
    
    3,zisk antény pri určenej frekvencii, teoreticky platí predpoklad že zo vzrastajúcim priemerom príjimacej antény sa jej zisk G zväčšuje ovšem nakoľko percent využijeme aktívny priemer odraznej reflektorovej steny, to závisí len od tereticko-praktických skúseností VF odborníka,ktorý anténu nastavuje a od použitého ožarovača!!!
    
    4,účinnosť antény,ktorá je definovaná konštrukčným prevedením
    
    Výrobca antény MABO sa zmieňuje len o zisku pri určených frekvenciách,ale ako som spomenul vyššie tento parameter je len imaginárne číslo, ktoré nám v praxi samo o sebe nedáva žiadnu istotu želaného výsledku. Aj keď výrobca žiadny z vyššie uvedených parametrov neudáva všetky tieto údaje sa dajú vypočítať s pomerne presnými výsledkami, ktoré sa len skusmo dajú overiť.
   
    Po teoretických prepočtoch a praktických meraniach medzi dvoma ožarovačmi, som sa nakoniec s určitosťou rozhodol pre stredový ožarovač bez skalárnych prstencov, ktoré pre daný pomer f/d antény neboly vhodné. Medzi ožarovač a držiak som musel ešte založiť prstenec na vyrovnanie rozdielov v priemere, aby bola celá sústava LNB a ožarovač plne stabilná. Na výstup ožarovača som pripevnil prírubový konvertor INVACOM SNF-031, ktorý sa mi najlepšie osvedčil v stredových anténach v kombinácii s presne navrhnutými ožarovačmi.
Stredova antena s priemerom 180 cm pouzita pri prijime druzice ARABSAT 2B
Využitie celej aktívnej odraznej reflektorovej plochy príjimacej antény stojí v princípe na spravnom zadefinovaní polohy ožarovača v ohnisku a na presnom nastavení sklonu polarizačnej roviny SKEW pri LNB INVACOM SNF-031. Práve tomuto nastaveniu som venoval prioritnú pozornosť, aby sa dostavil čo najlepší výsledok. Ako zvodový kábel /v dĺžke 13m/ som použil kvalitný typ VCCJY 75-7,25 s útlmom 22dB/100m pri f =1700 MHz, s priemerom vnútorného jadra 1,6 mm a spriemerom plášťa 10,3 mm. Priemer vnútorného jadra 1,6 mm je maximalny priemer, ktorý je možné bez prispôsobovacích členou vsunúťdo vstupného dielu DVB príjimača. Ukončenie celého príjimacieho reťazca tvorí receiver ECHOSTAR AD-3600 IP VIACCESS, ktorý predstavuje v kategórii DXxx satelitného príjímu to najlepšie dostupné.
   
    Celé otáčanie antény /ako o tom vypovedá aj priložené foto/ je riadené vo smere azimutu aj elevácie dvoma tiahlovými motormi z výsuvnou dĺžkou 18 palcov, ktorá je plne dostatočná pri tomto type polarmounta, ktorý som si svojpomocne upravil na pohodlnú prevádzku.
   
    Po konkrétnom popise spracovania signálneho reťazca prejdem k samotným výsledkom príjimu z družice ARABSAT 2B, 30,5° východne.
    V Lučenci, kde príjem uskutočňujem je možné zachyťiť z družice ARABSAT 2B len transpondéry vo V-vertikálnel polarizácii a to konkrétne:
   
    1,tp 8, 12 661 MHz, SR 27 500,FEC 7/8, názov GlobeCast Espana feeds
    2,tp 6, 12 620 MHz, SR 27 500,FEC 3/4, názov Al-Majd Space Channel a Al-Majd Kids
    3,tp 10, 12 703 MHz, SR 3 000,FEC 3/4, názov ERI-TV, Eritrejská štátna televízia
   
    Do zoznamu som nezaradil transpondéry č.4, 10, 12 lebo ich príjem nespadá do kategórie každodenného-pravidelného príjímu ale do katégórie výnimočného občasného prijímu čo nemôžem objektívne považovať za stabilný výsledok z hore popísanou príjimacou zostavou.
    Pri spomínaných transpondéroch č.8, 6, 10 dosahujem s navrhnutou zostavou celodennnú stabilitu príjimu /v prípade že neprší/ s miernou signálovou rezervou, ktorá sa prudko zväčšuje k súmraku a to hlavne pri ERITREJSKEJ TV a GlobeCast feeds, kde signál dosahuje svojho maxima neuveritalných takmer 50% /v pomernom vyjadrení kvality signálu ako odstup C/N pri DVB ECHOSTAR/.
   
    Tieto výsledky názorne potvrdzujú priložené obrázky televízíí Al-Majd a ERI TV.Španielsky telekomunikačný operátor GlobeCast v čase písania tohoto článku nevysielal prenosy takže jeho prítomnosť sa dala overiť len hrubou úrovňou signálnej nosnej.