ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H

dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-first-000

                dxsatcs logo              

 

                                               

 ASTRA 2F-28.2°E-UK footprint: DVB-S2/8PSK_12 363 MHz

                                             by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                      

        Autor Roman Dávid v tejto prípadovej štúdii uvádza do praxe satelitného príjmu
                originálnu technológiu s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE",
                      ktorá je jeho autorským a v praxi verifikovaným vynálezom
  

Názov štúdie :   Autor Roman Dávid sa výsledkami tejto prípadovej štúdie opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,
pretože je tým prvým kto v momentálne prevládajúcich intenzitách vyžiareného výkonu z družice Astra 2E/2F/2G a s daným priemerom
sekundárneho žiariča s D=450 cm v praxi naplnil signálny model s jedným kontinuálnym alebo nepretržitým LOCKOM nosnej
v dĺžke viac ako 24 hodín na HD transponére SKY UK vysielanom v štandarde DVB-S2/8PSK na f=12 363 MHz,čo v praxi znamená
že počas celého signálneho monitoringu neklesol odstup C/N pod úroveň 6,6 dB.Tento výsledok príjmu nepopierateľne súvisel
s  aplikáciou technologického postupu,respektíve autorovho vynálezu s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE".
Dôraz v tomto prípade dávam na predponu NANO,pretože ak daný signálny reťazec generuje respektíve operuje s typickou rezervou
v rozsahu len od 0,1 do 2,2 dB potom sú nároky na presnosť korekcii v systéme polohovania RX systému mimoriadne vysoké
a jeden chybný krok vedie v tej milisekunde ku okamžitej strate kontinuity alebo spojitosti priebehu LOCKU nosnej.

Cieľ štúdie : Autor pokračuje v druhom praktickom dokazovaní pravdivosti jeho tvrdení (prvé dokazovanie demonštroval
na Astre 2G) z prípadovej štúdie č.2 súvisiacich s jeho ďaľším postupom vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti vlnovej fyziky,
ktorý v praxi súvisí s identifikáciou tentoraz systémovej nepresnosti,alebo rezervy a následným rastom v kvalite príjmu
o minimálne 0,5 až 0,8 dB,ktorý nijako nesúvisí s dočasnou signálnou anomáliou alebo s polohovaním RX systému do územia
s  aktívnym postranným lalokom vysielacej antény na konštelácii geostacionárnych objektov Astra 2E/2F/2G na λ=28,2°_
UK SPOT BEAM v danej zemepisnej polohe.

Vývoj systémového riešenia a primárneho žiariča dospel do finálneho štádia po stovkách hodín výskumov v tejto oblasti :
-Teraz niečo málo zo zákulisia výskumov autora Romana Dávida,aby si niekto nezainteresovaný nemyslel že výnimočné výsledky
prichádzajú čiste náhodne,alebo len tak padajú hotové z neba ako "pečené holuby" alebo ako lahodná a posiľujúca MANA ...

Autor dospel vo výskume primárnych žiaričov v systémových riešeniach antén Prodelin 370 a  450 cm a hlavne v ich funkcii účinne
ožiariť apertúru do "finálneho alebo konečného vývojového štádia riešení (čo súvisí s určitou mierou autorovej spokojnosti
s ich správnym chodom) a postúpil z vývojového medzistupňa v podobe aplikácie princípu transfokátora v systémovom riešení
(alebo možnosti plynule meniť ohniskovú vzdialenosť bez nutnosti korekcie v dĺžke fixačných nosných ramien,ktoré je tým ideálnym
konštrukčným riešením pri vývoji,výrobe a hlavne testovaní vhodného primárneho žiariča_tento vývojový medzistupeň v systémovom
riešení som predstavil v nasledovnej štúdii) do konečného štádia vývoja primárnych žiaričov (ako toho kľúčového komponentu
systémového riešenia) v ktorom už transfokátor ako opticko-mechanický komponent a s ním súvisiaci výskum  v účinnosti
ožiarenia apertúry nemá miesto
, pretože ak "raz niečo funguje" v zmysle dokázateľne a celodenne stabilných signálnych
priebehov,potom to netreba neustále korigovať alebo opravovať
_aj keď priestor na vylepšenie je tu vždy_ viď môj bonmot...

                 " Áno,mám veľmi ďaleko k plnosti múdrosti,ALE som na tej nekonečne dlhej ceste K NEJ "

Popis,alebo presné vymedzenie aktuálneho stavu : Astra 2F na 28,2°E-Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM

-na základe dlhodobého pozorovania môžem potvrdiť stav trvalo nízkej intenzity vyžiareného výkonu EIRP pod 30 dBW v mieste meraní
na TP 34 a jej relatívne nízku mieru oscilácie pri porovnatelných podmienkach v atmosfére v rozsahu špičky kvality príjmu maximálne +/- 0,4 dB (LKM),
čo ale v konečnom dôsledku znamená že stav jedného kontinuálne prezentujúceho sa LOCKU v jednom časovom okne s dĺžkou 24 hodín
nedokážem naplniť v praxi každý deň.Typický priebeh signálneho modelu,v prípade že sa aktuálna intenzita EIRP pohybuje na jej dolnej hranici,
je postavený na jednej spojitej funkcii v trvaní okolo 22-23 hodín
.Je to ale v konečnom dôsledku neporovnatelný  a mimoriadny postup vpred,
vo veci mojej vedecko-výskumnej činnosti pretože na zákalde výsledkov signálneho monitoringu pred a po aplikácii korekcie v systémovom riešení
môžem jednoznačne dokázať (v porovnávacej báze) že možnosť stabilného príjmu bez akýchkoľvek defektov v streame v podobe
pixelácie,mrznutia atď (Reed-Solomon uncorrected block counts +++ ) sa predĺžila z pôvodných a každodenných 60-90 minút,
na súčastných 20-22 hodín , pochopiteľne len ak je do RX systému aplikovaná technológia Synchrónnych Nanokorekcii .
>
pozri sa na porovnávaciu bázu pred a po aplikácii korekcie v systémovom riešení v časti "DOKAZOVANIE" .

-príjmové podmienky vo východnej Európe pre rozsah priemerov antén od 370 do 500 cm, sú typické nasledovným stavom :
limitne dostupný príjem v jednotkách hodín,typicky 2-10 hodín denne v závislosti od počasia a obdobia,bez akejkoľvek garancie
v periodicite opakovania v nasledujúci deň v závislosti od výberu konkrétneho TP.
*poznámka : za predpokladu že jednotka pre príjem nie je  nainštalovaná v zemepisnej oblasti,ktorá je signálne pokrytá jedným z postranných
nie z hlavného laloka vysielacej antény družice,s anomálne vysokou intenzitou pre dané zemepisné pásmo postranne situované od bodu špičky
v intenzite EIRP_Beam peak čiže Britské ostrovy a Írsko ...

Nespochybniteľne v praxi dokázať formu celodenne stabilného LOCKU bolo doteraz nemožným cieľom s daným priemerom D=450 cm
v danej zemepisnej oblasti východnej Európy.

     Všetky merania v tejto prípadovej                Táto prípadová štúdia pojednáva o            SKY UK HD na f=12 363 MHz_V                                                                                                                                                      
     štúdii sú odvodené od priemeru                     príjme z vyžarovacieho diagramu                       DVB-S2/8PSK/HD       
    sekundárneho radianta D=450 cm                              UK SPOT BEAM                          ITV London HD + ITV Meridian EAST HD                                     
                                                                               Lučenec_48.33°N - 19.67°W                         
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-prodelin-450-cm-01      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-hd-24h-signal-monitoring-001                  

Aktuálne obsadenie PAT mriežky v pakete SKY UK HD na f=12 363 MHz_V.pol dňa 1.3.2021 o 19:00 SEČ
                                                             2 tv okruhy ITV HD sú vysielané voľne

dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-pat-grid-1-3-2021-01                                                                                                                                 

Pre lepšie pochopenie tejto problematiky,v zmysle aké výkonové disproporcie/nepomery prevládajú v mieste výkonu signálneho monitoringu
vo vzťahu vzájomného porovnania príjmu z "Britského vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM a príjmu z Európskeho vyžarovacieho diagramu
družice Astra 2F,
Vám predkladám nasledovné analýzy stavu vo frekvenčnom spektre vertikálneho vektora vlnenia od f=12 250+ MHz.
Ideálnou jednotku pre demonštrovanie mimoriadnych výkonových disproporcii pri príjme paketov v tv štandarde DVB-S2 je Link Margin/LKM,
ktorá definuje akú veľkú signálnu rezervu generuje daný signálny reťazec nad hladinou pixelácie alebo pred rozpadom obrazu .

             Astra 2F_Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM : 12 363 V Sky UK HD / Lučenec-Slovenská republika

→ Toto je jediný paket v tv štandarde DVB-S2/8PSK z celej konštelácie družíc Astra 2E/2F/2G na ktorom som dokázal naplniť atribút jedného
    kontinuálneho LOCKU v dĺžke 24 hodín
DVB-S2_LKM/Link Margin=2,1 dB_v závislosti od stavu v atmosfére,sa jedná o takmer každodenne dosiahnutelnú špičku v kvalite v časovom
okne od 16:00 do 18:30 SEČ.Pred identifikáciou systémovej nepresnosti,bola chybovosť natoľko vysoká že ani pri výkonovej mikro"špičke",
nedokázal digitálny analyzátor Televes H60 zamknúť nosnú na f=12 363 V a analyzovať jej kvalitu.

                                       V tejto štúdii analyzované vysielanie je sústredené do britského vyžarovacieho
                                                                                      diagramu : UK SPOT BEAM
                                      dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-spot-beam dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-hd-spectrum-02 

            Astra 2F_Európsky vyžarovací diagram_KU pásmo : 12 324 V Sky UK HD/ Lučenec-Slovenská republika
 
DVB-S2_LKM/Link Margin=14 dB_jedná sa o bežný príjem v takmer celom európskom meradle s priemerom antén D=40-80 cm
pričom daný signálny reťazec so sekundárnym žiaričom Prodelin 450 cm generuje štandardne vysokú signálnu rezervu okolo 14-15 dB.

                                     dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12324-v-sky-uk-hd-spectrum-01  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-european-beam-ku-spot                                                                                                                                                            

DOKAZOVANIE : ASTRA 2F-28,2°E_UK SPOT BEAM_Britský vyžarovací diagram
                             12 363 V_TP 34 : DVB-S2/8PSK Sky UK HD
Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 24 hodín_Lučenec/Slovenská republika

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
31.1-1.2.2021

b,celkový čas konštantného LOCKU alebo Locked Uptime : 24 h. : 06 min. : 20 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu

b,stav atmosféry : 0-1/8 jasno-2/8 takmer jasno alebo 3/8 malá oblačnosť

c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=12 363 MHz-V,s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu
od SNR=6,6 do SNR=8,1 dB.Priebeh obrazového vnemu bol krátkodobo (v dĺžke rádovo desiatok minút za časovú jednotku 24 hodín)
a prevažne mierne degradovaný prítomnosťou pixelácie a mrznutím streamu a to v ranných hodinách približne od 7:00 do 9:30 CET a vo večerných
hodinách približne od 22:00 do 03:00 CET . Graf signálneho monitoringu,alebo inak povedané vizualizácie zmien kvality v súradnicovom zobrazení
spolu s video ukážkami dokazujú pravdivosť môjho tvrdenia o dosiahnutí stavu príjmu s jedným nepretržitým LOCKOM nosnej za časový úsek 24 hodín .

d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou : za účelom zachovanie kontinuity LOCKU nosnej a dosiahnutia
špičky v kvalite, som práve v daných úsekoch vykonával cielené nano-korekcie na konkrétnom uhle,ktorých výsledkom bol dokázateľne
rast v amplitúde Pwr a rast v odstupe C/N ...

e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a poklesu
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktorý nesúvisí s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
niekoľkými vrcholmi počas každého dňa.

f,Časové úseky ohraničené oranžovou farbou hodnotené subjektívnym hodnotením z pohľadu diváka,ktoré som zadefinoval dňa 5.1.2021 :
definujú stav v príjme,ktorý bol poznačený krátkodobými nie trvalými výpadkami alebo defektami v podobe pixelácie a zamrznutia obrazu,
keď signálna kvalita dočasne korelovala s hladinou šumového prahu pri C/N=6,6 dB.Tieto defekty v podobe krátkodobých pádov a návratov
modrej dráhy "kvality Q" kriticky neprerušovali spojitosť alebo možnosť neprerušovaného vnímania obrazového deja,pretože trvali len rádovo
milisekundy a vždy došlo k ich návratu na hladinu Q=100% . Za predpokladu ak by modrá dráha kvality Q trvalo oscilovala v rozsahu hladiny
len Q=20-40% a nedošlo by k jej návratu na hladinu Q=100%,potom by bola možnosť spojitého vnímania obrazového deja trvalo alebo kriticky
znemožnená.

Prax je plná neštandardných situácii a tu je jedna z nich :Moja dlhoročná prax mi potvrdila existenciu stavu celodennej možnosti locku nosnej,
ovšem s takmer nulovou rezervou v kvalite príjmu,čo vylučuje akúkoľvek možnosť obrazového vnemu aj napriek trvalej možnosti nosnú zamknúť,
čiže dosiahnutie celodennej formy stabilného LOCKU nosnej ani zďaleka negarantuje aj možnosť stabilného obrazového vnemu vysielania
na tejto nosnej !

ITV HD_Good Morning Britain_dňa 19.2.2021 o 7:17 SEČ ráno : tento video dôkaz demonštruje prítomnosť krátkodobých výpadkov v čase
od 7:00 do 9:30 každý deň v podobe pixelácie a mrznutia streamu vplyvom nedostatočnej signálnej rezervy v danom časovom úseku.

poznámka :
Mojou úlohou je priniesť do tejto problematiky nie len časť pravdy, (lebo sa mu práve hodí do "krámu" vo význame on demonštruje len stav
kvality v úsekoch počas ktorých nedochádza k žiadnym výpadkom v príjmovej stabilite/okolo 20-22 hodín), ale celú pravdu (v podobe signálneho
monitoringu v dĺžke 24 hodín), ktorá poskytne čitateľom možnosť komplexného a hlavne objektívneho pohľadu na vývoj zmien v intenzive výkonu
za jednotku času v danom mieste príjmu .

→Sami posúďte Vážení čitatelia či dokážete aj napriek krátkodobým defektom v streame vnímať obrazový dej  kontinuálne.   
                                                             
                                                        ITV HD_Good Morning Britain_dňa 19.2.2021 o 7:17 SEČ ráno
                                                                                            1x video ukážka   
                                                       12 363-v-itv-hd-video-proof-
         

V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich cielených nano-korekcií
v systéme polohovania AZ/EL. (čierna)

     dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-prodelin450cm-1-2-2020-final-n                                                          
     

Dokazovanie o nepopierateľnom raste v stabilite príjmu a v signálnej kvalite je postavené na nasledovnej porovnávacej báze
stavov signálneho monitoringu pred a po aplikácii technologického postupu "Synchrónnych Nanokorekcii" spolu s odstránením
ďalšej systémovej nie aplikačnej nepresnosti,ktoré v konečnom dôsledku umožnili vygenerovať jeden spojitý signálny priebeh
LOCKU nosnej za časovú jednotku 24 hodín na f=12 363 MHz.
(dúfam že sa nenájde nikto z nás,kto by očakával že túto priam
principiálnu zmenu v priebehu a stabilite príjmu som dosiahol napr. zmenou ohniskovej vzdialenosti alebo triviálnou výmenou LNB,
pretože všetko stojí a padá len na vlnovej fyzike alebo inak povedané vyladení jedného kľúčového vlnovodného komponentu
a hlavne správnosti aplikácie môjho technologického postupu s názvom Synchrónne Nanokorekcie do praxe )
 

                                Pred korekciou                                               a                Po korekcii+aplikácia technológie synchrónnych nanokorekcii 
                    1.12.2020_PF Prodelin 450 cm                                                                   1.2.2021_PF Prodelin 450 cm    
Locked UPTIME/Celkový čas možnosti zamknúť nosnú : okolo 3 hodiny         Locked UPTIME/Celkový čas možnosti zamknúť nosnú : 24+ hodín                     
Celkový čas obrazového vnemu bez degradujúcich faktorov                          Celkový čas obrazového vnemu bez degradujúcich faktorov
   ako sú pixelácia,mrznutie streamu : okolo 60 minút !                                        ako sú pixelácia,mrznutie streamu : okolo 22 hodín !
              dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sky-uk-12363-v-signal-monitoring-12-11-2020-porovnanie-pred-po-01                                                      dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-24h-prodelin450cm-1-2-2020-porovnanie-pred-po-02                                                                                                         

  
    9 vzoriek z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q      
   
        12:33 SEČ _ dňa 31.1.2021                       16:17 SEČ _ dňa 31.1.2021                     17:30 SEČ _ dňa 31.1.2021 
       Locked Uptime : 00:01:27                           Locked Uptime : 03:45:29                         Locked Uptime : 04:59:20
                                                                       youtube zablokoval videoukážku
dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-12-33-cet-001 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-16-17-cet-002   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-17-30-cet-003                                                                                                                                                          
         watch video                                                                                                     watch video                                                                                                                                   
                  
         21:17 SEČ _ dňa 31.1.2021                     01:16 SEČ _ dňa 1.2.2021                             05:40 SEČ _ dňa 1.2.2021 
          Locked Uptime : 08:45:38                       Locked Uptime : 12:44:48                           Locked Uptime : 17:08:59
                                                                     youtube zablokoval videoukážku                 youtube zablokoval videoukážku
dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-21-17-cet-004  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-01-16-cet-005  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-05-40-cet-006                                                                                                                                     
         watch video                                                                                                                                                                                                 

         07:10 SEČ _ dňa 1.2.2021                          09:32 SEČ _ dňa 1.2.2021                       11:33 SEČ _ dňa 1.2.2021 
          Locked Uptime : 18:39:10                          Locked Uptime : 21:00:46                         Locked Uptime : 23:01:44
      youtube zablokoval videoukážku
dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-07-10-cet-007  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-09-32-cet-008  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-signal-monitoring-priebezny-stav-11-33-cet-009                                  
                                                                              watch video                                watch video
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Video ukážky z príjmu : ukážky z nekódovaného HD vysielania najstaršej britskej komerčnej TV siete  ITV
vo Veľkej Británii z transpondéra TP 34 družice Astra 2F na 28,2°E na f=12 363 MHz_V uskutočnené v meste Lučenec.

                                                  

...
...

                                                                                                                                                                                                                               

Galéria z vysielania HD okruhu tv spoločnosti ITV v Britskom vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM  so špičkami v kvalite príjmu

              → OCTAGON SF 4008 / OPEN ATV 6.1                                      → VU+DUO2 / OPEN ATV 6.1
                                  SNR=8 dB                                                                           SNR=9 dB

           dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-hd-24h-peak-octagon-                           dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-hd-24h-peak-vuduo2-                                                                               

autor prípadovej štúdie : Roman Dávid_v Lučenci dňa 3.3.2021

        
Roman Dávid osobne