Insat 3A/4B at 93.5°E - KU band - KU Asia footprint : MPEG-4 SUN Direct promo , Star Jalsha , E 24 , Care World , Lok Sabha , DD National ....

Insat 3A/4B at 93.5°E - KU band - KU Asia footprint : MPEG-4 SUN Direct promo , Star Jalsha , E 24 , Care World , Lok Sabha , DD National ....

Insat 3A/4B at 93.5°E - KU band - KU Asia footprint : actual update