M.Margala Bošáca:Test UNI konvertorov pre antény offsetového typu od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp... z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť .

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-first

Test UNI konvertorov pre antény offsetového typu od výrobcov Golden Interstar , BigSat , Sharp...
                      z dôrazom na ich mechanické prevedenie a životnosť .

                                                    ---  autor príspevku : M. Margala , Bošáca  ---

                                                                 download               
                                                            kompletný príspevok vo formáte PDF

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-01M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-02M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-03
Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 01Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 02Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 03

                                                   --- téma odstavca : LNB ako súčasť sat. kompletu  ---

Komponenty použité pri nainštalovaní sat.supravy často prechádzaju od prvotnej inštalácie roznymi zmenami stavov,
ktoré možu časom obmedziť a príp.úplne znemožnit príjem danej služby a ich frekvencií.Aj v tomto prípade je potrebné
aby si užívateľ kompletu uvedomil skutočnost,že sat. konvertor je jedným z komponentov,ktorý je umiestnený vo
vonkajšom prostredí,čím je trvale vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia,napr.teplotným výkyvom,ktoré pri
dlhodobom užívaní preveria ako mechanickú čast prevedenia tak aj spoľahlivost vnútorných obvodov a dalších prvkov.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-04M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-05M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-06

         --- téma odstavca : poveternostné vplyvy ako hlavný faktor znehodnotenia konvertora  ---

Pod pôsobením vonkajšieho prostredia rozumieme okrem pôsobenia uv žiarenia aj dalšie vplyvy ako napr.hustý dážd
s kvapkami vačších rozmerov a krupy,ktoré ak su intenzívne a nadrozmerné možu nielen znemožnit príjem,ale aj
mechanicky znehodnotit napr.krytku ožarovača konvertora.Ak je súprava umiestnená na prístupnom mieste je tým
užívatelovi umožnené si opticky skontrolovať celistvosť a neporušenosť tela konv. a celej zostavy.V prípade umiestnenia
na obtiažne prístupné miesto je však málo predpokladaná kontrola,užívatel vykonáva kontrolu celistvosti tela konvertora
až z dôvodu poruchy v príjme.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-09M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-10M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-12

                --- téma odstavca : krytka ožarovača , farebné prevedenie,kvalita plastového krytu atď  ---

Jednou z evidentne najslabších častí sat konvertora je krytka ožarovača.V minulosti boli
prevedenia krytov vyhotovované v evidentne rozmernejšom prevedení,čoho dokazom su fotografie značky staršieho
prevedenia,u ktorého su zmeny po dlhodobom užívaní minimálne,skoro nepozorovatelné.Dlhodobé poznatky poukazuju
na skutočnost,že rozhodujucim faktorom je nielen kvalita použitého plastu,ale aj jeho farebné prevednie. V prípade,že sa
jedná o tzv.teplý odtien,vdaka ktorému hmota absorbuje vyššie teploty,čím nielen rýchlejšie starne,taktiež sa prehrieva
spolu s krytom ož.celé telo a tým aj vnutorné obvody,čo može viest v prípade vyšších teplot aj napr.ku čiastočnému
odladeniu oscilátora konvertora.Zhodnotit vplyv použiteho odtiena je možné aj u tela konvertora  po dlhodobom užívaní
sa zmena odtiena u chladných farieb prejavovala menej ako u sýtych odtienov,ktoré vykazovali zmeny.Preukazatelne
v tomto prípade je významný aj farebný odtien parabolickej antény.U sýtych odtienov sa vplyvom farby v porovnaní
s bledším odtienom v ohnisku navyšuje teplota,ktorá pri dlhodobom pôsobení výrazne znižuje životnost krytky ožarovača.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-13M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-14M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-15

                                --- téma odstavca : výber farby paraboly a jej vzťah na životnosť LNB  ---

V praxi sa vyskytli prípady,kedy užívatel kovovej paraboly pri poškodení koroziou na jej tele použil na opravy celej plochy
sýte farby s lakom čím parabola prijímala vyššie teploty,ktoré dokázali krytku ožarovača znehodnotit až do nepoužitelného
stavu.Preto pri príp.opravách su doporučované bledé odtiene bez laku,ktoré pri absorbcii tepla nie su až tak výrazné.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-16M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-17M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-18

            --- téma odstavca : rýchle znehodnotenie LNB pri nesprávnom výbere farby krytu atď  ---

U istej série konvertorov s modrým priehľadným telom distribuovaných tuzemskou firmou dochádzalo po cca roku od
inštalácie ku javu,pri ktorom kryt najskor zmenil povodný farebný odtien do inej vyblednutej podoby,po ktorej v krátkom
čase nasledoval uplný rozpad krytu ožarovača,čo spôsobilo po zatečení jeho uplnu nefunkčnost.Uvedený stav je možné
eliminovat zmenou farby krytu,napr.na biely odtien,takto upravený konvertor v zapojení multifeed po cca 2.rokoch
služby spomenutú deformáciu nevykazoval,kým jeho neupravený kolega umiestnený na príjem inej pozície bol už
viditelne poškodený a tým znehodnotený.Jednou z možností ako uvedený problém provizórne vyriešit je výmena
povodného krytu za rozmerovo vyhovujuci napr.plastový vrchnák zo sprayu,príp.tí zdatnejší si u sustružníkov objednali
napr.silonové čiapočky,ktorými nahradili povodné poškodené krytky.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-19M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-20M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-21

              --- téma odstavca : objímka paraboly a jej správna montáž ako funkcia životnosti LNB atď ---

Jednou z dalších možností,ktoré možu sposobiť
uvedenú vyobrazenu vadu je tlakové posobenie časti objímky paraboly.U vačšiny parabolických antén je konvertor
zaistený proti pohybu a pootočeniu pomocou poväčšine plastovou objímkou.Objímky su v roznych prevedeniach,
napr.s dvoma zaistovacími skrutkami,príp.čast objímky je uložená v pohyblivom puzdre a zaistenie je pomocou jednej
skrutky,príp.sú aj celokovové objímky v prevedení multifeed.Tu je potrebné poukázat na skutočnost,že významnú ulohu
pri uvedenej závade zohráva preukázatelne aj sila,pomocou ktorej su skrutky zaistované.Tlak,ktorý po neprimeranom
zaistení vyvinie objímka na telo konvertora v mieste istenia sa prenáša na koncovu čast konvertora v smere ku krytke
ožarovača.Vdaka tomuto posobeniu sa vyvinie sila,ktorá posobením na dotykovu plochu krytky čiastočne zmení
obvodové rozmery a z toho dôvodu može dlhodobé pôsobenie sposobit vyobrazenú prasklinu krytu ožarovača.
Túto teoriu podporuje foto monoblocka,kde jedna krytka ožarovača v povodnom umiestnení viditelne vykazuje
rozsiahlejšie poškodenie.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-27M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-28M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-26

                     --- téma odstavca : LNB Golden Interstar a jeho mechanické prevedenie_foto+video ---

Pozoruhodné je,že deformáciu a zmenu rozmerov tela konvertora je možné vytvorit miernym
tlakom prstov dlane,čo svedčí o krehkosti  prevedenia spoja.Túto simuláciu vhodne dokumentuju priložené fotografie,
u ktorých je po tlaku na miesto spoja  preukazatelne sa zvačšujuca sa medzera v spoji oboch častí tela.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-37M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-38M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-39

                           
                                       --- téma odstavca : kvalitné mechanické prevedenie LNB Sharp atď  ---

V prípade detailného porovnania mech.prevedenia  je evidentnou výhodou staršieho výrobku skutočnost,že spoj oboch častí
je v horizontálnom prevedení a tým nie je v línii s tlakom zaistovacej objímky.Naviac je spoj istený pomocou dvoch skrutiek,
čím sa zabezpečí vyššia mech.pevnost celého tela.Vhodným a preukázatelným sposobom toto tvrdenie podporuje
spoločné foto štvorice danej značky,kde je viditelná zmena vzájomnej vzdialenosti ožarovača voči telu konvertora,kedy
u nepoužitého konv.je rozdiel zanedbatelný,zatial čo u použitého je viditelná evidentná zmena stavu.Daná zmena može
byt sposobená nevhodným konštrukčným riešením,kedy napr.do medzipriestoru vniká voda,ktorá v zimnom období pri
rozdielnych vonkajších teplotách prostredia sposobí vnutorné pnutie.To može sposobit následnu zmenu rozmerov a
 vzájomnej vzdialenosti oboch častí t.j tela a krytky ožarovača konvertora.U konv.značky Sharp je prevedenie spoja
oboch častí riešené prekrytím vaščej časti hrdla konvertora plochou ožarovača,kedy koncová čast krytky je ukončená
tzv.falcom a preto pri tomto prevedení nedochádza ku pnutiu,ktoré by sposobilo zmenu rozmerov príp.poškodilo kryku
ožarovača,pričom minimalizáciu tlaku objímky zabezpečuju už spomenuté skrutky v tele konvertora. Aj v tomto prípade
je potrebné upozornit že nielen spomenutý tlak objímky na telo konvertora je skutočnou príčinou,iste svoju ulohu zohráva
aj prostredie,kedy pod vplyvom rozdielnych teplot plasty menia nielen svoju štrukturu ale aj svoje rozmery. V tomto
prípade je potrebné si uvedomit,že napr. aj spomenuté UV žiarenie svojim posobením znižuje mechanicku pevnost plastov,
naruša ich vnutornu štrukturu a tým skracuje životnost výrobku.Príkladom možu byt stahovacie pásky využívané napr.na
istenie koax.kabelu,ktoré pod posobením prostredia menia štrukturu,zvetraju až do stavu uplnej deformácie a následného
rozpadu.Inak povedané v tomto prípade sa jedná o kombináciu kvality použitých prvkov pri výrobe a trvalé posobenie
vonkajšieho prostredia.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-22M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-23M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-24

                        --- téma odstavca : kvalitné mechanické prevedenie LNB Sharp pokračovanie ---

V dobe minulej sa kvalita celkového prevedenia konvertorov značne líšila od v sučasnej dobe
komerčne poskytovaných,čo vhodný spôsobom dokumentuje foto kovertora,kedy sa v texte spomenutý jav nevyskytoval.
Umyselne boli na príslušných fotografiách umiestnené vedla seba konvertor z 90-tych rokov  a konvertory z poslednej série
výrobcu v sučasnosti dostupné v predajniach so sat technikou.Fotografie jasne dokazuju minimálne zmeny ako fareného
odtiena tela,tak aj neporušenost a celistvost krytky ožarovača u sat.konv.Sharp približný vek 13 až 15 rokov,pričom oba
poškodené kusy vyobrazených modelov majú vek 17 a 21 mesiacov od prvotnej inštalácie.Aj tu je potrebné pripomenut
a tí znalejší problematiky si iste spomenú,že vyobrazený sat konvertor mal v čase predaja na trhu v danom období
niekolkonásobne vyššiu cenu voči sučasnému modelu od iného výrobcu.Uvedený rozdiel stavu je iste možné odovodnit
aj vyššou kvalitou plastových prvkov použitých pri výrobe ako aj iste krajinami,v ktorých v tom období výroba prebiehala.
Svoju ulohu iste zohral aj silný lobbing na zníženie ceny,vdaka ktorej sa zvýši predajnost,tým však značne utrpela kvalita
výsledného výrobku.

M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-25M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-35M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-36

                                                  
--- téma odstavca : celkové hodnotenie-štítok atď ---

Z uvedených fotografií je evidentné,a iste pozoruhodné,že poškodenie u všetkých vyobrazených
konvertorov je čo sa týka miesta viacmenej identické. Vyobrazené sat konvertory su umiestnené v parabolách roznych
značiek.Jeden z poškodených konv.bol umiestnený v kovovom multifeede u paraboly Gibertini,zvyšné boli fixované v
plastových objímkach.Ožarovač však nie je jediná čast sat konvertora,ktorá podlieha zmenám stavu.Sučastou konv.býva
kvoli identifikácii informačný štítok,ktorý oboznamuje užívatela o výrobcovi a technických udajoch  daného výrobku.
Bývalo samozrejmostou,že min.aspon počas záručnej doby by mali byt udaje zo štítka nemenné t.j čitatelné.
Priložené fotografie však dokumentuju stav,kedy po dobe 17 mesiacov od prvotnej inštalácie sa stáva šítok pod vplyvom
vonkajšieho prostredia nečitatelným a tým nie je užívatelovi umožnená identifikácia výrobku.Tieto skutočnosti možu
sposobit príp.problematické stavy napr.pri reklamácii nakolko nebude možné konfrontovat udaje zo záručného listu s
udajmi z typového štítku.Pre porovnanie je foto kde je možné porovnat kvalitu štítku u generačne vzdialených konvertorov.
Malo by byt preto nepísanou povinnostou výrobcu,aby pri výrobnom procese využil všetky možné a dostupné prostriedky
a technologické postupy nato,aby výrobok aj po istej dobe užívania udržiaval mechanicku pevnost tela a nemenil pod
vplyvom prostredia svoje konštrukčné vlastnosti a tým neobmedzoval svoju funkčnost a prevádzku.
M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-29M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-30M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-31
M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-32M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-33M. Margala-test uni konvertorov Golden Interstar BigSat Sharp-34
Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 04Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 05Golden Interstar-sat konv.posk.multifeed 06

Cielom tohoto príspevku nebolo v očiach užívatelov znehodnotit  prezentované výrobky,bolo však nutné týmto poukázat
na možné príčiny,ktoré možu viest ku výpadkom príp.nefunkčnosti sat kompletu využívaného na príjem roznych služieb.
Použité fotografie boli zrealizované s povolením majitelov suprav za ich osobnej učasti.