14-7-2015-Astra-2G-28,2°-vd-Prvé TV vysielanie v X-pásme-pokračovanie : Potom čo výsledky autorových výpočtov a analýz potvrdili oficiálne nezverejný (teraz už) fakt že geostacionárny objekt Astra 2G vôbec obsahuje aj aktívne prenosové kapacity v X-pásme

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 14.7.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.2 / X pásmo :
                                                         

Astra 2G-28.2°E-X band reception 14-7-2015 _ komentár autora Romana Dávida

EXKLUZÍVNA Téma č.1 : Vôbec prvé TV-FTA vysielanie v X-pásme a možnosť rušenia pri pozičnom odstupe len 0,7° 

a, Potom čo výsledky autorových výpočtov a analýz potvrdili oficiálne nezverejný (teraz už) fakt že geostacionárny objekt
Astra 2G vôbec obsahuje aj aktívne prenosové kapacity v X-pásme,ktoré sú výlučne určené pre armádnu komunikáciu
a operatívu v rámci štruktúr organizácie NATO a potom ako autor Roman Dávid dňa 24.2.2015 demonštroval ako svoju
exkluzívnu udalosť dejinného charakteru vôbec prvé oficiálne zaznamenané FTA-TV vysielanie (operátora SES Astra)
v X pásme na f=7 681 MHz v európskom kontexte satelitného príjmu
,bola po viac ako šiestich mesiacoch ukončená fáza
testov a príprav v rozpätí geo pozícii od 20 do 30° vd a objekt Astra 2G naplnil niekoľko mesačnú predikciu o jeho
cieľovom/konečnom "orbitálnom ukotvení" a bol a v súčastnosti je zastabilizovaný na λ=28.2° východnej dĺžky.

b, Ak má v praxi platiť teóriou zadefinovaná podmienka o minimálnom pozičnom odstupe 4° pre objekty nachádzajúce sa na Clarkovej dráhe,
ktoré operujú v X-pásme ( ktorá sa ovšem v praxi striktne nedodržiava) a za predpokaldu že má byť aj naďalej cez objekt Astra 2G
aplikované vysielanie v X-pásme, potom vyvstáva logická otázka o možnom rušení medzi objektom XTAR-EUR na aktuálnej pozícii
λ=29° vd a Astra 2G na λ=28,3° vd . Ak by a výlučne v teoretickej rovine dvaja susediaci prevádzkovatelia vzájomne nekoordinovali
frekvenčné vyťažovanie do presne vymedzených častí spektra a polarizáciu nosných frekvencií
v relatívne úzkom spektre s Bw=500 MHz
(v praxi je to vysoko nepravdepodobné),tak aby predišli vzájomnému rušeniu. Ale z dôvodu že operátori akékoľvek detaily v tomto smere
nepublikujú z dôvodu utajenia,nakoľko prenosové kapacity využíva hlavne armádna operatíva a tajné služby,ostáva autorom položená otázka
len teoretickou úvahou,nakoľko má k dispozícii len obmedzené informačné penzum.

c, Promo FTA vysielanie operátora SES Astra na f=7 681 MHz bolo pred viac ako troma mesiacmi ukončené a autor v spektre L+RHCP neidentifikoval
žiadne aktivity

                             7 681 MHz : Vôbec prvé TV-FTA vysielanie v X-pásme
 Exkluzívna správa v európskom kontexte družicového príjmu od autora Romana Dávida

       dxsatcs-com-astra-2g-28-2-east-x-band-lhcp-spectrum-7681-mhz-ses-promo-n

4-3-2015 : pokračovanie _ Astra 2G

               Prvé televízne vysielanie vo frekvenčnom spektre pásma X z družice Astra 2G

     Exkluzívna správa* v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
                     Vôbec prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

01, Vysoký rast hladiny vyžiareného výkonu EIRP v celom rozpätí RX spektra

Operátor SES Astra počas deviateho týždňa tr. vysoko navýšil hladinu vyžiareného výkonu EIRP pre celé
frekvenčné spektrum X pásma,čo v autorovej geografickej oblasti samozrejme koreluje s vysokým poklesom
chybovosti BER na kanál nosnej SES Promo/f=7 681 MHz až na súčastnú hladinu CBER=3.7E-5(čo je pokles
až o dva rády)
,ktorú autor nameral na výstupe zo sekundárneho riadianta Prodelin 3.7 m .

02, Pravdepodobná aplikácia rozptýleného spektra/C3

Ďalej autor identifikoval dve nosné v spektre LHCP vektora vlnenia,vysielané nižšie ako f=7 250 MHz,čo je
dolné frekvenčné vyhradenie stanovené Medzinárodnou Telekomunikačnou Úniou - ITU pre downlinkové
spektrum vojenských komunikačných satelitov v X pásme  a pravdepodobne aj tretiu nosnú,ktorú autor
odhadom zaraďuje do kategórie vysoko pokročilého rozptýleného spektra (FHSS) , ktorého nosná
frekvencia sa zámerne a cyklicky mení (doslovne povedané poskakuje po rôznych kanáloch/frekvenciách) čo súvisí
aj s jej aplikovaním do výrazne väčšej šírky pásma v spektre (je to v protiklade s konštantne definovanou
nosnou frekvenciou aplikovanou pri 99,9% prípadov v satelitnom DTH príjme).

Na základe sumy informácií,ktorú má autor k dispozícii,nie je možné s určitosťou stanoviť akú konkrétnu
formu rozptýleného spektra v digitálnej forme modulácie operátor aplikuje v tomto prípade a či vôbec ?
DSSS,FHSS,THSS,CSS ...  Ale každá alebo kombinácia týchto techník používa v analógových ale aj v digitálnych
modulačných formách prenosu na vysielacej aj na príjímacej strane pseudonáhodné číselné
sekvencie vygenerované generátorom pseudonáhodných čísel za účelom vymedzenia  a kontroly aplikácie
signálu v stanovenej šírke pásma .Pochopitelne účelom aplikácie týchto techník je zvýšiť ochranu pred
potencionálnym narušením komunikácie resp.sledovaním alebo jednoducho skryť fakt že samotná komunikácia
vôbec prebieha . Odborná literatúra túto formu rámcuje skratkou LPI,alebo tiež "nízka pravdepodobnosť
respektíva vysoká odolnosť pred narušením komunikácie/odpočúvaním" a jej elementárne základy boli
aplikované v praxi už pred viac ako šiestimi desaťročiami .

autor čerpal aj z týchto zdrojov :

01,Melville Klein,Securing Record Communications
02,NSA National Security Agency / www.nsa.gov

24-2-2015 : Prvé televízne vysielanie vo frekvenčnom spektre pásma X

     Exkluzívna správa* v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
                     Vôbec prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

reťazenie vektorov :

01, Na začiatku reťazenia krokov a činností (smerujúcich k identifikovaniu tejto výnimočnej udalosti) autor
čerpal z dôveryhodného armádneho zdroja,ktorý tvrdil že súčasťou spojovacieho systému objektu Astra 2G
nie sú len na verejnosti proklamované prepojovacie transpondéry vo frekvenčných pásmach KU a KA ale aj
komunikačné prvky určené pre pásmo X o ktorých sa prevádzkovateľ z pochopitelných príčin vôbec nezmieňuje,
nakoľko sú respektíve budú na základe požiadavky vlády Luxemburského veľkovojvodstva v rámci štruktúr
NATO aplikované na zabezpečenú armádnu komunikáciu a riadenie vojenských objektov prevažne v oblasti
blízkeho východu .

02, Druhý z krokov v reťazení autorových pracovných vektorov spočíval v identifikovaní objektu Astra 2G v databáze
Severoamerického velitelstva protivzdušnej obrany USA a Kanady (NORAD), (na 24/7/365 báze monitoruje všetky
kozmické objekty,štarty rakiet,neidentifikovatelné lietadlá atď) , ktorá na základe autorovej požiadavky vygenerovala
najaktuálnejší tzv TLE dvojriadkový súbor dát,ktorý je nevyhnutný pre výpočet presnej polohy objektu na dráhe,
respektíve na geostacionárnej dráhe,kedže v druhom riadku TLE kódu je jednoznačne stanovené v poli č.3 že i=0.0321°
respektíve perióda P=1436 min.Toto sú aktuálne TLE data vygenerované systémom NORAD dňe 24.2.2015 a vysvetlivky
k nemu,ktorých podstatu vychádzajúcu z princípov Keplerovývh zákonov nebeskej mechaniky definuje riadok č.2.

políčka Epochy : 4A >4B >4C > (podľa juliánskeho kalendára)

15>054>.12392343 :  15/dvojčíslie roku_054/ poradie dňa v roku_ 0.12392343@ 2:58:26 (h:m:s)

Na základe nasledujúcich údajov je možné vypočítať,ovšem s menšou mierou presnosti,predpokladanú polohu objektu Astra 2G
s predikciou na niekoľko mesiacov dopredu .

ASTRA 2G               
1 40364U 14089A   15054.12392343  .00000103  00000-0  00000+0 0  9994
2 40364   0.0305 271.1141 0001940 122.3154 185.0494  1.00274449   592

definition-of-two-line-element-set-coordinate-system-source-norad-nasa

03, Tretí z krokov v reťazení pracovných vektorov pozostával z verifikácie vypočítanej polohy objektu Astra 2G v paxi.
Vysokofrekvenčnú HW konfiguráciu,ktorú autor navrhol a vypočítal pre frekvenčné spektrum pásma X spolu so
sekundárnym radiantom Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX polohoval na pozíciu λ=21,2° východnej dĺžky
a v spektre ľavotočívého vektora vlnenia najskôr zadefinoval na fb=7 676 MHz beacon identifikačný maják a potom
na f=7 681 MHz prvé FTA vysielanie v pásme X,ktorým je promo vysielanie operátora SES Astra vo formáte DVB-S/H-222 .

poznámka : objekt Astra 2G sa momentálne aj v nasledujúcich približne dvoch-troch týždňoch bude nachádzať v takzvanej
dočasnej testovacej pozícii okolo λ=21,5°vd a následne bude postupne premiestnený do konečnej/pracovnej pozície
okolo λ=28,5° vd .

*s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou publikuje autor Roman Dávid túto výnimočnú udalosť európskeho významu
ako prvý v celoeurópskom meradle

použité zdroje : National Aeronautics and Space Administration / NASA
                          North American Aerospace Defense Command / Norad

dxsatcs-astra-2g-x-band