30-11-2022-DVB-S2-S2X-Multistream-Eutelsat 9B-9°E:Návrh a aplikácia technologického riešenia za účelom dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v norme DVB-S2-S2X Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

 

                                                publikované dňa : 30.11.2022 @ Lučenec
 

odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-reception-technology | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

30.11.2022 : 
                  

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-DVB-S2-S2X-Multistream : Návrh a aplikácia technologického riešenia za účelom dosiahnutia
dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu (24/7) v norme DVB-S2-S2X Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú
oblasť strednej a východnej Európy
, s ktorým som dosiahol exemplárne výsledky

                           

                   Dokazovanie o výsledkoch mojej vedecko-výskumnej činnosti je odvodené od inštalovaných anténnych systémov Prodelin 450 cm a 370 cm
                                          -fotografie vyjadrujú aktuálny stav anténnych systémov polohovaných na orbitálnu pozíciu 9,0° východne-
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-setup-n  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-n                           
                                                                                                                                                
     
Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=450 cm :

Stanovenie fyzikálnych príčin a návrh technologického riešenia za účelom odstránenia anomálie takzvaného "zrkadlenia" v polarizačnej výhybke OMT.

Popis východiskového stavu (situácie) po prvotnom nastavení apertúry s D=450 cm na magnetický azimut 188,4°_(Eutelsat 9B na 9,0°E) :

1,Anomália takzvaného zrkadlenia,ktorú som identifikoval a účinne potlačil_poznámka : je vysoko pravdepodobné že veľká väčšina z Vás
sa s týmto javom nikdy nestretla a ani nestretne
,pretože typicky do priemeru apertúr D=500 cm sa tieto "anomálne" javy vyskytujú len zriedka
a aktuálne frekvenčné vyťaženie a výkonové hladiny v zemepisnej oblasti strednej a východnej Európy dávajú určitú mieru predpokladu aby sa
výlučne vo vysokosmerových/vysokoziskových anténnych zostavách a konkrétne v spektre frekvencií od 12,1 do 12,5 GHz tieto anomálie vôbec
objavili
,čo sa v mojom prípade do bodky naplnilo a tento problém som pomenoval a vyriešil vôbec po prvý krát na tejto VF zostave

Popis východiskového stavu : Identifikoval som príčinu čiže "prečo sa to deje" a navrhol som riešenie spojené s odstránením mnou pomenovaného
javu "ZRKADLENIA" dvoch,z hľadiska vyžiareného výkonu EIRP,neporovnatelne rozdielnych ortogonálnych vlnení H a V v mieste príjmu Lučenec,
ktorý sa (nie konštantne) demonštroval len v hlavnom laloku aplikovanej apertúry (+poznámka *0), pretože prvý postranný lalok je vysoko potlačený
do úzadia
(+poznámka *1), a to tým že na výstupe z V-Vertikálneho portu polarizačnej výhybky OMT sa nepravidelne (typicky ráno a doobedu) demonštrovalo
spektrum H-Horizontálne polarizovaných vlnení nemeckých paketov M7/Kabelkiosk vysielaných v nemeckom zväzku (Germany Ge)
a na výsledku nezohrávalo
úlohu či som použil polarizačnú výhybku OMT od výrobcu SMW s minimálnou schopnosťou izolovať alebo potláčať opačne polarizované vlnenia na úrovni 31,5 dB
alebo OMT A.R.A.Seavey ESA 1212 X/1 s porovnatelne vysokou úrovňou izolácie opačne polarizovaných vlnení.Výsledok bol vždy rovnaký a jedine referenčná
frekvencia f0=12 149 V vykazovala minimálnu rezervu v kvalite okolo 1-1,5 dB pri SNR=7,5-8 dB.

Na základe dosiahnutých výsledkov kvality na výstupe z apertúry s D=370 cm v talianskom zväzku som odvodil že v aplikovanom systémovom riešení v ohnisku
referečnej antény s D=450 cm je vysoká rezerva/útlm v kvalite od  6 do 8 dB z jednotky SNR v závislosti od výberu konkrétnej frekvencie aj napriek tomu
že som nezmenil principiálne dôležitú ohniskovú vzdialenosť.Áno aj takúto priam "gigantickú" rezervu možete dosiahnúť konkrétne v tejto konštelácii atribútov
v danom frekvenčnom spektre pri nevhodnom systémovom riešení  na daný problém
.Ak som chcel ďalej pokračovať vo výskumoch musel som vymyslieť
a aplikovať vhodné vlnovodné riešenie so schopnosťou vysoko-účinne izolovať ortogonálne roviny vlnení na úrovni minimálne 36-38 dB,bez nutnosti aplikácie
špeciálnej polarizačnej výhybky OMT,ktorá dokáže izolovať lineárne polarizované vlnenia na úrovni až 46 dB_napríklad ESA OM-03-KU-R-15.Okrem nevyhnutnej
schopnosti vysokej izolácie polarizačných rovín V/H systémové riešenie muselo spľňať parameter priam extrémne presnej funkcie definovania uhlových odchýlok roviny
vlnení "SKEW" v doslovnom význame OKAMŽITÝCH ONLINE KOREKCIÍ (+poznámka *2)
,pretože tu platí vzťah : Posun signálneho zberača len o jeden uhlový stupeň
po virtuálnom obvode kružnice znamenal rast kvality príjmu až o 1,2-1,5 dB/f
(v signálnom monitoringu dokážem toto tvrdenie),čo súvisí s najdôležitejším parametrom celej
anténnej zostavy a to "Šírkou zväzku lúča (-3 dB)_3db Beamwidth tejto referenčnej anténnej zostavy od 0,31 do 0,36° v závislosti od frekvencie,čo následne
podmieňuje možnosť aplikovania môjho vlastného technologického vynálezu s názvom "Synchrónne nanokorekcie" a s priam mimoriadnou schopnosťou definovať
špičku kvality osobitne pre každú frekvenciu zvlášť
pri príjme samozrejme z jednej družice,ktorá je typicky a na základe mojich doterajších výskumov súčasťou konštelácie
geostacionárnych objektov.(+poznámka *3)

poznámka *0 : z dôvodu že v tomto prípade pracujem s lineárnou nie cirkulárnou polarizáciou vlnenia,nemože sa stať že v prvom postrannom laloku sa mi ľavotočivo
polarizované vlnenie zmení na pravotočivé a naopak,pretože tento stav sa v praxi fakticky môže vyskytnúť len pri kruhovo,nie lineárne polarizovaných vlneniach

(ako sa správa elektromagnetické vlnenie s eliptickým druhom polarizácie v prvom postrannom laloku (raritne aplikované),som doteraz neskúmal a neviem sa k nemu vyjadriť)

poznámka *1 : vo význame,ak som  na f=12 111 MHz_V nameral v hlavnom laloku SNR=15 dB potom v prvom postrannom laloku namerám typicky SNR=1,8-2,3 dB
na tej istej "f"
, čiže táto veľkosť odstupu medzi kvalitami v hlavnom a v prvom postrannom laloku je určujúcim faktorom akosti/presnosti (alebo nepresnosti) celého
symetrického parabolického reflektora.
Tento typ (z hľadiska minimálneho odstupu C/N=9,0 dB pre danú konfiguráciu DVB-S2/16APSK/FEC=2/3) podprahových meraní
nie je možné vykonávať na bežných satelitných receiveroch na báze OS Enigma 2 ... ale len na PC kartách spolu so SW EBSPro,CrazyScan atď., kde je viditeľná aj
podprahová špička ne-kvality SNR,ktorá sa len približuje k bodu nula,pri C/N=9 dB.

poznámka v poznámke : moja dlhoročná prax mi potvrdila že práve pri nesprávne navrhnutom tvare a polohe ohniska v nesymetrických/ofsetových tvaroch reflektora,
práve výkon postranných lalokov výraznou mierou neguje zisk celej RX/TX zostavy.Nie je ničím výnimočý stav keď na výstupe z ofsetovej apertúry s D=195x180 cm
v hlavnom laloku nameráte SNR=9 dB a v prvom postrannom laloku až SNR=4 dB na tej istej frekvencii !!!

poznámka *2_faktor meteo-senzitivity satelitného príjmu : moja výskumná prax potvrdila vysokú meteo-senzitivitu voči funkcii SKEW , pretože
pri vzniku a "páde" hmly dňa 8.11.2022 o 6:05 SEČ ráno sa dočasne zmenila uhlová odchýlka vlnenia až o 2° čo spôsobilo výrazný ale len dočasný pokles kvality
príjmu z SNR=15,3 dB na SNR=12,9 dB na vtedy práve monitorovanej f=12 111 MHz_túto eventualitu som mal zahrnnutú do sumy možných atribútov,ktoré môže
negovať výsledok signálneho monitoringu a vykonal som online korekciu uhlovej odchýlky SKEW o 6:40 SEČ čo následne vrátilo amplitúdu kvality do normálu
v danom čase > toto tvrdenie dokážem v online video ukážke
spolu s dôkazom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMU,stanica Boľkovce pri Lučenci,
ktorá o 7:00 SEČ vygenerovala online dáta o aktuálnom stave počasia,ktoré dokážu pravdivosť mojich tvrdení.

poznámka č.3 : na tento stupeň smerovosti od 0,31 do 0,36° (vychádzajúc z odhadovanej účinnosti 90%,čo je vysoko nad priemerom v tomto smere) v závislosti
od frekvencie,ktorý podmieňuje možnosť aplikovania mojej technológie Synchrónnych nanokorekcii,som sa dostal až potom čo som identifikoval a odstránil
prevažnú väčšinu systémových a aplikačných nepresností na anténnej zostave s D=450 cm za obdobie posledných troch rokov
a všetci,ktorí rozumejú tejto
problematike mi dajú za pravdu že tu hovorím o odstránených rezervách rádovo v jednotkách decibelov z jednotky kvality,ktoré som systematickou výskumnou prácou
identifikoval a odstránil, až som sa v súčasnosti dostal na šírku lúča ostrejšiu ako 0,4°.

Moja výskumná činnosť potvrdila nasledovné : Smerovosť alebo šírka lúča,v tomto prípade symetrického parabolického reflektora,je originálnym a zároveň neprenosným atribútom
pre každý anténny systém zvlášť
!

... a nie univerzálnym alebo zamenitelným atribútom v "tabuľkovom" význame citujem : "Vy a ja máme paraboly s rovnakým priemerom D=450 cm a automaticky a podľa tabuľky musíme
mať na rovnakej frekvencii rovnakú šírku lúča" ?! > Toto tvrdenie o univerzálnosti a zamenitelnosti atribútu šírky lúča voči priemeru,vychádzajúce z nepochopenia problematiky,
je dôvodom prečo je vždy nutné teóriu konfrontovať s praxou
, aby sa vyvrátily podobné "detské" úvahy teoretikov,ktorým chýba kontakt s praxou v oblasti vlnovej fyziky.

Platí tu podmienka postupnosti krokov:
Ak by sa mi nepodarilo identifikovať systémové a aplikačné nepresnosti na danej RX zostave a tým principiálne navýšiť účinnosť spracovania
elektromagnetického vlnenia,potom by som sa k princípu technológie Synchrónnych nanokorekcii postavenej na ultra-vysokej smerovosti alebo ostrosti lúča nikdy nedostal
a prešľapoval by som trvalo na jednom mieste !

2,Anomália permanentne prítomnej a zároveň pri uhle elevácie až EL=33,6° netypicky vysoko oscilujúcej špičky výkonovej respektíve kvalitatívnej hladiny
na každej z nosných vo frekvenčnom spektre Talianskeho vyžarovacieho diagramu:
Moja výskumná činnosť za posledné obdobie šiestich mesiacov potvrdila
fyzikálny vzťah medzi nedostatočne vysokou izoláciou alebo oddelním ortogonálne polarizovaných rovín vlnení H a V a sprievodným javom oscilácie v amplitúde
kvality až +/-2 dB_SNR
.Teraz zadefinujem platný fyzikálny princíp,ktorého pravdivosť nespochybniteľne dokážem v signálnom monitoringu v dĺžke až 72 hodín:

Čím viac potlačím/oddelím alebo izolujem roviny vlnení V a H tým vyššiu kvalitu a stabilnejší priebeh kontinuity LOCKU v signálnom monitoringu dosiahnem.

Na základe v predchádzajúcej vete zadefinovanom fyzikálnom princípe,ktorý som stanovil ako základnú premisu pre návrh funkčnéhoho technologického alebo systémového
riešenia
pre dosiahnutie trvalo stabilného príjmu každej z frekvencii f=12 111,12 149,12 188,12 380 a 12 466 MHz_V v kvantite 24/7 pre zemepisnú oblasť strednej
a východnej Európy potom na základe mojej doterajšej vedecko výskumnej činnosti na tejto orbitálnej pozícii platí nasledovne uvedené :

Princíp postavený na výbere ortogonálnych rovín vlnení H a V pomocou zmeny napätia 13/17 V (kde sú v ústí vlnovodu napr. LNB Invacom SNF-031+SNH-031,Inverto Black Pro...
alebo priamo na doske plošného spoja umiestnené signálne zberače napríklad v LNB značky MTI atď. ) uplatňovaný vo všetkých univerzálnych konvertoroch
je
DOKAZATEĽNE NEFUNKČNÝ na výstupe z mojej apertúry s D=370 cm v tomto frekvenčnom rozsahu na danej orbitálnej pozícii,a to nielen z hlavného dôvodu
nedostatočnej schopnosti účinne izolovať alebo oddeliť roviny vlnení H a V,ale aj preto že nie sú principiálne navrhnuté aby mohli spracovať bežne prítomné signálne úrovne
na výstupe zo správne nakonfigurovanej apertúry s D=370 cm pri príjme z DTH satelitov a hladinami EIRP=50-55 dBW,čo sú konkrétne v tomto prípade vlnenia vysielané
v horizontálnej polarizácii. Pri výrobcom presne (ne)stanovenej,len "mlhavej-nekonkrétnej" hodnote izolácie H od V roviny,citujem "je vyššia ako 25 dB" síce bolo možné
! len nestabilne ! LOCK-núť všetkých 5 nosných pri amplitúde kvality okolo SNR=10-12 dB
,ale výpadky v kontinuite LOCK-u a pixelácia obrazu boli TRVALÉ.
Inými slovami univerzálny princíp výberu a izolácie rovín vlnení ÚPLNE ZLYHAL,alebo inak povedané žiadna kvalita ale len nestabilný LOCK s trvalo oscilujúcou amplitúdou
ne-kvality PER/MER/SNR.

Ak sa Vám podarí aplikovať teóriu a preniesť do praxe vyššie pomenované fyzikálne princípy,potom mi dáte za pravdu že hladina výkonu z Talianskeho vyžarovacieho
diagramuje je relatívne vysoká v strednej Európe
,čo pochopiteľne dokážem v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach
dažďa,mrholenia a v prevažnej väčšine plne zamračenej oblohy 8/8.Ak sa Vám ale aplikácia teórie do praxe nepodarí potom ostáva už len jediné a to sa vyhovoriť alebo vykrúcať že
vo Vašej lokalite "nie je žiadny použitelný výkon k signálnemu spracovaniu",alebo čo býva častejšia forma,prezentovať pred verejnosťou svoje náhodné,alebo nestabilné LOCK-y,
spravidla podmienené vznikom dočasných a anomálnych situácii v atmosfére (sat dx),ako zdanlivo "regulérny" satelitný príjem.

>EUTELSAT 9B at 9.0°E-Italy beam - Germany Ge beam: test presnosti SKEW a účinnosti vzájomnej izolácie/oddelenia rovín vlnení H a V_PF 450 cm/dňa 14.11.2022<

              ÚČINNÁ IZOLÁCIA                              NEDOSTATOČNÁ IZOLÁCIA                        NEFUNKČNÁ IZOLÁCIA                  12 437 H : KabelKiosk Germany
              NULOVÝ PRIENIK                                    ČIASTOČNÝ PRIENIK                                VÝRAZNÝ PRIENIK                  MER=18,9 dB (rezerva okolo 12 dB)

                                                                                                                                                                                                    prechod do H spektra: Germany + Ext. Greece
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-02   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-03  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-04      

upozornenie : rád by som uviedol zoznam použitých zdrojov literatúry ale nemám vedomosť o akomkoľvek inom knižnom,alebo online odbornom a autorskom zdroji,
ktorý by analyzoval a nespochybniteľne dokázal v signálnom monitoringu v minimálnej kvantite 72 hodín, plne stabilnú formu satelitného príjmu v štandarde
DVB-S2/S2X Multistream v zónach "Out of footprint" pre európsky a africký región z družice Eutelsat 9B na 9.0°E .

Prezentácia formou fotky vysielania alebo LOCKU z frekvenčného spektra nemá žiadnu dôkaznú ani vedecko-výskumnú hodnotu,inými slovami je zbytočná a nebudem
sa o nej vôbec baviť ,pretože táto forma klamania svetovej satelitnej verejnosti bola použitá alebo zneužitá už tisíce-krát v online svete .

Inými slovami vedecko-výskumné centrum autora Romana Dávida z Lučenca je opäť tým prvým v Európe a Afrike ... , ktoré dnes publikovalo verifikováné výsledky
svojej vedecko-výskumnej činnosti podmienené dokazovaním a dosiahlo tým stabilnú formu príjmu z vyžarovacieho diagramu "Italy" v zóne Out of footprint .

Preštudoval som si desiatky výsledkov vyhľadávania prevažne z diskusných satelitných skupín,ale ani jeden "moderátor" v Európe nevedel poskytnúť dôveryhodné
a verifikované informácie z akéhokoľvek zdroja alebo od kohokoľvek, kto by bol schopný dokázať pravdivosť svojich proklamácií k tejto téme.
Znamená to len jedno : V predošlom texte nenájdete ani jednu ukradnutú vetu,alebo citáciu z akéhokoľvek iného zdroja na svete a očakávam že si pravdivosť môjho
tvrdenie náležite overíte .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida