Centre for satellite reception of Multistream technology : scientific and research activity of the author Roman Dávid in the field of wave physics

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-

                                                  

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                 

              Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E-Italian footprint : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V
              
                 
Applied reception technology in Ku-band 

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

 

                                                                ( Last update date: 17.5.2023 )

17.5.2023 : Analýza kvality talianskych transportných streamov vysielaných v režime Multistream od operátora Persidera na f=12 341 MHz,
kompletizuje paletu všetkých frekvenčne nezdielaných sietí vo vyžarovacom diagrame Italy Ku
12.4.2023 : Potom ako som uverejnil kompletné dokazovanie na f=12 466 MHz,dnes dopĺňam rubriku signálna kvalita,kompletnou
diagnostikou špičky kvality,ktorú bežne dosahujem na tejto frekvencii v štandarde Multistream

7.4.2023 : Aktuálne,v mesiaci apríl 2023,sme sa na základe mojich výskumov dostali do výkonového modusu Jar/leto
a v nadväznosti na tento fakt uverejňujem aktuálnu špičku kvality na f=12 380 MHz_V...
8.2.2023 : Rubriku "Satellite reception quality" som doplnil o výsledky analýz s Multistream analyzátorom Metek HD na f=12 188 MHz_V
4.1.2023 :Autor Roman Dávid týmto na základe dokazovania v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,stanovuje frekvenciu
f0=12 149 MHz_V pol. akú tú s atribútom REFERENČNÁ,to znamená štartovacia pre výskum v otázke príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy
družice Eutelsat 9B na 9.0°E v celej zemepisnej oblasti kontinentov Európa,Afrika,ďalej ako tú s navyššou signálnou rezervou okolo 8-8,5 dB
každý deň .... Verejne a po prvý krát verifikuje výkon jeho technológie "Synchrónnych nanokorekcii" s rastom signálnej kvality až o 3 dB
na geostacionárnom objekte atď...
14.12.2022 : Technologická časť príjmu normy Multistream z družice Eutelsat 9B vo vzťahu k priemeru D=370 cm : ako sa aplikácia a snaha po
maximalizácii funkcie permeability ladeného vlnovodu a prírubového transformátora demonštruje v praxi vlnovej fyziky na výstupe zo symetrického
parabolického reflektora Prodelin  s D=370 cm a exemplárne výsledky signálneho monitoringu v kvantite 1x72 hodín
6.12.2022 : dnes som verifikoval dosiahnutie inštalačnej kolmosti,stability statívu a účinného vyváženia v smeroch N-S a E-W pomocou presného dvojosého
digitálneho uhlomeru s rozlíšením 0,01°.
30.11.2022 : Autor analyzuje niektoré z hlavných fyzikálnych aspektov,ktorých splnenie podmieňuje dosiahnutie stabilného príjmu bez jedinej pixelácie,
v kvantite 24/7, pre zemepisnú oblasť stredá a východná Európa...

 

                

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-DVB-S2-S2X-Multistream : Návrh a aplikácia technologického riešenia za účelom dosiahnutia
dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu (24/7) v norme DVB-S2-S2X Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú
oblasť strednej a východnej Európy
, s ktorým som dosiahol exemplárne výsledky

                           
 Dokazovanie o výsledkoch mojej vedecko-výskumnej činnosti je odvodené od inštalovaných anténnych systémov Prodelin 450 cm a 370 cm
                 -fotografie vyjadrujú aktuálny stav anténnych systémov polohovaných na orbitálnu pozíciu 9,0° východne-
 
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-setup-350x200-n          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-350x200-n                     

Digitálny dvojosý (X+Y) uhlomer s rozlíšením 0,01° a presnosťou ±0.1° verifikuje dosiahnutie inštalačnej kolmosti a stabilitu statívu
účinne vyváženého anténneho systému Prodelin 450 cm s hmotnosťou okolo 670 kg aj so závažím.

 
Inštalačná kolmosť,stabilita statívu a účinné vyváženie v smeroch N-S a E-W sú nevyhnutným predpokladom pre presný a plne manuálny
výkon autorovho technologického postupu "Synchrónnych nanokorekcii"
s mimoriadne vysokou náročnosťou na presnosť a stabilitu
zmien vykonaných korekcií .
     

   
                                                                              

smer/os : sever/juh
 
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-NS-03      

                                                                       smer/os : východ/západ
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-EW-04   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvb-s2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-digital-angle-gauge-EW-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=450 cm :

Stanovenie fyzikálnych príčin a návrh technologického riešenia za účelom odstránenia anomálie takzvaného "zrkadlenia"
v polarizačnej výhybke OMT.

Popis východiskového stavu (situácie) po prvotnom nastavení apertúry s D=450 cm na magnetický azimut 188,4°_(Eutelsat 9B na 9,0°E) :

1,Anomália takzvaného zrkadlenia,ktorú som identifikoval a účinne potlačil_poznámka : je vysoko pravdepodobné že veľká
väčšina z Vás sa s týmto javom nikdy nestretla a ani nestretne
,pretože typicky do priemeru apertúr D=500 cm sa tieto
"anomálne" javy vyskytujú len zriedka 
a aktuálne frekvenčné vyťaženie a výkonové hladiny v zemepisnej oblasti strednej
a východnej Európy dávajú určitú mieru predpokladu aby sa výlučne vo vysokosmerových/vysokoziskových anténnych zostavách
a konkrétne v spektre frekvencií od 12,1 do 12,5 GHz tieto anomálie vôbec objavili
,čo sa v mojom prípade do bodky naplnilo
a tento problém som pomenoval a vyriešil vôbec po prvý krát na tejto VF zostave

Popis východiskového stavu : Identifikoval som príčinu čiže "prečo sa to deje" a navrhol som riešenie spojené s odstránením
mnou pomenovaného javu "ZRKADLENIA" dvoch,z hľadiska vyžiareného výkonu EIRP,neporovnatelne rozdielnych ortogonálnych
vlnení H a V
v mieste príjmu Lučenec, ktorý sa (nie konštantne) demonštroval len v hlavnom laloku aplikovanej apertúry (+poznámka *0),
pretože prvý postranný lalok je vysoko potlačený do úzadia
(+poznámka *1), a to tým že na výstupe z V-Vertikálneho portu
polarizačnej výhybky OMT sa nepravidelne (typicky ráno a doobedu) demonštrovalo spektrum H-Horizontálne polarizovaných
vlnení nemeckých paketov M7/Kabelkiosk vysielaných v nemeckom zväzku (Germany Ge)
a na výsledku nezohrávalo
úlohu či som použil polarizačnú výhybku OMT od výrobcu SMW s minimálnou schopnosťou izolovať alebo potláčať opačne polarizované
vlnenia na úrovni 31,5 dB 
alebo OMT A.R.A.Seavey ESA 1212 X/1 s porovnatelne vysokou úrovňou izolácie opačne polarizovaných vlnení.
Výsledok bol vždy rovnaký a jedine referenčná frekvencia f0=12 149 V vykazovala minimálnu rezervu v kvalite okolo 1-1,5 dB
pri SNR=7,5-8 dB.

Na základe dosiahnutých výsledkov kvality na výstupe z apertúry s D=370 cm v talianskom zväzku som odvodil že v aplikovanom
systémovom riešení v ohnisku referečnej antény s D=450 cm je vysoká rezerva/útlm v kvalite od  6 do 8 dB z jednotky SNR
v závislosti od výberu konkrétnej frekvencie aj napriek tomu že som nezmenil principiálne dôležitú ohniskovú vzdialenosť.Áno aj takúto priam
"gigantickú" rezervu možete dosiahnúť konkrétne v tejto konštelácii atribútov v danom frekvenčnom spektre pri nevhodnom
systémovom riešení  na daný problém
.Ak som chcel ďalej pokračovať vo výskumoch musel som vymyslieť a aplikovať vhodné vlnovodné
riešenie so schopnosťou vysoko-účinne izolovať ortogonálne roviny vlnení na úrovni minimálne 36-38 dB,
bez nutnosti aplikácie špeciálnej polarizačnej výhybky OMT,ktorá dokáže izolovať lineárne polarizované vlnenia na úrovni až 46 dB
_napríklad ESA OM-03-KU-R-15.Okrem nevyhnutnej schopnosti vysokej izolácie polarizačných rovín V/H systémové riešenie muselo spľňať
parameter priam extrémne presnej funkcie definovania uhlových odchýlok roviny vlnení "SKEW" v doslovnom význame
OKAMŽITÝCH ONLINE KOREKCIÍ (+poznámka *2)
,pretože tu platí vzťah : Posun signálneho zberača len o jeden uhlový stupeň
po virtuálnom obvode kružnice znamenal rast kvality príjmu až o 1,2-1,5 dB/f
(v signálnom monitoringu dokážem toto tvrdenie),
čo súvisí s najdôležitejším parametrom celej anténnej zostavy a to "Šírkou zväzku lúča (-3 dB)_3db Beamwidth tejto referenčnej anténnej
zostavy od 0,31 do 0,36° v závislosti od frekvencie
,čo následne podmieňuje možnosť aplikovania môjho vlastného technologického
vynálezu s názvom "Synchrónne nanokorekcie" a s priam mimoriadnou schopnosťou definovať špičku kvality osobitne pre každú
frekvenciu zvlášť
pri príjme samozrejme z jednej družice,ktorá je typicky a na základe mojich doterajších výskumov súčasťou konštelácie
geostacionárnych objektov.(+poznámka *3)

poznámka *0 : z dôvodu že v tomto prípade pracujem s lineárnou nie cirkulárnou polarizáciou vlnenia,nemože sa stať že v prvom
postrannom laloku sa mi ľavotočivo polarizované vlnenie zmení na pravotočivé a naopak,pretože tento stav sa v praxi fakticky
môže vyskytnúť len pri kruhovo,nie lineárne polarizovaných vlneniach 
(ako sa správa elektromagnetické vlnenie s eliptickým druhom
polarizácie v prvom postrannom laloku (raritne aplikované),som doteraz neskúmal a neviem sa k nemu vyjadriť)

poznámka *1 : vo význame,ak som  na f=12 111 MHz_V nameral v hlavnom laloku SNR=15 dB potom v prvom postrannom laloku
namerám typicky SNR=1,8-2,3 dB na tej istej "f"
, čiže táto veľkosť odstupu medzi kvalitami v hlavnom a v prvom postrannom
laloku je určujúcim faktorom akosti/presnosti (alebo nepresnosti) celého symetrického parabolického reflektora.
Tento typ (z hľadiska minimálneho odstupu C/N=9,0 dB pre danú konfiguráciu DVB-S2/16APSK/FEC=2/3) podprahových meraní
nie je možné vykonávať na bežných satelitných receiveroch na báze OS Enigma 2 ... ale len na PC kartách spolu so SW EBSPro,
CrazyScan
atď., kde je viditeľná aj podprahová špička ne-kvality SNR,ktorá sa len približuje k bodu nula,pri C/N=9 dB.

poznámka v poznámke : moja dlhoročná prax mi potvrdila že práve pri nesprávne navrhnutom tvare a polohe ohniska
v
nesymetrických/ofsetových tvaroch reflektora, práve výkon postranných lalokov výraznou mierou neguje zisk celej RX/TX zostavy.
Nie je ničím výnimočý stav keď na výstupe z ofsetovej apertúry s D=195x180 cm v hlavnom laloku nameráte SNR=9 dB a v prvom
postrannom laloku až SNR=4 dB na tej istej frekvencii !!!

poznámka *2_faktor meteo-senzitivity satelitného príjmu : moja výskumná prax potvrdila vysokú meteo-senzitivitu voči funkcii SKEW ,
pretože pri vzniku a "páde" hmly dňa 8.11.2022 o 6:05 SEČ ráno sa dočasne zmenila uhlová odchýlka vlnenia až o 2° čo spôsobilo
výrazný ale len dočasný pokles kvality príjmu z SNR=15,3 dB na SNR=12,9 dB na vtedy práve monitorovanej f=12 111 MHz.
Túto eventualitu som mal zahrnnutú do sumy možných atribútov,ktoré môže negovať výsledok signálneho monitoringu a vykonal som
online korekciu uhlovej odchýlky SKEW o 6:40 SEČ čo následne vrátilo amplitúdu kvality do normálu v danom čase > toto tvrdenie
dokážem v online video ukážke
spolu s dôkazom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMU,stanica Boľkovce pri Lučenci,
ktorá o 7:00 SEČ vygenerovala online dáta o aktuálnom stave počasia,ktoré dokážu pravdivosť mojich tvrdení.

poznámka č.3 : na tento stupeň smerovosti od 0,31 do 0,36° (vychádzajúc z odhadovanej účinnosti 90%,čo je vysoko nad priemerom
v tomto smere) v závislosti od frekvencie,ktorý podmieňuje možnosť aplikovania mojej technológie Synchrónnych nanokorekcii,
som sa dostal až potom čo som identifikoval a odstránil prevažnú väčšinu systémových a aplikačných nepresností na anténnej
zostave s D=450 cm za obdobie posledných troch rokov
a všetci,ktorí rozumejú tejto problematike mi dajú za pravdu že tu hovorím
o odstránených rezervách rádovo v jednotkách decibelov z jednotky kvality
,ktoré som systematickou výskumnou prácou identifikoval
a odstránil, až som sa v súčasnosti dostal na šírku lúča ostrejšiu ako 0,4°.

Moja výskumná činnosť potvrdila nasledovné : Smerovosť alebo šírka lúča,v tomto prípade symetrického parabolického reflektora,
je originálnym a zároveň neprenosným atribútom pre každý anténny systém zvlášť
!

... a nie univerzálnym alebo zamenitelným atribútom v "tabuľkovom" význame citujem : "Vy a ja máme paraboly s rovnakým priemerom D=450 cm
a automaticky a podľa tabuľky musíme mať na rovnakej frekvencii rovnakú šírku lúča" ?! > Toto tvrdenie o univerzálnosti a zamenitelnosti
atribútu šírky lúča voči priemeru
,vychádzajúce z nepochopenia problematiky, je dôvodom prečo je vždy nutné teóriu konfrontovať s praxou,
aby sa vyvrátily podobné "detské" úvahy teoretikov,ktorým chýba kontakt s praxou v oblasti vlnovej fyziky.

Platí tu podmienka postupnosti krokov:
Ak by sa mi nepodarilo identifikovať systémové a aplikačné nepresnosti na danej RX zostave a tým
principiálne navýšiť účinnosť spracovania elektromagnetického vlnenia,potom by som sa k princípu technológie Synchrónnych nanokorekcii
postavenej na ultra-vysokej smerovosti alebo ostrosti lúča nikdy nedostal 
a prešľapoval by som trvalo na jednom mieste !

2,Anomália permanentne prítomnej a zároveň pri uhle elevácie až EL=33,6° netypicky vysoko oscilujúcej špičky výkonovej respektíve
kvalitatívnej hladiny na každej z nosných vo frekvenčnom spektre Talianskeho vyžarovacieho diagramu:
Moja výskumná činnosť za posledné
obdobie šiestich mesiacov potvrdila fyzikálny vzťah medzi nedostatočne vysokou izoláciou alebo oddelním ortogonálne polarizovaných rovín vlnení H a V
a sprievodným javom oscilácie v amplitúde kvality až +/-2 dB_SNR.Teraz zadefinujem platný fyzikálny princíp,ktorého pravdivosť nespochybniteľne
dokážem v signálnom monitoringu v dĺžke až 72 hodín:

Čím viac potlačím/oddelím alebo izolujem roviny vlnení V a H tým vyššiu kvalitu a stabilnejší priebeh kontinuity LOCKU v signálnom
monitoringu dosiahnem.

Na základe v predchádzajúcej vete zadefinovanom fyzikálnom princípe,ktorý som stanovil ako základnú premisu pre návrh funkčnéhoho
technologického alebo systémového riešenia
pre dosiahnutie trvalo stabilného príjmu každej z frekvencii f=12 111,12 149,12 188,12 380 a 12 466 MHz_V
v kvantite 24/7 pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy potom na základe mojej doterajšej vedecko výskumnej činnosti na tejto orbitálnej
pozícii platí nasledovne uvedené :

Princíp postavený na výbere ortogonálnych rovín vlnení H a V pomocou zmeny napätia 13/17 V (kde sú v ústí vlnovodu napr. LNB Invacom SNF-031+SNH-031,
Inverto Black Pro...alebo priamo na doske plošného spoja umiestnené signálne zberače napríklad v LNB značky MTI atď. ) uplatňovaný vo všetkých
univerzálnych konvertoroch je
DOKAZATEĽNE NEFUNKČNÝ na výstupe z mojej apertúry s D=370 cm v tomto frekvenčnom rozsahu na danej
orbitálnej pozícii 
a to nielen z hlavného dôvodu nedostatočnej schopnosti účinne izolovať alebo oddeliť roviny vlnení H a V , ale aj preto že nie sú
principiálne navrhnuté aby mohli spracovať bežne prítomné signálne úrovne na výstupe zo správne nakonfigurovanej apertúry s D=370 cm pri príjme z DTH
satelitov a hladinami EIRP=50-55 dBW,čo sú konkrétne v tomto prípade vlnenia vysielané v horizontálnej polarizácii.
Pri výrobcom presne (ne)stanovenej , len "mlhavej-nekonkrétnej" hodnote izolácie H od V roviny , citujem "je vyššia ako 25 dB"
síce bolo možné ! len nestabilne ! LOCK-núť všetkých 5 nosných pri amplitúde kvality okolo SNR=10-12 dB
,ale výpadky v kontinuite LOCK-u
a pixelácia obrazu boli TRVALÉ
Inými slovami univerzálny princíp výberu a izolácie rovín vlnení ÚPLNE ZLYHAL,alebo inak povedané žiadna
kvalita ale len nestabilný LOCK s trvalo oscilujúcou amplitúdou ne-kvality PER/MER/SNR.

Ak sa Vám podarí aplikovať teóriu a preniesť do praxe vyššie pomenované fyzikálne princípy,potom mi dáte za pravdu že hladina výkonu
z Talianskeho vyžarovacieho diagramuje je relatívne vysoká v strednej Európe
,čo pochopiteľne dokážem v signálnom monitoringu
v kvantite 1x72 hodín
pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach dažďa,mrholenia a v prevažnej väčšine plne zamračenej oblohy 8/8.
Ak sa Vám ale aplikácia teórie do praxe nepodarí potom ostáva už len jediné a to sa vyhovoriť alebo vykrúcať že vo Vašej lokalite "nie je žiadny použitelný
výkon k signálnemu spracovaniu",alebo čo býva častejšia forma,prezentovať pred verejnosťou svoje náhodné,alebo nestabilné LOCK-y,
spravidla podmienené vznikom dočasných a anomálnych situácii v atmosfére (sat dx),ako zdanlivo "regulérny" satelitný príjem.

>EUTELSAT 9B at 9.0°E-Italy beam - Germany Ge beam: test presnosti SKEW a účinnosti vzájomnej izolácie/oddelenia rovín
                                                             vlnení H a V_PF 450 cm
/dňa 14.11.2022<

              ÚČINNÁ IZOLÁCIA                              NEDOSTATOČNÁ IZOLÁCIA                        NEFUNKČNÁ IZOLÁCIA                  
              NULOVÝ PRIENIK                                    ČIASTOČNÝ PRIENIK                                VÝRAZNÝ PRIENIK                  

                                                                                                                                                                                                    
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-02   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-03 

         12 437 H : Kabel Kiosk Germany
         MER=18,9 (rezerva okolo 12 dB)
 prechod do H.spektra lúča Germany+Ext.Greece

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-reception-technology-cross-polar-isolation-04      

upozornenie : rád by som uviedol zoznam použitých zdrojov literatúry ale nemám vedomosť o akomkoľvek inom knižnom,
alebo online odbornom a autorskom zdroji, ktorý by analyzoval a nespochybniteľne dokázal v signálnom monitoringu
v minimálnej kvantite 72 hodín, plne stabilnú formu satelitného príjmu v štandarde DVB-S2/S2X Multistream v zónach
"Out of footprint" pre európsky a africký región z družice Eutelsat 9B na 9.0°E .

Prezentácia formou fotky vysielania alebo LOCKU z frekvenčného spektra nemá žiadnu dôkaznú ani vedecko-výskumnú
hodnotu,inými slovami je zbytočná a nebudem sa o nej vôbec baviť ,pretože táto forma klamania svetovej satelitnej verejnosti
bola použitá alebo zneužitá už tisíce-krát v online svete .

Inými slovami vedecko-výskumné centrum autora Romana Dávida z Lučenca je opäť tým prvým v Európe a Afrike ... ,
ktoré dnes publikovalo verifikováné výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti podmienené dokazovaním
a dosiahlo tým stabilnú formu príjmu z vyžarovacieho diagramu "Italy" v zóne Out of footprint .

Preštudoval som si desiatky výsledkov vyhľadávania prevažne z diskusných satelitných skupín,ale ani jeden "moderátor" v Európe
nevedel poskytnúť dôveryhodné a verifikované informácie z akéhokoľvek zdroja alebo od kohokoľvek, kto by bol schopný dokázať
pravdivosť svojich proklamácií k tejto téme.
Znamená to len jedno : V predošlom texte nenájdete ani jednu ukradnutú vetu,alebo citáciu z akéhokoľvek iného zdroja na svete
a očakávam že si pravdivosť môjho tvrdenie náležite overíte .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=370 cm :

 
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-proving-n                               
                        
Návrh technologického riešenia za účelom maximalizácie funkcie permeability vo význame priepustnosti v aplikovanom ladenom
vlnovode,
ktorý zároveň plní funkciu prírubového transformátora C120/WR75 :
 
Zaťiaľ čo do rovnice výslednej kvality vertikálne polarizovaných vlnení na výstupe zo symetrickéhio parabolického reflektora s D=450 cm
vstupuje dominantne funkcia čo najvyššieho potlačenia (izolácie) miery ingerencie vysokých úrovní horizontálne polarizovaných
elektromagnetických vlnení
a ďalšia schopnosť plnej a okamžitej kontroly nad nepravidelnými zmenami v uhlových odchýlkach SKEW atď.,
potom miera ingerencie týchto,v predchádzajúcom prípade dominantných činiteľov,v rovnici výslednej kvality zohráva len marginálnu (nedominantnú)
úlohu na výstupe z reflektora s D=370 cm.

►pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm tým vhodným
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=370 cm a D2=450 cm

                                                                                                                                                                                           
                                 D1=370 cm_20.11.2022                                   D2=450 cm_30.11.2022
                                         f=12 111 MHz_V                                                f=12 111 MHz_V
                                         Level=-45 dBm                                                   Level= -39 dBm
                                         Level=1 257 µV                         <                       Level=2 509 µV
                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-370cm-crazyscan-quality-20-11-2022            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-450cm-crazyscan-quality-30-11-2022                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Zjednodušene alebo polopate povedané:

Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov .
> táto moja "logická a zjednodušujúca myšlienková skratka" platí výlučne pre časť frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz-V
v zemepisných podmienkach strednej a východnej Európy družice Eutelsat 9B na 9.0°E pretože napríklad vo frekvenčnom spektre od 10,7 do 10,95 GHz
GEO objektu Astra 2E_UK beam platí presný OPAK môjho predchádzajúceho tvrdenia pre identickú zemepisnú oblasť,pretože tam je miera vzájomnej
ingerencie úrovne výkonu spektra H na V zanedbatelne malá aj na výstupe z D=600 cm. 
(ich výkonové hladiny sú porovnatelne nízke)
Na základe mojich predchádzajúcich tvrdení platí nasledovne uvedené : Technologický návrh a fyzikálne vlastnosti vlnovodných komponentov
v systémovom riešení prispôsobujem prioritne inštalovanému priemeru.
V praxi to znamená že inštalovaný priemer D=370 cm,predstavuje NULOVÉ
riziko akýchkoľvek potencionálnych komplikácii
pri dosiahnutí stabilnej forme príjmu v percentuálnej stabilite 97-99% bez jedinej pixelácie
z kvantity 24/7 
v prípade príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy.(toto jasné až jednoznačné tvrdenie si dovoľujem vyrieknúť na základe môjho
každodenného monitoringu tejto časti frekvenčného spektra za obdobie posledných piatich mesiacov,pričom jedine pre f=12 340 MHz_V moje predchádzajúce
tvrdenia neplatia v plnom rozsahu)

Fyzikálnym slovníkom povedané,mieru vzájomnej ingerencie krížových polarizácií H a V dokážem účinne izolovať s nulovým vzájomným
spektrálnym prienikom už s polarizačnou výhybkou OMT so štandardným stupňom izolácie okolo 31,5 dB bez akýchkoľvek komplikácii,
ktoré som analyzoval a vyriešil na výstupe reflektora s D=450 cm.

Aj napriek tomu že nepravidelne dochádza k zmenám v uhlových odchýlkach SKEW a to dominantne len v úseku špičky výkonu a kvality,typicky od 03:00
do 06:00 ráno každý deň,rozhodol som sa z rovnice výslednej kvality vylúčiť tento inak dôležitý činiteľ a zamerať sa prioritne
na maximalizáciu permeability vo význame minimalizácie prechodového útlmu v ladenom vlnovode,pretože moje technologické možnosti mi
neumožňujú "kráčať po dvoch cestách súčasne"
a konkrétne v tomto prípade som uprednostnil cestu maximalizáciu permeability alebo dosiahnutej kvality
na výstupe z D=370 cm,pretože ideálne riešenie existuje len v teórii a aplikovaná technológia je vždy výsledkom stanovených priorít a kompromisu.
 
Výsledkom mojej snahy po maximalizácii funkcie permeability v systémovom riešení v ohnisku reflektora s  D=370 cm je nasledovný :
►v signálnom monitoringu dokázaný a plne stabilný príjem bez jediného výpadku za jednotku t=72 hodín,pri častých dažďových prehánkach
a každodenne dosiahnutá špička kvality okolo SNR=13,8 dB s tunerom TBS 5925/5927 alebo okolo MER=14,2 s analyzátorom Metek HD na f=12 111 V .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

V Lučenci dňa 14.12.2022

                                                                                                                                                                      
 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2-S2X-Multistream : The Eutelsat 9B satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                                              source : eutelsat.com

-obsahová stránka centra pre normu DVB-S2/S2X Multistream pojednáva o technických aspektoch príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy v KU pásme,
pretože je tým momentálne jediným,v ktorom sa tento tv štandard využíva a zároveň je jedným zo šiestich momentálne aplikovaných v tomto frekvenčnom
spektre na družici Eutelsat 9B

 
        KU_Germany A downlink coverage        KU_Germany Ge downlink coverage     KU_Extended Greece downlink coverage       
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-germany-a-coverage-    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-germany-ge-coverage-  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-greece-extended-coverage-                                                                                                                                                                                                                                                       
              Italy downlink coverage               KU_Nordic & Eastern Europe dw. coverage         KU_Wideband downlink coverage
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-italy-downlink-coverage-     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-nordic-eastern-europe-coverage-   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-ku-wideband-coverage-                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                           

Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2-S2X-Multistream : UPLINK & DOWNLINK Frequency Plan

                                                                  source : eutelsat.com

                                                     UPLINK                                                             DOWNLINK                  

                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-uplink-frequency-plan-              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-downlink-frequency-plan-                                                                                                                       

                          

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italian beam-DVB-S2-S2X-Multistream: Referenčná frekvencia "f0"

  > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 <

                                                                                                                  

Definícia autora Romana Dávida / Čo je to referenčná frekvencia "f0" ? 
 
>Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti,alebo nemožnosti
dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu" v zemepisnej zóne "Mimo stopy/Out of footprint" pre európsky
a africký región <

Stanovenie jednej REFERENČNEJ FREKVENCIE "f0" pre celý taliansky vyžarovací diagram ITALY (KU) v kategorizovanej
zóne príjmu 
"Out of footprint-Mimo provajderom stanoveného diagramu/stopy"

→Referenčná frekvencia f0=12 149 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream/PLS Gold 262140

Aj napriek častým zmenám v otázke doteraz aplikovaných modulačných,FEC ai. parametrov z hľadiska minimálneho odstupu C/N
nevyhnutného pre zamknutie nosnej,zadefinujem aj v tomto výskumnom projekte konkrétne jednu frekvenciu s atribútom
>Referenčná frekvencia f0< , a bude platiť až do odvolania respektíve až do zmeny modulačných alebo FEC parametrov na prenosovej trase.
Je nespochybnitelné že práve nosná na f=12 149 MHz_V vysielaná v móde Multistream s aktuálnymi modulačnými parametrami
signálnej trasy : DVB-S2/8PSK_FEC 2/3 a od nich odvodenej minimálnej úrovne odstupu C/N=6,6 dB pre zamknutie nosnej
je tou ŠTARTOVACOU frekvenciou pre výskumy v celej zemepisnej oblasti strednej a východnej Európy v otázke možného príjmu
z talianskeho vyžarovacieho diagramu.Na základe vlastných výskumov v  mesiacoch 7-8/2022 môžem potvrdiť dosiahnutie nestabilnej
formy príjmu typicky 8-10 hodín,každý monitorovaný deň (bez jedinej pixelácie) so špičkou kvality SNR=7,8-8,2 dB v rozsahu od približne
03:00 ráno do 13:00 na obed,už na výstupe zo stredovej antény s D=140 cm_Lučenec/Slovensko. 
Pochopiteľne spomínaný priemer D=140 cm
negarantuje prakticky nič v otázke dlhodobej stability príjmu
 
(pri neustálych zmenách v špičke výkonu EIRP a poveternostných podmienok)
a kedže tu dlhodobo budujem vedecko-výskumné centrum ktorého hodnota je postavená výlučne na verifikovaných výsledkoch,nebudem
s týmto priemerom operovať v akomkoľvek smere.
Len zopakujem že podstatou mojej vedecko-výskumnej činnosti je dosiahnúť plne stabilný družicový príjem a následne ho nespochybniteľne
dokázať v signálnom monitoringu,pretože prezentácia nestabilných alebo náhodných LOCKOV  formou fotky frekvenčného spektra má
NULOVÚ vedeckú hodnotu,inými slovami je zbytočná !

                                   >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : špička kvality MER=15,3 dB<  

→pri poslednom zbere signálnych dát z TP IT2 som dňa 31.12.2022 zaznamenal špičku kvality MER=15,3 dB_čistá signálna rezerva okolo 8,5 dB
Práve tento typický,nie výnimočný signálny stav je tým rozhodujúcim v otázke argumentácie prečo práve tejto frekvencii priraďujem atribút referečná
pre celé frekvenčné spektrum od 12 111 do 12 466 MHz v talianskom vyžarovacom diagrame.Autor Roman Dávid,konkrétne v tomto prípade opäť
neprepisuje/nekopíruje a nepracuje už s dávno zadefinovanými faktami,
ale na základe nespochybniteľne dokázaných výsledkov signálneho
monitoringu v kvantite 1x72 hodín,
stanovuje práve referenčnú frekvenciu f0=12 149 MHz_V ako ten prvý v Európe a to pre celú zónu príjmu "Out of footprint".
Pochopiteľne ak by som atribút referenčnosti nedokázal v kontinuálnom signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,potom by som nič z predošlej
vety nemohol tvrdiť,pretože Veda je postavená na nespochybnitelnom dôkaze a paveda na náhode pochádzajúcej len zo sporadicky prítomných špičiek
výkonu v trvaní typicky jednotky hodín,ktoré sú bežnou súčasťou družicového príjmu a čakajú na ňu desiatky tisíc "Nadšencov nestabilných alebo náhodných príjmov"
po celej Európe a Afrike,ktorí sa len pretekajú kto skôr prepíše kolonku v prehľadoch TVR vysielania.

Pre mňa osobne je to prí-nízka a v podstate zbytočná méta,aby som s jej dosiahnutím "sizyfovsky zabil" celý život,bez toho že by po mne ostalo kvantum
vedeckej práce,ktorá sa nedá spochybniť.
Horolezeckou terminológiou povedané,je to niečo podobné ako by som si stanovil za svoj najväčší životný cieľ dosiahnúť
vrchol kopca Vinica pri Lučenci,pretože tento "kopček",ktorý je len o niečo vyšší ako "krtkov krtinec" ZDOLÁ,alebo "pokorí" po vlastných nohách každý
kto nie je chromý a navyše by som sa ešte 
dožadoval verejnej publicity za tento "extrémny výkon" v médiách.

⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f=12 149 MHz_V" (TP IT2 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm

Klasifikácia analýz : dosiahol som dokázateľne štandardnú formu každodene stabilného satelitného príjmu z kategórie DTH (no DX reception) bez jediného
výpadku v spojitosti priebehu s typickou rezervou od 5-8,5 dB_MER

            >Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný príjem na 100%<

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 30 do 31.12.2022<
                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-n                                                                    

                                                                                 
►zámerne beží na pozadí meraní vysielanie TGCOM 24+R101 s kódom o aktuálnom čase,za účelom vylúčenia podvodov a verifikáciu správnosti času
zberu nameraných dát,aby som tým predišiel akýmkoľvek dohadom a diskusiám v otázkach každodennej prítomnosti špičky výkonu EIRP od približne
03:00 do približne 06:00 v ranných hodinách.Časové okná medzi generátorom času v PC a vo vysielaní TGCOM 24 nie sú pochopitelne zosynchronizované
s presnosťou na jednu sekundu,ale pre tento účel to plne postačuje.Analýzy potvrdzujú že špička kvality každodenne osciluje okolo 14,8 dB v jednotke meraní
SNR na tunere TBS 5927 a okolo 15 dB v jednotke meraní MER na analyzátore Metek HD.Len doplním dávno známy fakt že programy CrazyScan a EBSpro aplikujú
identické matematické algoritmy pre určovanie výslednej signálnej kvality v jednotke SNR/BER v štandarde DVB-S/DVB-S2 ... čo som overil v praxi príjmu.
Čiže nemusím publikovať výsledky meraní z dvoch len zdanlivo rôznych SW zdrojov a táto softwérová identickosť platí aj v prípade bugo-v.

→30.12.2022 : 

     12 149 V_ Multistream PLS Setup                                     12 149 V : DVB-S2 / 8PSK /  2/3                   
            TGCOM24 HD_MIS ID 2                                          PER=0_Margin=8,4 dB_MER=15,2 dB    

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-30-12-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-02                                                                                                               

→31.12.2022 : 

     12 149 V _ Multistream PLS setup                                     12 149 V : DVB-S2 / HBCD / 2/3
          TGCOM24 HD : MIS ID 2                                           PER=0_Margin=11,9 dB_MER=15,3 dB

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-03                                                                                                            

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-footprint/beam-Italy (Ku band) : Place of satellite reception and research

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                              

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2-S2X-Multistream-reception : analýza použitého HW,poveternostné podmienky...

                   
 
Eutelsat 9B at 9,0°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) and PF Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX
LNB for KU band SMW Q-PLL type R+O , SMW WDL Digital type E ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 12 111 - 12 466 MHz , linear -V-
Field strenght meters Metek HD,Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5927
Date of measurement 11/2022+
Elevation angle 33.4°
Weather conditions specific weather conditions are given for each measurement
Air temperature specific temperatures are listed for each measurement
Altitude above sea level 194 m
 
                                     

Installed dish :  [D=450 cm+370 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  and  PF Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX

                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-n                                                            
                                  
                                                                                  

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2/S2X-Multistream standard-satellite reception: frequency spectrum analysis

►11 700 > 12 700 MHz-Wide/Italian/Nordic+Eastern footprint                                ►12 111 > 12 466 MHz_V:práve do tejto časti frekvenčného spektra         
                      - Vertical polarization : spectrum analysis                                           je sústredené vysielanie v norme Multistream,určené pre taliansky trh

               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-11700-12700-v-spectrum-analysis-pf-450cm-n                                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-12111-12466-v-spectrum-analysis-pf-450cm-n                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                              

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku band-DVB-S2/S2X Multistream standard : satellite reception quality analysis

f=12 111 V Cairo Communication (DVB-S2/16APSK_PLS GOLD 262140) : dokázateľne stabilný príjem s vysokou výškou rezervy od 6 do 8,5 dB (TBS 5925/5927)
-moje výskumy potvrdili že DVB-S2/S2X tunery TBS 5925 a 5927 sú tie najvhodnejšie pre príjem režimu Multistream z hľadiska základného atribútu stability locku,oscilácie
a veľkosti signálnej rezervy

               Metek HD : analýza SW režimu Multistream _ modulačné parametre sa podobne ako aj pri ostatných SW cyklicky menia 
                                       DVB-S2 / 16APSK / 2/3 : Noise Margin 3,6 dB a  DVB-S2 / HBCD / 2/3 : Noise Margin 11,6 dB

         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-03                                                                                                                                                                          

f0=12 149 V Mediaset (DVB-S2/8PSK_PLS GOLD 262140) :  v signálnom monitoringu dokázaný plne stabilný príjem v štadarde MULTISTREAM s typickou
výškou signálnej rezervy od 5 do 8,5 dB

                                     DVB-S2 / 8PSK / 2/3 : Noise Margin 8,5 dB a  DVB-S2 / HBCD / 2/3 : Noise Margin 11,7 dB
        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-01-technology-a01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-01-technology-a02        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-01-technology-a03                                                                                                                          

f=12 188 MHz_V : EI Towers (DVB-S2/16APSK/Multistream_PLS GOLD 262140) :  v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín dokázaný
plne stabilný príjem na 99,999% aj pri intenzívnom snežení
 
                                     DVB-S2 / 16APSK / 2/3 : Noise Margin 3,9 dB a  DVB-S2 / HBCD / 2/3 : Noise Margin 11,9 dB

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-a01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-a02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-metek-a03              
       

f=12 341 V Persidera (DVB-S2/8PSK/Multistream_PLS=0) : vo výkonovom moduse Jar/Leto som v praxi dokázal každodennú možnosť stabilnej
formy príjmu bez pixelácie a výpadkov v kvantite okolo 12 hodín,alebo percentuálne vyjadrené stabilný od 99,999 do 100%,ale len v úseku dvanástich
hodín od približne 01:30 do 13:30 CET
   

                                                   DVB-S2 / 8PSK / 5/6 : MER=12,5 dB_Noise Margin 1,6 dB                                                            

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-450-cm-technology-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-450-cm-technology-02        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-450-cm-technology-03              
                                                                                                                          
f=12 380 V EI Towers (DVB-S2/16APSK/Multistream_PLS GOLD 262140) :  v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín dokázaný
stabilný príjem na 99,82 % aj pri intenzívnom snežení
 
                                                DVB-S2 / 16APSK / 2/3 : MER=15,9 dB_Noise Margin 4,3 dB 
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-pf-450-main-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-pf-450-main-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-quality-analysis-12380-mhz-v-pf-450-main-03                                                                                                                                                                                                        

 
f=12 466 V EI Towers (DVB-S2/16APSK/Multistream_PLS GOLD 262140) :  v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín dokázaný

stabilný príjem na 100%
 
                                                DVB-S2 / 16APSK / 2/3 : MER=16,4 dB_Noise Margin 4,8 dB 

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-metek-011      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-metek-022     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-metek-033                                                                                                                    

.
.
.
 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank