Centre for satellite reception of Multistream technology in DVB-S2 standard : Eutelsat 9B at 9.0°E_proving on Prodelin 3.7m antenna

                                                                     

          Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams                                                    

                                                     Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)                                                                                                     


      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                  
 

                                         

                                                                                                                                                                          

                         
 

                                                                                                                                                                                                 

               Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 370 cm : Proving / Dokazovanie
              
                       
12 111 MHz > 12 466  MHz_V

                           by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                ( Last update date: 3.5.2023)

 
3.5.2023 : Dnes odpoviem na otázku z auditória : Je alebo nie je možné v dĺžke monitorovaného úseku t=72 hodín v praxi dokázať
jeden spojitý priebeh "SNR" na f=12 466 MHz_V aj pri netypicky (pre mesto Lučenec) vysokom úhrne dažďových zrážok až 6,65 mm
za jednotku t=60 minút,na výstupe zo symetrického reflektora s D=370 cm ? 

 

22.3.2023 : výsledky signálneho monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe zo symetrického reflektora
s D=370 cm týmto 
potvrdzujú správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu (ne) cyklických anomálií v rovnakom
časovom úseku,alebo inak povedané (ne) pravidelných  a dokázateľne vysokých výkonnostných odchýlok-poklesoch od typicky
demonštrujúceho sa 
normálu v intenzite EIRP v danom čase a v danom zemepisnom bode a pravdivosť mojich záverov dokazuje najnovší
signálny monitoring v ktorom nie je 
ani len náznak po jave anomálií,ktorý vznikal a zanikal od cca 12:35 do cca 12:45 SEČ . Pochopiteľne kvantita
monitoringu t=72 hodín mi nedovoľuje stanoviť akékoľvek formy kategorických záverov tejto témy,ale s určitosťou môžem potvrdiť
že v spomínanom časovom úseku ich predošlého výskytu dnes nie je už ani len náznak po skokovom poklese v intenzite EIRP.
Jednu sekundovú mikro-pixeláciu pri úrovni kvality okolo SNR=13,2 dB,ktorá vznikla pri príchode brázdy nízkeho tlaku vzduchu
v noci dňa 15.3.2023 (dažďové prehánky)  
môžem zanedbať a dosiahnutý výsledok klasifikovať ako kvázi exemplárny s každodennou
amplitúdou špičky kvality okolo 
SNR=14 dB na výstupe z DVB-S2 tunera TBS 5927

22.2.2023 : Okolnosti spojené s výskytom dvoch kvázi anomálnych javov pri kontinuálnom signálnom monitoringu frekvencie f=12 188 MHz_V 
dva dni po sebe a v porovnateľnom čase ma donútili,za účelom potvrdenia ich atribútu,vykonať doteraz najdlhšiu kvantitu monitoringu až 96 hodín
aby som tým potvrdil ojedinelosť týchto kvázi anomálnych javov na výstupe zo symetrického reflektora Prodelin 370 cm.Dosiahol som dokázateľne
stabilnú formu príjmu z kategorizácie DTH 24x7 v percentuálnom vyjadrení 99,999%+Po prvý krát uverejňujem typ analýzy spektra Waterfall atď
18.1.2023 : Dnes dokážem atribút "Referenčná" pre frekvenciu "f0=12 149 MHz_V" na symetrickom parabolickom reflektore Prodelin 3,7 m

Definícia od autora Romana Dávida :

> Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti,alebo nemožnosti
dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v zemepisnej zóne "Mimo stopy/Out of footprint" pre európsky
a africký región <
14.12.2022 : Technologická časť príjmu normy Multistream z družice Eutelsat 9B vo vzťahu k priemeru D=370 cm : ako sa aplikácia
a snaha po maximalizácii funkcie permeability ladeného vlnovodu a prírubového transformátora demonštruje v praxi vlnovej fyziky na výstupe
zo symetrického parabolického reflektora Prodelin  s D=370 cm a exemplárne výsledky signálneho monitoringu v kvantite 1x72 hodín na frekvencii
f=12 111 V_technologický štandard Multi-Input-Stream

Alebo polopate povedané : Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov


►►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-DVB-S2-S2X-Multistream-Prodelin 370 cm-technology: Návrh a aplikácia
technologického riešenia pre D=370 sm za účelom dosiahnutia 
dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v norme
DVB-S2-S2X 
Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy

Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=370 cm :
 
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-proving-n                               
                        

Návrh technologického riešenia za účelom maximalizácie funkcie permeability vo význame priepustnosti v aplikovanom ladenom
vlnovode,
ktorý zároveň plní funkciu prírubového transformátora C120/WR75 :

 

Zaťiaľ čo do rovnice výslednej kvality vertikálne polarizovaných vlnení na výstupe zo symetrickéhio parabolického reflektora s D=450 cm
vstupuje dominantne funkcia čo najvyššieho potlačenia (izolácie) miery ingerencie vysokých úrovní horizontálne polarizovaných
elektromagnetických vlnení
a ďalšia schopnosť plnej a okamžitej kontroly nad nepravidelnými zmenami v uhlových odchýlkach SKEW atď.,
potom miera ingerencie týchto,v predchádzajúcom prípade dominantných činiteľov,v rovnici výslednej kvality zohráva len marginálnu (nedominantnú)
úlohu na výstupe z reflektora s D=370 cm.

►pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm tým vhodným
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=370 cm a D2=450 cm

                                                                                                                                                                                           
                                 D1=370 cm_20.11.2022                                   D2=450 cm_30.11.2022
                                         f=12 111 MHz_V                                                f=12 111 MHz_V
                                         Level=-45 dBm                                                   Level= -39 dBm
                                         Level=1 257 µV                         <                       Level=2 509 µV
                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-370cm-crazyscan-quality-20-11-2022            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-450cm-crazyscan-quality-30-11-2022                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Zjednodušene alebo polopate povedané:

Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov .

> táto moja "logická a zjednodušujúca myšlienková skratka" platí výlučne pre časť frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz-V
v zemepisných podmienkach strednej a východnej Európy družice Eutelsat 9B na 9.0°E pretože napríklad vo frekvenčnom spektre od 10,7 do 10,95 GHz
GEO objektu Astra 2E_UK beam platí presný OPAK môjho predchádzajúceho tvrdenia pre identickú zemepisnú oblasť,pretože tam je miera vzájomnej
ingerencie úrovne výkonu spektra H na V zanedbatelne malá aj na výstupe z D=600 cm. 
(ich výkonové hladiny sú porovnatelne nízke)

Na základe mojich predchádzajúcich tvrdení platí nasledovne uvedené : Technologický návrh a fyzikálne vlastnosti vlnovodných komponentov
v systémovom riešení prispôsobujem prioritne inštalovanému priemeru.
V praxi to znamená že inštalovaný priemer D=370 cm,predstavuje NULOVÉ
riziko akýchkoľvek potencionálnych komplikácii
pri dosiahnutí stabilnej forme príjmu v percentuálnej stabilite 97-99% bez jedinej pixelácie
z kvantity 24/7 
v prípade príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy.(toto jasné až jednoznačné tvrdenie si dovoľujem vyrieknúť na základe môjho
každodenného monitoringu tejto časti frekvenčného spektra za obdobie posledných piatich mesiacov,pričom jedine pre f=12 340 MHz_V moje predchádzajúce
tvrdenia neplatia v plnom rozsahu)

Fyzikálnym slovníkom povedané,mieru vzájomnej ingerencie krížových polarizácií H a V dokážem účinne izolovať s nulovým vzájomným
spektrálnym prienikom už s polarizačnou výhybkou OMT so štandardným stupňom izolácie okolo 31,5 dB bez akýchkoľvek komplikácii,
ktoré som analyzoval a vyriešil na výstupe reflektora s D=450 cm.

Aj napriek tomu že nepravidelne dochádza k zmenám v uhlových odchýlkach SKEW a to dominantne len v úseku špičky výkonu a kvality,typicky od 03:00
do 06:00 ráno každý deň,rozhodol som sa z rovnice výslednej kvality vylúčiť tento inak dôležitý činiteľ a zamerať sa prioritne
na maximalizáciu permeability vo význame minimalizácie prechodového útlmu v ladenom vlnovode,pretože moje technologické možnosti mi
neumožňujú "kráčať po dvoch cestách súčasne"
a konkrétne v tomto prípade som uprednostnil cestu maximalizáciu permeability alebo dosiahnutej kvality
na výstupe z D=370 cm,pretože ideálne riešenie existuje len v teórii a aplikovaná technológia je vždy výsledkom stanovených priorít a kompromisu.
 
Výsledkom mojej snahy po maximalizácii funkcie permeability v systémovom riešení v ohnisku reflektora s  D=370 cm je nasledovný :
►v signálnom monitoringu dokázaný a plne stabilný príjem bez jediného výpadku za jednotku t=72 hodín,pri častých dažďových prehánkach
a každodenne dosiahnutá špička kvality okolo SNR=13,8 dB s tunerom TBS 5925/5927 alebo okolo MER=14,2 s analyzátorom Metek HD na f=12 111 V .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

V Lučenci dňa 14.12.2022

Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Ku-DVB-S2-S2X-Multistream :  DOKAZOVANIE / PROVING / Prodelin 3.7m

 >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného
príjmu 
a to z dôvodu že je tým nepochybne prvým v Európe,Afrike,Ázii... ,ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti
dokazovať a vybudoval tým centrum,ktoré začalo vôbec ako prvé publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky
satelitného príjmu v globálnom meradle_ak tvrdíte opak,prosím pošlite mi odkaz na zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom
dokazovania prišiel predo mňou <

        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-roman-david-argumenty-dokazovanie-n                                

Eutelsat 9B-Multistream standard : Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

     > 5, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 466 MHz_V  : RL network Italy <

        > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=41 950 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 12-13-17-23 <

                                                                               
Analýza a klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : na výstupe zo symetrického reflektora s D=370 cm
som dosiahol dokázateľne exemplárny alebo vzorový priebeh klasifikovaný v percentuálnom vyjadrení tvrdením "Stabilný príjem na 100%", 
v časovom úseku signálneho monitoringu v dĺžke t=72 hodín 
odvodený od funkcie jedného kontinuálneho LOCKU.Dosiahnutý výsledok
je o to cennejší,pretože spojitú funkciu jednotky meraní SNR som dosiahol aj pri výskyte niekoľkých dažďových prehánok  a konkrétne jednej
s vysokým úhrnom zrážok až 6,65 mm za jednotku t=60 minút dňa 24.4.2023 približne od 17:30 do 19:30 hodine,čo sa z dôvodu
vysokej signálnej rezervy demonštrovalo len niekoľkosekundovým poklesom okamžitej kvality zo 100 na 40%.Pravdivosť mojich tvrdení dokazuje
sumarizačný graf úhrnu zrážok zo zdroja shmu.sk pre meteorologickú stanicu Boľkovce pri Lučenci,ktorý nespochybniteľne dokazuje vzťah medzi
výskytom miernych (v doobedňajších hodinách) ale aj silných dažďových prehánok (v poobedňajších a  večerných hodinách) a poklesom kvality
až na takmer limit-nú úroveň SNR=9,2 o 17:51 SEČ a následným rapídnym rastom kvality aj pri hustom daždi až na SNR=12,5 dB o 19:32 SEČ.

Všetky dnes uverejnené sumarizačné snímky a video ukážky (o priebehu zmien výkonu,kvality a chybovosti) za jednotku t=72 hodín
zo signálneho monitoringu som sústredil práve počas výskytu tých najnepriaznivejších poveternostných podmienok a je vysoko pravdepodobné
že práve v danom časom úseku sa dosiahol vôbec najvyšší hodinový úhrn zrážok za celý mesiac apríl 2023 pre danú zemepisnú oblasť,ktorú
vygenerovala automatická meteorologická stanica druhej generácie AWS 2 Boľkovce.Zo štatistických 

a sumarizačných tabuliek úhrnu zrážok
pre mesiac apríl zo zdrojov meteoblue.sk vyplýva že len približne v dvoch dňoch (2,3) z tridsiatich daných,spadne celkové množstvo zrážok
s úhrnom od 5 do 10 mm za 24 hodín,pri celkovo až devätnástich (19,4) úplne suchých dňoch, ale tu hovorím o úhrne zrážok až 6,65 mm
za jednotku času t=60 minút,
počas ktorých práve končila kvantita signálneho monitoringu t=72 hodín.Vysoké tlmenie na signálnej
trase dostatočne preverilo a zároveň potvrdilo dosiahnutie kategorizácie kvality príjmu DTH,alebo inak povedané stabilitu príjmu technológie
DVB-S2/Multistream v modulácii 16APSK pri minimálnom odstupe C/N=9 dB 
na výstupe z D=370 cm aj pri mimoriadne zhoršených
poveternostných podmienkach.

For a given geographical area, an exceptionally high rainfall of 6.65 mm in one hour correlates with an immediate drop in quality down
to SNR=9.2 dB and a subsequent rapid increase up to SNR=12.2 dB. 
It is important that despite the high damping on the signal route
due to the heavy rain,the continuous function of the LOCK was not interrupted !

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-zrazky-vietor-tbs-monitoring-24-4-2023-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-zrazky-vietor-ab-24-4-2023-n                                                                                                                                   
                                               24.4.2023 stav v úhrne zrážok o 19:00 SEČ _ AWS 2 Boľkovce / zdroj shmu.sk
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-uhrn-zrazok-24-4-2023-n    
 
Bežná a každodenne dosiahnutelná špička kvality v monitorovanom období od 21.4.2023 do 2.5.2023,
pri štandardných poveternostných podmienkach : 

 

                      > DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY - Prodelin 3.7m< 
                                  >this is a common quality peak that is repeated every day<
 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=14,8 dB (14,9 dB)

                         METEK HD               : MER=15,1 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR=14,8 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                              C/N=16,7 dB

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-370-cm-01-n  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-370-cm-02-n                                                                            


Analýza spektra,kvality Pwr ... s : Metek HD _ amplitúda kvality MER=15,1 dB v aktuálnom výkonovom moduse jar/leto je porovnatelne
vysoká každý deň čo len dokazuje že aj s PF 370 cm sa nachádzam v kategorizácii klasifikácie príjmu "DTH",čiže porovnatelné až identické
(s presnosťou +/-0,1 dB_MER) amplitúdy kvality je možné dosahovať každý deň v danom úseku času bez prudkých výkyvov v intenzite výkonu
EIRP,ktoré sú tak typické v kategorizácii sat dx alebo v skupine čakateľov na náhodné špičky výkonu,ktoré im následne úmožňujú vykonať náhodnú,
v lepšom prípade nestabilnú formu LOCKU respektíve "príjmu" v úvodzovkách,typicky desiatky minút až jednotky hodín bez akejkoľvek garancie
opakovania nasledujúci deň.Nie je ničím výnimočným že sa pri priebehu týchto náhodne vznikajúcich a zanikájúcich špičiek výkonu
môžu títo nadšenci "sat dx" dopracovať,alebo presnejšie povedané dočakať aj k náhodnej a netypicky vysokej sekundovej špičke
kvality okolo SNR=11-12 dB,ktorá sa ovšem už nasledujúcu minútu alebo sekundu môže zmeniť na žiadny príjem

alebo na NO LOCK / NO Signal atď.
Týchto zbytočných skenov s podobne vysokými špičkami kvality okolo 11-12 dB,ktorých náhodný pôvod a príčinu vzniku som vysvetlil
v predchádzajúcej vete je doslova plný internet a ich publikovanie bez signálneho monitoringu a pravdivého popisu vzniku je kontraproduktívne
a má len jediný účel : oklamať čo najväčšiu masu čitateľov a vzbudiť zdanlivé očakávania o "bezproblémovej forme príjmu" .


Dôkaz pravdivosti mojich tvrdení : tri dni za sebou v časovom úseku od 4:30 do 06:30 som dosiahol rovnakú špičku kvality MER=15,1 dB
na f=12 466 MHz,čo jednoznačne vylučuje faktor výskytu náhodnej špičky výkonu_ 30.4.2023 > 1.5.2023 >
2.5.2023


                               MER = 15,1 dB _ NM=3,5 dB _ Packet Errors=0                                                            

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-spectrum-analysis-metek-pf-370-cm-30-4-2023 01-n   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-370-cm-30-4-2023 01-n                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dôkaz stability amplitúdy oscilácie za jednotku t=5 minút v troch video ukážkach vykonaných ráno, na obed a večer dňa 1.5.2023
v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD,pretože lepšie ako vo video ukážke 
sa toto tvrdenie nedá dokázať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                f=12 466 MHz_V : SNR=14,8 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-octagon-4008-pf-370-cm-1-5-2023 01-n                                  

Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : Dôkaz o dosiahnutí kategorizácie DTH v zóne Out of footprint : zanedbatelne malá
alebo žiadna oscilácia amplitúdy kvality v jednotke meraní SNR od 14-14,8 dB dokazuje vhodnosť aplikácie daného receivera s jeho
HW+SW konfiguráciou pre plne stabilnú formu príjmu štandardu 8PSK/16APSK-Multistream s vysokou rezervou

        1.5.2023 _morning/jasno               1.5.2023_noon/jasno                  1.5.2023_evening/jasno
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 466 MHz_V : RL Valle d'Aosta
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 21.4.2023 do 24.4.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
Konfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=11 300 MHz_18 V + NO 22 kHz Tone_f=12,25-12,75 GHz > 18V je príčinou opačne uvedenej polarity elm.vlnenia 

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           


►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že od 21 do 23.4.2023 prevládalo jasno až polooblačno,dňa 24.4.2023 sa
zamračilo,doobedu prevládali slabé prehánky a poobede od približne 17:30 SEČ silné dažďové prehánky s vysokým úhrnom zrážok až 6,65 mm za hodinu + video ukážka

            

   
Analýza signálneho monitoringu od 21.4 do 24.4.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu
na f=12 466 MHz v percentuálnom vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania
v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od približne 3 do 5+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hod. pri
normálnych a extrémne nezhoršených poveternostných podmienkach
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,8 dB                                                                                      

                                     celkový čas signálneho monitoringu : 72 hodín a 46 minút                                        
                                                                od 21.4.2023 do 24.4.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-signal-monitoring-pf-370-cm-04-2023-tbs-5927-n                                 

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín+
                                                                                  
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-snr-monitoring-pf-370-cm-04-2023-tbs-5927-n                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

                                                                                                                      

Meteogram úhrnu zrážok a rýchlosti vetra zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 25.4.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-meteo-01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-meteo-02                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Začiatok signálneho monitoringu dňa 21.4.2023 o 18:57 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►ako jeden z ďalších verifikačných nástrojov objektívnosti publikovaných údajov som do video ukážok zaradil online čas : Time.is
          
          -kvalita pri štarte:SNR=12,9 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 21.4.2023 -           -poveternostné podmienky pri štarte- 
                 časomiera :   00:013:58                            Locked Uptime :  00:03:05                                +16,5°C _oblačno_1 m/s    
    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-03                                                                                                                            
                                                    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=14,7 dB dňa 22.4. v danom úseku časomiery : od 9 hod :22 min.+ 
          
        -špička kvality: SNR=14,7 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                              -poveternostné podmienky-    
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-03                                                           

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=14,8 dB dňa 23.4. v danom úseku časomiery : od 34 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=14,8 dB -                             -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-      
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-03                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=14,9 dB v danom úseku časomiery : od 58 hod. + 
          
   -okamžitá kvalita: SNR=14,9 dB -                   -obsadenie TS / MIS 12 -                                -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-03                                                                                                                                                                                                                                                               
watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              
Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT10:  72 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=12,3 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch multistream standard video       

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

     > 4, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 380 MHz_V  : EI Towers Italy <

      > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 18-24-25 <

 

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 380 MHz_V" (TP IT8 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm 

  >DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM - METEK HD : špička kvality MER=14,7 dB<                                                                                       

         > jedná sa o typickú/každodennú amplitúdu kvality nie anomálnu s frekvenciou výskytu napr.1x za mesiac <

Analýza/Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení :  v kontinuálnom monitoringu signálnych parametrov
v dĺžke 1x72 hodín,ktorý vizualizuje a zároveň nespochybniteľne klasifikuje kvalitu príjmu (pretože vylučuje subjektívny a veľmi často
neobjektívny faktor osoby hodnotiteľa
dosiahnutého stavu) som na výstupe z PF 370 cm dokázal dosiahnutie 
kvázi exemplárneho stavu,
odvodeného len od
jedného výpadku v spojitosti LOCK-u,alebo konkrétne jednej mikro-pixelácie v dĺžke jedna sekunda z celkovo
viac ako 259 200 sekúnd .V
 percentuálnom vyjadrení som na f=12 380 MHz dokázateľne dosiahol stabilitu príjmu na 99,9996142 %.
Monitoring prebiehal,na základe údajov z shmu.sk,pri zhoršených poveternostných podmienkach zrážok a pri zvýšenej rýchlosti vetra 3-5 m/s,
ktoré majú ďaleko k ideálnym ale sú typické pre dané ročné obdobie a v danej zemepisnej polohe.

                                   >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 18 do 21.3.2023<                                            
             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf-370-spectrum-analysis-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20.3.2023  : f=12 380 V-16APSK/Multistream : MER=14,7 dB _ METEK HD > Prodelin 370 cm
 
                                                   
             MS isid : 24 _ PLS Gold                               MER=14,7 dB / NM=3,1 dB                         MER=14,5 dB / NM=11,1 dB
               PLS number 262140                                            PER=0                                                            PER=0                                                                                                                                                                                                            
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-02        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-03a                                                                                                                                       
                                                                                                                           
                                                      
18-21.3.2023 : f=12 380 V-16APSK/Multistream-TBS 5927/CrazyScan : dosiahnutá špička kvality v jednotke SNR monitorovaná
počas štyroch dní v porovnatelnom časovom úseku a pri porovnatelných poveternostných podmienkach   
 nielen online čas ale aj dátum na obrazovke live vysielania stanice InfoMediaNews je ďalším z verifikačných nástrojov vylučujúci akúkoľvek
formu zavádzania a manipulácie  s výsledkami.
Jedným z ďalších dôvodov prečo som z fyzikálneho hľadiska taký fundamentálny a prísny je nasledovný : Nie je ničím výnimočným a bežnou
súčasťou pavedeckých diskusii rôznych fanúšikov sat-dx  po celom svete sa stala ďalšia z foriem zavádzania a klamania verejnosti v podobe
uverejňovanie niekoľko rokov starých LOCK-ov alebo "výsledkov" kvality sat.príjmu,z obdobia keď ešte v danom zemepisnom bode
prevládala výrazne vyššia intenzita vyžiareného výkonu EIRP a vyskytli sa aj desiatky prípadov keď fanúšikovia uverejňovali
pod svojou prezývkou úplne cudzie LOCK-y a analýzy spektra z iného zemepisného bodu príjmu aby tým vyvolali falošné očakávania že im ako
tým "suverejne najväčším expertom na svete" (samozrejme v úvodzovkách),postačuje o niekoľko metrov menší priemer reflektora a na "dosiahnutie"
tých navzdialenejších vyžarovacích diagramov in stačí priemer len okolo 180-250 cm.
Ako to už v tejto pavedeckej sfére býva pravidlom,zabudnú spomenúť to najdôležitejšie > ich forma len zdanlivého "príjmu" spadá do kategorizácie
nestabilný alebo len náhodný LOCK,ktorý dosiahli jedine čakaním na typicky náhodné sprievodné faktory sat.príjmu,ktoré necyklicky vznikajú
a zanikajú_napr.náhodná a limitne dostupná špička v intenzite výkonu EIRP,atmosferická anomália atď
                                                     

                                                                    f=12 380 MHz_MS isid : 24 _ PLS Gold 262140
               18.3.2023 : SNR=14 dB-peak                      19.3.2023 : SNR=14 dB-peak                     20.3.2023 : SNR=13,9 dB-peak
         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-18-3-2023     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-19-3-2023      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-20-3-2023                                                                                                                                       

                   21.3.2023 : SNR=13,8 dB                           obsadenie TS _ISID 24                                  online video ukážka
         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-21-3-2023-A1      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-21-3-2023-A2                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                 Dokazovanie v kvantite 1x72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 380 MHz_V : EI Towers
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 12.3.2023 do 15.3.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
Konfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=11 300 MHz_18 V + NO 22 kHz Tone_f=12,25-12,75 GHz > 18V je príčinou opačne uvedenej polarity elm.vlnenia 

 

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           
                                                                                                                  

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich  "mimoriadnych schopností" v úvodzovkách,
na čom stojí 
a padá takzvaný DX-ing.
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite minimálne 1x72+ hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu
o dosiahnutej 
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,
pretože 
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.

                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu sa vonkajšia teplota pohybovala
od približne +3°C do +14,6°C , prevažovala malá časom zväčšená oblačnosť so zrážkami dňa 14 a 15.3.2023,pri zvýšenej rýchlosti vetra do 5 m/s,ktorú pri
danom priemere nemôžem zanedbať
zdroj :  Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci 
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a 25 minút              

Analýza signálneho monitoringu :výsledky signálneho monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe
zo symetrického reflektora s D=370 cm týmto potvrdzujú správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu (ne) cyklických
anomálií v rovnakom 
časovom úseku,alebo inak povedané (ne) pravidelných  a dokázateľne vysokých výkonnostných odchýlok-poklesoch
od typicky 
demonštrujúceho sa normálu v intenzite EIRP v danom čase a v danom zemepisnom bode a pravdivosť mojich záverov dokazuje najnovší
signálny monitoring v ktorom nie je ani len náznak po jave anomálií,ktorý vznikal a zanikal od cca 12:35 do cca 12:45 SEČ . Pochopiteľne kvantita
monitoringu t=72 hodín mi nedovoľuje stanoviť akékoľvek formy kategorických záverov tejto témy,ale s určitosťou môžem potvrdiť
že v spomínanom časovom úseku ich predošlého výskytu dnes nie je už ani len náznak po skokovom poklese v intenzite EIRP.
Jednu sekundovú mikro-pixeláciu pri úrovni kvality okolo SNR=13,2 dB,ktorá vznikla pri príchode brázdy nízkeho tlaku vzduchu
v noci dňa 15.3.2023 (dažďové prehánky)  
môžem zanedbať a dosiahnutý výsledok klasifikovať ako kvázi exemplárny s každodennou
amplitúdou špičky kvality okolo SNR=14 dB na výstupe z DVB-S2 tunera TBS 5927                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           TBS 5927+EBSpro >>> SNR=13,9 dB (typical/everyday peak)                                                                                          

                                         celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a 25 minút                             
                                                               od 12.3.2023 do 15.3.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ... 

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf-370cm-n                                                    

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v dĺžke 72 hodín
►aktuálne poveternostné podmienky po 11:00 SEČ dňa 15.3.2023 : po daždi
►značná oscilácia v špičke SNR súvisí s okamžitou rýchlosťou vetra okolo 4-5 m/s

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-snr-monitoring-pf-370cm-n                                                                        
                                                       
Detailná analýza vývoja zmien kvality v jednotke merania SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín

v online video ukážke,ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné
manipulácie 

   
                                                                                                                                     

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 15.3.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf370cm--shmu-teplota-tlak-bolkovce-03-2023-01             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf370cm--shmu-vietor-zrazky-bolkovce-03-2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Začiatok signálneho monitoringu dňa 12.3.2023 o 10:57:30 SEČ a aktuálna poveternostná situácia  
►poznámka:za účelom verifikácie správnosti údaja dátumu a hodín som zámerne vybral tv vysielania,ktorých súčasťou je aj stredoeurópsky čas
          
  -kvalita pri štarte:SNR=12,7/12,8 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 12.3.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:10+                                       Locked Uptime :  00:07+                                      +4,3°C _ malá oblačnosť _3 m/s                                                                                                                                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A02                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                   

     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           watch video   

Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 17 hod : 50 min. + 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                            -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-    

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video   watch multistream video                                                                                                                       

Priebežný stav a druhá (typická) špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 42 hod. :37 min.+
          
   -okamžitá kvalita: SNR=13,4 dB -                             -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-                                                                                                             

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C03                                                                                                                                                                                                                         
       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 65 hodín a 58 minút+ 
          
     -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                         -obsadenie TS / MIS 24 -                               -poveternostné podmienky- 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D03                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                           
      watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              

Priebežný stav priebehu SNR po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT8:  72 hodín+
          
         -okamžitá kvalita: SNR=12,9 dB -                          -obsadenie TS / MIS 24 -                                  -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E03                                                                                                                                                           

           eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream standard video       

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         

     > 3, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 188 MHz_V  : EI Towers Italy <

      > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 130-140-170 <

 

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 188 MHz_V" (TP IT3 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm 

 >DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM - METEK HD : špička kvality MER=14,3 dB<                                                                                       

Analýza/Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : v kontinuálnom signálnom monitoringu
v dĺžke 1x96 hodín v praxi dokázaná stabilná forma príjmu na 99,999+% v katogorizácii DTH >24x7

                                   >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 20 do 21.2.2023<                                            

  02x : mód Waterfall/vhodný pre celková porovnanie rozdielnych signálnych úrovní medzi lúčmi Wide/Italy/Nordic & Eastern (dBµV)
  Mierne skreslenie v rozpätí frekvencií od 12 250 do 12 750 MHz súvisí s frekvenčným rozsahom momentálne aktívneho oscilátora s LOF=10.750 GHz 
  od f=11 700 do f=12 250 MHz,ale dobežná "hrana" pásmovej priepuste nie je striktne frekvenčne orezaná na f=12.25 GHz a pokračuje s miernym
  útlmom až do 12.75 GHz
,čo znamená že aj tento oscilátor je aplikovatelný pre posledných 500 MHz z rozsahu frekvenčného spektra LNB SMW

►Poznámka : V priamom vzťahu na opätovný reštart TP IT9_f=12 418 MHz dňa 3.2.2023 (detaily som uverejnil v rubrike News Flash) ,
došlo ku poklesu kvality príjmu (v mojej oblasti ) v tejto časti spektra v priemere o 1,5-2 dB/MER na TP IT8_12 380 MHz+IT10_12 466 MHz                                               
          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-spectrum-analysis-metek-370cm-01-n     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-spectrum-analysis-metek-370cm-wtf-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

→ Prípad kvázi anomálií :
V
 doteraz najdlhšej kvantite monitorovaného úseku 1x96 hodín som chcel dokázať prítomnosť ojedinelého, (vo význame približne 1-3x za mesiac)
kvázi anomálneho a hlavne skokového (prečo anomálneho > pretože sa jedná o skokový nie postupný rast alebo pokles) rastu a poklesu výkonu
a kvality v úseku jej každodennej špičky od 03:00 do 05:00 ráno a práve predĺžením monitorovaného úseku až na 96 hodín som musel v nasledovných
dvoch cykloch po 24 hodín dokázať jej neperiodicitu,alebo jej kvázi anomálny atribút.Prečo kvázi  > pretože sa jednalo len o mierny skokový rast
dňa 13.2.2023 presne o 0,5 dB z typickej a každodennej amplitúdy okolo SNR=13,9 dB na kvázi-anomálnu špičku SNR=14,4 dB.

S časovou diferenciou len okolo troch minút sa dva dni za sebou odohral jav skokového rastu a poklesu výkonu s dosahom na kvalitu +/- 0,5 dB_SNR
pýtate sa prečo okolo ? : počítadlo času Locked-Uptime v SW EBSPro nie je na sekundu presné a čím dlhší je čas monitoringu tým je jeho odchýlka od presnosti
väčšia,čo je dôvodom prečo aplikujem na obrazovke druhý,multipásmový a zároveň verifikačný online čas z PC generátora HW času riadený kryštáľom v osc.
na PCB+SW počítadlo pri možnej korekcii odchýlky v čase a ako pomôcka pre sekundárnu verifikáciu online času mi slúži aktuálne vysielaný stredoeurópsky čas
v talianskych tv Primanews Lombardia,RDS Social,TG24 Sky za účelom vylúčenia akýchkoľvek diskusii spojených s prípadnou nedôveryhodnosťou,alebo hodno-
vernosťou mňou publikovaných údajov.
Čím viacej verifikačných nástrojov použijem pre správnosť online času a časomiery dĺžky monitoringu (v mojom prípade ich mám dva)
tým je výsledok mojej vedecko-výskumnej činnosti vyššie klasifikovaný,inými slovami vedec musí robiť všetko preto aby sa výsledok
jeho výskumov nedal akokoľvek a kýmkoľvek spochybniť !

Práve podozrivo porovnatelný (kvázi identický,pretože presnosť kurzora nie je na 100% atď) čas vzniku tejto anomálie dáva priestor na rôzne špekulácie
a napadajú ma rôzne príčiny vzniku ako napríklad mierne zakolísanie napájania na niektorom z komponentov signálnej trasy atď.
Ale kedže sa tu nachádzame na vedeckej pôde výskumov a dokazovania,nie na pôde špekulácií,konšpirácii a vykrádania cudzích myšlienok a zdrojov,
zanechám a odložím podobné úvahy AD ACTA do môjho nedobytného a dobre "zašitéto" myšlienkového trezora.

                                     13.2.2023                                                    14.2.2023
                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-12188-mhz-v-pf-370cm-first-quasi-anomaly-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-12188-mhz-v-pf-370cm-second-quasi-anomaly-02                                                                         

Svojim priebehom by tento kvázi anomálny jav mohol niesť len zdanlivo znaky výkonu autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcii" ale nie je
tomu tak.Práve tento fakt je jedným z ďalších dôvodov prečo som predĺžil kvantitu monitorovaného úseku až na 96 hodín aj napriek tomu že aj na
aplikovanom symetrickom reflektore Prodelin s D=370 cm je možné túto technológiu aplikovať do praxe, 
aj keď z hľadiska kľúčového parametru,
ktorým je šírka zväzku vyžarovania 0,5° (-3 dB) pri f=11,7 GHz a konštrukčnej presnosti HW konfigurácia samotnej 
antény,je jej prínos k rastu kvality
maximálne +0,6 dB/SNR ,konkrétne na f=12 188 MHz,čo som verifikoval v praxi.      
                                                                         
20.2.2023  : f=12 188 V-16APSK/Multistream : MER=14,3 dB _ METEK HD > Prodelin 370 cm
 
                                                   
             MS isid : 140 _ PLS Gold                               MER=14,3 dB / NM=2,7 dB                         MER=14,0 dB / NM=10,6 dB
               PLS number 262140                                            PER=0                                                            PER=0                                                                                                                                                                                                                                                                                               malá oblačnosť     
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-prodelin370-metek-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-prodelin370-metek-02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-quality-analysis-prodelin370-metek-03                                                                                                                                        
                                                      

21.2.2023 : f=12 188 V-16APSK/Multistream : SNR=13,9 dB _ TBS 5927/CrazyScan > Prodelin 370 cm

 
         MS isid : 140 _ PLS Gold                               MS isid : 140 _ PLS Gold
                                                                 malá oblačnosť/rýchlosť vetra 3-4 m/s                                                                                                                                                            

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-tbs5927-crazyscan-prodelin370-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12188-mhz-v-tbs5927-crazyscan-prodelin370-02                                                                                                                                          

 
poznámka pod čiarou priamo nesúvisiaca s danou témou :

Pretože tu sa nachádzame na exaktnej pôde vlnovej fyziky,čísel a dokazovania vo význame 0-1 a nie na pôde napríklad farmaceutického
priemyslu,kde jedna a tá istá vakcína môže tisíckam ľudí pomôcť,stovkám z nás môže a nemusí nezvratne poškodiť zdravie a jednotky
z ľudí môže dokonca tá istá vakcína zabiť,čo je dôkazom že na ich neexaktnej pôde vo význame 0-1 nie je garantované prakticky nič,pretože nikto
z výrobcov Vám nevie zaručiť na 100% že ak podstúpite a užijete túto vakcínu alebo liek,dané vírusové ochorenie u Vás zaručene neprepukne.
A píšem to ako ten kto absolvoval všetky povinné očkovania od narodenia a nie ako ten kto sa niečoho úskostlivo bojí 
a odmieta pokrok v tomto odbore
pretože ja uznávam mimoriadny prínos vedy a očkovania v otázke záchrany stoviek miliónov životov 
od začiatku 20.storočia a masívneho utlmenia šírenia
chorôb ako sú Detská obrna,Osýpky,Ružienka,Mumps,Zášrkt,Tetanus,Čierny kašeľ, 
Chrýpka atď.Naposledy ma moja pani sestrička opichala vakcínou proti
Tetanusu čo je vážne infekčné a bakteriálne ochorenie nachádzajúce sa v zemi a pochádza z trusu Koní,Kráv a iných zvierat.

Večná Česť pamiatke pána profesora Vladimíra Krčméryho,ktorý sa s nasadením vlastného života angažoval v boji proti týmto chorobám!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                    DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 96 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 188 MHz_V : EI Towers
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 96 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 96  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 12.2.2023 do 16.2.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=10 750 MHz,13 V,22 kHz Tone,11,7-12,25 GHz > znak alebo symbol 22 kHz je prítomný v každej analýze z analyzátora Metek HD čo je zároveň
dôkazom že súčasťou systémového riešenia nie je LNB SMW type O ale type R a polarita vlnení je zobrazovaná korektne,vychádzajúc z napájania 13V

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72+ hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.

                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu sa vonkajšia teplota pohybovala
od -4,5°C do +9,5°C , prevažovala malá oblačnosť bez zrážok s rýchlosťou vetra maximálne 3 m/s.

zdroj :  Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci 
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  96 hodín                 

Analýza signálneho monitoringu :  na f=12 188 MHz som dosiahol dokázateľne a konštantne stabilnú formu satelitného príjmu v percentuálnom
vyjadrení "Stabilný na viac ako 99,999%" z monitorovanej kvantity 1x96 hodín (len dve sekundy z celkovo 345 600 sekúnd obsahovalo mikro-pixeláciu)
a ku klasifikácii "exemplárna" by priebeh monitoringu nemohol obsahovať spomínané dve mikro-pixelácie zo dňa 12 a 13.2.2023,ktoré boli sprievodným
javom kvázi-anomálneho,skokového rastu z SNR=13,1 dB na SNR=14,1-14,4 a následného skokového poklesu SNR o 0,5 dB, ktorý sa už ďalšie dva dni
nezopakoval ani jeden krát.
Jedine kontinuálny signálny monitoring odhalí a dokáže prítomnosť týchto anomálnych javov,ktoré sa v zónach príjmu z kategorizácie "Inside the footprint"
bežne nevyskytujú a ak,potom len v prípade výskytu technických porúch na uplinkových strediskách,ktoré som za posledných 15 rokov už desiatky krát riešil
na strediskách v Ázii,na Blízkom východe,v západnej a severnej Európe a v Latinskej Amerike.
Z dôvodu internej medzi-firemnej komunikácie musím byť v tomto prípade diskrétny,pretože ma viaže zmluvná podmienka mlčanlivosti,ale ako zaujímavosť
spomeniem že na základe mojej intervencie u jedného z trojice najväčších satelitných provajderov na svete,ktorému som prakticky dokázal že ním stanovené
výkonové pokrytie môjho územia 
v C pásme je minimálne o 5 dBW nižšie ako to má zadefinované vo vyžarovacom diagrame,následne behom 24 hodín
operátor po verifikácii mojich tvrdení vykonal promptnú korekciu v geografickom pokrytí signálu pre celú oblasť 
strednej a východnej Európy a kvalita príjmu
mňou monitorovaného americko/európskeho transpondéra narástla z hraničných MER/SNR=6,6 až na MER=10 dB na výstupe z PF 300 cm v Lučenci
čo garantuje stabilitu príjmu s dostatočnou rezervou aj na D=240 cm.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                         

        TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,4 dB (proven everyday peak is 13,9 dB)                                                                                          

                                               celkový čas signálneho monitoringu :  96 hodín                                
                                                               od 12.2.2023 do 16.2.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-n     

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v dĺžke 96 hodín

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-snr-12188-mhz-v-pf-370cm-n                                                                             
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 96 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 

 
                                                                                                                                          

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 16.2.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-shmu-teplota-tlak-12-16-2-2023-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-shmu-vlhkost-12-16-2-2023-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-shmu-zrazky-12-16-2-2023-03                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Začiatok signálneho monitoringu dňa 12.2.2023 o 05:16 SEČ a aktuálna poveternostná situácia  
►poznámka:za účelom verifikácie správnosti údaja dátumu a hodín som zámerne vybral tv vysielania,ktorých súčasťou je aj stredoeurópsky čas
          
  -kvalita pri štarte:SNR=13,7/13,8 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 12.2.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:09:50                                       Locked Uptime :  00:04:33                                   -4°C _polojasno _1 m/s   
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-A-01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-A-02                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-A-03                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           watch video   

Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=14,3 dB v danom úseku časomiery : od 22 hod :08 min. :53 sek.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=14,2 dB -                            -obsadenie TS / MIS 14 -                                   -poveternostné podmienky-      

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-B-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-B-02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-B-03                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       

Priebežný stav a druhá (typická) špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 46 hod. :43 min.+
          
      -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                             -obsadenie TS / MIS 14 -                                   -poveternostné podmienky-     

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-C-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-C-02               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-C-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=13,9 dB v danom úseku časomiery : od 71 hod. do 73 hod.+ 
          
       -okamžitá kvalita: SNR=13,6 dB -                       -obsadenie TS / MIS 14 -                                  -poveternostné podmienky-                                                                                                                                     
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-D-01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-D-02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-D-03                                                                                                                                  
         
          Bergamo tv: stav kvality od 6:38 seč+                      RDS Social-stav kvality od 9:54 seč+
                watch multistream standard video                                        watch multistream standard video      
                                                                                                              

Priebežný stav priebehu SNR po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT3:  96 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                        -obsadenie TS / MIS 14 -                                  -poveternostné podmienky-     
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-E-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-E-02              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-96h-signal-monitoring-12188-mhz-v-pf-370cm-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream standard video                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         

     > 2, REFERENČNÁ FREKVENCIA f0=12 149 MHz_V  : Paket Mediaset <

             > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 < 


Definícia autora Romana Dávida / Čo je to referenčná frekvencia "f0" ? 

>Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti,alebo nemožnosti
dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v zemepisnej zóne "Mimo stopy/Out of footprint" pre európsky
a africký región <


►Stanovenie jednej REFERENČNEJ FREKVENCIE "f0" pre celý taliansky vyžarovací diagram ITALY (KU) v kategorizovanej
zóne príjmu "Out of footprint-Mimo provajderom stanoveného diagramu/stopy" 

           >Referenčná frekvencia f0=12 149 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream/PLS Gold 262140 <

Aj napriek častým zmenám v otázke doteraz aplikovaných modulačných,FEC ai. parametrov z hľadiska minimálneho odstupu C/N
nevyhnutného pre zamknutie nosnej,zadefinujem aj v tomto výskumnom projekte konkrétne jednu frekvenciu s atribútom
>Referenčná frekvencia f0< , a bude platiť až do odvolania respektíve až do zmeny modulačných alebo FEC parametrov na prenosovej trase.
Je nespochybnitelné že práve nosná na f=12 149 MHz_V vysielaná v móde Multistream s aktuálnymi modulačnými parametrami
signálnej trasy : DVB-S2/8PSK_FEC 2/3 a od nich odvodenej minimálnej úrovne odstupu C/N=6,6 dB pre zamknutie nosnej

je tou ŠTARTOVACOU frekvenciou pre výskumy v celej zemepisnej oblasti strednej a východnej Európy v otázke možného príjmu
z talianskeho vyžarovacieho diagramu.Na základe vlastných výskumov v  mesiacoch 7-8/2022 môžem potvrdiť dosiahnutie nestabilnej
formy príjmu typicky 8-10 hodín,každý monitorovaný deň (bez jedinej pixelácie) so špičkou kvality SNR=7,8-8,2 dB v rozsahu od približne
03:00 ráno do 13:00 na obed,už na výstupe zo stredovej antény s D=140 cm_Lučenec/Slovensko. 
Pochopiteľne spomínaný priemer D=140 cm
negarantuje prakticky nič v otázke dlhodobej stability príjmu
 
(pri neustálych zmenách v špičke výkonu EIRP a poveternostných podmienok)
a kedže tu dlhodobo budujem vedecko-výskumné centrum ktorého hodnota je postavená výlučne na verifikovaných výsledkoch,nebudem
s týmto priemerom operovať v akomkoľvek smere.
Len zopakujem že podstatou mojej vedecko-výskumnej činnosti je dosiahnúť plne stabilný
družicový príjem a následne ho nespochybniteľne dokázať v signálnom monitoringu,pretože prezentácia nestabilných foriem príjmu
alebo náhodných LOCKOV  formou fotky 
frekvenčného spektra má NULOVÚ vedeckú hodnotu,inými slovami je zbytočná !

                                  

  >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : špička kvality MER=13,8 dB<                                                                                       

⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f=12 149 MHz_V" (TP IT2 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm

Analýza : v prvej polovici časového úseku od 5.1.2023 do 11.1.2023 som koncentroval signálne dáta v kontinuálnom
monitoringu v kvantite 1x72 hodín,ktorý má za úlohu nespochybnitelne dokázať exemplárnu  a každodennú stabilitu príjmu bez jedinej pixelácie
a výpadku v spojitosti priebehu s typickou špičkou kvality od 12,7 do 13 dB v závislosti od okamžitých poveternostných podmienok na výstupe
s tunera TBS 5927 a v druhej polovici časového úseku od 9.1.2023 do 11.1.2023 som si dal za úlohu dokázať typickú,alebo každodenne sa opakujúcu
špičku kvality od MER=13,4 do MER=13,8 dB na výstupe z multistream analyzátora METEK,v závislosti od momentálneho stavu v atmosfére.
Klasifikácia : Vo význame klasifikácie dosiahnutých výsledkov v úseku šiestich dní sa týmto vylučuje akákoľvek súvislosť dosiahnutých
výsledkov meraní kvality príjmu so sporadickými a náhodne sa vyskytujúcimi špičkami výkonu,
ktoré sa v tejto kategorizácii príjmu
v zónach s označením "Out od footprint" vyskytujú.Špičky kvality sú porovnatelne vysoké každý deň,
čo len dokazuje že zemepisná
oblasť strednej a východnej Európy je pokrytá stabilnou hladinou relatívne vysokého výkonu,ktorý umožňuje dosahovať typickú výšku signálnej rezervy
od 4,5 do 7 dB každý deň (PF 370 cm) aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach dažďa,viď.meteogram zo zdroja shmu.sk.

Na základe zverejneného dokazovania a objektívnej klasifikácie môžem vyvrátiť ako klamlivé a nekorešpondujúce s realitou
všetky tvrdenia moderátorov tých najznámejších diskusných
(nie vedecko-výskumných) portálov po celej Európe a Afrike,ktorí dlhé
roky zavázali celú európsku satelitnú verejnosť tvrdeniami o mimoriadne úzkom výkonovom zábere
(polopate povedané : mimoriadne rýchly
pokles výkonu v nadväznosti na nárast vzdialenosti od zemepisného bodu,ktorý zodpovedá špičke výkonu "Beam peak") a pokrytí talianskeho
vyžarovacieho diagramu s následnou nemožnosťou dosahovať stabilný príjem v strednej,východnej a inej časti európskeho kontinentu.

Všetky tieto nevedecké a fyzikálnu realitu vysoko skresľujúce tvrdenia,ktoré nezodpovedali skutočnosti som týmto klasifikoval ako iluzórne
pretože vychádzali len z nedostatku vedomostí a praktických skúseností ich autorov z oblasti vlnovej fyziky a vysokofrekvenčnej techniky.


            >Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný sat.príjem na 100%<

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 9 do 11.1.2023<
                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-prodelin-370-n                                                 
                                                                             

→ Nasledujúce výsledky analýz od 9.1.2023 do 11.1.2023 majú za úlohu dokázať typickú,každodenne sa opakujúcu alebo porovnatelnú špičku kvality

                                                                                 
     ►          9.1.2023                                                             ►     10.1.2023                                                        ► 11.1.2023
      MER=13,6 dB / rezerva 6,8 dB                                 MER=13,5 dB / rezerva 6,7 dB                             MER=13,7 dB / rezerva 6,9 dB
          zamračená obloha : 8/8                                                      hustý dážď                                                             jasno
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-9-1-2023                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-10-1-2023                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-11-1-2023                                                                                                                                                                                     
                                                                11.1.2023                                                            11.1.2023
                                            TBS 5927+CrazyScan : SNR=13 dB                  Silicon Labs 2166D+OPEN ATV 6.4 : SNR=13 dB
                                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-tbs-5927-crazyscan-01                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-silicon-labs-tuner-02            

→ Dokazovanie vo forme online video ukážky zo dňa 11.1.2023 : poveternostné podmienky > jasno

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 149 MHz_V : Mediaset
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 5.1.2023 do 8.1.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=10 750 MHz,13 V,22 kHz Tone,11,7-12,25 GHz > znak alebo symbol 22 kHz je prítomný v každej analýze z analyzátora Metek HD čo je zároveň
dôkazom že súčasťou systémového riešenia nie je LNB SMW type O ale type R a polarita vlnení je zobrazovaná korektne,vychádzajúc z napájania 13V

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
metodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra
alebo z vysielania TV.
Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne
sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú
následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností"
. A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny
monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom
monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu sa vonkajšia teplota pohybovala
od +1 do +11°C,bol zaznamenaný len nízky úhrn dažďových zrážok dňa 6.1.2023 a naopak vysoký úhrn zrážok od 9 do 10.1.2023 pri minimálnej rýchlosti
vetra. 

Jediným zdrojom verifikovaných informácii o poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho monitoringu v mesiaci január 2023
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  73 hodín a  02 minút  a 39 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne štandardná forma stabilného DTH príjmu na f0=12 149 MHz s vysokou signálnou rezervou
každý deň bez jedinej pixelácie a  výpadku v kontinuite priebehu LOCKU                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                             TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,7 dB                                                                                          

                                       celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 30 min. : 10 sec.                                       
                                                                  od 5.1.2023 do 8.1.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-370-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                               
                                                                                                                   
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-snr-pf-370-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                                                    
                                                       
Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 
    
     
                                                                                                                                
Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 11.1.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce                                                                                                                                  


         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-f0-12149-v-pf-370--meteogram-zdroj-shmu-bolkovce-zrazky-11-1-2023            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-f0-12149-v-pf-370--meteogram-zdroj-shmu-bolkovce-teplota-tlak-11-1-2023                                                                                                                         
                                                                                                                                                              

Začiatok signálneho monitoringu dňa 5.1.2023 o 18:34 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia    
          
    -kvalita pri štarte:SNR=12,2 dB -                  -obsadenie TS pri štarte dňa 5.1.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:04:00                                       Locked Uptime :  00:07:50                               +8,5°C _ malá oblačnosť _4 m/s     
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-00a            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-00b                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-00c                                                                                                                                                                              
   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         

Priebežný stav signálneho monitoringu referenčnej frekvencie f0=12 149 MHz_V v danom úseku časomiery : 9 hod :06 min. :36 sek.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=12,6 dB -                            -obsadenie TS / MIS 1 -                                   -poveternostné podmienky-         

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-01a             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-01b          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-01c                                                                                                                              
   
  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       

Priebežný stav signálneho monitoringu referenčnej frekvencie f0=12 149 MHz_V v danom úseku časomiery : 24:05:00 
          
      -okamžitá kvalita: SNR=12,1 dB -                            -obsadenie TS / MIS 1 -                                   -poveternostné podmienky- 

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-02a             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-02b           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-02c                                                                                                                                 

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav signálneho monitoringu referenčnej frekvencie f0=12 149 MHz_V v danom úseku časomiery :  33:03:05+  
          
      -okamžitá kvalita: SNR=12,6 dB -                              -obsadenie TS / MIS 1 -                                  -poveternostné podmienky-     
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-03a              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-03b              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-03c                 

watch multistream standard video         watch multistream standard video
                                                                                                              

Priebežný stav signálneho monitoringu referenčnej frekvencie f0=12 149 MHz_V v danom úseku časomiery : 48:00:25+   
          
    -okamžitá kvalita: SNR=12,0 dB -                        -obsadenie TS / MIS 1 -                                         -poveternostné podmienky-                                                                                                     

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-04a         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-04b               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-04c                                                                                                                             
                                                                                                                             
  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    watch multistream standard video     watch multistream standard video      watch multistream standard video        

Priebežný stav signálneho monitoringu referenčnej frekvencie f0=12 149 MHz_V v danom úseku časomiery : 72:05:51 
          

     -okamžitá kvalita: SNR=12,0 dB -                               -obsadenie TS / MIS 1 -                                   -poveternostné podmienky-    

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-05a              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-05b           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-f0-12149-mhz-v-370cm-05c                                                                                                                                                                                                                                 
     watch multistream video           watch multistream video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

     > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 111 MHz_V  : Paket Cairo Communication <
               > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-3-4 <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 111 MHz_V" (TP IT1 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm

►hodnotenie analýzy s  Multistream analyzátorom METEK HD : toto je štandardne vysoká,alebo bežná špička kvality okolo MER=14 dB platná pre f=12 111 MHz_V
na výstupe z D1=370 cm

                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-370cm-spectrum-analysis-n                                  
                                                                                              
                    

12 111 V_ DVB-S2 / HBCD / 2/3 Multistream            12 111 V_DVB-S2 / 16APSK / 2/3            12 111 V_DVB-S2 / 16 APSK Multistream             
            Margin:10.7 dB_MER=14,1_PER=0          PER=0_Margin=2.6 dB_MER=14,2 dB             20-11-2022 : Video proof _ PF 3.7m

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-370cm-metek-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-370cm-metek-02a                                                                              

► Eutelsat 9B-9.0°E_Italy-footprint-DVB-S2-S2X-Multistream-measurement online : TBS 5927/CrazyScan_PF Prodelin 370 cm_Slovakia

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín s PF Prodelin 370 cm

     PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 111 MHz_V : Cairo Communication
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 16.11.2022 do 19.11.2022

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=10 750 MHz,13 V,22 kHz Tone,11,7-12,25 GHz > znak alebo symbol 22 kHz je prítomný v každej analýze z analyzátora Metek HD čo je zároveň dôkazom že
súčasťou systémového riešenia nie je LNB SMW type O ale type R a polarita vlnení je už zobrazovaná korektne,vychádzajúc z napájania 13V

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
metodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra
alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne
sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú
následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnch schopností" . A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny
monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom
monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
jediným zdrojom verifikovaných informácii o premenlivých poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho
monitoringu v mesiaci november 2022 je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej
som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a  17 minút  a 33 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu : v jednej postupnosti alebo súslednosti piatich dní od 16 do 19.11.2022 som vykonával zber signálnych dát
a kontinuálny signálny monitoring na frekvencii f=12 111 V s nasledovným výsledkomna výstupe z D1=370 cm som na f=12 111 V
dokázateľne dosiahol stav 
s jedným súvislým priebehom Locku nosnej bez jediného výpadku v spojitosti priebehu,bez jedinej pixelácie obrazu
v kvantite 1x72 hodín.Inými slovami nečakal som dni až týždne 
na ideálne poveternostné podmienky,ale zber dát som sústredil pri typických
poveternostných podmienkach v tomto ročnom období .

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                             METEK HD-Multistream >>> MER peak=14,2 dB
                                  TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=13,8 dB                                                                                          

                                            celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 17 min. : 33 sec.                                       
                                                                          od 16.11.2022 do 19.11.2022    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-pf-370cm-72hour-proving-01-n                               
                                              

DETAILNÝ POHĽAD  s popisom pod značkami od A po E  zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny SNR

                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-pf-370cm-72h-proving-snr-02-n                                                                     

Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke

                       

                                                                                                                                                                                           
Meteogram úhrnu zrážok a rýchlosti vetra zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 19.11.2022,ako dôkaz reálneho výskytu dažďových prehánok
v danej oblasti v čase výkonu signálneho monitoringu v kvantite t=72 hodín od 16 do 19.11.2022

             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-shmu-meteogram-16-17-18-19-11-2022-n   
                           

-A- : Začiatok signálneho monitoringu dňa 16.11.2022 o 17:20 seč a aktuálna poveternostná situácia     
          
 -štart signálneho monitoringu : SNR=11,5 dB -                 - 12 111 V-obsadenie TS v čase štartu -                    -aktuálne poveternostné údaje -

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-A                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-A1                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-A2                                                                                                                                                                                     
    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     

-B- :  Prvá špička kvality SNR=13,7 dB dňa 17.11.2022 demonštrujúca sa každý deň v časovom okne od približne 3:30 do 5:30 seč

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-B                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-B1                                                                                                                                                                                                                
               
    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                                            

   

-C- : Druhá špička kvality SNR=13,8 dB o 05:16 seč dňa 18.11.2022 demonštrujúca sa každý deň v časovom okne od približne 3:30 do 5:30 seč

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-C       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-C01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-C1                                                                                                                                                                                                                       

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video

-D- : Kód alebo marker D označuje body s krátkodobým (rádovo v milisekundách) nárastom chybovosti výlučne v pásme signálnej rezervy,ktorú generuje
signálny reťazec,bez výpadku v spojitosti Locku a bez pixelácie obrazu.Inými slovami divák nepostrehne vizuálne žiadnu zmenu a z hľadiska frekvencie
opakovania ich môžeme zanedbať pretože ani jeden krát nedosiahli prahovú úroveň a ich oblasť výskytu spravidla koreluje s výskytom dažďových
prehánok +online dôkaz z shmu.sk

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-D     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-D1        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-E- : Tretia špička kvality SNR=13,6 dB dňa 19.11.2022 demonštrujúca sa každý deň v časovom okne od približne 3:30 do 5:30 seč

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-E      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-q-analysis-72h-pf-370cm-E1                                                                                                                                     
                                                                                                                            
   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video      eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video