30-6-2015-HYLAS-1-33.5° zd-KA pásmo : Technická analýza vysielania satelitného internetu vysielaného pre európsky región z objektu Hylas 1-33,5°zd v rozsahu spektra KA pásma od 19,7 do 20,2 GHz - Geostacionárny objekt Hylas-1 na pozícii západnej dĺžky ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 30.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

Technická analýza vysielania satelitného internetu z objektu Hylas 1-33,5°zd v rozsahu spektra
                                            KA pásma od 19,7 do 20,2 GHz

Hylas 1-33.5°W-KA band recpetion-frequency :  komentár autora Romana Dávida

Geostacionárny objekt Hylas-1 na pozícii západnej dĺžky λ= -33.5°,ktorého KA spektrum v rozpätí od 19,7 do 20.2 GHz
dnes autor analyzuje,pokrýva cez infraštruktúrnu ôsmych bodových zväzkov vlnenia prakticky všetky Európske regióny
vysokou hladinou vyžiareného výkonu EIRP,ktorý dosahuje v bodových špičkách pásma KA hodnotu viac ako 60+ dBW ,
čo zase v praxi koreluje s operátorom aplikovaným priemerom antény pre dvojcestný družicový spoj D=67 cm.

+ parametre dvojcestného družicového spoja,ktorého základ je tvorený termínálom s priemerom antény D=67 cm :

UP-Forward-link user data rates are between 768 kbit/s – 10 Mbit/s
Down-Return-link user data rates are 512 kbit/s - 4 Mbit/s.

(autorova poznámka : pochopitelne vo východoeurópskych regiónoch je nutné včleniť do sumy premenných veličín alebo faktorov,
ktoré ovplivňujú výslednú kvalitu príjmu z pozície λ=-33.5° zd aj explicitne prítomnú osciláciu hladiny signálu,ktorá vo všeobecnosti
súvisí s relatívne nízkym elevačným uhlom EL=15°-platí pre zemepisný región mesta Lučenec)

Čiže podobne ako je tomu pri ďalších satelitoch s ponukou širokopásmových dátových služieb v KA pásme,ani v prípade
objektu Hylas 1 nie je aplikovaný jeden široký vysielací zväzok,ale multizväzková architektúra s neporovnatelne väčšou
prenosovou kapacitou,ktorá sa dá navyše,z hľadiska šírky pásma jednotlivých transpondérov upravovať v rozsahu od 108
do 250 MHz pre každý zo šiestich -KA- transpondérov individuálne a to v postupných krokoch po 500 kHz v závislosti od
kapacitného/klientského vyťaženia v danom zemepisnom regióne.Súčasťou komunikačnej paluby objektu Hylas 1 je tzv.
"dvojreflektorová" severno-južná anténa,ktorá operuje v KA pásme a bola navrnutá aby dokázala na online báze čiže súbežne
vybavovať dvojcestné (UP/Down) požiadavky od stoviek tisíc klientov (300 000) zároveň z rôznych zemepisných regiónov.
Tento vysoko sofistikovaný "dvojreflektor" zároveň rozdeľuje jeden KA downlinkový diagram do ôsmych vysoko koncentrovaných
bodových zväzkov vlnení pri šiestich TP a to v závislosti od výskytu klientov v tej-ktorej zemepisnej oblasti.

Je nesporné a vysoké rezervy v kvalite príjmu to aj potvrdzujú,že aj napriek tomu že operátor oficiálne nepublikuje tabuľku
frekvenčného plánovania pre KA pásmo,autor identifikoval a zadefinoval parametre pre nosné,ktoré sú bodovo sústredené
do rôznych európskych regiónov a prevažne aplikujú najpokročilejšie formy variabilného kódovania a zmeny modulácie VCM
v štandarde DVB-S2,o ktorých už autor detailnejšie písal.Analýza spektra od 19,2 do 20,2 GHz pomocou digitálneho analyzátora
v krokovom rozpätí len po 200 kHz,nepotvrdila prítomnosť identifikačného majáka/Beacon frekvencie v tejto časti KA spektra.

použitá literatúra :

a, Nasa master catalog
b, Avanti broadband
c, Earth Observation portal
d,Výskumná činnosť autota Romana Dávida

hylas-1-33-5-west-ka-band-promo