8-7-2015-Spainsat-Xtar-Lant-30-w-X pásmo-7 GHz:Prvá analýza vysielania vojenského strategického objektu Spainsat-XTAR-Lant na λ=30°zd v X-pásme a témy autorovho komentára _fyzikálne výhody vysielania v X-pásme,rušenie v C pásme,siete internetu v spektre..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 8.7.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.2 / X pásmo :

 1,Prvá analýza vysielania vojenského strategického objektu Spainsat-XTAR-Lant na λ=30°zd v X-pásme

x-tar-lant-30-west-x-band-reception

Spainsat-Xtar Lant-X band reception komentár autora Romana Dávida

Témy  : fyzikálne výhody vysielania v X-pásme,rušenie v C pásme,siete internetu v spektre 3,7 GHz 10>24>26 GHz,
zahltenie nelicencovaných spektier 2,4 a 5 GHz,vzájomné rušenie satelitného vysielania z družice
Thaicom 5 na 78,5° vd a pozemného licencovaného vysielania v C pásme atď....
 

vyhlásenie autora k téme kmitočtového konfliktu :

Roman Dávid zatiaľ nedisponuje právnou analýzou (jeho advokáti ho informovali že príprava relevantného právneho posudku,ktorý
by z medzinárodného právneho kontextu pomenoval stav v tejto oblasti a zároveň ponúkol riešenie by trvala niekoľko týždňov
a v najpriaznivejšom prípade by sa náklady s tým spojené pohybovali okolo sumy 10 000 EUR) či sa konkrétne v tomtom prípade
kmitočtového konfliktu medzi satelitnými a terestriálnymi operátormi a  prideľovaním platených licencií pre pozemné vysielanie do
už okupovaného frekvenčného spektra satelitného C pásma (ktoré je už desiatky rokov obsadené prevažne ázijskými,africkými
a americkými satelitnými operátormi so signálnym presahom aj  na európske územie) jedná o zlyhanie regulátora,zákonodarcu
alebo je tento kmitočtový koflikt v medzinárodnom meradle jednoducho "tolerovaný" z dôvodu nedostatku voľnej kapacity
v kmitočtovom spektre,čo je zrejme najlogickejšie vysvetlenie,kedže nepredpokladám že
by regulátor/koordinátor frekvenčného
spektra v SR
v tomto prípade "pozabudol" na jasný kmitočtový konflikt kedy je satelitné vysielanie rušené licencovanými pozemnými
operátormi. +++++
pokračovanie

 

Autorom analyzovaný vojenský geostacionárny objekt X-TAR-LANT na λ=30°zd je súčasťou ázijsko-atlantickej flotily
momentálne dvoch objektov (XTAR-EUR-29° vd+XTAR-LANT-30° zd),ktorých prenosové kapacity v X pásme so šírkou pásma
Bw=576 MHz sú výlučne pridelené pre armádnych,vládnych,diplomatických a iných necivilných objednávateľov služieb a to
na súši na vode ale aj vo vzduchu.Nezaškodí si pripomenúť elementárne fakty (vychádzajúce z princípov vlnovej fyziky),
že medzinárodne koordinované frekvenčné vyhradenie nepridelilo náhodou frekvenčné spektrum X pásma v rozpätí 7-8 GHz
pre armádne účely,ale súvisí to s nespornými výhodami,ktoré sa neopakujú a nemôžu (z fyzikálnej podstaty princípu šírenia
VF vlnenia danej frekvencie,daným prostredím s určitými atmosferickými podmienkami,ktoré sa často menia) identicky
vyskytovať v žiadnom inom frekvenčnom pásme ako napr. C,KU,KA atď

01,Nízka pravdepodobnosť rušenia vysielania v X pásme,ktoré je naopak v C pásme v niektorých zemepisných lokalitách
mimoriadne vypuklé a masívne,aj keď tu hovorím rádovo o jednotkách až desiatkach rušených megahertzov z definovaného
spektra od 3,4 do 4,2 GHz,čiže nie o kompletnom zahltení frekvenčného spektra,ktoré je tak typické v nelicencovanom "WIFI"
spektre s vlnovými dĺžkami λ=12 cm/2,4 GHz a λ=6 cm/5 GHz,v ktorých je v mnohých lokalitách prakticky nemožné
identifikovať čo i len 1 MHz použitelnej šírky pásma,ktorá ešte nie je okupovaná,alebo zarušená.O profesionálnych aktivitách
v týchto bezdrôtových nelicencovaných spektrách,ako napríklad 24/7 video prenos streamovaného tv vysielania v kvalite
8 Mbit/sec už ani nehovorím,lebo je prakticky nemožné ho uskutočniť .

Nasledovne definujem niektoré "licencované" zdroje rušenia satelitného vysielania v C pásme :
01,Desiatky (cieľovo okolo 100 miest a obcí)práve v tomto období aktivovaných bezdrôtových sietí širokopásmového internetu
na Slovensku v licencovanom pásme 3 680-3720 MHz so symetrickými rýchlosťami od 25 do 40 Mbit/s od spol. GTS/Benestra
02,Pozemné rádioreleové mikrovlnné spoje Point to Point alebo Multipoint FWA v pásme 3,5 GHz
03,Mikrovlnné siete Wimax pre prevažne vidiecke regióny v pásme 3,5 GHz atď

autorova vsuvka č.1 : sám som musel vyriešiť identický problém vzájomného rušenia medzi satelitným vysielaním z družice
Thaicom 5 na f=3 551 MHz_H.pol a pozemnou a zároveň "licencovanou" sieťou, keď vzájomný frekvenčný ofset medzi dvoma nosnými
predstavoval len 1,2 MHz,nakoľko inštalovaná anténa Prodelin 3.7 m sa nachádzala priamo v smerovom vyžarovacom zväzku
vysielacej antény pozemnej siete.Tieto technické problémy spojené s rušením medzi satelitným a pozemným vysielaním v C pásme
majú niekedy len lokálny charakter,ale v ďalších prípadoch regionálny/oblastný ale aj celoštátny .

►Autor Roman Dávid svoje tvrdenie o rušení v C pásme,ktoré má "terestriálny" pôvod,a ktoré zároveň vylučuje možnosť príjmu satelitného
vysielania/paketu na f=3 551 MHz zo satelitu Thaicom 5 na λ=78.5° vd týmto demonštruje aj v praktických meraniach :

         analyzovaný paket : Thaicom 5-78.5°vd , f=3 551 MHz , TP 4G , Globálny vyžarovací zväzok dostupný v Ázii,Afrike,Austrálii,Európe ...
                    aplikovaný sekundárny radiant : Prodelin 3.7 m / zemepisná poloha meraní : Lučenec N48°19719' , E19°40148'

                           klasické/nezarušené sedlo paketov             silné rušenie,ktoré vylučuje možnosť
                            v spektre C pásma / f=3 551 MHz              príjmu troch paketov,nie len f=3 551 MHz
                       zemepisná poloha meraní : Macao-Čína         zemepisná poloha meraní : Lučenec
                       dxsatcs-com-roman-david-3551-thaicom5-78-5east-c band-01      dxsatcs-com-roman-david-3551-thaicom5-78-5east-c band-02                                       

autorova vsuvka č.2 : Budovanie bezdrôtových širokopásmových sietí pre šírenie internetu v licencovanom pásme 3,7 GHz ešte má
svoje ekonomické opodstatnenie z hľadiska prijatelných nákladov rádovo v jednotkách stoviek EUR na zriadenie jedného koncového
bodu pre učastníka,na rozdiel od pásiem 10-24 a 26 GHz,kde sú už náklady s tým spojené o rád vyššie a strácajú ekonomické
opodstatnenie v masívnom meradle pri členitosti slovenského reliéfu.

pokračovanie výpočtu výhod vysielania v X pásme ....
02,Mimoriadne vysoká dostupnosť vysielania okolo 99% aj pri vysoko zhošených atmosferických podmienkach (podobne ako v C
pásme za predpokladu že nie je rušené)

03,Vysoká spektrálna účinnosť vychádzajúca z pomeru (bit/s) / Hz > menšia požiadavka po šírke pásma,ktorá v konečnom
dôsledku súvisí s výškou platby za služby,kedže operátor odvodzuje ceny od okupovanej šírky pásma spektra v MHz a od
permanencie 24/7 využitia okupovaných megahertzov .

04,Taktiež zadefinovaný minimálny odstup 4° pre jednotlivé družicové objekty operujúce v X pásme,ktoré sú zároveň poziciované
na Clarkovej dráhe (ktorý sa v niektorých prípadoch ale nedodržuje) minimalizuje prípadné vzájomné rušenie objektov

Autorov zdoj informácii potvrdil že vlastník satelitov XTAR uvažuje o rozšírení flotily dvoch satelitov s kontinentálnym pokrytím Európy,
Afriky,časti Severnej  a južnej Ameriky,Ázie o ďalší objekt,ktorý bude taktiež operatívne využívať výhradne X a v menšej miere
KA spektrum a svojím signálnym pokrytím strategicky dôležitých oblastí východnej Ázie a Pacifiku výrazne rožšíri doteraz definované
geografické územia od Jakarty v Indonézii až po Denver v USA _ XTAR-EUR-29° vd+XTAR-LANT-30° zd .

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, xtar.com
4, výskumná činnosť Romana Dávida