astra-2e-2f-2g-stable-reception-uk-footprint-central-europe-roman-david

                dxsatcs logo              

 

                                               

 ASTRA 2F at 28.2°E-UK SPOT BEAM: CASE STUDY #1

                                    by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       

        Autor Roman Dávid v tejto prípadovej štúdii uvádza do praxe satelitného príjmu
                originálnu technológiu s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE",
                      ktorá je jeho autorským a v praxi verifikovaným vynálezom
  

      Táto prípadová štúdia je dokázateľne míľnikom v celej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti autora Romana Dávida.

Autor prezentuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7,bez časových okien,s jedným konštantne demonštrujúcim
sa "LOCKOM" na novo zadefinovanej referenčnej frekvencii f0=12 382 MHz v britskom vyžarovacom diagram satelitu Astra 2F-28,2°E,

aj pri výrazne degradujúcich poveternostných podmienkach.

  
►Popis,alebo presné vymedzenie aktuálneho stavu :   Astra 2F na 28,2°E-Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM

v zemepisne presne danom mieste (mesto Lučenec) a s vysoko limitovanou formou príjmu z britského vyžarovacieho diagramu
satelitu Astra 2F, bol "Signálny model" transpondéra TP 35 na f=12 382 H (22+24)  doteraz vždy tvorený niekoľkými
(typicky dvoma/troma alebo žiadnym v prípade TP 22+24 z dôvodu žiadneho LOCKU) "Časovými oknami" počas ktorých bolo možné
s daným priemerom sekundárneho radianta Prodelin s D=450 cm uskutočniť,na každodennej báze,prevažne stabilnú formu príjmu
v trvaní rádovo jednotky hodín (typicky 3-6 hodín)
.V praxi to doteraz znamenalo že mnou navrhnutý a inštalovaný signálny reťazec
(zámerne tu nehovorím o zmene v intenzite vyžiareného mikro výkonu EIRP,pretože jej hladina je plne porovnatelná s obdobím poslednej
aktualizácie>zima/jar 2020) spracovania signálu neumožňoval vygenerovať "Signálny model" s jedným konštantne alebo nepretržite
prítomným "LOCKOM"
nosnej transpondéra TP 35 v móde 24/7,inými slovami doterajší RX reťazec neumožňoval vygenerovať
"Signálny model celodenne stabilného príjmu" bez časových okien
,ktorých trvanie,vznik a zánik ! doteraz ! nebolo možné akokoľvek
garantovať v tejto zemepisnej dĺžke a šírke.Moja doterajšia prax navyše potvrdzovala že hovoriť o perspektíve konštantne prítomného
"LOCKU" nosnej v móde 24/7 na TP 35 a ďalších transpondéroch Astry 2F s priemerom sekundárnych radiantov do D=500 cm by bolo len ilúziou.

     Všetky merania v tejto prípadovej                  Táto prípadová štúdia pojednáva o              Okamžitý a v mozaike demonštrovaný                                                                                                                                                
     štúdii sú odvodené od priemeru                 dokázateľne stabilnom príjme v tomto            sken transpondéra SKY-BSkyB,ktorý
    sekundárneho radianta D=450 cm              vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM            som určil ako referenčný_f0=12 382 MHz_H
                                                                               Lučenec_48.33°N - 19.67°W                        online sken 6.11.2020 o 16:41 SEČ
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-prodelin-450-cm-01      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam         dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-channels-online-mosaic-6-11-2020                 

-Identifikácia Referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v spektre H-vektora družice Astra 2F na 28,2°E_vyžarovací diagram UK SPOT BEAM

   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-frequency-spectrum-analysis-n                                                          

-Kanálové obsadenie referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz : Sky UK (BSkyB)

 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-channels-
                                                                                                           

►Stanovenie cieľa :

Autor Roman Dávid si stanovil za cieľ jeho výskumov návrh a realizáciu takého systémového riešenie,ktoré by spôsobilo
nespochybniteľný a dokázatelný  !PRELOM! v doterajších signálnych modeloch a naplnením tohoto cieľa bude "Signálny model"
tvorený jedným konštantne prítomným "LOCKOM" nosnej v móde 24/7 a to bez nutnosti inštalácie väčšieho priemeru ako je
v súčasnosti aplikovaný sekundárny radiant s D=450 cm.
Týmto sa opäť dostávam na pôdu napĺňania mojich definícií,
ktoré súvisia s pomenovaním systémových a aplikačných nepresností atď... > viď moje nasledovné štúdie :

Autor Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA

Autor Roman Dávid predstavuje originálny návrh a aplikáciu nového systémového riešenia pre sekundárny radiant
Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia stabilnej formy príjmu z referenčnej
frekvencie "f0" britskej tv siete FREESAT/BBC družice Astra 2E v rozsahu minimálne 5 až 8 hodín denne.

►Výsledok vedecko-výskumnej činnosti autora Romana Dávida:

S potešením môžem konštatovať že výsledky mojej najnovšej vedecko-výskumnej činnosti prekonali aj tie najoptimistickejšie
očakávania v DOSLOVNOM naplnení cieľa tohoto výskumného projektu,ktorý sa ako prvý a jediný projekt v Európec a Afrike venuje
"Verifikácii zisku parabolických antén" alebo definovaniu ekvivalentných hladín zisku "G" k stanovenému priemeru "D" na referenčných
frekvenciách "f0", pre sekundárne radianty s priemerom od D=180 do D=450 cm.

Nepretržitý signálny monitoring v trvaní 3x po 24 hodín (vždy som aplikoval viac ako 20 hodinovú prestávku,medzi dokazovaním č.1,2 a 3,
aby som tým vylúčil akýkoľvek faktor dočasnej signálnej anomálie)
,ako zrkadlovo pravdivá demonštrácia pohybu signálnych bodov vytvárajúcich
signálny model v súradnicovom zobrazení závislosti SNR/t , sú nespochybniteľným a plne akceptovateľným dôkazom o úspešnom naplnení
autorom stanoveného cieľa o konštantne prítomnom "LOCKU" nosnej a stabilne prítomnej a relatívne "vysokej kvalite" príjmu na teraz
"Referenčnej frekvencii f0=12 382 MHz v rozsahu od 6,5 do 8,5 dB počas celého cyklu monitoringu pre aplikovaný DVB-S2 Tuner TBS 5925
a v rozsahu kvality od 7,7 do 9,2 dB pre aplikovaný DVB-S2-TWIN tuner AVL-6222+IMG OPEN ATV 6.1.


►Nepretržitý signálny monitoring ako vizualizácia signálneho modelu v súradnicovom zobrazení jasne dokazuje nasledovné :
   

1, Dosiahnutie formy "Signálneho modelu" s jedným konštantne prítomným "LOCKOM" na Referenčnej frekvencii f0=12 382 MHz
v trvaní 24 hodín.Signálny monitoring na "f0" permanentne pokračuje už viac ako týždeň a plne porovnatelné úrovne kvality sa prezentujú
každý deň
(nie takmer každý deň) inými slovami povedané > nejedná sa o dočasný alebo prechodný stav signálnej anomálie ale o jeden
identický a každodenne sa opakujúci "Signálny model",ktorého stabilný priebeh jednoznačne súvisí so zásahom,ktorý som vykonal
v systémovom riešení dňa 27.10.2020 a ktorého výsledkom bol tento PRELOM alebo VÝRAZNÝ POSTUP VPRED v mojej výskumnej činnosti
.
Podotýkam že k mojej vysokej aktivite som bol skrátka donútený praktickými okolnosťami,pretože potom ako som sa opäť zameral vo svojich
výskumoch na britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM z konšteláciu družíc Astra 2E/2F a 2G (po odchode z družíc Amos 3/7),na teraz
"Referenčnej frekvencii "f0" nebol ani len jeden "LOCK" počas celého dňa.S rovnakým "nulovým" výsledkom som to testoval
na nasledujúcich boxoch: Octagon SF-4008,VU+DUO2,TBS 5925 atď a signálna nekvalita oscilovala v rozsahu od SNR=0 do SNR=4 dB,
čiže pod šumovým prahom)

 
       01-A, DOKAZOVANIE č.1 :  Prvý kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
5-6.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 01 min. : 55 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : oblačno 5-6/8,neskôr malá oblačnosť 4/8 až takmer jasno 0-1/8 + ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 15°C,bezvetrie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=7,3 do SNR=8,3 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)
_pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

         dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-n         

   Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         12:00:52 SEČ _ dňa 5.11.2020               02:23:53 SEČ _ dňa 6.11.2020            09:05:49 SEČ _ dňa 6.11.2020 
            Locked Uptime : 00:01:24                        Locked Uptime : 14:24:23                   Locked Uptime : 21:06:19
   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-01 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-03                                                                                                                                                         
                                                                                download video preview                                                                               
                                                   Video ukážka / 6.11.2020 > Locked uptime : 24:04:00 +
                                                                       

     01-B, DOKAZOVANIE č.2 :  Druhý kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
3-4.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 02 min. : 20 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8 a časté dažďové prehánky,ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 16°C,rýchlosť vetra 1-3 m/s
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,7 do SNR=7,9 dB (ani výrazne zhoršené poveternostné podmienky nezabránili
celodenne stabilnému príjmu resp.LOCKU nosnej bez čo i len jednej pixelácie v obraze)

d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)_
pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

            dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-n  
  Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         10:36:40 SEČ _ dňa 3.11.2020               22:33:30 SEČ _ dňa 3.11.2020            05:34:19 SEČ _ dňa 4.11.2020 
            Locked Uptime : 00:06:08                        Locked Uptime : 12:02:56                   Locked Uptime : 19:03:45

  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-01  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-03                                                                                                    
                                                                            video preview                                                                            
                                                Video ukážka / 4.11.2020 > Locked uptime : 24:02:20 +
                                                                       
   01-C, DOKAZOVANIE č.3 :  Tretí kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
1-2.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 03 min. : 03 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8 a časté dažďové prehánky,ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 16°C,rýchlosť vetra 1-3 m/s
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,5 do SNR=8,1 dB (ani výrazne zhoršené poveternostné podmienky nezabránili
celodenne stabilnému príjmu resp.LOCKU nosnej bez čo i len jednej pixelácie v obraze)

d,
priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)
_pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

            dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-n     

  Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         17:12:17 SEČ _ dňa 1.11.2020               01:16:43 SEČ _ dňa 2.11.2020            08:26:14 SEČ _ dňa 2.11.2020 
            Locked Uptime : 05:14:12                        Locked Uptime : 13:18:38                   Locked Uptime : 20:28:10

    dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-01 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-03                                                                                                                                                                                                                                                                                      video preview                                                                       
                                                     Video ukážka / 2.11.2020 > Locked uptime : 13:17:20 +

pokračujem v dokazovaní : Nepretržitý signálny monitoring ako vizualizácia signálneho modelu v súradnicovom zobrazení
dokazuje nasledovné :

2, Dosiahnutie jednoznačného nárastu v kvalite príjmu minimálne o 2 dB/MER počas celého cyklu meraní,čo je ekvivalentom k stavu
ako keby som zväčšil priemer sekundárneho radianta minimálne o 50 cm
.Slovo minimálne som použil z dôvodu že stav rastu
v kvalite som dosiahol nie len v prvotne (zima/jar 2020) definovanom časovom okne pre tento TP od 16:00 do 22:00 SEČ
ale v celom 24-hodinovom cykle monitoringu.
.

3, Každý deň sa v danom signálnom modele demonštrujú typicky dve až štyri špičky v kvalite príjmu :

a,od 15:30 do 18:30 SEČ
b,od 00:30 do 01:30 SEČ

                                      - špička v kvalite,prezentujúca sa každý deň za jasnej oblohy -
      OPEN ATV 6.1 : SNR=9,2 dB                     TBS 5925 : SNR=8,5 dB                    Televes H60 : CBER=7.6E-3
           6.11.2020 o 16:48 SEČ                            6.11.2020 o 16:59 SEČ                           31.10.2020 o 17:31 SEČ
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-dmax-uk-01dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-dmax-uk-tbs-5925-02  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-televes-h60-03                                                                                                                                                                                                                 
            6.11.2020_OPEN ATV 6.1                           6.11.2020_TBS 5925                            6.11.2020_OPEN ATV 6.1
          Video ukážka / download                     Video ukážka / download                       Video ukážka / download

.                                                                                                                              

4, Konštantne prezentujúca sa hladina kvality príjmu Q=60% dokazuje neprítomnosť  ani len jednej pixelácie v obraze,
alebo dočasného stavu korelácie s úrovňou šumového prahu pri SNR=5 dB aj pri prechode rozsiahlej tlakovej níže nad
severovýchodným Atlantikom,ktorá bola sprevádzaná dažďovými prehánkami a zamračenou oblohou.(2/3/4/5.11.2020)
.

5, Mierne kolísanie v priebehoch kriviek signálnych bodov,ktoré zrkadlovo kopírujú hladiny SNR,PWR súvisia s reálnou
nutnosťou "nano nie mikroúrovňovej" korekcie uhlov AZ/EL
,ktoré musím pravidelne (typicky 3-5x) RE-definovať
počas jedného 24-hodinového cyklu a to vždy v identickom čase , pochopiteľne za účelom dosiahnutia špičky v kvalite príjmu
(pre lepšie pochopenie použijem "oblúkový stupeň"_° ako uhlovú mieru rovinného uhla,nie radián_rad )

a,Veľkosť týcho "nano korekcií", na ktorých stojí celý tento dôkaz o každodennnej a plne stabilnej možnosti príjmu
s priemernou signálnou rezervou od 1,5 do 4 dB/MER (v závislosti od aplikovaného typu tunera)  odhadujem rádovo na:

desiatky uhlových sekúnd pri uhle azimutu a desiatky uhlových minút pri uhle elevácie,kedže platí že 1°=60´_1´=60´´_1°=3600´´

.

6, Faktor poveternostných podmienok :
Počas 24-hodinového cyklu signálneho monitoringu sa okamžitý stav v atmosfére Zeme výrazne menil a brázdu
vysokého tlaku vzduchu (jasná/bezoblačná obloha) vystriedal príchod rozsiahlej tlakovej níže nad severovýchodným
Atlantikom (zamračená obloha s neustálymi prehánkami).Moja prax potvrdila,v nadväznosti na útlmovú krivku
atmosféry pre downlinkové frekvencie KU pásma,že rozdiel v amplitúde kvality príjmu medzi zamračenou oblohou
s dažďovými prehánkami (ktoré v danom čase výrazne prevažovali) a jasnou oblohou bol okolo mínus 0,5-0,8 dB/SNR,
čo plne pokryla dostatočná signálna rezerva.

.

Synopsia : je nespochybniteľné že som sa v tomto prípade opäť (aj keď len vzdialene ) priblížil k číslu 1 > predstavuje teoreticky
ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej transformácii elektromagnetického
vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER_tento princíp zadefinoval autor Roman Dávid

.

upozornenie č.1 : súčasťou tejto prípadovej štúdie nie je ani jedna priama a ani voľná citácia od iných autorov,pretože v skutočnosti som tým vôbec
                       prvým autorom na Slovensku,ktorý v momentálnych signálnych intenzitách dokázal faktickosť "Signálneho modelu stabilného príjmu" na f0".
                      
upozornenie č.2 : pojmy ako napríklad systémové a aplikačné nepresnosti alebo pojem a presné vymedzenie pojmu referenčná frekvencia "f0"
pre nastavovanie antén v zónach nevymedzených vyžarovacím diagramom na družiciach ako Astra 2E/2F/2G,Amos 3/7 atď
(podobne ako množstvo ďalších) ako prvý zadefinoval autor Roman Dávid v tejto oblasti,čo znamená že sa nejedná o citáty alebo vedomosti
iných autorov,ktoré by som musel zdrojovať a uvádzať

upozornenie č.3 : pre plnú dôkaznosť stavu "Signálneho modelu stability" príjmu na f0=12 382 Mhz,mi plne postačil cyklus monitoringu 3x po 24 hodín
pri mimoriadne zhoršených poveternostných podmienkach a nie 7x po 24 hodín,čo by som už považoval za plytvanie energiami,pretože sa snažím žiť ekologicky.
.

Identifikácia a odstránenie rušenia v domácej elektrickej sieti AC 250 V :

ešte predtým ako som aplikoval DVB-S2 Tuner TBS 5925 ako základný prvok,pri verifikácii a vizualizácii Signálneho modelu, som musel identifikovať
a odstrániť zdroj rušenia v domácej elektrickej sieti AC-250 V
, ktorý mi  po takmer dvanástich hodinách, zresetoval prebiehajúci signálny
monitoring a musel som opäť
  začínať od bodu NULA !

                            + dôkaz : 10:43:58 SEČ dňa 30.10.2020_normálny stav po takmer dvanástich hodinách signálneho monitoringu
                                          : 10:44:46 SEČ dňa 30.10.2020_monitoring bol resetovaný v dôsledku rušenie v domácej elektrickej sieti

Ako zdroj rušenia v domácej sieti som identifikoval rezonanciu kondenzátora v spínacom zdroji v starom PC,ktorý cez vyššie harmonické zložky
"vysielal" impulzy do domácej siete a resetoval tým SW
v tom najcitlivejšom komponente na tento typ rušenia,ktorým je satelitný tuner TBS.
Najúčinnejšou ochrannou pred akýmkoľvek rušením,(napr. vplyvom kolísania frekvencie "f",alebo pri prítomnosti dočasného spínacieho prepätia v sieti
alebo pri prítomnosti vyšších harmonických frekvencii pri predimenzovanom HW atď ) z elektrickej siete sa ukázala aplikácia oddelovacieho
transformátora,ktorý zabezpečí galvanickú izoláciu prístrojov od napájacej siete AC 250 V . Spotrebičmi,ktoré sú vysoko citlivé na rušenia
z domácej elektrickej siete sú : HIFI AUDIO komponenty,satelitné a TV komponenty .

.

autor prípadovej štúdie : Roman Dávid_v Lučenci dňa 10.11.2020

.

poznámka pod čiarou : Dúfam že sa vyjadrujem dostatočne zrozumitelne a nikto si nebude "Signálny model celodennej stability v móde 24/7"
spájať napríklad s náhodou alebo s triviálnym chladením LNB a podobnými finančne nákladnými (neekonomickými z dlhodobého a ani z krátkodobého hľadiska)
a nevedeckými riešeniami,ktoré ako prvé napadnú aj toho,kto o danej problematike takmer nič nevie.
Veda je síce plná náhod,(na ktoré musí byť vedec ovšem pripravený aby im porozumel a následne vyvodil správny záver,lebo to že sa na určitý fyzikálny
dej každodenne pozeráte,to automaticky neznamená že mu aj porozumiete-toto bol aj môj prípad)
,ktoré viedli k prevratným objavom.
Napríklad pri práci spojenej s izoláciou nestabilného chemického prvku "Rádium Ra 88",dvojnásobná držiteľka nobelovej cenyMarie Curie-Skłodowska,prikázala
manželovi aby v ich pokusnej drevenej kôlni v Paríži jednoducho nezapol svetlo a prevratný objav modrastých lúčov,ktoré majú tú silu zničiť choré bunky
a vyliečiť rakovinové bujnenie
bol na svete.Všetci vieme že v tomto objave má svoju mikro-stopu aj Česká republika, lebo prvok "Rádium" bol izolovaný
z rádioaktívneho minerálu Uraninit,ktorý bol dovezený z Jáchymovských uránových baní v okrese Karlove Vary.
Aj keď predchádzajúci príklad má pomerne ďaleko k tomu "ideálnemu" v konštelácii príkladu veda a náhoda,(pretože tejto "náhode" predchádzali dlhé roky výskumov)
v sobotu 7.11.2020 oslávila Marie Curie-Skłodowska výročie narodenia,alebo tiež nedožitých 153 rokov,čo je dôvodom prečo som pripomenul jej mimoriadny
prínos do fyziky,zdravotníctva atď.....

Je faktom že bola vôbec prvou ženou v dejinách,ktorej bola udelená Nobelova cena za fyziku (v roku 1903) a je zaujímavé že až do dnešného dňa,boli celkovo len
štyri príslušníčky z tej krajšej časti ľudského rodu,ktoré boli vyznamenané týmto ocenením,zo stoviek laureátov.
Dúfam že agresívne a militantne naladené feministky s revolučným zmýšľaním,ktoré presadzujú MATRIARCHÁT ako formu vlády a spravovania sveta,to príjmu ako fakt
a nebudú za tým hľadať globálne a hlavne "dobre utajené" sprisahanie PATRIARCHÁTU proti nim,za účelom ich podceňovania a zosmiešňovania.
(niečo ako "patriarchálny Deep State" )