astra-2e-2f-2g-uk-footprint-stable-reception-synchronous-nano-corrections

                dxsatcs logo              

 

 

                                             

 

 ASTRA 2E at 28.5°E (EUTELSAT 28E)-UK SPOT BEAM

                                     by Roman Dávid_founder of Think-Tank

                                                       

Autor Roman Dávid v tejto štúdii dokáže legitímne priradenie atribútu "VYSOKOSMEROVÁ (vysokozisková) SATELITNÁ ZOSTAVA"
k ním aplikovanému VF systému na základe jej schopnosti účinne izolovať (oddeliť) nosné s pozičným odstupom len 0,3° a na
referenčnej alebo štartovacej frekvencii "f0"=11 426 MHz_H pre celý Britský vyžarovací diagram z konštelácie troch objektov
Astra 2E/2F/2G potvrdí funkciu jeho technologického postupu (vynálezu) s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE" v praxi
satelitného príjmu,ktorý zabezpečil že signálna rezerva ani pri búrke neklesla pod 2,4 dB nad šumovým prahom pri SNR=3 dB,
zatiaľ čo bez jej aplikácie kvalita príjmu atakovala úrovne okolo SNR=3,5 dB aj pri výrazne nedegradujúcich poveternostných
podmienkach.

Názov štúdie : Autor Roman Dávid skúma atribúty a podmienky pre klasifikáciu frekvencie f0=11 426 MHz_H do kategórie
"REFERENČNÁ FREKVENCIA f0", pre celú konšteláciu troch geostacionárnych objektov Astra 2E/2F/2G na 28,5°E,
vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM. Po f(max)=12 363 MHz_V , f(min)=10 714 MHz_H je táto štúdia už treťou v poradí
,ktorej úlohou je verifikácia stupňa frekvenčného vyladenia a priepustnosti konkrétneho vlnovodného komponentu zo systémového
riešenia tentoraz na f(stred)=11 426 MHz_H . Zároveň táto štúdia dokazuje pravdivosť môjho tvrdenia z prípadovej štúdie č.2 o
identifikácii a odstránení systémovej nepresnosti,ktorá degradovala výslednú kvalitu o minimálne 0,8 až 1 dB (MER).

 Frekvenčné spektrum objektu Astra 2E na 28,5°E_vektor vlnenia H : stupeň vyladenia a priepustnosti vlnovodu pre strednú časť
frekvenčného spektra som skúmal konkrétne na dvoch frekvenciách : 11 386 H a f0(stred)=11 426 MHz a to s nasledovnými
výsledkami : ak okamžitý stav v atmosfére výrazne nedegraduje kvalitu príjmu,potom môžem potvrdiť formu periodicity
alebo pravidelného výskytu a opakovania špičky kvality v rozsahu od SNR=8,8 do 9,3 dB,čiže toto nie je náhodná a neperiodická
špička kvality s výskytom napríklad 1x za mesiac_viď-signálny monitoring  2x 48 hodín publikovaný v tejto štúdii.
Konkrétne včera (20.4.2021) medzi 20:00 do 22:00 SEČ dosiahla špička kvality na referenčnej f0(stred)=11 426 MHz
,pri polojasnej oblohe,úrovne MER=8,8 dB (Televes H60) alebo SNR=9,7 dB pri DVB-S2 tunere AVL 6222_VU+DUO .

             analýza kvality/Tuner TBS 5927 : 11 386 MHz_H_Sky UK + f0(stred)=11 426 MHz _H_ TRP/Freesat   
   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-11386-h-17-4-2021-tbs-5927-online-proof-nn     dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-17-4-2021-tbs-5927-online-proof-quality-pat-grid-nn                                                                                                                           
                                                                                       

Cieľom tejto štúdie : je v praxi satelitného príjmu nespochybniteľne dokázať dosiahnutie priebehu s jedným kontinuálnym
(spojitým alebo súvislým) LOCKOM nosnej v dĺžke minimálne 48 hodín
S APLIKÁCIOU , ALE AJ BEZ NUTNOSTI aplikácie
originálneho technologického postupu s názvom "Synchrónne nanokorekcie" (autorov vynález) a následne,na základe amplitúd
výkonu a kvality _ Pwr/SNR v signálnom monitoringu, vzájomne porovnať tieto priebehy,ktoré boli vytvorené pri porovnatelných
poveternostných podmienkach s odstupom troch dní na identických systémových riešeniach v ohnisku sekundárneho žiariča Prodelin 4,5m.

Základ signálneho reťazca ostáva nemenný : všetky výsledky meraní sú odvodené od vysokosmerovej apertúry,
(praktické naplnenie pojmu vysokosmerovateľná zostava dokážem na frekvenčnom spektre v tejto štúdii )koncentrovanej na nízke
výkonové  mikrointenzity v danej zemepisnej oblasti východnej Európy z Britského vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM.
Kedže "Opakovanie je matkou múdrosti" nezaškodí si opäť zopakovať abecedu na ktorej je postavená celá moja výskumná činnosť
v obore vlnová fyzika : efektívna plocha parabolickej antény,alebo jej apertúra,nie je ekvivalentná,alebo zamenitelná
s jej skutočným alebo fyzikálnym rozmerom,pretože sa k nej len vzdialene približuje (v závislosti od účinnosti ožiarenia sa typicky
pohybuje v rozsahu len od 30-60%***),nemôžeme tieto pojmy zamieňať a v podstate môžem potvrdiť že celé moje snaženie
v tomto výskumnom projekte,smeruje k tomu aby sa efektívna,alebo v aplikačnej praxi reálne využitá plocha sekundárneho žiariča
čo najviac približovala k jeho fyzickým alebo hmotným rozmerom,inak a polopate  povedané svojimi výskumnými aktivitami
v tejto oblasti sa snažím dosiahnúť čo najúčinnejšie,alebo čo najrovnomernejšie ožiarenie  čo najväčšej plochy za účelom
dosiahnutia čo najvyššej kvality príjmu ⇒
čo je v zjednodušenej forme zhrnutý základný princíp a méta môjho snaženia v tejto oblasti,
ktorú definuje každá literatúra v tejto oblasti.

***typické príklady z praxe mi dávajú za pravdu že je úplne bežné že anténny systém s priemerom napríklad D=420 cm alebo D=470 cm
generuje ziskové hladiny na úrovni antén s D=140 až 220 cm čiže v týchto prípadoch môžem hovoriť nie o vysokosmerovom/vysokoziskovom
anténnom systéme ale len o drahej a nefunkčnej "ATRAPE".Opäť zopakujem že  tým kardinálnym problémom nie je neznalosť teórie,pretože tej
bolo vytlačenej už tisícky ton,ale spôsob ako dávno zadefinovanú teóriu preniesť do aplikačnej praxe satelitného príjmu a dosiahnnúť
signálnu stabilitu.

Vážení čitatelia/Vážený čitateľ,ak si znalý aktuálnych signálnych intenzít vo východnej časti Európskeho kontinentu z Astry 2E,inými slovami
disponuješ reálnymi skúsenosťami z praktickej stránky príjmu a nie si len ďalším teoretikom v rade hodnotiteľov,ktorý klasifikuje iného bez toho aby
sa mu čo i len z veľkej  vzdialenosti priblížil
(nesiaha mu ani len po členky,alebo inak povedané nedosiahol takmer nič v porovnaní s ním,
ale ohovára ho všade kade chodí) potom na základe v tejto štúdii uverejnených a dôkazne verifikovaných výsledkov
sami posúďte ako som sa priblížil k spomínanej méte...

    Všetky merania v tejto prípadovej                Táto prípadová štúdia pojednáva o                Freesat UK na f0=11 426 MHz_H                                                                                                                                                     
     štúdii sú odvodené od priemeru                     príjme z vyžarovacieho diagramu                 MER=9,2 dB _ C/N Lock min.=4.4 dB     
    sekundárneho radianta D=450 cm                              UK SPOT BEAM                                       TRP-The Racing Partnership                                   
                                                                               Lučenec_48.33°N - 19.67°W    
              
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-prodelin-450-cm-01      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam      dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-quality-000                                                                                                                                                                                              
                     
Aktuálne obsadenie PAT mriežky v pakete TRP/Freesat UK na f=11 426 MHz_H.pol

          dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-pat-grid-nit-actual

Výpočet atribútov výberu a klasifikácie práve frekvencie f0=11 426 MHz_H ako tej REFERENČNEJ alebo tej štartovacej pre celú konšteláciu troch
geostacionárnych objektov Astra 2E/2F/2G na 28,5°E,vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM

→ a, Na základe nasledovného dokazovania platí že f0=11 426 H je tou jedinou frekvenciou z celej konštelácie troch satelitov Astra 2E/2F a 2G na 28,5°E
na ktorej som v praxi dokázal naplniť signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke viac ako 48 hodín a to aj BEZ nutnosti aplikácie autorovho
originálneho technologického postupu s názvom SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE,čo je najdôležitejším atribútom výberu a klasifikácie f0=11 426_H
ako tej REFERENČNEJ alebo štartovacej pre každého,kto sa pokúša o príjem z  britského vyžarovacieho diagramu v strednej a východnej Európe .

→ b,Na základe nasledovného dokazovania môžem potvrdiť že frekvencia f0=11 426 H je tou jedinou na ktorej je možné vykonávať krátkodobé testy formy
alebo možnosti nestabilného (náhodného) príjmu rádovo v minútach až v hodinách s priemerom sekundárneho žiariča už od 340 cm v daných geografických
podmienkach východnej Európy.... táto možnosť pochopiteľne neplatí automaticky pre každú RX zostavu s D=340 cm+ viď predchádzajúci odsek s názvom :
Základ signálneho reťazca ostáva nemenný ...

Analýza č.1 dokazuje že som v praxi dosiahol naplnenie pojmu vysokosmerová anténna sústava pretože aj napriek pozičnému odstupu alebo intervalu
len okolo 0,3°
  medzi dvoma objektami na geostacionárnej obežnej dráhe,konkrétne Astry 2E na 28,5°E a Astry 2F na 28,2°E , som dosiahol úplnú izoláciu,
alebo oddelenie ich dvoch frekvenčných spektier v H aj vo V polarizácií,čiže nasledovná analýza dokazuje že dve  frekvenčné spektrá objektov A2E a A2F
vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM vidím úplne samostatne,oddelene alebo izolovane jedno od druhého
.
Len pripomeniem že som v prípadovej štúdii číslo 2 dokázal dosiahnutie signálneho modelu stability s jedným kontinuálnym LOCKOM,bez čo i len jedinej pixelácie,
na všetkých štyroch frekvenciách 11 306+11 344 V+H z družice Astra 2F v móde 24H !

Dve spektrá "H" vektorov vlnení satelitov Astra 2E a 2F sú účinne oddelené/od-izolované,čo má priamy vzťah so vysokým stupňom kvality celého systémového
riešenia,s vysokou mierou presnosti/smerovosti polohovania celej zostavy a hlavne s dosiahnutým tvarom vyžarovacej charakteristiky > so šírkou zväzku (-3 dB) atď ...

                              č.1                                                                                                            č.2 / č.3           
STAV 1_Astra 2E na 28,5°E : 11 386+ 11 426 V+H        Po identifikácii dvoch systémových a niekoľkých aplikačných nepresností za posledných šesť mesiacov,je MER=9,2 dB_CBER=2,8E-3       
STAV 0_Astra 2F na 28,2°E : 11 306 + 11 344 V+H       momentálna špička kvality,ktorá sa v závislosti od stavu v atmosfére nepravidelne opakuje (8,8-9,2 dB).Dňa 20.4.2021_MER=8,8 dB.
                                                                                      Momentálne generuje daný signálny reťazec signálnu rezervu okolo 6 dB (platí pre tuner Si21662)

   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-00 PLUS             dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-01     dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-02         
                                                                                                                                                          

          PROVING > ASTRA 2E-28,5°E_UK SPOT BEAM _ 11 426 MHz_H : TRP
    Nepretržitý signálny monitoring v dĺžke 48 hodín_Lučenec/Slovenská republika 

                          One continuous signal monitoring lasting more than 48 hours       

  
            SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE SÚ ZAPNUTÉ                   SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE SÚ VYPNUTÉ
SYNCHRONOUS NANOCORRECTIONS ARE TURNED ON        SYNCHRONOUS NANOCORRECTIONS ARE TURNED OFF

►The technological procedure is applied and significantly changes the signal model      ►The technological procedure is not applied and the course of the signal model for
of reception                                                                                                                         a given geographical point is significantly different

Deň záznamu : 29/30/31.3.2021                                                                                   ► Deň záznamu : 3/4/5.4.2021
►Stav atmosféry :
5-6/8 oblačno,časom prehánky,búrka                                                ► Stav atmosféry : 5-6/8 oblačno,časom prehánky,búrka
Celkový čas signálneho monitoringu : 48 hodín_33 minút_33 sekúnd                        ► Celkový čas signálneho monitoringu : 48 hodín_12 minút_42 sekúnd
Analýza signálneho monitoringu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii      ► Analýza signálneho monitoringu : jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii
f0=11 426 MHz-H v dĺžke viac ako 48 hodín,pri konštantnej hladine kvality na úrovni          f0=11 426 MHz-H v dĺžke viac ako 48 hodín,s vysoko oscilujúcou kvalitou
Q=60%,s priebežne oscilujúcou kvalitou od SNR=5,4 do SNR=8,5 dB                                od SNR=3,4 do SNR=8,8 dB                   

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-spot-beam-footprint-11426-h-48h-signal-monitoring-sn-turned-on-n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-spot-beam-footprint-11426-h-48h-signal-monitoring-sn-turned-off-n                

                                                                                                             
►Vysvetlenie súvisiace s miernym rastom v špičke signálnej kvality na SNR-8,8 dB respektíve Q=80%,ktorá sa prezentuje v druhom signálnom monitoringu zo dňa 3/4/5.4.2021 :
Dňa 2.4.2021 som sa rozhodol nahradiť dva mechanické káblové spoje (boli tvorené F-spojkami s priepustnosťou do 3 Ghz) , elektronickým spojom realizovaným pomocou
jednoduchého spínača (hradla 0/1) napájaného po kábli
.Dosiahol som tým nezanedbatelný rast v signálnej kvalite na úrovni od 0,18 do 0,25 dB (SNR) v závislosti od frekvencie.
V prípade klasického DTH príjmu satelitov s intenzitou vyžiareného výkonu nad 50 dBW,kde signálny reťazec s inštalovaným priemerom sekundárneho žiariča napr. D=80 cm bežne
generuje signálnu rezervu na úrovni od 8-12 dB môžem tento rozdiel rádovo v desatinách z jednotky "dB" skrátka zanedbať,ale v mojom prípade aj rádovo jednotky desatín
v raste signálnej kvality sú stabilizujúcim faktorom celého signálneho reťazca a pochopitelne,ako každý zásah do signálneho reťazca,aj tento mierne mení priebeh signálneho
modelu na každej analyzovanej frekvencii.

autor štúdie : Roman Dávid_V Lučenci dňa 21.4.2021
   
Roman Dávid-founder of Think-Tank