astra-2f-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

                                      dxsatcs logo              
                                               

         ASTRA 2F at 28.2°E-UK SPOT BEAM

                                      By Roman Dávid_founder od Think-Tank
  

                                         
                                                 
 

DX Satellite Reception analysis
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 950 to 12 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

►Autor Roman Dávid redefinuje Referenčnú frekvenciu "f0" pre nastavenie antén na satelit
Astra 2F-Britský vyžarovací diagram,ktorá verifikuje vysielanie v britskom vyžarovacom diagrame a prítomnosť
ekvivalentnej hladiny zisku antény k stanovenému priemeru D=450 cm pre región východnej Európy
Autor stanovuje atribúty alebo nutné parametre pre zaradenie do kategórie referenčná frekvencia "f0"
Autor stanovuje nový "signálny model",ktorý je osobitý pre každý transpondér satelitu Astra 2F,ako vzťah
medzi kvalitou príjmu a jeho dostupnosťou pričom detailne analyzuje faktory kontinuity,diskontinuity a duality samotnej funkcie,
alebo závislosti priebehu vzťahu MER/t
Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 950 do 12 750 MHz
Autor prezentuje výsledky príjmu britského platneného TV okruhu SKY sústredeného do zväzku A2F-UK BEAM SPOT
v multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje online dva až sedem tv streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

                    Romanov úvod k tejto téme : Britský vyžarovací diagram družice Astra 2F

Analýza a atribúty družicového príjmu paketov Freesat a SKY z britského vyžarovací diagramu UK SPOT BEAM satelitov Astra 2E/2F/2G,
týmto vytvorili obsahový základ celého môjho výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly s D=180-450 cm".
Nesporný progres v racionalite uvažovania ...

Áno,mám veľmi ďaleko k PLNOSTI MÚDROSTI,ale som na tej nekonečne dlhej ceste K NEJ!_citát alebo bonmot od Romana Dávida

... demonštrujem aj tým že som ako prvý do satelitnej praxe zaviedol teraz už kľúčové faktory a ich atribúty ako sú "Referenčná frekvencia f0"
a "Signálny model príjmu"
,ktoré doteraz nikto z mojich predchodcov nepomenoval,aj napriek tomu že moja satelitná prax potvrdila ich
nespornú dôležitosť pri demonštrácii prítomnosti systémové zisku "G" alebo verifikácie výrobcom stanoveného zisku paraboly v praxi
družicového príjmu
.Ako som už niekoľkokrát zdôrazňoval,práve toto je tým primárnym alebo základným problémom celej satelitnej techniky
a satelitného príjmu
ako takého a zároveň dôvodom prečo som celý tento výskumný projekt spustil ako prvý v Európe.
Musím spomenúť že všetky vyššie spomenuté problémy v tejto oblasti,ktoré pomenúvam a zároveň riešim,sú ďaleko nadčasové a budú
aktuálne a platné aj o napríklad 500 rokov a je úplne nepodstatné aká modulácia alebo kompresia sa v tom čase bude aplikovať alebo
v ktorej časti z vysoko fyzikálne limitovaného a konečného (nie nekonečného) frekvenčného spektra sa v tom čase bude vysielať,

lebo princípy súčastnej vlnovej fyziky budú platné a nemenné aj o 1000 rokov.
Ale sú tu desiatky podmienok,ktoré musia byť zachované tak ako je tomu dnes.Napríklad:nebeská mechanika musí ostať v súčastnom
stave atď
Príjem z britského vyžarovaciaho diagramu družice Astra 2F je špecifický faktormi kontinuity,diskontinuity a duality samotnej funkcie
signálneho modelu alebo závislosti priebehu vzťahu MER/t
.Dôležitým ostáva fakt že aj v prípade transpondérovej kapacity satelitu
Astra 2F je možné s určitosťou definovať konkrétne jednu frekvenciu f=11 306 MHz_H-pol. ako tú s atribútom "referenčnosti"
pre verifikáciu príjmu vysielania z diagramu UK SPOT BEAM a prítomnosti ekvivalentnej hladiny zisku k stanovenému priemeru
paraboly D=450 cm
.V prípade britského vyžarovacieho zväzku tretej družice Astra 2G na 28,2°E,nespĺňa ani jedna frekvencia
atribút referenčnosti,kedže som v tomto prípade aj ja limitovaný relatívne "nedostatočným" priemerom paraboly D=450 cm,
ktorý mi neumožňuje stabilný príjem,ale len primárny LOCK nosnej bez akejkoľvek rezervy v kvalite na dvoch frekvenciách siete
Freesat UK na f=10 964 a 10 994 MHz_H-pol.

Európska satelitná verejnosť týmto dostáva do rúk komplexný a hlavne odborný pohľad s množstvom
originálnych autorových poznatkov a definícií,ktoré nenájde na žiadnom inom portále s touto problematikou.

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

                 Takmer každodenne sa opakujúca kvalitatívna špička okolo MER=7 dB platná pre 4 nasledujúce transpondéry :
                                                                  11 306 MHz_V+H  a  11 344 MHz_V+H

           11 344 MHz-H. pol.-tp 111-UK SPOT BEAM : SKY UK_multiplexné zobrazenie siedmich živých tv streamov
 
  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uvod-01-n 
                                
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam : The Astra 2F satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                             download pdf
                                                                download

►Astra 2F-28.2°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                     10 950 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 750 MHz_linear V+H

                 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-01               dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-02        

                                                                       download pdf document         
                                                       Astra 2F_ Frequency plan for KU band
                          
                                              

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
11 306 MHz -H-
         tp 109
SKY UK  (BT SPORT Extra 1-2-3-4-5-6...)
 
27 500
 
5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
11 306 MHz -V-
        tp 110
SKY UK (SONY Action,SONY Movies,SONY Classic..)
 
27 500 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
11 344 MHz -H-
        tp 111
SKY UK (TRACE Urban/Latina/Vault,HGTV UK...)
 
27 500 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
11 344 MHz -V-
        tp 112
SKY UK (CBS Drama/Justice/Reality,Horror UK...)
 
27 500 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
12 129 MHz -V-
        tp 22
SKY UK
 
27 500 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
 12 168 MHz -V-
        tp 24
SKY UK HD  (CNBC UK ... )
 
27 500 2/3 UK Beam depending on the location DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
12 382 MHz -H-
        tp 35
SKY UK  (Travel Channel,DMAX,FOOD Network... )
 
27 500 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S


►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI


Signálny model č.1 platný pre f=11 306 MHz_V+H :
Toto je výskumom a analýzou potvrdený prvý signálny model,ktorý je aktuálne
platný v mojej zemepisnej oblasti.Možnosť príjmu z vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM družice Astra 2F s PF Prodelin 4,5m
je limitovaná do jedného-kontinuálneho časového okna
,ktoré sa každodenne zopakuje s pravdepodobnosťou na 75% na
f=11 306 MHz_V+11 306 MHz_H a to približne od 14:30-15:30 CET poobede, až do približne 01-02:00 CET v noci.

Signálny model č.2 : Vo zvyšných,odhadom dvadsiatich piatich percentách prípadov,sa aktivoval aj druhý,takzvaný duálny signálny model
s atribútom nepretržitej alebo kontinuálnej možnosti príjmu v rozsahu od 22 do 24 hodín denne
!

Signálny model č.2 sa bez akejkoľvek periodicity môže aktivovať na každom z dvoch vyššie definovaných transpondérov družice Astra 2F
prakticky kedykoľvek a jeho neperiodicita,alebo nepravidelná frekvencia opakovania,bola príčinou prečo som ho nezaradil do tabuľky signálneho
modelu,tak aby som sa čo najviac príblížil k objektívnosti opisu fyzikálneho deja.(periodicitu priebehu MER/t nie je možné z pochopitelných
príčin vopred zagarantovať na žiadnom z transpondérov družice Astra 2E/2F/2G)

►Pre f=11 344 MHz_V+H a f=12 382 MHz_H platí nasledovné : Naopak kontinuita,alebo inak súvislá funkcia priebehu závislosti MER/t
(analýzou preukázaná nepretržitosť možnosti príjmu bez výpadkov) alebo súvislý rast až ku špičke a následný pokles kvality príjmu
v časovom okne približne od 16:00 CET do približne 01-02:00 CET sa nepotvrdila na f=11 344 MHz_V + 11 344 MHz_H +12 382 MHz_H ,
čo v praxi znamená že v určitých úsekoch časového okna sa rast kvality príjmu zastavil a došlo k prepadu jeho aplitúdy na úroveň
šumového prahu a nasledoval jej opätovný rast až na špičku amplitúdy kvality od MER=6,5 do MER=7 dB.

REZUMÉ : pre 3 transpondéry TP=11 344 V+H a 12 382 H nemôžem stanoviť,z hľadiska ich signálneho modelu,nič exakne platné aj napriek
tomu že ich príjem je možné uskutočniť každý deň v časovom okne od 5 do 10 hodín aj pri zhoršených poveternostných podmienkach.


Príklad z praxe príjmu : 5 týždňov bolo možné každodenne uskutočniť stabilný príjem približne 9 hodín denne na dvoch frekvenciách f=11 344 MHz_V+H
pri zachovanej kontinualite alebo nepretržitosti príjmu bez výpadkov a naopak v prvých dvoch aprílových týždňoch (2020) už podmienka
kontinuality/nepretržitosti neplatila a dochádzalo k prepadom amplitúdy kvality na úroveň šumového prahu približne jeden krát v definovanom
časovom okne.

Inými slovami z hľadiska správania sa respektíve homogenity výkonu vyžiarenej energie v mieste príjmu Lučenec,nie je možné
pre transpondéry TP 111+112+35 stanoviť signálny model,ktorý by sa s vysokou pravdepodobnosťou respektíve pravidelnosťou
napĺňal takmer každý deň.


dxsatcs-astra-2e-28-2-e-uk-beam-sat-prodelin-450-cm-signal model-active-n

                                                                   download pdf
                                                                          download PDF
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reference frequency "f0" :  Referenčná frekvencia "f0" pre družicu Astra 2F_Britský vyžarovací diagram

-Autor Roman Dávid stanovuje referenčnú frekvenciu "f0=11 306 MHz_H.pol_TP 109" pre verifikáciu správnosti nastavenia AZ/EL
a ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D,pre paraboly s minimálnym priemerom D=450 cm na Britský vyžarovací diagram/UK beam
z družice Astra 2F na 28.2°E a to nie len pre jeho zemepisnú oblasť .

Toto sú hlavné atribúty pre klasifikáciu práve tejto frekvencie do kategórie tých referenčných :
1,Jej stabilný a každodenný LOCK v najdlhšom časom okne počas dňa v trvaní od 8 až do 10 ale v niektorých prípadoch až 22-24 hodín za deň
2,Hladina vyžiareného výkonu EIRP z transpondéra č.109 na f=11 306 MHz vykazuje podľa mojich meraní relatívne najhomogénnejšie
výkonové hodnoty zo všetkých siedmich transpondérov v mojej zemepisnej oblasti,pri zachovaní kontinuálneho signálneho modelu
  
  Astra 2F_UK beam/PF 4,5m : 11 306 H_analýza kvality na referenčnej frekvencii "f0" (s rezervou v kvalite okolo 2 dB/MER)
 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reference-frequency-f0-for-astra-2f-11306-h-pol-snr-quality-04-n                                                                                                        
                             
         dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reference-frequency-f0-for-astra-2f-11306-h-pol-01 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reference-frequency-f0-for-astra-2f-11306-h-pol-02 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-reference-frequency-f0-for-astra-2f-11306-h-pol-03                                                                                                

 

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 2F at 28.2°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 12 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement mesiace marec  a apríl v roku 2020 _ 03/04 2020
Elevation angle 33,9°
Weather conditions clear sky
Air temperature -5 > +23°C
Altitude above sea level 194 m

 

Astra 2F-28.2°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 950 > 11 750 MHz-UK SPOT BEAM  - V+H.pol. : frequency spectrum analysis
 
         Astra 2F_ frequency spectrum of the -H- vector                         
Astra 2F_ frequency spectrum of the -V- vector
                                 SPAN 200 MHz                                                                                   SPAN 500 MHz

              dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-h-10950-11750-01                                             dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-v-10950-11750-02       
                                                                                                           
                                                                    
                               11 750 > 12 750 MHz-UK SPOT BEAM- H.pol. : frequency spectrum analysis 
                                              Astra 2F_ frequency spectrum of the H vector_SPAN 500 MHz                                       
         
                                                                 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-h-11750-12750-02
             

►►Astra 2F-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

11 306 MHz _H_ SKY UK : 2 aktívne signálne modely > 14:30-02:00 p.m. alebo 0-22 až 24 hodín denne od 04/2020_ MER/SNR=5-7,5 dB_
stabilný LOCK každý deň,kontinuálne a bez prepadov v amplutúde,približne v dvadsiatich piatich percentách prípadov platí faktor
duality v signálnom modele

  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-03                                                                                                                                                                                                                                                       

11 306 MHz _V_ SKY UK : 2 aktívne signálne modely > 16:00-01:00 p.m. alebo 0-22 až 24 hodín denne od 04/2020_ MER/SNR=5-7,2 dB_
stabilný LOCK každý deň,kontinuálne a bez prepadov v amplutúde,približne v dvadsiatich piatich percentách prípadov platí funkcia
duality v signálnom modele

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-03                                                                                                                                                                                                    

11 344 MHz _H_ SKY UK : AKTÍVNY Signálny model >16:00-01:00 p.m._ MER/SNR=5-7,2 dB_LOCK každý deň,
môže platiť funkcia kontinuity/diskontinuity/duality

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-01 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-02 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-quality-analysis-03c                                                                                        

11 344 MHz _V_ SKY UK : AKTÍVNY Signálny model >16:00-01:00 p.m._ MER/SNR=5-7,2 dB_LOCK každý deň,
môže platiť funkcia kontinuity/diskontinuity/duality

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-03c                                                                                         
                                                   

12 382 MHz _H_ SKY UK : AKTÍVNY Signálny model > 16:00-22:00 p.m._ MER/SNR=5-6,5 dB_LOCK každý deň,môže platiť
funkcia kontinuity/diskontinuity
                                                                                               
  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-01 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-03                                                                                                                        

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: gallery from the reception of British television
networks Freesat and Sky

 dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-gallery-01  dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-gallery-02   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-03   

dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-04   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-05   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-gallery-06 

dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-gallery-07   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-gallery-08   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-gallery-09                                                                                                                                          

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: video gallery

......

......

......

......
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2020 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01