astra-2f-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

                dxsatcs logo              

 

                                               

 ASTRA 2F at 28.2°E (EUTELSAT 28F)-UK SPOT BEAM

                                    by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                 (Last update date : 5.1.2021 )

Názov : Autor Roman Dávid v novej štúdii stanovuje parametre pre subjektívne hodnotenie obrazu na základe priebehov
signálnych bodov v súradnicovom zobrazení monitoringu a po prvý krát verifikuje jeho dôkaznú akceptovateľnosť na pakete
Sky UK_f=12 363 MHz_Astra 2F

►UPOZORNENIE : všetky nasledovné signálne priebehy asociované k f=12 363 MHz-V sú už neplatné , pretože boli
výrazne prekonané ďalším postupom v autorovej vedecko-výskumnej činnosti,ktorý v praxi súvisí s rastom v signálnej kvalite
v priemere o 1 dB (LKM) a hlavne v dokázanom dosiahnutí jedného kontinuálne prebiehajúceho LOCKU nosnej za časovú jednotku 24H.
                                        viď. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA č.3_DVB-S2/8PSK _ 12 363 MHz-V.pol _ ITV HD

ABSTRAKT : Autor Roman Dávid si stanovuje nasledovné úlohy v tejto štúdii

1,Vizualizovať aktuálny priebeh signálneho modelu do súradnicového zobrazenia závislosti SNR/Q/Pwr/BER/t za účelom
nespochybniteľnej demonštrácie prítomnosti len jedného cyklicky sa opakujúceho časového okna (za 24 hodín)
na transpondéte TP č.34 @ f=12 363 MHz v britskom vyžarovacom lúči geostacionárneho objektu Astra 2F.

Kanálové obsadenie frekvencie f=12 363 MHz : Sky UK (BSkyB)

dxsatcs-astra-2f-uk-spot-beam-12363-v-sky-uk-kanalove-obsadenie-

→ Autor stanovuje predpoklad :
S pravdepodobnosťou,ktorá hraničí s istotou a pochopiteľne v nadväznosti na vopred dané
frekvenčné plánovanie, toto elektromagnetické vlnenie pochádza z objektu Astry 2F a nie z Astry 2E,pretože pri tak
častých nano-korekciách na inštalovanom sekundárnom radiante Prodelin 450 cm s vysoko-smerovou vyžarovacou charakteristikou,
ktoré musím vykonávať za účelom maximalizácie kvality príjmu, je aj "relatívne malý" pozičný odstup satelitov
len okolo 0,3°  pre môj systém pomerne  " Obrovským číslom "  a hodnoty uhlov AZ a EL ostávajú na identických hladinách
pri f=12 382_TP 35 aj pri f=12 363 MHz_TP 34 z hľadiska možnej špičky kvality.

                        Astra 2F na 28,2°E_UK SPOT BEAM                                         Astra 2F na 28,2°E_UK SPOT BEAM
                12 363 MHz-V.pol. : Sky UK HD_v britskom lúči         12 129 & 12 168 MHz-V.pol. : Sky UK HD_v britskom lúči         
       
      dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-12363-mhz-v-sky-uk-14-11-2020-n    dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-12129-12168-mhz-v-n                                                                                                                           

2,Nanovo zadefinovať originálnu klasifikáciu kvality obrazového vnemu (obrazu ako takého) postavenú na mojom subjektívnom
hodnotení,odvodenú z okamžitého stavu v priebehu signálnych bodov krivky Q
v signálnom monitoringu,pretože je v tomto prípade
nespochybniteľné že prezentujúce sa defekty v obrazovom vneme nespadajú do prvej,druhej a ani tretej kategórie priorít
v chybovom protokole TR 101 290
(je vo všeobecnosti a celosvetovo zavedený na sumarizáciu parametrov a chýb v transportnom
toku TS privedeného z asynchrónneho sériového rozhrania v IRD) ale súvisia len s oscilujúcou výkonovou mikro-intenzitou
v mieste príjmu,ktorú konkrétne pre tento TP č.34 odhadujem na 26-28 dBW
počas 24-hodinového cyklu meraní.Úplným základom
pre objektívnu analýzu vykonanú na základe chybového protokolu TR 101 290 je nevyhnutnosť plne stabilnej signálnej úrovne
s dostatočnou rezervou,inak sa k objektívnym výsledkom v PSI/SI tabuľkách nikdy nedopracujete a uplinkovým strediskám v USA,
Holandsku,Luxembursku,Izraeli atď reportujete zavádzajúce údaje,čo hovorím z vlastných a dlhoročných skúseností v tejto oblasti.
Toto je aj dôvod prečo by v tomto prípade uplatnenie klasifikácie kvality obrazu na základe subjektívnych kritérií,zadefinovaných firmou
Rohde & Schwarz na základe výstupov a analýz zo zariadenia s názvom DVQ-Digital Video Quality Analyzer* nebolo vhodné,
kedže explicitne prítomné a neustále sa opakujúce obrazové defekty v podobe pixelácie,trhania a  mrznutia obrazu atď
(v prevažnej časti priebehu "LOCKU" nosnej),súvisia výlučne s okamžitou koreláciou signálnych bodov s hladinou šumového prahu
pri SNR=6,5 dB
a nie s chybnými parametrami alebo defektami v transportnom streame na vysielacej strane.

*_ jedná sa z dnešného technického pohľadu o pomerne zastaralé zariadenie,ale v danej dobe nástupu DVB-S_MPEG-2
štandardu na začiatku milénia priniesol tento analyzátor vysoký pokrok v analýze transportného toku TS pomocou histogramov atď..
a spomenul som ho z dôvodu paralely s dnešnou témou alebo tiež "subjektívneho hodnotenia obrazu v reálnom čase" .

3, Signálny model vizualizovaný v súradnicovom zobrazení :  Signálny monitoring frekvencie f=12 363 MHz z družice Astra 2F na 28,2°E        
                                                                           
Deskripcia faktov :

a, Deň záznamov : 12+13.11.2020

b, Celkový čas prítomnosti kontinuálneho "LOCKU" v jednej hladine kvality Q=60%,bez viditeľných a obraz degradujúcich defektov
ako sú pixelácia,mrznutie atď na f=12 363 Mhz čiže nemyslím tým > Locked Uptime : približne 60-120 minút každý deň v časovom
okne od 16:00 do 20:00 SEČ v závislosti od okamžitých poveternostných podmienok v atmosfére

 
c, Stav atmosféry : zamračené 8/8,vonkajšia teplota okolo 12°C,bezvetrie

d, Zelená hladina,ktorá definuje plochu s dráhami signálnych bodov alebo kriviek nad Q=40% z hľadiska kvality obrazu po subjektívnej
stránke dokazuje nasledovne uvedené : všetky dráhy signálnych kriviek v tejto hladine demonštrujú  vizuálny vnem , s ešte
akcetovateľnou a hlavne krátkodobou degradáciou obrazu
(rádovo jednotky milisekúnd_pre väčšinu divákov je táto miera degradácie
a rušenia takmer neviditeľná)
, ktorá umožňuje
kontinuálne alebo kriticky neprerušované vnímanie vysielaného obsahu
alebo deja.
     

+ video dôkaz : dráha krivky kvality Q krátkodobo koreluje s hladinou Q=20% a opäť sa vracia na hladinu Q=100%.
Tento dočasný stav je sprevádzaný krátkodobým zamrznutím obrazu a  pixeláciou.Je to zároveň dôkazom že tento signálny
monitoring je mimoriadne citlivý aj na krátkodobé zmeny a dokáže dôkazne vykresliť v súradnicovom zobrazení akýkoľvek
druh defektu v príjme,čiže je dôkazne akceptovateľnou formou,ktorú používam na demonštráciu kvality ale aj výpadkov
v príjme a vizualizáciu signálneho modelu.


►pozri na nasledovnú video ukážku od časového bodu 0:33+ ( * a poznámku pod čiarou na konci štúdie)
(tento výpadok nijako nesúvisel napríklad s preletom opereného stavovca v danom čase pred primárnym radiantom/ožarovačom a pod.)

                                                13.11.2020_16:47 SEČ_1x video dôkaz_00:33 + sec.
                                                                       12 363 MHz Sky UK

                                 dxsatcs-astra-2f-uk-spot-beam-video-proof-12363-v-sky-uk-freezing-stream-          
                                                            

e, Červená hladina,ktorá definuje plochu s dráhami signálnych bodov alebo kriviek pod Q=40% z hľadiska kvality obrazu po subjektívnej stránke
dokazuje nasledovne uvedené : Obrazový vnem je permanentne degradovaný z dôvodu mrznutia a pixelácie obrazu a možnosť kontinuálneho
vnímania obrazového deja je trvalo paralyzovaná až znemožnená
.
Vyjadrené v súradnicovom zobrazení to znamená nasledovné : Ak krivka signálnych bodov osciluje len v pásme ne-kvality od Q=20% do Q=60% a už sa
nevracia (ani krátkodobo) na hladinu Q=100% kontinuita obrazového vnímania je kriticky narušená  a dej na obrazovke je nesledovatelný.

Deň záznamu : 12.11.2020

                                    Signálny monitoring frekvencie f=12 363 MHz z družice Astra 2F na 28,2°E
                           toto je vizualizácia predchádzajúcich textových bodov od -a- až po -e- v súradnicovom zobrazení

           dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sky-uk-12363-v-signal-monitoring-12-11-2020-final-n                                                            

Deň záznamu : 13.11.2020

                                           Signálny monitoring frekvencie f=12 363 MHz z družice Astra 2F na 28,2°E
                           toto je vizualizácia predchádzajúcich textových bodov od -a- až po -e- v súradnicovom zobrazení

          dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sky-uk-12363-v-signal-monitoring-13-11-2020-n                                                   

Obrazová a video demonštrácia príjmu z f=12 363 MHz v Lučenci : Sky Uk


               15.11.2020_18:12 SEČ                               10.11.2020_17:08 SEČ                         9.11.2020_16:58 SEČ
   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-update-01dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-update-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-update-03                                                                                                                                                          
     
               ITV HD_13.11.2020                              ITV HD_13.11.2020 
                        TBS 5925
                                               TBS 5925                             
                                   
          dxsatcs-astra-2f-uk-spot-beam-download-video-proof-12363-sky-uk-01                        dxsatcs-astra-2f-uk-spot-beam-download-video-proof-12363-sky-uk-02       

              ITV HD_09.11.2020                               ITV HD_10.11.2020
                OPEN ATV 6.1 img                                     OPEN ATV 6.1 img
           dxsatcs-astra-2f-uk-spot-beam-download-video-proof-12363-sky-uk-03                         video proof                     


* poznámka pod čiarou :
obyčajná fotografia z príjmu nemá žiadnu výpovednú hodnotu a dôkaznú váhu,pretože môže odzrkadľovať
signálny dej alebo kvalitu,ktorá sa v danom mieste príjmu vyskytla napríklad len jeden krát do roka a trvala rádovo jednotky sekúnd,
minút alebo hodín a neverili by ste,moji Drahí čitatelia,koľko zúfalých diskutujúcich na rôznych satelitných fórach,v snahe sa čo najviac zviditeľniť,
prezentuje tento náhodný príjem alebo LOCK,ako výsledok svojich priam neuveritelných schopností,ovšem bez podstatného dôvetku,
že sa v ich prípade jednalo len o náhodu,alebo dočasný stav spôsobený signálnou anomáliou alebo chladením LNB atď .
Ja ale k týmto "vševed-kom" nepatrím a uprednostňujem holú pravdu v podobe signálneho monitoringu pred sebaklamom a
zavádzaním verejnosti cez náhodne vytvorené zábery z družicového príjmu !
 

Použitá literatúra :

01, Digital Video Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and modulationfor 11/12 GHz satellite services
      EN 300 421 V1.1.2 (1997-08)_document
> www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300421/01.01.02_60/en_300421v...

02, Rohde & Schwarz _ DTV Monitoring and analysis : papers 01 & 02
>cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_news_from_rs/168/168_dvq2.pdf
www.testequipmenthq.com/datasheets/Rohde-Schwarz-DVM400-Datasheet.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DX Satellite Reception analysis : Astra 2F-Eutelsat 28F
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 950 to 12 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

►Autor Roman Dávid redefinuje Referenčnú frekvenciu "f0" pre nastavenie antén na satelit
Astra 2F-Britský vyžarovací diagram,ktorá verifikuje vysielanie v britskom vyžarovacom diagrame a prítomnosť
ekvivalentnej hladiny zisku antény k stanovenému priemeru D=450 cm pre región východnej Európy
Autor stanovuje atribúty alebo nutné parametre pre zaradenie do kategórie referenčná frekvencia "f0"
Autor stanovuje nový "signálny model",ktorý je osobitý pre každý transpondér satelitu Astra 2F,ako vzťah
medzi kvalitou príjmu a jeho dostupnosťou pričom detailne analyzuje faktory kontinuity,diskontinuity a duality samotnej funkcie,
alebo závislosti priebehu vzťahu MER/t
Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 950 do 12 750 MHz
Autor prezentuje výsledky príjmu britského platneného TV okruhu SKY sústredeného do zväzku A2F-UK BEAM SPOT
v multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje online dva až sedem tv streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

                    Autorov úvod k tejto téme : Britský vyžarovací diagram družice Astra 2F

Analýza a atribúty družicového príjmu paketov Freesat a SKY z britského vyžarovací diagramu UK SPOT BEAM satelitov Astra 2E/2F/2G,
týmto vytvorili obsahový základ celého môjho výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly s D=180-450 cm".
Nesporný progres v racionalite uvažovania ...

Áno,mám veľmi ďaleko k PLNOSTI MÚDROSTI,ale som na tej nekonečne dlhej ceste K NEJ!_citát alebo bonmot od Romana Dávida

... demonštrujem aj tým že som ako prvý do satelitnej praxe zaviedol teraz už kľúčové faktory a ich atribúty ako sú "Referenčná frekvencia f0"
a "Signálny model príjmu"
,ktoré doteraz nikto z mojich predchodcov nepomenoval,aj napriek tomu že moja satelitná prax potvrdila ich
nespornú dôležitosť pri demonštrácii prítomnosti systémové zisku "G" alebo verifikácie výrobcom stanoveného zisku paraboly v praxi
družicového príjmu
.Ako som už niekoľkokrát zdôrazňoval,práve toto je tým primárnym alebo základným problémom celej satelitnej techniky
a satelitného príjmu
ako takého a zároveň dôvodom prečo som celý tento výskumný projekt spustil ako prvý v Európe.
Musím spomenúť že všetky vyššie spomenuté problémy v tejto oblasti,ktoré pomenúvam a zároveň riešim,sú ďaleko nadčasové a budú
aktuálne a platné aj o napríklad 500 rokov a je úplne nepodstatné aká modulácia alebo kompresia sa v tom čase bude aplikovať alebo
v ktorej časti z vysoko fyzikálne limitovaného a konečného (nie nekonečného) frekvenčného spektra sa v tom čase bude vysielať,

lebo princípy súčastnej vlnovej fyziky budú platné a nemenné aj o 1000 rokov.
Ale sú tu desiatky podmienok,ktoré musia byť zachované tak ako je tomu dnes.Napríklad:nebeská mechanika musí ostať v súčastnom
stave atď
Príjem z britského vyžarovaciaho diagramu družice Astra 2F je špecifický faktormi kontinuity,diskontinuity a duality samotnej funkcie
signálneho modelu alebo závislosti priebehu vzťahu MER/t
.Dôležitým ostáva fakt že aj v prípade transpondérovej kapacity satelitu
Astra 2F je možné s určitosťou definovať konkrétne jednu frekvenciu f0=12 382 MHz_H-pol. ako tú s atribútom "referenčnosti"
pre verifikáciu príjmu vysielania z diagramu UK SPOT BEAM a prítomnosti ekvivalentnej hladiny zisku k stanovenému priemeru
paraboly D=450 cm
.V prípade britského vyžarovacieho zväzku tretej družice Astra 2G na 28,2°E,nespĺňa ani jedna frekvencia
atribút referenčnosti,kedže som v tomto prípade aj ja limitovaný relatívne "nedostatočným" priemerom paraboly D=450 cm,
ktorý mi neumožňuje stabilný príjem,ale len primárny LOCK nosnej bez akejkoľvek rezervy v kvalite na dvoch frekvenciách siete
Freesat UK na f=10 964 a 10 994 MHz_H-pol.

Európska satelitná verejnosť týmto dostáva do rúk komplexný a hlavne odborný pohľad s množstvom
originálnych autorových poznatkov a definícií,ktoré nenájde na žiadnom inom portále s touto problematikou.

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

                   Každodenne sa opakujúca špička kvality okolo MER=9 dB platná pre Tp 35 za jasnej oblohy
                                                                  

                               12 382 MHz-H. pol.-tp 35-UK SPOT BEAM : SKY UK_multiplexné zobrazenie
 
  astra-2f-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-f0-12382-mosaic-view-00-n 
                                
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam : The Astra 2F satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                             download pdf
                                                                download

►Astra 2F-28.2°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                     10 950 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 750 MHz_linear V+H

                 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-01               dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-02        

                                                                       download pdf document         
                                                       Astra 2F_ Frequency plan for KU band
                          
                                              

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna D--- ---DVB/Encryption---
11 306 MHz -H-
         tp 109
SKY UK  (BT SPORT Extra 1-2-3-4-5-6...)
 
27 500
 
5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
11 306 MHz -V-
        tp 110
SKY UK (SONY Action,SONY Movies,SONY Classic..)
 
27 500 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
11 344 MHz -H-
        tp 111
SKY UK (TRACE Urban/Latina/Vault,HGTV UK...)
 
27 500 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
11 344 MHz -V-
        tp 112
SKY UK (CBS Drama/Justice/Reality,Horror UK...)
 
27 500 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
12 129 MHz -V-
        tp 22
SKY UK
 
27 500 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
 12 168 MHz -V-
        tp 24
SKY UK HD  (CNBC UK ... )
 
27 500 2/3 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
12 363 MHz -V-
        tp 34
SKY UK HD
 
27 500 2/3 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
  ITV HD London         FTA
  ITV HD Meridian East         FTA
  STV HD         MPEG-4/HD/Videoguard
  Alibi UK HD         MPEG-4/HD/Videoguard
  Nickelodeon UK HD         MPEG-4/HD/Videoguard
  GOLD UK HD         MPEG-4/HD/Videoguard
   12 382 MHz -H-tp 35
Reference frequency "f0"
SKY UK  (BSkyB)
 
27 500 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
 
DVB-S/QPSK
  DMAX UK +1         MPEG-2/SD/FTA
  Discovery         MPEG-2/SD/Videoguard
  Animal Planet         MPEG-2/SD/Videoguard
  Discovery Science         MPEG-2/SD/Videoguard
  Discovery History         MPEG-2/SD/Videoguard
  Discovery Turbo         MPEG-2/SD/Videoguard
  Quest Red         MPEG-2/SD/FTA
  Food Network UK         MPEG-2/SD/FTA
  Food Network UK +1         MPEG-2/SD/FTA
  DMAX UK         MPEG-2/SD/FTA
  QUEST UK+1         MPEG-2/SD/FTA
  QUEST Red +1         MPEG-2/SD/FTA
  TLC Europe         MPEG-2/SD/Videoguard
  Food Network Ireland         MPEG-2/SD/FTA
  QUEST UK         MPEG-2/SD/FTA


►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI


►Platný signálny model :

                                            astra-2f-platny-signalny-model-01-2021

                                                signálny model bol definovaný v mesiaci 01/2021

                                                                   download pdf
                                                                          download PDF          
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK beam-reference frequency "f0" :  Referenčná frekvencia "f0" pre družicu Astra 2F_Britský vyžarovací diagram

-Autor Roman Dávid stanovuje referenčnú frekvenciu "f0=12 382 MHz_H.pol_TP 35" pre verifikáciu správnosti nastavenia AZ/EL
a ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D,pre paraboly s minimálnym priemerom D=450 cm na Britský vyžarovací diagram/UK beam
z družice Astra 2F na 28.2°E a to nie len pre jeho zemepisnú oblasť .

Toto sú hlavné atribúty pre klasifikáciu práve tejto frekvencie do kategórie tých referenčných :
1,Dokázateľne každodenná a stabilná forma LOCKu nosnej v móde 24/7 aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach
2,Intenzita mikro-výkonu EIRP z transpondéra č.35 na "f0" vykazuje podľa mojich meraní relatívne najhomogénnejšie
výkonové hodnoty zo všetkých transpondérov v mojej zemepisnej oblasti
  
       Astra 2F_UK beam/PF 4,5m : analýza časti horizontálneho spektra s referenčnou frekvenciou "f0"=12 382 MHz
                                                                                                         
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-frequency-spectrum-analysis-n                                                                                                                                                                                      

 
       01-A, DOKAZOVANIE :  Kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
5-6.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 01 min. : 55 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : oblačno 5-6/8,neskôr malá oblačnosť 4/8 až takmer jasno 0-1/8 + ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 15°C,bezvetrie
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=7,3 do SNR=8,3 dB
d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)
_pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

         dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-n         

   Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         12:00:52 SEČ _ dňa 5.11.2020               02:23:53 SEČ _ dňa 6.11.2020            09:05:49 SEČ _ dňa 6.11.2020 
            Locked Uptime : 00:01:24                        Locked Uptime : 14:24:23                   Locked Uptime : 21:06:19
   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-01 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-5-6.11.2020-03                                                                                                                                                         
                                                                                download video preview                                                                               
                                                   Video ukážka / 6.11.2020 > Locked uptime : 24:04:00 +
                                                                       

     01-B, DOKAZOVANIE č.2 :  Druhý kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
3-4.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 02 min. : 20 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8 a časté dažďové prehánky,ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 16°C,rýchlosť vetra 1-3 m/s
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,7 do SNR=7,9 dB (ani výrazne zhoršené poveternostné podmienky nezabránili
celodenne stabilnému príjmu resp.LOCKU nosnej bez čo i len jednej pixelácie v obraze)

d,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)_
pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

            dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-n  
  Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         10:36:40 SEČ _ dňa 3.11.2020               22:33:30 SEČ _ dňa 3.11.2020            05:34:19 SEČ _ dňa 4.11.2020 
            Locked Uptime : 00:06:08                        Locked Uptime : 12:02:56                   Locked Uptime : 19:03:45

  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-01  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-3-4.11.2020-03                                                                                                    
                                                                            video preview                                                                            
                                                Video ukážka / 4.11.2020 > Locked uptime : 24:02:20 +
                                                                       
   01-C, DOKAZOVANIE č.3 :  Tretí kontinuálny signálny monitoring referenčnej frekvencie f0=12 382 MHz v trvaní 24 hodín          
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,deň záznamu :
1-2.11.2020
b,celkový čas konštantného LOCKU na "f0" alebo Locked Uptime : 24 h. : 03 min. : 03 sek. / pozri stopky v ľavom dolnom rohu
b,stav atmosféry : zamračené 8/8 a časté dažďové prehánky,ranná hmla,vonkajšia teplota od 5 do 16°C,rýchlosť vetra 1-3 m/s
c,analýza grafu : jeden konštantne prítomný LOCK na Referenčnej frekvencii f0,pri konštantnej hladine kvality na úrovni 60%,
s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=6,5 do SNR=8,1 dB (ani výrazne zhoršené poveternostné podmienky nezabránili
celodenne stabilnému príjmu resp.LOCKU nosnej bez čo i len jednej pixelácie v obraze)

d,
priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené čiernou farbou,pri ktorých dochádza ku skokovému rastu v amplitúde Pwr a S/N,
definujú stav keď som vykonával priebežné nano-korekcie vo veľkostiach uhlov AZ a EL za účelom dosiahnutia špičky v odstupe S/N
e,priebehy a plochy signálnych bodov ohraničené hnedou farbou,definujú stav postupného nie skokového rastu a dosiahnutie špičiek
v signálnej kvalite v mieste príjmu,ktoré nesúvisia s mojou činnosťou ale s prirodzeným rastom a poklesom v intenzite EIRP s typicky
dvoma až troma vrcholmi počas každého dňa.
V tomto grafe platí že postupné zmeny v priebehu (hnedá) sú výsledkom cyklicky sa opakujúcich a výlučne prirodzene prebiehajúcich
fyzikálnych dejov rastu a poklesu v intenzite EIRP a naopak náhle alebo skokové zmeny sú dôsledkom mojich nano-korekcií v systéme
polohovania AZ/EL. (čierna)
_pochopiteľne pri tejto činnosti sa nezaobídem bez neustáleho sledovania pozície satelitu v reálnom čase na
GEO synchrónnej obežnej dráhe atď....

            dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-n     

  Toto sú tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q

         17:12:17 SEČ _ dňa 1.11.2020               01:16:43 SEČ _ dňa 2.11.2020            08:26:14 SEČ _ dňa 2.11.2020 
            Locked Uptime : 05:14:12                        Locked Uptime : 13:18:38                   Locked Uptime : 20:28:10

    dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-01 dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-02   dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-signal-monitoring-24h-1-2.11.2020-03                                                                                                                                                                                                                                                                                      video preview                                                                       
                                                     Video ukážka / 2.11.2020 > Locked uptime : 13:17:20 +

pokračujem v dokazovaní : Nepretržitý signálny monitoring ako vizualizácia signálneho modelu v súradnicovom zobrazení
dokazuje nasledovné :

2, Dosiahnutie jednoznačného nárastu v kvalite príjmu minimálne o 2 dB/MER počas celého cyklu meraní,čo je ekvivalentom k stavu
ako keby som zväčšil priemer sekundárneho radianta minimálne o 50 cm
.Slovo minimálne som použil z dôvodu že stav rastu
v kvalite som dosiahol nie len v prvotne (zima/jar 2020) definovanom časovom okne pre tento TP od 16:00 do 22:00 SEČ
ale v celom 24-hodinovom cykle monitoringu.
.

3, Každý deň sa v danom signálnom modele demonštrujú typicky dve až štyri špičky v kvalite príjmu :

a,od 15:30 do 18:30 SEČ
b,od 00:30 do 01:30 SEČ

                                      - špička v kvalite,prezentujúca sa každý deň za jasnej oblohy -
      OPEN ATV 6.1 : SNR=9,2 dB                     TBS 5925 : SNR=8,5 dB                    Televes H60 : CBER=7.6E-3
           6.11.2020 o 16:48 SEČ                            6.11.2020 o 16:59 SEČ                           31.10.2020 o 17:31 SEČ
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-dmax-uk-01dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-dmax-uk-tbs-5925-02  dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-quality-televes-h60-03                                                                                                                                                                                                                 
            6.11.2020_OPEN ATV 6.1                           6.11.2020_TBS 5925                            6.11.2020_OPEN ATV 6.1
          Video ukážka / download                     Video ukážka / download                       Video ukážka / download

.                                                                                                                              

4, Konštantne prezentujúca sa hladina kvality príjmu Q=60% dokazuje neprítomnosť  ani len jednej pixelácie v obraze,
alebo dočasného stavu korelácie s úrovňou šumového prahu pri SNR=5 dB aj pri prechode rozsiahlej tlakovej níže nad
severovýchodným Atlantikom,ktorá bola sprevádzaná dažďovými prehánkami a zamračenou oblohou.(2/3/4/5.11.2020)
.

5, Mierne kolísanie v priebehoch kriviek signálnych bodov,ktoré zrkadlovo kopírujú hladiny SNR,PWR súvisia s reálnou
nutnosťou "nano nie mikroúrovňovej" korekcie uhlov AZ/EL
,ktoré musím pravidelne (typicky 3-5x) RE-definovať
počas jedného 24-hodinového cyklu a to vždy v identickom čase , pochopiteľne za účelom dosiahnutia špičky v kvalite príjmu
(pre lepšie pochopenie použijem "oblúkový stupeň"_° ako uhlovú mieru rovinného uhla,nie radián_rad )

a,Veľkosť týcho "nano korekcií", na ktorých stojí celý tento dôkaz o každodennnej a plne stabilnej možnosti príjmu
s priemernou signálnou rezervou od 1,5 do 4 dB/MER (v závislosti od aplikovaného typu tunera)  odhadujem rádovo na:

desiatky uhlových sekúnd pri uhle azimutu a desiatky uhlových minút pri uhle elevácie,kedže platí že 1°=60´_1´=60´´_1°=3600´´

.

6, Faktor poveternostných podmienok :
Počas 24-hodinového cyklu signálneho monitoringu sa okamžitý stav v atmosfére Zeme výrazne menil a brázdu
vysokého tlaku vzduchu (jasná/bezoblačná obloha) vystriedal príchod rozsiahlej tlakovej níže nad severovýchodným
Atlantikom (zamračená obloha s neustálymi prehánkami).Moja prax potvrdila,v nadväznosti na útlmovú krivku
atmosféry pre downlinkové frekvencie KU pásma,že rozdiel v amplitúde kvality príjmu medzi zamračenou oblohou
s dažďovými prehánkami (ktoré v danom čase výrazne prevažovali) a jasnou oblohou bol okolo mínus 0,5-0,8 dB/SNR,
čo plne pokryla dostatočná signálna rezerva.

 

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 2F at 28.2°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 12 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement 10/11 2020
Elevation angle 33,9°
Weather conditions cloudy-40%,rain-40%,clear sky-20%
Air temperature 1 > +15°C
Altitude above sea level 194 m

 

Astra 2F-28.2°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 950 > 11 750 MHz-UK SPOT BEAM  - V+H.pol. : frequency spectrum analysis
 
         Astra 2F_ frequency spectrum of the -H- vector                         
Astra 2F_ frequency spectrum of the -V- vector
              11 306 + 11 344 MHz_SP 200 MHz                                               
11 306 + 11 344 MHz_SP 500 MHz
              dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-h-10950-11750-01                                             dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-v-10950-11750-02       
                                                                                                           
                                                                    
    12 129 + 12 168 MHz_V : Sky Uk                12 363 MHz_V : Sky Uk                         f0=12 382 MHz : Sky Uk                                                                                        
  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-12129-12168-mhz-v-  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-12363-mhz-v-sky-uk-14-11-2020-   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-frequency-spectrum-analysis-h-11750-12750-02                                                                                           
             

►►Astra 2F-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

11 306 MHz _H_ SKY UK : dokázateľne stabilný príjem v móde 24H v mieste meraní,za predpokladu stabilných
(nie extrémne zhoršených) podmienok v atmosfére

  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-h-quality-analysis-03                                                                                                                                                                                                                                                       

11 306 MHz _V_ SKY UK :dokázateľne stabilný príjem v móde 24H v mieste meraní,za predpokladu stabilných
(nie extrémne zhoršených) podmienok v atmosfére

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-quality-analysis-03                                                                                                                                                                                                    

11 344 MHz _H_ SKY UK : dokázateľne stabilný príjem v móde 24H v mieste meraní,za predpokladu stabilných
(nie extrémne zhoršených) podmienok v atmosfére

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-01 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-02 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-quality-analysis-03c                                                                                        

11 344 MHz _V_ SKY UK : dokázateľne stabilný príjem v móde 24H v mieste meraní,za predpokladu stabilných
(nie extrémne zhoršených) podmienok v atmosfére

 dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-quality-analysis-03c                                                                                         
                                                   

12 363 MHz_V_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > 16:00-20:00 p.m. _ MER/SNR=6,5-7,2 dB_ každodenná
možnosť LOCKu nosnej v rozsahu od dvoch do štyroch hodín aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach

dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-quality-analysis-001b  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-quality-analysis-002b   dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12363-v-sky-uk-quality-analysis-003b                                                                                                                                                                          

12 382 MHz _H_ SKY UK : AKTÍVNY Signálny model > 24/7_ MER/SNR=6,5-9 dB_toto je referenčná frekvencia "f0"
  
dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-001b  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-002b  dxsatcs-astra-2f-28-2-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-quality-analysis-003b                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                       

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: gallery from the reception of British television
networks Freesat and Sky

 dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-gallery-01  dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11306-v-sky-uk-gallery-02   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-03   

dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-04   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-h-sky-uk-gallery-05   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-gallery-06 

dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11344-v-sky-uk-gallery-07   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-gallery-08   dxsatcs-astra-2f-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-12382-h-sky-uk-gallery-09                                                                                                                                          

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: video gallery

......

......

......

......
 

►►Astra 2F-28.2°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2020 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01