7.6.2023-12 380 MHz/MULTISTREAM-EI Towers:Denná postupnosť špičiek kvality SNR=16,5>16,7>16,6 dB na problematickom TP-IT8 týmto jednoznačne potvrdzuje logickú pravdivosť výroku autora Romana Dávida zo dňa 7.4.2023 o výskyte dvoch modusov výkonu A/W a S/S

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                           
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                   
       

                         Novinka v rubrike : Porovnanie výkonových modusov A/W a S/S

7.6.2023 : 12 380 MHz_V-EI Towers Italy : Denná postupnosť špičiek kvality SNR=16,5>16,7>16,6 dB na problematickom transpondéry IT8
týmto jednoznačne potvrdzuje logickú pravdivosť výroku autora Romana Dávida zo dňa 7 a 12.4.2023 o výskyte dvoch modusov výkonu A/W a S/S
v zóne príjmu "Mimo stopy" objektu Eutelsat 9B na 9,0°E.Autor týmto dokázal transformovať tento v podstate nepatrný rast v intenzite výkonu
v moduse S/S na priemerný rast hrotu kvality až o 1-1,5 dB+ z jednotky SNR.Ďalej sa venujem analýze opätovného výskytu anomálie
v intenzite výkonu EIRP tentoraz už aj v anglickom jazyku atď...

Eutelsat 9B-confirmed the presence of two power modes in the practice of satellite reception in "Out of footprint" zones:A/W+S/S
                                                 Proving based on 1x72 hours of signal monitoring

►Všetky interné činitele,alebo komponenty signálneho reťazca na strane príjmu ostávajú nemenné v porovnávacej báze Jar/Leto a Jeseň/Zima,čiže nijako sa
nepodieľajú na nezanedbatelnom raste v signálnej kvalite,ktorý dnes dokážem v rovnakej kvantite monitorovaného úseku 1x72 hodín
 
  Menovite : PF Prodelin 450 cm > Systémové riešenie v ohnisku zložené z vlnovodov+LNB SMW Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...
 

                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-n                                                    
           
      

> Porovnávacia báza dokazovania medzi dvoma modusmi výkonu Jar/Leto a Jeseň/Zima <

 

                                       

                                  > Eutelsat 9B-9.0°E-Italy Ku : 12 380 MHz_V - EI Towers <

                > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 18-24-25 <

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           
Classification of achieved results in signal monitoring_S/S :   The amplitudes of power and quality achieved in the latest signal monitoring
at a frequency of 12,380 MHz, in the Power Mode of Spring/Summer 2023, unquestionably validate the author's claims regarding the existence
of two power modes.
Additionally, the author has successfully transformed this slight increase, ranging from one to multiple dBW (depending
on the selected frequency from the spectrum between 12,111 and 12,466 MHz), into a daily peak quality of approximately SNR=16.6 dB,
surpassing the original peak of SNR=15.3 dB in the Autumn/Winter Power Mode.     
This occurred on the third consecutive frequency, which definitively rules out any connection to sporadic power spikes that are the basis
for the categorization of "Sat DX" or the active/passive waiting associated with the "moment miracle." In other words, it confirms the scientific nature
of the published results,linked to the application of the author's technology and research in the field of wave physics.
The signal monitoring published today at f=12,380 MHz further validates one of my claims that the reception of Multistream technology
from the Eutelsat 9B satellite at 9.0°E in the "Out of footprint" zone bears no common characteristics with the categorization of "Sat DX"
or the categorization derived from the passive/active (depending on the individual) waiting for random power spikes.
 
The proven accuracy of my claims remains unchanged, despite the fact that once again, every three days and at the exact same time,
as in the initial monitoring in the Autumn/Winter mode (from 12:30 to 13:00 in the afternoon), there was a micro dropout in the lock's continuity
in the form of pixelation.
This resulted in a decrease in classification, in terms of reception stability, to an "acceptable" 99.996%,
with an approximate dropout duration of up to 10 seconds out of the total monitoring time of t=262 800 seconds, which equals 73 hours.

 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v moduse výkonu Jar/Leto : Amplitúdy priebehov výkonu a kvality dosiahnuté v najnovšom signálnom
monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V,v moduse výkonu Jar/Leto 2023,týmto nespochybniteľne dokazujú pravdivosť autorových tvrdení
o existencii dvoch modusov výkonu,pričom autorovi sa tento mierny rast rádovo o jednotku-ky dBW(v závislosti od výberu frekvencie zo spektra
od 12 111 do 12 466 MHz_V) podarilo pretransformovať na každodennú špičku kvality okolo SNR=16,6 dB z pôvodnej špičky SNR=15,3 dB
v moduse výkonu Jeseň/Zima.Stalo sa tak na doteraz už tretej frekvencii v poradí,čo jednoznačne vylučuje vzťah na prítomnosť sporadicky
sa vyskytujúcich špičiek výkonu
od ktorých sa následne odvíja kategorizácia "Sat DX",alebo aktívne/pasívneho čakania spojeného so "zázrakom okamihu",
inými slovami potvrdila sa tým vedeckosť pôvodu uverejnených výsledkov spojená s aplikovaním autorovej technológie a jeho výskumu v oblasti vlnovej fyziky.
Aj dnes publikovaný signálny monitoring f=12 380 MHz týmto verifikuje jedno z mojich tvrdení že príjem technológie Multistream z družice Eutelsat 9B
na 9,0°E v zóne "Mimo stopy" nenesie žiadne spoločné znaky s kategorizáciou "Sat DX", alebo kategorizáciou odvodenou od pasívne/aktívneho
(ako u koho) čakania na náhodné špičky výkonu.
Na týmto dokázanej pravdivosti mojich tvrdení nič nezmení ani fakt že opäť došlo jednému mikrovýpadku v kontinuite locku v podobe pixelácie 
a opäť v časovo identickom úseku od 12:30 do 13:00 CET ako v prvom monitoringu počas platnosti modusu výkonu Jeseň/Zima_03/2023.
Klasifikácia z hľadiska stability príjmu,týmto poklesla na "akceptovatelných" 99,996 % pri približnej dĺžke výpadku do 10 sekúnd z celkovej dĺžky monitoringu
t=262 800 sekúnd čo je 73 hodín.
 
►ENG_If an anomaly in the intensity of emitted power (EIRP) at f=12,380 MHz_V, with a possible fatal impact on the locking continuity occurs at that frequency,
then there is a 99% probability that it will only happen within the specific time interval from 12:30 to 13:00 CET. I can now undeniably demonstrate
the truthfulness of my assertion and will rely on data from signal monitoring in the months of March and June of the year 2023 as evidence.It is interesting that
this occurs without distinction, whether it is during winter or summer time; it always happens within this specific time interval from 12:30 to 13:00 CET.
This provides strong evidence that, in this case, it is not merely randomly occurring and disappearing phenomena associated with the anomaly,
which often have an impact resulting in a fatal drop in power intensity.

Visualization of changes in quality over time, measured in SNR units, proves that not every ongoing anomaly in the intensity of emitted power within a given time

interval has an impact on the critical factor of reception LOCK continuity due to high system gain reserve. Sometimes, the EIRP only experiences a slight decrease
of 2-3 dBW, but other times it can drop by 10+ dBW !

Winter & Summer time 2023 : on the 3>4>5 of March in 2023 + 4.6.2023 _ Zimný a letný čas v mesiaci marec a  jún 2023

   3.3.23_12:44:17           4.3.23_12:43:47           5.3.23_12:42:06   >>>     4.6.23_12:49            4.6.2023_12:49 CET
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-3-3-2023            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-3-2023           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-5-3-2023              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-6-2023          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-anomaly-4-6-2023-a02                                                                                                                                             

►SK_Ak sa anomália v intenzite vyžiareného výkonu EIRP na f=12 380 MHz_V s možným fatálnym dosahom na kontinuitu LOCK-u vôbec vyskytne na danej
frekvencii,potom s pravdepodobnosťou na 99% sa tak stane len v danom časovom úseku od 12:30 do 13:00 CET.Teraz Vám nespochybniteľne dokážem
pravdivosť mojich predchádzajúcich tvrdení a dôkazne sa opieram o dáta zo signálneho monitoringu v mesiaci marec a jún 2023.J
e zaujímavé že sa to tak deje bez
rozdielu či sa jedná o zimný alebo o letný čas,skrátka vždy je to v tomto časovom úseku od 12:30 do 13:00 CET,čo dáva silné argumenty že sa v tomto prípade
nejedná len o náhodne vznikajúce a zanikájúce deje,ktoré majú často dosah až na fatálny pokles v intenzite výkonu EIRP.

Vizualizácia zmien kvality v čase ,v jednotke meraní SNR dokazuje,že nie každá prebiehajúca anomália v intenzite vyžiareného výkonu v danom časovom úseku
a v danej zóne príjmu má zároveň dosah aj na fatálny faktor kontinuity LOCKU príjmu z dôvodu vysokej systémovej rezervy zisku,pretože EIRP niekedy poklesne
len mierne o 2-3 dBW,ale niekedy až o 10+ dBW !

                                                                                                          

                       - Báza pre porovnanie _ The comparison base  : A/W <> S/S -

                     SNR _ TBS 5927 & špička kvality za 72 hodín : 15,3 dB  < 16,6 dB (1x16,7 dB

                     MER _ Metek HD & okamžitá špička kvality    :  15,4 dB  <  16,2 dB 

                                      Power modus®  : A/W                                                Power modus®  : S/S
                 Modus výkonu® : J/Z                                                  Modus výkonu® : J/L

                                2.3.2022 > 7.3.2022                                                                                      1.6.2023 > 5.6.2023

    

                METEK HD-peak quality : MER=15.4 dB                                                              METEK HD-peak quality : MER=16.2 dB                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-metek-aw-p-modus-pf450cm-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-spectrum-analysis-metek-ss-p-modus-pf450cm-n                                                                                                               
                          A/W Power modus : 6.3.2023                                                                      S/S Power modus : 5.6.2023
            
           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-01-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-02-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-aw-pmode-metek-03-2023-03-w                                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-01-w     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-02-w    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-ss-pmode-metek-06-2023-03-w                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: A/W 2022-SNR peak=15.3 dB                TBS 5927+EBSPro/CrazyScan: S/S 2023-SNR peak=16.6 dB     
          D
aily changes in peak quality : 15.3 > 15.3 > 15.4 dB_SNR                          Daily changes in peak quality : 16.5 > 16.7 > 16.6 dB_SNR  
                          A/W 2022 :  2.3.2023 > 5.3.2023                                                             
S/S 2023 : 1.6.2023 > 5.6.2023                                         

                                            1x73 hours                                                                                                 1x73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-full-aw-p-modes-03-2023-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-full-ss-p-modes-06-2023-n                                                                                                                                                                                                                           
 
            A/W_03-2023 : quality progression per unit time t=73 hours                        S/S_05-2023 : quality progression per unit time t=73 hours
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-snr-aw-p-modes-03-2023-n     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-hours-monitoring-snr-ss-p-modes-06-2023-n                                                                                                                                                                                                                      
S/S P-Modus_TBS 5927 Quality_Normal peak quality recurring every day in the Spring/Summer 2023 performance mode : SNR=16,5-16,6 dB + proof

                      2.6.2023                                                      3.6.2023                                                   4.6.2023
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-2-6-23-peak01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-3-6-23-peak01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-signal-monitoring-ss-p-modes-4-6-23-peak01                                                                                                                                                                             
 
►The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid,in satellite reception practice
►Technológia Synchrónnych nanokorekcii od jej vynálezcu Romana Dávida v praxi satelitného príjmu družíc z geostacionárnej obežnej dráhy
       
   testing the accuracy
of SKEW angular off-set             SN                     SN                        SN                    SN                      SN                   SN
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-skew-testing-        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-2-6-23-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-2-6-23-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-3-6-23-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-3-6-23-02   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-4-6-23-01   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-synchronnous-nanocorrection-4-6-23-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
►The demonstration of 73 hours of signal monitoring results in an online video demonstration excludes any doubts and discussions about the reality
of the achieved quality values
Online video ukážky majú neporovnatelne vyššiu dôkaznú hodnotu ako akékoľvek fotografie,čo je dôvodom prečo sa v tejto druhej fáze monitorovania
zdržím uverejňovania priebežných stavov v časových krokoch po typicky +24 hodín, ako som tak konal v prvej fáze a nijako sa tým nezníži kvalita a ani
relevancia mojej vedecko-výskumnej práce,pretože online a z hľadiska času násobne verifikované video ukážky sa nedajú akokoľvek (dodatočne)
zmanipulovať,alebo korigovať po odpojení zdroja napájania
-detaily o poveternostnej situácii zo zdrojov shmu.sk sú súčasťou video prezentácií

             1x72 hours _ A/W 2022 :  2.3.2023 > 5.3.2022                              1x72 hours_S/S 2023 : 1.6.2023 > 5.6.2023              
                                                                                                            
  

►The weather situation during the monitoring period_1.6.2023 > 5.6.2023 : source_ shmu.sk
-prevažne jasno alebo len malá oblačnosť

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12380-v-weather-conditions-06-2023-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12380-v-weather-conditions-06-2023-02                                                                                     

                                                                                                                                                  
                                                                                                  
►12 380 V_16 APSK Multistream _ Online video demonstration : S/S 2023 P-Modus > 2/3/4/5.6.2023
  ............