13-9-2023-EUTELSAT 21B/Multistream:Today,for the first time,I am able to use the automated remote control function of my invention and technological process called "Synchronous Nanocorrection" at the output from the Prodelin 370 cm symmetrical reflector

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                           
      eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco     
                                                   
       

   Nová rubrika : 11 618 MHz_V SNRT Morocco / Multistream Dokazovanie  na výstupe z PF Prodelin 3.7m

13.9.2023 :  

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Today, for the first time, I am able to use the automated remote control function of my invention
and technological process called Synchronous Nanocorrection at the output from the Prodelin 370 cm symmetrical reflector.
 
Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Dnes po prvý krát dokážem v signálnom monitoringu AUTOMATIZOVANÚ funkciu ďiaľkového riadenia
môjho technologického vynálezu s názvom Synchrónne nanokorekcie na výstupe zo symetrického reflektora Prodelin 370 cm

 

odkaz na novinku : eutelsat-21b-multi-input-stream-technology-snrt-morocco | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

 

                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : PF Prodelin 370 cm - DOKAZOVANIE / PROVING 

     
                          
                             Installed dish :  [D=370 cm] : PRODELIN 3.7m , 1374-990 , AZ/EL Mount , Rx/Only                                                                   
         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-out-n-02    
 
- fotografia dokazuje že signálna traektória elektromagnetického vlnenia z družice Eutelsat 21B nie je v mieste inštalácie PF Prodelin 370 cm
rušená,alebo tienená akýmkoľvek spôsobom,inými slovami,viditeľnosť na 100%
-The photograph provides evidence that the signal path of electromagnetic waves from the Eutelsat 21B satellite is not disrupted or shadowed
in any way at the location of the reflector installation. In other words, there is 100% visibility.
                            
         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-traektory-out-n      
Signálny reťazec je tvorený :
 
a,PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič : Mnou aplikovaný a zároveň ten najdôležitejší komponnent celého signálneho retazca netvorí
súčasť originálneho a výrobcom dodávaného vybavenia,alebo prvku pre tento anténny systém,s čím následne súvisí aj principiálna zmena
v ohniskovej vzdialenosti,ktorú dokazujem pomocou laserového merača vzdialenosti

in english : The component I have applied, and at the same time, the most crucial part of the entire signal chain, is not a part of the original
equipment provided by the manufacturer or a component for this antenna system. This subsequently relates to a fundamental change
in the focal length, which I demonstrate using a laser distance measurer.

        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-feedhorn-    

-detaily na originálne a výrobcom dodávané komponnety pre daný anténny systém Prodelin 1374/990,ktoré nie sú súčasťou mnou navrhnutého
a zároveň v praxi aplikovaného systémového riešenia v ohnisku symetrického reflektora

in english :Details of the original components provided by the manufacturer for the Prodelin 1374/990 antenna system that are not part of my
proposed and practically applied system solution at the focal point of the symmetrical reflector

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-original-feedhorn      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-original-omt      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-06                                                                                                                                    

b,OMT Orthomode transducer A.R.A. Seavey ESA 1212 X/1

c,LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHzKonfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=9.75 alebo 10.00 GHz ...

d,Značne opotrebovaný ale funkčný kartónový kryt na OMT (od výrobcu SIG Combibloc GmbH_Onex corp.),ktorý som si vyrobil svojpomocne
a plní svoju funkciu už niekoľko rokov počas zimných aj v letných mesiacoch

           PF Prodelin 370 cm & "SYNCHRONOUS NANOCORRECTION" TECHNOLOGY"

►Dnes po prvý krát dokážem v kontinuálnom signálnom monitoringu "AUTOMATICKÚ alebo tiež MOTORICKÚ" funkciu môjho vynálezu a technologického
postupu s názvom Synchrónne nanokorekcie na symetrickom reflektore Prodelin 3.7m

Poznámka : na automatizovaný výkon môjho vynálezu a technologického postupu nie je možné použiť ani jeden zo súčasných (testoval som to na
dvoch typoch od výrobcu Strong) ani minulých a v masovej-komerčnej sfére dostupných typov anténnych pozicionérov (napr. Echostar etc...)
a to z dôvodu že každý z nich generuje tvar impulzu/kroku v násobne dlhšom časovom rámci ako je nevyhnutne potrebné k výkonu ultra-presnej
korekcie,inými slovami k dosiahnutiu rastu kvality.
V prvom rade som vyradil z činnosti obvod riadenia otáčok pomocou Reed senzora v tiahlovom motore a sústredil som sa na zmenu spôsobu ovládania
motora,ktorá mi umožní výrazne skrátiť impulz z napájacieho zdroja,ktorý posielam do motora,čo mi sekundárne zabezpečí výrazne vyššiu presnosť korekcii.
Použil som obvod zo starého a tridsať rokov nepoužívaného transformátora,ktorý teraz ovládam pomocou krokových mikrospínačov,ktoré generujú impulzy
napájacieho napätia 36V s tretinovou dĺžkou
.Výrobu jednoduchého obvodu riadenia otáčok zvládne hravo každý technik za pár minút a prínos tejto zmeny
spôsobu ovládania na výslednú kvalitu a kontinuitu priebehu LOCKU je kľúčový pre dosiahnutie ostrých a skokových zmien v raste kvality.
Tu je dôkaz že v presne stanovených časových úsekoch posielam motoru presne stanovený počet impulzov pomocou krokových mikrospínačov
a po menších mechanických a konštrukčných úpravách v anténnom systéme viem dokázať že vykon technologického postupu
"Synchrónnych nanokorekcii " je možný aj na symetrickom reflektore Prodelin 370 cm,ktorý mi dokázateľne zabezpečuje kontinuitu stabilného
príjmu.

►in english : Today, for the first time, I am able to use the automated remote control function of my invention and technological process called Synchronous
Nanocorrection at the output from the Prodelin 370 cm symmetrical reflector.

The automated performance of my invention and technological process cannot be achieved using any of the current or past commercially available types
of antenna positioners.
This is because each of them generates a pulse or step shape in a time frame that is significantly longer than what is necessary
to perform precise corrections,
in other words, to achieve an improvement in quality.
First and foremost, I deactivated the rotation control circuit using a Reed sensor in the actuator motor and focused on changing the motor control
method. This allowed me to significantly shorten the pulses from the power source that I send to the motor, ultimately ensuring much higher
precision in corrections.
I used a circuit from an old transformer that had been unused for thirty years, which I now control using step microswitches that generate pulses of a 36V
power supply with one-third of the original duration.
The production of this simple rotation control circuit can be easily managed by any technician
in a few minutes. The benefit of this change in motor control on the resulting quality and the continuity of the LOCK process is crucial for achieving
sharp and significant improvements in quality.
Here is evidence that at precisely defined time intervals, I send the motor a specific number of pulses using step microswitches. After some minor
mechanical and structural adjustments to the antenna system, I can demonstrate that the performance of my invention is achievable even with the Prodelin 370 cm
symmetrical reflector, which demonstrably provides me with a continuous and stable reception.

Dnes Vám po prvý krát dokážem v kontinuálnom signálnom monitoringu plne automatizovanú a ďaľkovo riadenú funkciu môjho vynálezu
s názvom "Synchrónne nanokorekcie" a to na symetrickom reflektore Prodelin 370 cm 

►testovací signálny monitoring (v dĺžke t=48 hodín,počas ktorého som si overoval motorizovaný výkon mojej technológie),som uskutočnil od 23 do 25.7.2023
a vizualizácia kvality dokazuje že počas neho nedošlo ani jeden krát k výpadku v spojitosti priebehu LOCKU a ani k jednej pixelácii obrazu z dôvodu
dosiahnutia šumového prahu pri SNR=7,9 dB,pri prevládajúcej jasnej alebo polojasnej oblohe.
Prírastky kvality sú typicky a v prevažnej väčšine výrazne
nižšie v porovnaní s PF 450 cm, z dôvodu výrazne nižšej smerovosti anténneho systému,výrazne nižšej konštrukčnej pevnosti a celkovej stability.
Dokazuje to fakt že výkon mojej technológie nie je viazaný výlučne na "jeden kus antény",ako by to mohol vidieť amatérsky nadšenej,ktorý aj napriek
nespochybnitelným dôkazom striktne odmieta funkciu tejto technológie z dôvodu len "zdanlivého" (ne) popretia princípu nevyhnutne rovnakých uhlových rýchlostí
medzi geostacionárnou družicou a ktorýmkoľvek bodom na rovníku.

eng. : I conducted signal monitoring testing from July 23 to 25, 2023, and the quality visualization proves that during this period, there was no interruption
in the quality progression, nor any pixelation of the image
due to reaching the noise threshold at SNR=7.9 dB, under predominantly clear or partially
cloudy skies. Quality increments are typically and in the vast majority of cases significantly lower compared to the PF 450 cm due to significantly lower
directionality of the antenna system, significantly lower structural strength, and overall stability.

 
This demonstrates the fact that the performance of my technology is not exclusively tied to "a single antenna unit," as some amateur enthusiasts
might believe. Despite undeniable evidence, they strictly reject the functionality of this technology due to a superficial denial of the principle of necessarily
equal angular velocities between a geostationary satellite and any point on the equator.
 

    Motoru posielam presný počet impulzov v presne stanovených časových úsekoch a tie zabezpečujú skokový rast kvality od 0,2 do 1 dB/SNR-MER.
 I send the motor a precise number of pulses at precisely defined time intervals, and these ensure a significant increase in quality from 0.2 to 1 dB/SNR-MER.

                                 +1 dB / video             +0,5 dB                    +0,4 dB                    +0,5 dB                    +0,4 dB
                               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nancorrection-technology-02       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02a        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02b         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02c          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02d                                                                                                                                                                     

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02-51 all-n     dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02-51 all-snr-n   
                       eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video      eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video       eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video      watch videos                 

                               + 25 h                                   + 35 h                                   + 48 h                             + 48 h
►poznámka : obsah dvoch posledných videí som musel korigovať na základe dvoch varovných hlásení servera youtube.com z dôvodu porušovania autorských práv
tretích strán,konkrétne FIFA.com.Záber na futbalové stretnutie som jednoduchu preskočil a youtube už ani "nepípol".

pokračovanie >>>