Eutelsat 21B at 21.5°E-Multi-Input-Stream technology : 11 618 MHz - SNRT Morocco _ automated remote control function of my invention and technological process called "Synchronous Nanocorrections" at the output from the Prodelin 370 cm

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                 Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           Center of DVB-S2/Multistream technology                                                        

             Eutelsat 21B at 21.5°E-Western : PF Prodelin 370 cm
              
     Multiple p
roving using continuous signal monitoring
 


                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called "Synchronous Nanocorrections",
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 13.9.2023 )

13.9.2023 :  

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Today, for the first time, I am able to use the automated remote control function of my invention
and technological process called "Synchronous Nanocorrections" at the output from the Prodelin 370 cm symmetrical reflector.

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Dnes po prvý krát dokážem v signálnom monitoringu AUTOMATIZOVANÚ funkciu ďiaľkového riadenia
môjho technologického 
vynálezu s názvom Synchrónne nanokorekcie na výstupe zo symetrického reflektora Prodelin 370 cm

 
...
                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : PF Prodelin 370 cm - DOKAZOVANIE / PROVING 

     
                          
                             Installed dish :  [D=370 cm] : PRODELIN 3.7m , 1374-990 , AZ/EL Mount , Rx/Only                                                                   
         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-out-n-02    
 
- fotografia dokazuje že signálna traektória elektromagnetického vlnenia z družice Eutelsat 21B nie je v mieste inštalácie PF Prodelin 370 cm
rušená,alebo tienená akýmkoľvek spôsobom,inými slovami,viditeľnosť na 100%
-The photograph provides evidence that the signal path of electromagnetic waves from the Eutelsat 21B satellite is not disrupted or shadowed
in any way at the location of the reflector installation. In other words, there is 100% visibility.
                            
         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-traektory-out-n      
Signálny reťazec je tvorený :
 
a,PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič : Mnou aplikovaný a zároveň ten najdôležitejší komponnent celého signálneho retazca netvorí
súčasť originálneho a výrobcom dodávaného vybavenia,alebo prvku pre tento anténny systém,s čím následne súvisí aj principiálna zmena
v ohniskovej vzdialenosti,ktorú dokazujem pomocou laserového merača vzdialenosti

in english : The component I have applied, and at the same time, the most crucial part of the entire signal chain, is not a part of the original
equipment provided by the manufacturer or a component for this antenna system. This subsequently relates to a fundamental change
in the focal length, which I demonstrate using a laser distance measurer.

        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-feedhorn-    

-detaily na originálne a výrobcom dodávané komponnety pre daný anténny systém Prodelin 1374/990,ktoré nie sú súčasťou mnou navrhnutého
a zároveň v praxi aplikovaného systémového riešenia v ohnisku symetrického reflektora

in english :Details of the original components provided by the manufacturer for the Prodelin 1374/990 antenna system that are not part of my
proposed and practically applied system solution at the focal point of the symmetrical reflector

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-original-feedhorn      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Prodelin-370cm-original-omt      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-prodelin-370-cm-11545-h-06                                                                                                                                    

b,OMT Orthomode transducer A.R.A. Seavey ESA 1212 X/1

c,LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHzKonfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=9.75 alebo 10.00 GHz ...

d,Značne opotrebovaný ale funkčný kartónový kryt na OMT (od výrobcu SIG Combibloc GmbH_Onex corp.),ktorý som si vyrobil svojpomocne
a plní svoju funkciu už niekoľko rokov počas zimných aj v letných mesiacoch

           PF Prodelin 370 cm & "SYNCHRONOUS NANOCORRECTION" TECHNOLOGY"

►Dnes po prvý krát dokážem v kontinuálnom signálnom monitoringu "AUTOMATICKÚ alebo tiež MOTORICKÚ" funkciu môjho vynálezu a technologického
postupu s názvom Synchrónne nanokorekcie na symetrickom reflektore Prodelin 3.7m

Poznámka : na automatizovaný výkon môjho vynálezu a technologického postupu nie je možné použiť ani jeden zo súčasných (testoval som to na
dvoch typoch od výrobcu Strong) ani minulých a v masovej-komerčnej sfére dostupných typov anténnych pozicionérov (napr. Echostar etc...)
a to z dôvodu že každý z nich generuje tvar impulzu/kroku v násobne dlhšom časovom rámci ako je nevyhnutne potrebné k výkonu ultra-presnej
korekcie,inými slovami k dosiahnutiu rastu kvality.
V prvom rade som vyradil z činnosti obvod riadenia otáčok pomocou Reed senzora v tiahlovom motore a sústredil som sa na zmenu spôsobu ovládania
motora,ktorá mi umožní výrazne skrátiť impulz z napájacieho zdroja,ktorý posielam do motora,čo mi sekundárne zabezpečí výrazne vyššiu presnosť korekcii.
Použil som obvod zo starého a tridsať rokov nepoužívaného transformátora,ktorý teraz ovládam pomocou krokových mikrospínačov,ktoré generujú impulzy
napájacieho napätia 36V s tretinovou dĺžkou
.Výrobu jednoduchého obvodu riadenia otáčok zvládne hravo každý technik za pár minút a prínos tejto zmeny
spôsobu ovládania na výslednú kvalitu a kontinuitu priebehu LOCKU je kľúčový pre dosiahnutie ostrých a skokových zmien v raste kvality.
Tu je dôkaz že v presne stanovených časových úsekoch posielam motoru presne stanovený počet impulzov pomocou krokových mikrospínačov
a po menších mechanických a konštrukčných úpravách v anténnom systéme viem dokázať že vykon technologického postupu
"Synchrónnych nanokorekcii " je možný aj na symetrickom reflektore Prodelin 370 cm,ktorý mi dokázateľne zabezpečuje kontinuitu stabilného
príjmu.

►in english : Today, for the first time, I am able to use the automated remote control function of my invention and technological process called Synchronous
Nanocorrection at the output from the Prodelin 370 cm symmetrical reflector.

The automated performance of my invention and technological process cannot be achieved using any of the current or past commercially available types
of antenna positioners.
This is because each of them generates a pulse or step shape in a time frame that is significantly longer than what is necessary
to perform precise corrections,
in other words, to achieve an improvement in quality.
First and foremost, I deactivated the rotation control circuit using a Reed sensor in the actuator motor and focused on changing the motor control
method. This allowed me to significantly shorten the pulses from the power source that I send to the motor, ultimately ensuring much higher
precision in corrections.
I used a circuit from an old transformer that had been unused for thirty years, which I now control using step microswitches that generate pulses of a 36V
power supply with one-third of the original duration.
The production of this simple rotation control circuit can be easily managed by any technician
in a few minutes. The benefit of this change in motor control on the resulting quality and the continuity of the LOCK process is crucial for achieving
sharp and significant improvements in quality.
Here is evidence that at precisely defined time intervals, I send the motor a specific number of pulses using step microswitches. After some minor
mechanical and structural adjustments to the antenna system, I can demonstrate that the performance of my invention is achievable even with the Prodelin 370 cm
symmetrical reflector, which demonstrably provides me with a continuous and stable reception.

Dnes Vám po prvý krát dokážem v kontinuálnom signálnom monitoringu plne automatizovanú a ďaľkovo riadenú funkciu môjho vynálezu
s názvom "Synchrónne nanokorekcie" a to na symetrickom reflektore Prodelin 370 cm 

►testovací signálny monitoring (v dĺžke t=48 hodín,počas ktorého som si overoval motorizovaný výkon mojej technológie),som uskutočnil od 23 do 25.7.2023
a vizualizácia kvality dokazuje že počas neho nedošlo ani jeden krát k výpadku v spojitosti priebehu LOCKU a ani k jednej pixelácii obrazu z dôvodu
dosiahnutia šumového prahu pri SNR=7,9 dB,pri prevládajúcej jasnej alebo polojasnej oblohe.
Prírastky kvality sú typicky a v prevažnej väčšine výrazne
nižšie v porovnaní s PF 450 cm, z dôvodu výrazne nižšej smerovosti anténneho systému,výrazne nižšej konštrukčnej pevnosti a celkovej stability.
Dokazuje to fakt že výkon mojej technológie nie je viazaný výlučne na "jeden kus antény",ako by to mohol vidieť amatérsky nadšenej,ktorý aj napriek
nespochybnitelným dôkazom striktne odmieta funkciu tejto technológie z dôvodu len "zdanlivého" (ne) popretia princípu nevyhnutne rovnakých uhlových rýchlostí
medzi geostacionárnou družicou a ktorýmkoľvek bodom na rovníku.

eng. : I conducted signal monitoring testing from July 23 to 25, 2023, and the quality visualization proves that during this period, there was no interruption
in the quality progression, nor any pixelation of the image
due to reaching the noise threshold at SNR=7.9 dB, under predominantly clear or partially
cloudy skies. Quality increments are typically and in the vast majority of cases significantly lower compared to the PF 450 cm due to significantly lower
directionality of the antenna system, significantly lower structural strength, and overall stability.

 
This demonstrates the fact that the performance of my technology is not exclusively tied to "a single antenna unit," as some amateur enthusiasts
might believe. Despite undeniable evidence, they strictly reject the functionality of this technology due to a superficial denial of the principle of necessarily
equal angular velocities between a geostationary satellite and any point on the equator.
 

    Motoru posielam presný počet impulzov v presne stanovených časových úsekoch a tie zabezpečujú skokový rast kvality od 0,2 do 1 dB/SNR-MER.
 I send the motor a precise number of pulses at precisely defined time intervals, and these ensure a significant increase in quality from 0.2 to 1 dB/SNR-MER.

                                 +1 dB / video             +0,5 dB                    +0,4 dB                    +0,5 dB                    +0,4 dB
                               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nancorrection-technology-02       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02a        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02b         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02c          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02d                                                                                                                                                                     

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02-51 all-n     dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-Synchronous-nanocorrection-technology-02-51 all-snr-n   
                       eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video      eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video       eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco-video      watch videos                 

                               + 25 h                                   + 35 h                                   + 48 h                             + 48 h
►poznámka : obsah dvoch posledných videí som musel korigovať na základe dvoch varovných hlásení servera youtube.com z dôvodu porušovania autorských práv
tretích strán,konkrétne FIFA.com.Záber na futbalové stretnutie som jednoduchu preskočil a youtube už ani "nepípol".

►Eutelsat 21B at 21.5°E-DVB-S2/Multistream technology: Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

       

       MONITOROVANÁ FREKVENCIA MAROCKÉHO PROVAJDERA SNRT na f=11 618 MHz

                 PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=27 500 _ FEC=3/4 _ PLS Gold 0 _ Multistream 16-32-48-64

                        - PF 370 cm_f=11 618 MHz_V : SNRT Morocco : Analýza spektra a kvality > 12.9.2023 o 23:19 CET -   
             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-spectrum-analysis-12-9-2023-n       

   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-01       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-02        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-03                                                                                                                                                                                                                                        

1,FAKTOR CELKOVEJ STABILITY SATELITNÉHO PRÍJMU : na základe výsledkov kontinuálneho signálneho monitoringu v dĺžke t=100 hodín
môžem potvrdiť že som dokázateľne dosiahol priebeh jedného spojitého LOCKU nosnej,bez jediného výpadku v spojitosti,čo môžem
klasifikovať ako "stabilný príjem na 100%",pričom v niekoľkých bodoch okamžitá kvalita sekundovo poklesla na prahovú úroveň SNR=7,9 dB
čo nepochybne spôsobilo mikropixeláciu obrazu v celkovej dĺžke niekoľkých sekúnd,ovšem z hľadiska celkového trvania monitoringu ju môžem
zanedbať ako nepodstatnú.
vysvetlivka: výpadok v spojitosti priebehu LOCKU vo vizualizácii monitoringu znamená okamžitý pokles,alebo pád priebehu modrej traektórie
kvality "Q" až na NULU a k tomuto stavu nedošlo dokázateľne ani na jednu mikrosekundu za viac ako 100 hodín.

in english :

FACTOR OF OVERALL SIGNAL STABILITY: Based on the results of continuous signal monitoring for a duration of t=100 hours, I can confirm
that I have demonstrably achieved a continuous LOCK of the carrier signal, without a single interruption in the connection.
This can be classified as 100% stable reception. In a few instances, the instantaneous quality briefly dropped to the threshold level of SNR=7.9 dB,
which undoubtedly caused micro-pixelation of the image for a total duration of only a few seconds. However, in terms of the overall monitoring
duration, I can consider this as insignificant.
 
Explanation: An interruption in the continuity of the LOCK signal in the visualization of the monitoring means an immediate drop or the collapse
of the blue quality trajectory "Q" all the way to ZERO. It is demonstrable that this state did not occur for even a microsecond during more than
100 hours of monitoring.

FAKTOR TYPICKEJ A KAŽDODENNEJ ŠPIČKY KVALITY v jednotke MER na výstupe z ciachovaného multistream analyzátora METEK HD : 

V postupnosti piatich dní od piatka 8.9 do utorka 12.9.2023 som v časovom úseku od 17:00 do približne 00:00 CET sústredil každodenné špičky kvality,
ktoré vždy dosiahli amplitúd od MER=11,8 do 12,0 dB,čo je čistá signálna rezerva  od 3,7 do 3,9 dB.

in english :In the sequence of five days from September 8th to September 12th, 2023, I focused on daily quality peaks within the time frame from 17:00
to approximately 00:00 CET. These peaks consistently reached a minimum level of MER=11.8 to 12.0 dB, which represents a clean signal margin of 3.7-3.9 dB.

 
otázka z auditória,ktoré nedokáže aplikovať teóriu vlnovej fyziky v praxi satelitného príjmu v otázke dokázatelného dosiahnutia plne stabilného príjmu marockého
vysielania s priemerom D=370 cm a je odkázané len na náhodný výskyt sporadických špičiek výkonu EIRP s rôznou podstatou vzniku a zániku-SAT DX,ktoré im
limitne umožňujú uskutočniť náhodnú a hlavne nestabilnú formu príjmu poznamenanú permanentnými výpadkami v kontinuite LOCK-u... znie

parafrázujem otázku : Dobre,dokázali ste že špička kvality ostáva takmer na rovnakých amplitúdach každý deň vo večerných hodinách ale ja by som chcel vedieť
akú kvalitu máte teraz,dnes ráno v čase uverejnenia novinky,nie včera večer ...
moju odpoveď demonštrujem online analýzou kvality dnes ráno o 7:39:41 CET z ciachovaného analyzátora Metek HD a tá jasne dokazuje že moja kategorizácia
dosiahnutého príjmu nemá nič spoločné s kategorizáciou SAT DX

 
 

in eglish : This is a question from a part of my audience that cannot apply the theory of wave physics in practical satellite reception to demonstrate the achievable
stable reception from Moroccan broadcasting with a diameter of D=370 cm. Therefore, they are reliant solely on passive waiting for the random occurrence
of sporadic power peaks with varying origins and disappearances, which, at the limit, allow them to achieve a random and predominantly unstable
form of reception marked by permanent interruptions in carrier locking continuity.

Sure, here's a paraphrased version of your question:Alright, you've demonstrated that the peak quality remains nearly at the same amplitudes every evening,
but I would like to know what quality you have right now, this morning at the time of releasing the news, not yesterday evening.
I will demonstrate my response through the following online quality analysis conducted this morning at 7:39:41 CET using the calibrated Metek HD analyzer.
This analysis clearly proves that the categorization of reception I have achieved has nothing in common with SAT DX categorization.
 
 

FACTOR OF TYPICAL AND DAILY QUALITY PEAK in the unit of MER at the output of the calibrated multistream analyzer METEK HD:
  
-Aby som vylúčil akékoľvek diskusie o pôvode a relevancii týchto analýz,zámerne som vybral vysielanie spravodajskej televízie Medi 1,
ktoré neustále vysiela časový kód o aktuálnom čase v Maroku,tak aby som predišiel akýmkoľvek manipuláciám,ktorých je plný internet.

-To eliminate any debates regarding the origin and relevance of these analyses, I deliberately chose the broadcast of the news channel Medi 1,
which continuously transmits a timestamp of the current time in Morocco. This was done to preempt any manipulations, which are prevalent on the internet.

             MER=11,8 dB                 MER=11,9 dB                    MER=11,8 dB                 MER=11,8 dB                 MER=12,0 dB
              NM=3,7 dB                     NM=3,8 dB                       NM=3,7 dB                     NM=3,7 dB                     NM=3,9 dB
               8.9.2023                        9.9.2023                          10.9.2023                      11.9.2023                       12.9.2023
          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-daily-peak-quality-8-9-23               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-daily-peak-quality-9-9-23               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-daily-peak-quality-10-9-23             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-daily-peak-quality-11-9-23              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi-1-tv-daily-peak-quality-12-9-23.                                                                                                                                                                                                                 
           
                         

ANALÝZA SPEKTRA A KVALITY v jednotke MER,odstup C/N atď.  :  SNRT Morocco > f=11 618 MHz : 

                                   METEK HD                                                                                              TELEVES H90
               SNRT Morocco_RF=11 618 MHz : MER=12,0 dB                                     SNRT Morocco_f=11 618 MHz : CN=11,1       
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-spectrum-analysis-12-9-2023-400x200-n    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-televes-h90-spectrum-analysis-n                                                                                                                                                 

Typická  a každodenná špička kvality v jednotke SNR na výstupe z receivera Octagon SF 4008 4K + online video ukážka                                            

 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-octagon-sf-4008-quality-analysis-n                    

The typical quality peak over the past two months (07/08_2023) has fluctuated within the following range:
Typická špička kvality každodenne oscilovala v nasledovnom rozsahu za posledné dva mesiace : 07/08_2023

 

     MER=11,8-12,0+ dB : Multistream analyzátor Metek HD

     SNR=10,4-10,6 dB : DVB-S2/Multistream PC karta TBS 5927 + EBSPro 

     SNR=10,8-11,0+ dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      DOKAZOVANIE č.1 v celkovej kvantite monitoringu t=100 hodín

      PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _f=11 618 MHz_V : SNRT Morocco
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 100 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 100 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 3.9.2023 do 8.9.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > OMT A.R.A Seavey 1212 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=9 750/10 000 MHz > 13 V,No tone > 10 950-11 700 MHz

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk :  demonštruje monitoring teploty,tlaku,zrážok a rýchlosti vetra zo zdrojov shmu.sk

dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu-meteogram-sumar-teplota-tlak-01           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu-meteogram-sumar-vietor-zrazky-02                                                                                                                                                                                

 

Analýza signálneho monitoringu od 3.9 do 8.9.2023 :  

-na základe výsledkov kontinuálneho signálneho monitoringu v dĺžke t=100 hodín môžem potvrdiť že som dokázateľne dosiahol priebeh jedného
spojitého LOCKU nosnej,bez jediného výpadku v spojitosti,čo môžem 
klasifikovať ako "stabilný príjem na 100%",pričom v niekoľkých bodoch
okamžitá kvalita sekundovo poklesla na prahovú úroveň SNR=7,9 dB 
čo nepochybne spôsobilo mikropixeláciu obrazu v celkovej dĺžke niekoľkých
sekúnd,ovšem z hľadiska celkového trvania monitoringu ju môžem 
zanedbať ako nepodstatnú.

vysvetlivka: výpadok v spojitosti priebehu LOCKU vo vizualizácii monitoringu znamená okamžitý pokles,alebo pád priebehu modrej traektórie
kvality "Q" až na NULU a k tomuto stavu nedošlo dokázateľne ani na jednu mikrosekundu za viac ako 100 hodín.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=10,6 dB                                                                                     

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 100 hodín                                        
                                                                od 3.9.2023 do 8.9.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-100h-signal-monitoring-n                                         

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 100 hodín
                   
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-100h-SNR-only-n                                                                       
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 100 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začiatok signálneho monitoringu dňa 3.9.2023 o 19:41 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  

          
  -kvalita pri štarte:SNR=10,2 dB -               -obsadenie TS pri štarte dňa 3.9.2023 -                       -Synchrónna nanokorekcia č.1 - 
       časomiera :   00:22:14                                      Locked Uptime :  00:20:22                                   +17,9°C _  oblačno
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-A01      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-A02                dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : +24 hodín 
          
      -okamžitá kvalita: SNR=10,3 dB -                     -obsadenie TS / MIS 16 -                             -špička kvality SNR=10,7 dB-                                                                                                                                                                                              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-B01        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-B02            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-B03                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav v danom úseku časomiery : +48 hodín
          
   -okamžitá kvalita: SNR=10,0 dB -                      -obsadenie TS / MIS 16 -                                 - poveternostná situácia -             
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-C01    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-C02           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-C03                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : +72 hodín 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=10,0 dB -              -priebeh vývoja SNR za 72 hodín -                        -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-D01      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-D02        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-D03                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav po ukončení  stanovenej jednotky monitoringu meraní t=100 hodín
►stav časomiery pri ukončení monitoringu presne > 101:02:05
          
   -okamžitá kvalita: SNR=10,0 dB -                             -obsadenie TS / MIS 16 -                           - priebeh SNR za t=100 hodín -       
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-E01        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-E02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-signal-monitoring-E03                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                       

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank