Eutelsat 21B at 21.5°E & Prodelin 450 cm:11 188.4 MHz-SNRT Arryadia_The proving is visualized in continuous signal monitoring over a duration of 72 hours

                                                                     

The visualization of proving regarding the stability of satellite reception form
                       Eutelsat 21B at 21.5°E-Western footprint
                       11 188.4 MHz-H : SNRT Arryadia Morocco

                                                                                                                                   

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Eutelsat 21B-21.5°E-Western : 11 188 MHz_H-Arryadia
              
          P
roving using continuous signal monitoring
 


                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 1.11.2023 )

1.11.2023 :  

Eutelsat 21B-21.5°E-Western-H:Based on fully comparable quality results of the calculation of the signal quality peaks achieved by two software algorithms
from Televes and Metek, in the DVB-S2/8PSK standard, today, it is possible to achieve an exemplary state even under high levels of precipitation
on the frequency of the Moroccan provider SNRT Arryadia> f=11 188,4 MHz_H-Eutelsat 21B-21.5°E.These results will serve as the foundation for
a comparative base or benchmark for quality, particularly the proven stability of reception derived from the measurement unit's Link or Noise Margin
for the European continent. All my claims and results are built upon irrefutable evidence, which unequivocally excludes their categorization as reception
falling under the label "Sat DX."
 

Eutelsat 21B-21.5°E-Western-H: Na príklade plne porovnatelných výsledkov výpočtu špičky kvality dvoch softvérových algoritmov výrobcov Televes a Metek,
v štandarde DVB-S2/8PSK,dnes dokážem dosiahnutie exemplárneho stavu aj pri vysokom úhrne zrážok na frekvencii marockého provajdera SNRT Arryadia
> f=11 188,4 MHz_H družice Eutelsat 21B-21.5°E.Tieto výsledky vytvoria základ pre porovnávaciu bázu,alebo benchmark,pre kvalitu a hlavne dokázanú
stabilitu príjmu odvodenú od výšky jednotky Link alebo Noise Margin pre oblasť európskeho kontinentu,pretože všetky moje tvrdenia a výsledky
sú postavené na nespochybnitelnom dokazovaní,ktoré jednoznačne vylučuje zaradenie do kategorizácie príjmu spadajúceho pod označenie Sat DX.

 
                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Western_H : PF Prodelin 450 cm & Synchronous Nanocorrections

     
                          
                             Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-system-prodelin-450cm-n                                                    
                                 
►Practical evidence of the undeniable growth in reception quality, which is directly related to the proper functioning of the technological
process and invention known as "Synchronous Nanocorrections" by its author Roman Dávid 

►Praktické dokazovanie o nespochybnitelnom raste kvality príjmu,ktorá je v priamom vzťahu k správnej funkcii technologického postupu
a vynálezu s názvom  Synchrónne nanokorekcie od jej autora Romana Dávida

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-invention-synchronous-nanocorrections-01     dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-invention-synchronous-nanocorrections-02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-invention-synchronous-nanocorrections-03                                                                                                                     


►Eutelsat 21B at 21.5°E-Western_H: Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

       

    MONITOROVANÁ FREKVENCIA MAROCKÉHO PROVAJDERA SNRT Arryadia na f=11 188,4 MHz

                                                       PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=9 690 Ksym/s _ FEC=2/3

                                                                                                                                                        

1,Typická a každodenná špička kvality pri výrazne nezhoršených poveternostných podmienkach dosahovala úrovne (jasno,polojasno,zamračené,
mierne prehánky s úhrnom zrážok do 1 mm za hodinu) : 
1,The typical and everyday peak quality, under significantly unaltered weather conditions, reached levels of (clear, partly cloudy,
overcast, with occasional light rain with precipitation rates up to 1 mm per hour) :

 

MER=14,0-14,2 dB_LM=7,3-7,5 dB : Televes H60
MER=14,0-14,1 dB_NM=7,2-7,3 dB : Metek HD
SNR=13,6-13,9 dB_ (1xSNR=14,1 dB) : TBS 5927 + EBSPro 
SNR=13,0-13,5+ dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD

 

2,Dokazovanie o dosiahnutí plnej stability príjmu bez jedinej pixelácie alebo výpadku v kontinuite Locku aj pri vysokom úhrne zrážok pre danú
zemepisnú oblasť v celkovej kvantite monitoringu 1x73 hodín

2,Evidence of achieving full reception stability without a single pixelation or loss in Lock continuity, even under high precipitation rates for the
specified geographical area, over a total monitoring duration of 1x72+ hours.

                               a                                                            b                                                                     c
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-weather-case-01-w       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-weather-case-02-w           dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-weather-case-03-w                                                                                                                                      

c: The arrival of the third wave of cloud cover on October 23, 2023, with precipitation occurring in a different area than the location
of the installation of the automatic meteorological station. Boľkovce<>Lučenec

INCA-CE-Nowcasting for Central Europe by shmu.sk :  21.10.2023_11:00 UTC >>> 22.10.2023_11:00 UTC

                                             click and watch video proof  / 24-hour rainfall analysis
                dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-inca-ce-weather-conditions-during-monitoring-shmu.sk-n   
                                                                     

3,Analýza frekvenčného spektra a kvality v jednotke LKM a MER na výstupe z ciachovaných analyzátorov Metek a Televes : 
3,Analysis of the frequency spectrum and quality in terms of LKM (Link Margin) and MER (Modulation Error Ratio) at the output of calibrated
analyzers from Metek and Televes : 

                                         RBW=2,0 MHz                                                                                             SPAN=50 MHz
     dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-spectrum-analysis-metek-01n      dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-spectrum-analysis-televes-02n                                                                                                      
 

                                            SPAN 200 MHz                                                                                        SPAN=500 MHz

     dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-spectrum-analysis-televes-03n       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-spectrum-analysis-televes-04n                                                                                                                   

4,Dokazovanie o frekvencii výskytu a výške špičky kvality tri dni za sebou v jednotkách meraní LKM/NM,MER ...  : 
4,Evidence of the frequency of occurrence and the height of peak quality
for three consecutive days in measurement units LKM/NM, MER... : 

 

             MER=14,0 dB_NM=7,2 dB                           MER=14,1 dB_NM=7,3 dB                            MER=14,1 dB_NM=7,3 dB
                     
27-10-2023                                                  28-10-2023                                                29-10-2023                                                         

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-27-10-2023      dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-28-10-2023       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023                                                                                                                                      

                    

LKM=7,4 dB                                                 LKM=7,5 dB                                              LKM=7,6 dB
  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-televes-27-10-2023..      dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-televes-28-10-2023       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-televes-29-10-2023        

                          

►Ak bolo zámerom softvérových inžinierov vo firme Televes že vždy počas prvých približne dvadsiatich sekúnd algoritmus výpočtu kvality
v norme DVB-S2 ukazuje špičku kvality a následne sú demonštrované stredné hodnoty alebo medián kvality MER/LKM (a nejedná sa
v tomto prípade o softvérovú chybu/bug,pretože v norme DVB-S sa princíp najskôr špička potom priemer stredných hodnôt neuplaňuje)
potom platí že oba výsledky meraní Metek/Televes sú porovnatelné konkrétne na tejto frekvencii.Na iných frekvenciách to platiť nemusí
a moje skúsenosti potvrdzujú že čím nižšia SR tým je disproporcia výsledkov markantnejšia.

►If the intention of the software engineers at Televes was such that the algorithm for calculating quality in the DVB-S2 standard
consistently displays the peak quality for approximately the first twenty seconds*, followed by the demonstration of average or median
quality values (MER/LKM), then it holds that both measurement results are directly comparable, specifically on this frequency.
This may not necessarily apply to other frequencies.On other frequencies, this may not necessarily hold true, and my experiences confirm
that the lower the symbol rate parameter (SR), the greater the disparity in results.

*In this case, it is not indicative of a software bug

Metek DVB-S2/AUTO SR : definovanie všetkých parametrov prenosu prebieha okamžite čiže do jednej sekundy
Metek DVB-S2/AUTO SR : The definition of all transmission parameters occurs instantly,meaning within one second

             

Televes DVB-S2/8PSK AUTO SR :  analyzátor nedokáže nájsť bežnú hodnotu rýchlosti SR okolo 10 000 KSym/sec v móde DVB-S2 AUTO ani do
dvadsiatichpiatich minút !!! (často pri hľadaní SR zamrzne a treba ho resetovať) čo je suverejne jeho najväčší defekt alebo nedostatok,pretože
nikto nebude a nemôže pri montáži čakať desiatky minút na odpoveď : Čo to je za nosná v spektre ? Nerozumiem ako mohol výrobca uvolniť do
retailu takto zaostalý a hlavne pomalý softvér,ktorý vykazuje v tomto parametre takú obrovskú mieru chybovosti a dlhé roky neuverejnil ani jeden
SW update,ktorý by bol riešil tento principiálny nedostatok.Popísaný modus operandi vo funkcii DVB-S2/AUTO SR neplatí univerzálne pre každú
dvb-s2 nosnú s relatívne nižšou SR od 5 do 10 Msym/sec a prístroj,v prípade parametrov prenosu DVB-S2/QPSK,dokázal zadefinovať len niektoré
hodnoty SR za približne 4 až 10 minút ! ,ale typicky až po niekoľkých zamrznutiach a následných resetoch celého prístroja.

Televes DVB-S2/8PSK AUTO SR : The analyzer is unable to find the common symbol rate (SR) value of around 10,000 KSym/sec in DVB-S2 AUTO
mode even within twenty-five minutes. (Often, during the SR search, it freezes and requires a reset.) This is arguably its most prominent flaw
or deficiency since no one during installation would or should wait for minutes on end for an answer like, 'What is the carrier in the spectrum?'
I am perplexed by how the manufacturer released such an outdated and notably slow software into the retail market, displaying such a substantial
error rate in this parameter,and has not published a single software update to address this fundamental shortcoming for many years.
The described modus operandi in the DVB-S2/AUTO SR function is not universally applicable to every DVB-S2 carrier with a relatively lower SR
between 5 to 10 Msym/sec.In the case of DVB-S2/QPSK transmission parameters,the device was able to define only some SR values,
typically after 4 to 10+ minutes, but often only after several freezes and subsequent resets of the entire device.

5,Dokazovanie o frekvencii výskytu špičky kvality alebo teraz Vám dám odpoveď na otázku ako často sa opakovala špička kvality MER=14 dB
za stanovený úsek šestdesiatich minút dňa 29.10.2023,alebo tu je odpoveď na otázku : Ako dlho musíš čakať na výskyt jednej špičky kvality,
ktorú tu prezentuješ... hodiny,alebo až desiatky hodín ?

5,Providing evidence of the frequency of occurrence of the peak quality,or now I will provide the answer to your question: How often
did the MER=14 dB peak quality repeat within the specified sixty-minute interval on October 29, 2023?
In other words : How long must you wait for the occurrence of the peak quality that you are presenting here ...  hours or tens of hours?                                                                                                      

 01x_03:15:20 UTC
dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-01  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-02 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-03x  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-04x  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-05x
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-06x  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-07x dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-08x dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-09x  dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-metek-29-10-2023-peak-frequency-10x >10x  >+57,37 minutes                                                                                                                                                                           

►Dokázal som že v nie náhodne vybratom časovom úseku v dĺžke cca 60 minút dňa 29.10.2023 som zaznamenal výskyt špičky kvality MER=14 dB
presne 10x. V časovom rámci od 02:30 do 8:00 ráno to nie je nič výnimočné ...

►I have demonstrated that within a non-randomly chosen time interval of 60 minutes on October 29, 2023, I recorded the occurrence
of a MER=14 dB peak quality precisely 10 times.Within the specified time frame from 02:30 to 8:00 in the morning, the occurrence of these
conditions is entirely commonplace.

6,Octagon SF 4008 UHD : Typická a každodenná špička kvality v jednotke SNR na výstupe z receivera Octagon SF 4008 4K

6,Octagon SF 4008 UHD : Typical and everyday peak quality in the SNR unit at the output of the Octagon SF 4008 4K receiver + video demonstration

                                       SNR=13,5 dB                                                                                     video dôkaz

 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-quality-analysis-octagon-openatv-peak-quality-n        .                                                                                                                              

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _f=11 188 MHz_H : SNRT Arryadia
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 21.10.2023 do 24.10.2023

Signálny reťazec je tvorený :  PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > OMT SMW > LNB SMW_PLL-9.75 GHz s LO stability +/- 10 kHz

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                             
vyžarovací diagram pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

    
The methodology defined and applied by Roman Dávid unequivocally eliminates deceptive and fraudulent anti-methodology,
which is solely based on passive waiting (typically hours, days, weeks, or even months) and subsequent recording of LOCK
from the frequency spectrum or TV broadcasting. In essence, the individual merely waits for sporadically recurring peaks
in EIRP power or the occurrence of randomly recurring and anomalous weather events, followed by a temporary opportunity to
achieve LOCK or receive a broadcast signal. Subsequently, the individual presents this as a result of their extraordinary abilities.

 
This is precisely why I employ continuous signal monitoring for a duration of 1x72 hours as a means to demonstrate the unadulterated
reality of the achieved quality, even at the cost of intersecting the trajectory of electromagnetic waves for typically tens of milliseconds,
for example, with aircraft, birds, or insects. This is because such occurrences cannot be concealed in continuous signal monitoring.

                                                                                                             

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

Analýza signálneho monitoringu od 21.10 do 24.10.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny stav kvality príjmu na f=11 188 MHz
v percentuálnom 
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v ktorúkoľvek
sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou v monitorovanej kvantite t=72+ hodín.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=13,9 dB _ (1x14,1 dB)                                                                                

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod.+                                         
                                                                od 21.10.2023 do 24.10.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-full-n                                               

 
ŠPIČKA KVALITY-PEAK QUALITY/23.10.2023_5:41:17 UTC :  This is peak quality SNR=14.1 dB after I performed Synchronous Nanocorrection

   dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-invention-synchronous-nanocorrections-peak-in-quality-n     

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 73 hodín
                   
   dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-snr-n                                                                               
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 73+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

   
                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začiatok signálneho monitoringu dňa 21.10.2023 o 12:20 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  

          
  -kvalita pri štarte:SNR=11,1 dB -               -obsadenie TSA pri štarte dňa 21.10.2023 -               -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:13:33                                      Locked Uptime :  00:07:05                                 +19,6°C _  oblačno       

 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-A01        dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-A02              dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    


Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : + 24 hodín 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=12,5 dB -                     -obsadenie TSA -                                 -poveternostné podmienky-           
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-B01     dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-B02       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                     
                                                                                                 
Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : + 48 hodín 
          
 -okamžitá kvalita: SNR=12,3-12,4 dB -                     -obsadenie TSA -                                    - poveternostné podmienky -     
dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-C01       dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-C02      dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-C03                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                         
                                                    

 
Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : + 72 hodín 

  -okamžitá kvalita: SNR=12,3 dB -                   - priebeh SNR za t=72 hodín+ -                             -obsadenie TSA -                                  


 dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-D01      dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-D03        dxsatcs-eutelsat-21b-western-11188-snrt-arryadia-morocco-72h-signal-monitoring-D02                                                                                                                     

             watch videos        watch videos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank