Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream technology : scientific and research activity of the author Roman Dávid in the field of wave physics

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                 Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Center of DVB-S2/ACM Multistream technology                                                        

                     Eutelsat 21B at 21.5°E-Western footprint
              
           
Applied reception technology in Ku-band 

                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

 

                                                                ( Last update date: 16.8.2023 )

16.8.2023 : Dnes som zadefinoval a zároveň pomenoval fyzikálny princíp javu a efektu takzvaného "Vírivého vlnenia" v praxi vlnovej fyziky,
s ktorým som sa doteraz nestretol v žiadnej odbornej literatúre.Obohatil som tým otvorenie ďalšej časti projektu zameraného na vedecko-výskumné
aktivity spojené s príjmom najpokrokovejšej nadstavby štandardu DVB-S2/ACM/Multistream,tentoraz z družice Eutelsat 21B na 21,5°E....

                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : Návrh a aplikácia technologického riešenia za účelom dosiahnutia
dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu (24/7) normy DVB-S2 Multistream pre zemepisnú
oblasť strednej a východnej Európy
, s ktorým som dosiahol exemplárne výsledky

 
Úvod :

Po viac ako roku dnes všetky svoje vedecko-výskumné aktivity presmerujem na západný diagram družice Eutelsat 21B_21,5°E,ktorý
plní funkciu signálnej distribúcie,alebo napájadla pre RELÉ digitálnych terestriálnych (DTT) a rádiových FM sietí v štáte Maroko
a taktiež pre sporné územia Západnej Sahary ovládané z veľkej časti práve Marokom na severozápade afrického kontinentu.
Marocký provajder SNRT aplikuje technológiu satelitnej distribúcie Multistream v nadstavbe štandardu DVB-S2 s viacnásobnými transportnými
streamami čo je dôvodom prečo bude aj toto vysielanie súčasťou centra "Center for Multistream Satellite Reception Technology in the DVB-S2 standard".

in english :

After over a year, today I am redirecting all of my scientific research activities to the western footprint of the Eutelsat 21B_21.5°E satellite,
which serves as a signal distributor or power source for the relay of digital terrestrial (DTT) and FM radio networks in the country
of Morocco
,as well as for the disputed territories of Western Sahara, largely controlled by Morocco in the northwestern part of the African continent.
The Moroccan provider, SNRT, employs Multistream satellite distribution technology as an extension of the DVB-S2 standard, utilizing multiple
transport streams. This is the reason why this broadcasting will also be a part of my scientific research center named the "Center for Multistream
Satellite Reception Technology in the DVB-S2 standard."

     11 618 MHz_V / Multistream  : Medi 1             11 618 MHz_V / Multistream-MS isid=16          11 618 MHz_V / Multistream-Service select

   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi1-01           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi1-02            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-medi1-03                                                                                                                               
                          
 Dokazovanie o výsledkoch mojej vedecko-výskumnej činnosti je odvodené od inštalovaných anténnych systémov Prodelin 450 cm a 370 cm
                  

      EUTELSAT 9B : V+H_12 111-12 466 MHz              EUTELSAT 21B : V_11 618 MHz                       Eutelsat 21B : V+H simultánne    

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-PF Prodelin-450cm-9B-hf-system-01n        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-PF Prodelin-450cm-11618v-hf-system-02n         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-PF Prodelin-450cm-11618v-hf-system-03n                                                                                                                                             
                          obr. č.1                                                          obr. č.2                                                              obr. č.3  
                                   
Aplikovaná technológia v systémovom riešení symetrického reflektora Prodelin 450 cm a fyzikálne činitele dominantne ovplivňujúce konštatnú
a násobne dokázanú stabilitu príjmu marockého vysielania v štandarde DVB-S2/Multistream/ACM v zóne vyžarovacieho diagramu "West"
družice Eutelsat 21B na 21,5°E.
 
1,TECHNOLÓGIA "SYNCHRÓNNYCH NANOKOREKCII" : Aj v tomto výskumnom projekte budem systematicky a v každom signálnom monitoringu
nespochybniteľne dokazovať funkciu môjho vlastného vynálezu,alebo technologického postupu s názvom "Synchrónne nanokorekcie",ktorého hlavným
prínosom je zabezpečenie plnej stability príjmu okamžitým navyšovaním signálnej kvality/rezervy typicky o 0,5 až 1,2 dB_SNR,so špičkou kvality
dosahujúcou presne SNR=12,4 dB na f=11 618 MHz_V a to napriek čiastočnému cloneniu/tieneniu vo výhľade na signálnu dráhu vyžiareného vlnenia
z družice Eutelsat 21B, v podobe konárov jablone. (tento stav bol platný až do 17.8.2023)
in english :
"SYNCHRONOUS NANOCORRECTION" TECHNOLOGY" : In this research project as well, I will systematically and consistently demonstrate,
within each signal monitoring, the undeniable function of my proprietary invention or technological procedure named "Synchronous Nanocorrection".
Its primary contribution lies in ensuring complete reception stability through instant enhancement of signal quality and reserves,
typically by 0.5 to 1.2 dB_SNR. The peak quality reaches precisely SNR=12.4 dB at a frequency of f=11,618 MHz_V, despite partial shadowing
or obstruction along the path of signals radiated from the Eutelsat 21B satellite, resembling the branches of an apple tree.
 
Illustrations of how the author, Roman Dávid, applies his invention in practice will be provided. This represents an undeniable and sharp growth
in quality as a consequence of ultra-precise correction within the range of angular minutes.

Ukážky ako autor Roman Dávid aplikuje jeho vynález v praxi: Nespochybnitelný a ostrý rast kvality ako dôsledok ultra presnej korekcie
v ráde jednotiek uhlových minút

 

                 3.7.2023 o 00:00 CET                                        7.7.2023 o 23:55 CET                          31.7.2023:cielená korekcia zameraná
          rast kvality_SNR : 10,8 > 12 dB                       rast kvality_SNR : 10,8 > 11,9 dB                 na maximalizáciu špičky kvality na 12,4 dB
      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-01            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-02            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-03 ok                                                                                                                              
 
 
2,Zaťiaľ čo médiom signálneho prenosu systémovového riešenia v ohnisku symetrického reflektora na obrázku č.1 družice Eutelsat 9B s fyzickou
dĺžkou takmer 30 cm bola kombinácia vyrobeného vlnovodu a vodiča/drôtu z vysokovodivostného materiálu,z dôvodu nedostatočného
alebo čiastočne tieneného výhľadu na družicu Eutelsat 21B
som bol v tomto prípade nútený aplikovať minimalistické vlnovodné riešenie
len pre jednu rovinu polarizácie vlnenia
inštalované po prvý krát v roku 2008,ktoré malo za úlohu maximalizovať priepustnosť,alebo inak
povedané minimalizovať prechodový útlm
so špecialnym zameraním na funkciu prírubového transformátora > obrázok č.2.
Mohol som ho nainštalovať len pod podmienkou že špička výkonu (kvality) pri tejto vysokosmerovej zostave na f=11 618 MHz_V bude konštantne/trvalo
koncentrovaná len do uhlového výrezu presne jeden šesdesiatinný stupeň (čo sa mi po skúmaní v trvaní dva týždne podarilo potvrdiť),
nie do uhlového výrezu 4 až 5 oblúkových stupňov tak ako tomu bolo pri družici Eutelsat 9B v talianskom lúči.Inak by jeho aplikácia,
konkrétne v tomto prípade skrátka nebola možná,aj napriek jeho výnimočným fyzikálnym vlastnostiam.

in english :

Through the medium of signal transmission within the system solution depicted in image no.1 of the Eutelsat 9B satellite with a physical length
of nearly 30 cm, a combination of a fabricated waveguide and a wire made from an exceptionally conductive material was utilized.
However, due to an insufficient line of sight to the Eutelsat 21B satellite, I was compelled in this instance to employ a minimalist waveguide solution
designed solely for one plane of wave polarization (first installed in 2008). Its primary objective was to maximize throughput or, in other words, minimize
transition loss, with a specific focus on the function of a flange transformer (image no.2).
 
I could have installed it only under the condition that the peak performance (quality) of this highly directional configuration at f=11,618 MHz_V
would be consistently focused within an angular aperture of precisely one sixtieth of a degree. This focus did not extend to an angular
aperture of four to five arc degrees, as was the case with the Eutelsat 9B satellite in the Italian radiation pattern. Otherwise, its application,
specifically in this case, simply would not have been possible, despite its exceptional physical properties.
  
 
3, Nový fyzikálny princíp efektu takzvaného VÍRIVÉHO VLNENIA         
       

Roman Dávid definuje a zároveň pomenúva nový fyzikálny princíp javu a efektu takzvaného
        "Vírivého vlnenia" s ktorým sa doteraz nestretol v žiadnej odbornej literatúre

 
 
Okamžité navyšovanie špičky kvality ako dôsledok vzťahu na vznik fyzikálneho javu takzvaného "Vírivého vlnenia" vznikajúceho
pri presných a časovo cyklických zmenách polohy sondy signálneho zberača v ústí vstupu LNB,ktoré súvisia s korekciou uhlových
                                                                                           odchýlok SKEW.
 
a,Mnou zadefinovaný fyzikálny jav "Vírivého vlnenia" som úspešne otestoval na každej frekvencii zo spektra od 12 111 do 12 466 MHz_V družice
Eutelsat 9B a to len z dôvodu že jedna špička výkonu je koncentrovaná do uhlového výrezu presne 4 uhlové stupne pre f=12 111,12 148
a 12 188_pre lepšiu predstavu od 58° do 62° a presne 5 uhlových stupňov pre f=12 341,12 380 a 12 466 MHz_konkrétne od 57 do 62°.
Ak by špička výkonu bol celá koncentrovaná len do jedného šesdesiatinného stupňa,čo je jeden z atribútov vlnenia na f=11 618 MHz_V
družice Eutelsat 21B,potom je efekt alebo prínos javu " Vírivého vlnenia" v praxi nulový alebo neuplatnitelný.
 
b, EUT 9B_9.0°E : Výskumnou činnosťou som zistil že oscilujúca špička výkonu a kvality ostáva z hľadiska atribútu uhlovej odchýlky SKEW
sondy signálneho zberača
na konštantnej hladine pri pomalých a krokových zmenách v rozsahu uhlového výrezu od 58° do 62°
a nad a pod týmito medznými bodmi rýchlo klesá,typicky mínus 1,5 dB z jednotky SNR na každý stupeň 57>56>55.
 
c,Keď som začal v presne stanovených časových intervaloch a s dostatočnou rýchlosťou meniť cez klávesnicu polohu sondy signálneho zberača
pomocou ultra presného otáčania LNB medzi limitnými/krajnými polohami z 58 na 62° a späť na 58°,zistil som že pri zosúladením určitej
miery zotrvačnosti vzostupu kvality so správnou frekvenciou/rýchlosťou korekcií polohy sondy v LNB,dosahujem mierny ale nezanedbatelný
rast kvality od 0,25 do 0,35 dB
_z jednotky SNR alebo MER_efekt zmeny zotrvával na plusovej hladine typicky desiatky sekúnd.
 
Tento časovo cyklický a kvázi vírivý pohyb sondy (po súčte uhlových zmien) signálneho zberača LNB len medzi krajnými polohami SKEW
výrezu špičky výkonu od 58° do 62° mi navyšuje špičku kvality o 0,25 až 0,35 dB na každej z frekvencii od 12 111 do 12 466 MHz družice EUT 9B

> testoval som to s rovnakým výsledkom na SW distribúcii EBS Pro+TBS 5927 alebo Open ATV 7.1+Octagon 4008 pretože tam špička kvality osciluje
neporovnateľne v nižšej amplitúde
ako pri analyzátore Metek HD a iných.
 
Tento fyzikálny jav a jeho celkový benefit som pomenoval označením "Vírenie vlnenia" a aj napriek tomu že jeho prínos v porovnaní s funkciou mojej
technológie Synchrónnych nanokorekcii nie je v otázke stability príjmu rozhodujúci,špičku kvality viac ako SNR=17 dB na f=12 466 MHz by som bez
jej použitia nikdy nedosiahol.
Iste ste pochopili že tento fyzikálny jav nefunguje automaticky a univerzálne na každej družici,pretože rozhodujúce
je v akom rozsahu uhlového výrezu sa koncentruje špička výkonu,či je to od 4 do 5° ako je tomu v talianskom lúči družice EUT 9B alebo len jeden
šesdesiatinný stupeň ako je tomu na f=11 618 MHz_V družice EUT 21B
čo mi umožnilo aplikáciu minimalistického jednopolaritného vlnovodného riešenia
s maximálnou priepustnosťou,ktoré sa skrýva pod krytom na obrázku č.2.
Ďalším a doteraz nepomenovaným rozdielom je fakt potvrdený mojou výskumnou činnosťou,že na rozdiel od talianskeho lúča,kvalita v nadväznosti na krokové
zmeny oblúkového stupňa klesá násobne pomalšie (5x),typicky mínus 0,3 dB pri zmene SKEW o 1° zaťiaľ čo na družici EUT 9B je tomu typicky
mínus 1,5 dB z jednotky SNR na každý stupeň 57>56>55.
 
Tým že som zadefinoval tento fyzikálny princíp alebo jav,ktorému som dal meno "Efekt vírivého vlnenia alebo "Eddy Wave Effect" som opätovne dokázal vedeckú
podstatu mojich dlhoročných aktivít v oblasti vlnovej fyziky.
 
4,SMW Ku-Band OMT Ortho Mode Transducer : Obrázok č.3 demonštruje aktuálne inštalované systémové riešenie dominantne vhodné pre všetky vlnenia
vysielané v H polarizácii družice Eutelsat 21B, pozostávajúce zo štandardnej polarizačnej výhybky OMT značky SMW spolu s kolenom,ktorá v tomto prípade izoluje
opačne polarizované vlnenia na úrovni minimálne 31,5 dB a zabezpečuje súbežný príjem dvoch ortogonálnych rovín vlnení V+H.

     
jediným zdrojom publikovaného textu v tejto rubrike je : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida z Lučenca

in english :

New physical principle of the phenomenon known as "EDDY WAVE EFFECT".
 
 

     Author Roman Dávid defines and simultaneously names a new physical principle
of the phenomenon and effect known as "Eddy Wave Effect",which has not been encountered
                                        in any professional literature so far.

 
 
Instantaneous enhancement of peak quality as a result of the relationship tied to the emergence of the physical phenomenon known as the "Eddy Wave Effect,"
arising from precise and cyclic changes in the position of the signal collector probe at the entrance of the LNB. These changes are related to the correction
of angular deviations, namely SKEW.
 
a,I successfully tested the physics phenomenon "Eddy Wave Effect" defined by me at each frequency in the spectrum from 12,111 to 12,466 MHz
of the Eutelsat 9B satellite. This was done only because one peak of performance is concentrated within an angular aperture of precisely four degrees
for f=12,111, 12,148, and 12,188 (for a better understanding, from 58° to 62°), and within exactly five degrees for f=12,341, 12,380, and 12,466 MHz
(specifically from 57° to 62°).
 
If the peak of performance were entirely concentrated within one sixtieth of a degree-1°, which is one of the attributes of the wave at f=11,618 MHz_V
of the Eutelsat 21B satellite, then the effect of the "Eddy Wave Effect" phenomenon in practice would be null.
 
b,EUT 9B at 9.0°E : Through my research activities, I have discovered that the oscillating peak of performance and quality remains, in terms of the attribute
of the angular deviation SKEW of the signal collector probe, at a constant level during gradual and stepwise changes within the range of the angular
aperture from 58° to 62°
. Above and below these boundary points, it rapidly decreases, typically by minus 1.5 dB from the unit SNR for each degree: 57°>56°>55°.
 
c,When I started to change the position of the signal collector probe at precisely determined time intervals and with sufficient speed using ultra-precise
rotation of the LNB between the extreme positions from 58 to 62 degrees and back to 58 degrees, I observed that by aligning a certain level of inertia
of the quality enhancement with the correct frequency of probe position corrections in the LNB, I achieved a slight yet appreciable increase in quality
ranging from 0.25 to 0.35 dB in terms of SNR or MER units. The effect of this change persisted at a positive level
typically for tens of seconds.
 
This cyclic and quasi-turbulent motion of the signal collector probe (when summing up the angular changes) within the LNB, occurring only between
the extreme SKEW positions of the peak performance aperture from 58° to 62°
, increases the peak quality by 0.25 to 0.35 dB for each of the frequencies
from 12,111 to 12,466 MHz of the Eutelsat 9B satellite.
 
>I tested it with the same outcome on software distributions EBS Pro+TBS 5927 and Open ATV 7.1+Octagon 4008 because there, the peak quality oscillates
with significantly lower amplitude compared to the Metek HD analyzer and others.
 
I have named this physical phenomenon and its overall benefit as "Eddy Wave Effect" despite the fact that its contribution in terms of reception stability
is not decisive compared to the function of my Synchronous Nanocorrection technology, I would have never achieved a peak quality beyond SNR=17 dB
at f=12,466 MHz without the utilization of "Wave whirling"
. Surely, you understand that this physical phenomenon doesn't operate automatically
and universally on every satellite
, as the critical factor is the extent to which the peak performance is concentrated within the angular aperture>Whether
it ranges from 4° to 5°
,as in the Italian diagram of the Eutelsat 9B satellite, or just one sixtieth of a degree, as with f=11,618 MHz_V on the Eutelsat 21B
satellite,which enabled me to apply a minimalist and single-polarity waveguide solution with maximum throughput, concealed beneath the cover in Image No. 2.
 
Another yet unnamed distinction, verified through my research, is that unlike the Italian diagram, the quality after incremental changes in the arc degrees
decreases far more slowly (5 times), typically by minus 0.3 dB per one-degree SKEW change. Meanwhile, on the Eutelsat 9B satellite, it's typically
minus 1.5 dB from the SNR unit for each step 57>56>55.

The sole source of the published text in this section is the scientific research activity of the author Roman Dávid from Lučenec.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V Lučenci dňa 16.8.2023

                                                                                                                                                                      
 

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : The Eutelsat 21B satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                                              source : eutelsat.com

                                                                                     >LAUNCH DATE : 9.11.2012<               
                                                                                 <PROJECTED LIFETIME : 15 YEARS >
                                                                                          Eutelsat 21B-DOWNLOAD PDF
Major orbital position for professional services : 21.5 degrees East is a major orbital position for data, professional video and government services
for 
Europe, North Africa, the Middle East and Central Asia.EUTELSAT 21B offers significantly increased capacity 40 Ku-band transponders and improved
power and coverage.In addition to an enhanced widebeam across Europe into North Africa and Central Asia, the satellite also features two 
dedicated high
power beams covering North-West Africa and the Middle East and Central Asia.EUTELSAT 21B is based on the 
Thales Alenia Spacebus C3 platform and has
a design lifetime exceeding 15 years.EUTELSAT 21B is the 20th satellite delivered to Eutelsat by Thales Alenia Space.

 
             KU_Widebeam downlink coverage               KU_Eastern downlink coverage                      KU_Western downlink coverage                                                                                                                                                                                                                                                   
       dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-widebeam-coverage-01      dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-eastern-coverage-02         dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           

Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : UPLINK & DOWNLINK Frequency Plan

                                                                  source : eutelsat.com

                                                     UPLINK                                                             DOWNLINK               
                             dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-frequency-plan-uplink                         dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-frequency-plan-downlink

                                                                                                                            
                                                                                                            


►►Eutelsat 21B at 21.5°E-footprint/beam-Western (Ku band) : Place of satellite reception and research

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Západný"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                                    dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03-LC-n                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                              

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream-reception : analýza použitého HW,poveternostné podmienky...

                   
 
Eutelsat 21B at 21,5°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) and PF Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX
LNB for KU band SMW Q-PLL type R+O , SMW WDL Digital type E ...
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 700 MHz , linear V+H-
Field strenght meters Metek HD,Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5927
Date of measurement 07/08+_2023
Elevation angle 34.5°
Weather conditions specific weather conditions are given for each measurement
Air temperature specific temperatures are listed for each measurement
Altitude above sea level 194 m
 
                                     

Installed dish :  [D=450 cm+370 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  and  PF Prodelin 3.7 m AZ/EL type 1374-990 RX

              dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-system-prodelin-450cm-n                                                    
                                  
                                                                                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream standard-satellite reception: frequency spectrum analysis

►11 618 MHz_Vertical polarization : Moroccan MUX                                ►11 189 MHz_Horizontal polarization : Arryadia Morocco     

                                                                
      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-spectrum-analysis-n             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11189-h-spectrum-analysis-n         
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                              
►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Western-Ku band-DVB-S2 Multistream standard : satellite reception quality analysis

f=11 618 V SNRT  Morocco : 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank