Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7 : Low Symbol Rates SR in satellite reception practice by author Roman Dávid

                                                                      
       Satellite distributions with a relatively Low Symbol Rate (SR)

                                                 Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Satellite distributions with a relatively Low Symbol Rate (SR)                                                      

           Eutelsat 21B at 21.5°E-Western : PF Prodelin 450 cm              


                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 11.10.2023 )

11.10.2023 :  

Satellite distributions with relatively low symbol rates SR of 170+ Ksym/sec: Author Roman Dávid today presents the very first case study
in Europe that, on a 9x24-hour evidence basis,verifies the achievement of a stable reception without a single outage in continuity LOCK on each SCPC
radio signal distribution transmitted through the transponder TP DW 7 of the Eutelsat 21B satellite at 21.5°E with the common attribute of applying
the low Symbol rates SR from 170 to 512 Ksym/sec.
 

Satelitné distribúcie s relatívne nízkymi Symbolovými rýchlosťami SR od 170+ Ksym/sec : Autor Roman Dávid dnes uverejňuje úplne prvú
prípadovú štúdiu v Európe,ktorá na dôkaznej báze 9x24 hodín verifikuje dosiahnutie stabilnej formy príjmu bez jediného výpadku v kontinuite LOCKU
na každej SCPC rádio signálnej distribúcii vysielanej cez TP DW 7 družice Eutelsat 21B na 21.5°E so spoločným atribútom aplikovania relatívne nízkych
symbolových rýchlostí SR od 170 do 512 Ksym/sec.

 
                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7-Western : Satellite distributions with a relatively Low symbol rate (SR).

     

The radio and dominant SCPC (Single Channel Per Carrier) signal distributions transmitted through the TP DW7 transponder
of the Eutelsat 21B satellite share the common attribute of applying a relatively low Symbol Rate (SR) in the range from
SR=170 to SR=512 Ksym/s. This is in relation to the allocated bandwidth ranging from 210 kHz to 689 kHz.

"Rádiové" a dominantne SCPC signálne distribúcie vysielané cez transpondér TP DW7 satelitu Eutelsat 21B so spoločným
atribútom aplikovania relatívne nízkej Symbolovej rýchlosti SR v rozsahu od  SR=170 do SR=512 Ksym/s,ktorá je vo vzťahu
s alokovanou šírkou pásma od 210 kHz do 689 kHz 
  

Pri výkone kontinuálneho signálneho monitoringu každej signálnej distribúcie bol aplikovaný symetrický reflektor Prodelin s priemerom 450 cm

       During the continuous signal monitoring of each signal distribution, a symmetrical reflector with a diameter of 450 cm was used. 
    
                             Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-system-prodelin-450cm-n                                                    
                                  

Signálny reťazec je tvorený / The signal chain consists of the following components...

 PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > OMT SMW  > LNB SMW PLL_10.70-11.80 GHz,LOF=9.75 GHz,Int. ref. ±10 kHz_Gain=60 dB

Na príklade analýzy frekvenčného spektra operátorom zadefinovanej frekvencie "Majáka" družice Eutelsat 21B na f=12 500,50 MHz_V
najskôr dokážem že mnou navrhnutý signálny reťazec generuje presné,inými slovami relevantné a nespochybnitelné údaje o nosných
frekvenciách rádio prenosov,ktorých zadanie  s presnosťou približne +/- 5 kHz je tým kľúčovým pre uzamknutie ôsmych z celkovo desiatich
nosných v spektre analyzovaného transpondéra TP DW7.
Verifikáciu správnosti mnou publikovaných údajov o nosných frekvenciách musím postaviť na niečom nespochybnitelnom,čím frekvencia
majáka f=12 500,5 MHz fakticky JE,pretože na údajoch publikovaných v globálnych prehľadoch satelitného TV+R vysielania nemôžem stavať,
pretože vykazujú v niektorých prípadoch nepresnosť,alebo odchýlku publikovaných od reálnych údajov od 500 kHz do 1 MHz
ale v niektorých prípadoch aj 2 MHz.

Predpokladám že ak s presnosťou na 10 kHz dokáže môj signálny reťazec generovať a analyzátor Televes vizualizovať frekvenciu majáka presne
na f=12500,50 MHz
  s použitím LNB SMW Q-PLL_Type O s LOF stabilitou ±10 kHz,potom aj všetky ostatné nosné vo frekvenčnom spektre
medzifrekvencie pásma KU
búdu vizualizované s rovnako vysokou presnosťou,pretože aj pre spodnú časť KU pásma som použil LNB SMW
s identickými parametrami > stabilita VCO 
±10 kHz na báza fázového závesu PLL
.
Čiže ak disponujete analyzátorom frekvenčného spektra s funkciou zmeny šírky rozpätia rozmietania SPAN od minimálne 100-200-500 kHz >1 MHz
a s funkciou úpravy vstupných filtrov na hodnoty 1 kHz-4.8 kHz-9 kHz-18 kHz-300 kHz-600 kHz ... potom si ako vôbec prvé overte na frekvencii
majáka s akou frekvenčnou presnosťou Vaša konfigurácia pracuje.Ak som použil starší typ LNB SMW WDL Digital Type E na báze DRO-dielektrického rezonátora,
s opciou LOF stability maximalizovanou na 
±1,5 MHz (ktorý bol vyrobený okolo roku 2006), potom sa frekvenčná odchýlka na majáku pohybovala na úrovni
okolo 250 kHz (a tiež na väčšine ostatných nosných),čo je po sedemnástich rokoch v prevádzke priam excelentný výsledok.J
e vysoko pravdepodobné
že aj na úplne novom kuse LNB SMW z "DRO kategorizácie" by ste namerali porovnatelne nízku odchýlku,okolo 100-250 kHz,aj napriek tomu že dnes sa LNB
značky SMW so stabilizáciou frekvencie oscilátora na báze Dilektrického rezonátora už nevyrábajú.Pri konvertoroch značky SMW dochádza postupom času
len k minimálnemu,alebo k žiadnemu skresleniu v tomto principiálne dôležitom parametre oscilátora,ktorým je jeho stabilita.

Pri konvertoroch značky Invacom typu SNF,SNH,TWH,QDH ktoré stáli nepoužité v sklade 7 rokov,pri štyroch kusoch z desiatich,ich oscilátory
(typicky jeden nie obidva)
kmitali na frekvenciách s rádovo vyššou odchýlkou > typicky 2 až 4 MHz,ale vyskytol sa aj oscilátor s frekvenčnou
odchýlkou 6 MHz,čo je nepochybne abnormálne vysoké skreslenie.

Píšem to preto aby každý pochopil nepochybne rozdielne sféry zamerania týchto kvalitatívne neporovnatelných produktov.Produktová rada jednopolaritných
konvertorov SMW je určená pre profesionálne aplikácie a produktová rada univerzálnych konvertorov Invacom patrí do kategorie spotrebná elektronika
cielená pre masy divákov a nadšencov,ktorí si (v prevažnej väčšine) tieto abnormálne odchýlky a skreslenia ani nevšimnú.

                                Čas je tým najlepším overovateľom kvality a spoľahlivosti vyrobeného produktu
                                

In English : Using the example of frequency spectrum analysis of the satellite Eutelsat 21B's defined frequency for the Beacon at f=12,500.50 MHz_V,
I can first demonstrate that the signal chain I have proposed generates accurate, in other words, relevant and indisputable carrier
frequencies for radio transmissions.
Precise assignment with an accuracy of approximately +/- 5 kHz is crucial for locking onto eight
out of the ten carriers in the spectrum of the analyzed transponder TP DW7
.

To verify the accuracy of the carrier frequencies information I have published, I must rely on something indisputable, which is the actual frequency
of the Beacon
. I cannot solely rely on data published in global satellite broadcasting overviews because they may, in some cases, exhibit inaccuracies
or deviations from the real data ranging from 500 kHz to 1000 kHz, and occasionally even up to 2 MHz.
 
I assume that if my signal chain can generate and the Televes analyzer can visualize the beacon frequency precisely at f=12,500.50 MHz with
a SMW Q-PLL LNB_Type O + LO stability ±10 kHz, then all the other carriers in the frequency spectrum will also be visualized with
the same high accuracy.
This is because for the lower part of the Ku band, I have used a different type of SMW converter but with identical
parameters > the VCO's stability of ±10 kHz based on the phase-locked loop (PLL).
 
So, if you have a spectrum analyzer with the capability to adjust the span width between 100-200-500 kHz and over 1 MHz, as well as
the ability to modify input filters to values of 1 kHz-4.8 kHz-9 kHz-18 kHz-300 kHz-600 kHz
, the first step is to verify the frequency
precision of your signal chain at the beacon frequency. If I used the older SMW WDL Digital LNB Type E with oscillator frequency
stability option at ±1.5 MHz (
which was produced around 2006), the frequency deviation on the beacon was around 250 kHz.
This is an excellent result after seventeen years of operation.And it is highly probable that even on a completely new piece of SMW LNB
from the "DRO categorization" you would measure a similarly low deviation,around 100-250 kHz.
In the SMW brand converters, there is only
minimal or no distortion occurring over time
in this fundamentally important parameter of the oscillator, which is its stability.
 
With converters of the Invacom brand types SNF, SNH, TWH, and QDH that had been unused in storage for approximately seven years,
it was observed that, in four out of ten units, their oscillators (typically one of the two) oscillated at frequencies with an order
of magnitude higher deviation, typically 2 to 4 MHz
 .There was also an instance where an oscillator exhibited a remarkable frequency
deviation of 6 MHz,
which is undoubtedly an abnormal deviation.

I'm writing this to ensure that everyone clearly understands the distinct areas of focus of these qualitatively incomparable products. Each product
line of SMW converters is intended for professional applications, while the product line of UNI Invacom converters, such as SNF, SNH, TWH, and QDH,
falls into the category of consumer electronics targeted at mass viewers and enthusiasts, who, in the majority of cases, won't even notice these
abnormal deviations and distortions.
                                           Time is the best verifier of the quality and reliability of a manufactured product

                                Eutelsat 21B : BEACON FREQUENCY > f=12 500.5 MHz_V

                                          
                                                                              - šírka rozmietania SP=100 kHz -
                                                              - hodnota vstupných filtrov RBW= 1 kHzW + 600 HzW -
                                                                               
► týmto som dokázal že mnou navrhnutý signálny reťazec generuje frekvenčné údaje s vysokou presnosťou (na jednotky tisícin-1/1000 z jednotky 1 MHz)
čiže publikované údaje sú hodnoverné a relevantné pre vedecko-výskumnú prácu v oblasti vlnovej fyziky

►I have demonstrated through this that the signal chain I have designed generates frequency data with high precision
(to the order of one-thousandth, 1/1000, of 1 MHz). Therefore, the published data is reliable and relevant.
                             SPAN= 100 kHz + RBW=1 kHzW                                                                  SPAN= 100 kHz + RBW=600 HzW
     dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-beacon-frequency-sp-100khz-rbw-1khz-01n   dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-televes-table-nn    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-beacon-frequency-sp-100khz-rbw-600hz-02n                                             

   
►Test analyzátorov:Ktorý analyzátor vidí aj to čo je na prvý pohľad skyté  "Za oponou" a naopak ktorý analyzátor by sa ani analyzátorom nemal
nazývať pretože namiesto kvantifikácie obsadenia frekvenčného spektra ho len skresľuje a účinne zahmlieva jeho obsadenie,tak aby v ňom nikto a nič nevidel

►An analyzer that can see what is initially hidden "Behind the curtain," and conversely, an analyzer that should not even be called an analyzer because,
instead of quantifying the occupancy of the frequency spectrum,it distorts it and effectively obscures its occupancy, making it so that no one and nothing
can be seen within it.

                             - Televes -                                                     -  Metek HD  -                                   - ROVER Instruments DM 16 4HD- 
             SPAN= 2 MHz , RBW=18 kHzW                   Min. hodnota SPAN=10 MHz+RBW=100 kHz         spektrum je zliate do vysoko skresleného celku
      C1=11 603,80 MHz > C5=11 604,70 MHz          vylučuje vykonať analýzu obsadenia spektra                pri minimálnej hodnote SPAN=50 MHz  

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-televes-test-01n    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-metek-test-02n    dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-rover-test-03n                                                                                                                                                  

Televes : mimoradne kvalitná analýza,ktorá umožňuje presnú kvantifikácia nosných v spektre aj pri prenosoch so šírkou pásma len jednotky kHz
An exceptionally high-quality analysis that allows for precise quantification of carrier signals in the spectrum, even in transmissions with
a bandwidth as narrow as just a few kilohertz.

Metek HD : The minimum values of SPAN=10 MHz and RBW=100 kHz do not allow and exclude the possibility of conducting a detailed spectrum
occupancy analysis.
ROVER :  The spectrum becomes merged into a highly distorted whole at the minimum SPAN value of 50 MHz.

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-TP DW 7-Western: Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=9x24+ hodín

                    PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _TP DW 7_V  
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 9 x 24 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 9 x 24 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringov :  od 26.9.2023 do 7.10.2023

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > OMT SMW > LNB SMW_PLL-9.75 GHz s LO stability +/- 10 kHz
                                                               

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

The methodology defined and applied by Roman Dávid unequivocally eliminates deceptive and fraudulent anti-methodology,

which is solely based on passive waiting (typically hours, days, weeks, or even months) and subsequent recording of LOCK
from the frequency spectrum or TV broadcasting. In essence, the individual merely waits for sporadically recurring peaks
in EIRP power or the occurrence of randomly recurring and anomalous weather events, followed by a temporary opportunity to
achieve LOCK or receive a broadcast signal. Subsequently, the individual presents this as a result of their extraordinary abilities.
                                                                                                            

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .                                                                                                                                                                                                                                       

 

Analýza signálnych monitoringov od 26.9 do 7.10.2023 :  pri zvolenej minimálnej dĺžke monitoringu 24 hodín,som dokázateľne a na každej
rádio-nosnej dosiahol exemplárne výsledky,ktoré klasifikujem označením : STABILNÝ PRÍJEM NA 100 % .
Počas kvantity monitoringu 9x24 hodín, tj. za 216 hodín , nedošlo ani jeden krát k výpadku v spojitosti priebehu LOCKU nosnej aj napriek výskytu
ďažďových prehánok dňa 30.9.2023 pri monitoringu rádio prenosu SNRT Dakhla s SR=175 Ksym/s.Zámerne som kvantitu monitoringu zdvojnásobil
na rádio prenose Medina FM s aplikovanou rýchlosťou SR=185 Ksym/s,z dôvodu aby som dokázal plnú stabilitu príjmu aj napriek pravidelným poklesom
kvality na 80%. Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie týchto výsledkov bola nutnosť aplikácie mojej technológie "Synchrónnych nanokorekcii"
a to hlavne pri nosných s relatívne nízkou signálnou rezervou 3-4 dB_DVB-S2/8PSK/FEC=5/6.

Odpoveď  na otázku prečo poúžívate slovo relatívne nízka SR a nie napríklad ultra nízka SR : označenie relatívne používam z dôvodu že ani tieto hodnoty SR
nepatria k tým úplne najnižším pretože ako všetci dobre viete aj rýchlosti nižšie ako 100 Ksym/s  sú v niektorých prípadoch aplikované na regulárnej báze
a kedže som doteraz nepodrobil ich príjem testovaniu v podobe signálneho monitoringu,budem radšej používať označenie "Relatívne nízka SR",pretože silné
reči ktoré nestoje na skúsenostiach ale len na ľudskej pýche sú mi cudzie.

Analysis of signal monitoring from September 26 to October 7, 2023 : With the selected minimum monitoring duration of 24 hours,
I have demonstrably achieved exemplary results on every carrier wave, which I classify as "STABLE RECEPTION AT 100%."
During a monitoring quantity of 9x24 hours, totaling 216 hours, there was not a single dropout in the continuity of the carrier lock, despite
the occurrence of rain showers on September 30, 2023,
during the monitoring of the SNRT Dakhla radio transmission at SR=175 Ksym/s.
I intentionally doubled the monitoring quantity for the Medina FM radio transmission at an applied rate of SR=185 Ksym/s in order to prove full reception stability
even in the face of regular drops in quality to 80%. A necessary prerequisite for achieving these results was the application of my "Synchronous Nanocorrection"
technology, especially on carriers with relatively low signal margin of 3-4 dB_DVB-S2/8PSK/FEC=5/6.

Here is my response to the question of why I use the term "relatively low SR" and not, for example, "ultra-low SR": I use the term "relatively" because
even these SR values are not among the very lowest. As you all well know,SR lower than 100 Ksym/s are, in some cases, applied on a regular basis.
Since I have not yet subjected their reception to testing through signal monitoring, I would rather use the term "relatively low SR."Therefore, I prefer to
use the term "relatively low SR" because I avoid making strong claims that are not based on experience but only on human pride.
      

-Frequency_Polarization-
            TP _ Beam


--
RADIO CHANNEL NAME -

-SYSTEM- -SR- -FEC- -Proof- Minimal C/N ratio values
required  to LOCK by ETSI
 
 
Occupation of a single TP number DW 7          
11 577,012 MHz -H- 
  tp DW 7-Western
 
Medi 1 Morocco  (SID=1000/2000-Qbit GmbH) DVB-S/QPSK 512 2/3 video C/N=4.4 dB
11 599,053 MHz -H-
 tp DW 7-Western
 
Chada FM Morocco  (Unnamed-SID=1000)
 
DVB-S/QPSK 255 3/4 video C/N=5.5 dB
11 599,340 MHz -H-
  tp DW 7-Western
 
Medina FM Morocco  (Unnamed-SID=1000) DVB-S/QPSK 185 3/4 video C/N=5.5 dB
11 602,569 MHz -H-
 tp DW 7_Western
 
Atlantic Radio Morocco  (Unnamed-SID=1000)
 
DVB-S2/QPSK 170 3/4 video C/N=4.0 dB
11 602,835 MHz -H-
 tp DW 7_Western
 
? ? ? ? ? ?
11 603,858 MHz -H-
 tp DW 7_Western
 
Luxe Radio Morocco   (Unnamed_SID=1000) DVB-S/QPSK 185 3/4 video C/N=5.5 dB
11 604,090 MHz -H-
 tp DW 7_Western
 
SNRT Dakhla Radio Morocco  (SID=111) DVB-S2/8PSK 175 3/4 video C/N=7.9 dB
11 604,310 MHz -H-
 tp DW 7_Western
 
SNRT Laayoune Radio Morocco  (SID=123) DVB-S2/8PSK 175 5/6 video C/N=9.4 dB
11 604,520 MHz-H-
tp DW 7_Western
 
SNRT Oujda Radio Morocco  (SID=1) DVB-S2/8PSK 180 5/6 video C/N=9.4 dB
11 604,710 MHz -H-
tp DW 7_Western
 
? ? ? ? ? ?

►Použitý analyzátor značky Televes má jasne definovanú minimálnu hodnotu SR pre LOCK nosnej na hodnotu 2000 Ksym/s
pre štandard DVB-S/QPSK,čiže nedokáže zamknúť ani jednu dnes analyzovanú nosnú zo spektra TP DW7,čo znamená že zobrazované
frekvencie v spektre sa môžu mierne a rádovo len v jednotkách kHz odlišovať od reálnych downlinkových frekvencií.

V tejto štúdii sa nevenujem rôznym PC-Softvérovým analyzátorom spektra,ktoré vizualizujú v kombinácii napríklad s PC kartami TBS atď...
len pasívnu formu offline spektra s nepoužitelne nízkym rozpätím rozmietania SPAN+RBW.Česť jednej výnimočnej SW aplikácii,ktorá stabilne
pracuje pod OS Linux Ubuntu,Debian ...

►In english : The used Televes brand analyzer has a clearly defined minimum symbol rate (SR) value for LOCK on the carrier at 2000 Ksym/s
for the DVB-S/QPSK standard. Therefore, it cannot lock onto any of the carriers analyzed today from the spectrum of the TP DW7 transponder.
This means that the displayed frequencies in the spectrum may differ slightly and on the order of only a few kHz from the actual frequencies.
 

 
 

1, 11 577,012 MHz_H_SR=512 Ksym/s : Medi 1 Radio Morocco

      (Standard : DVB-S / QPSK)                                                                       

 

                                              TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,6 dB

                                                                    total duration of signal monitoring : 24 hrs and 25 minutes                                       
                                                                                            4.10.2023 > 5.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-analysis-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-24h-02 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-24h-snr-03  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-24h-ts-04n                                                       

►Video proof :  0+  watch video           24+  watch video  

►The functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,authored by Roman Dávid from Lučenec

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-24h-SN-01     dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11577-Medi1 Radio-Morocco-24h-SN-02          

 

2,  11 599,053 MHz_H_SR=255 Ksym/s : Chada FM Morocco

        (Standard : DVB-S / QPSK)                                                                       

 

                                           TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=18,3 dB

                                                               total duration of signal monitoring : 24 hrs and 20 minutes                                       
                                                                                       3.10.2023 > 4.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599-Chada FM Radio-Morocco-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599-Chada FM Radio-Morocco-24h-02  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599-Chada FM Radio-Morocco-24h-snr-03  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599-Chada FM Radio-Morocco-24h-ts-04n                                                                                                                                                         

►Video proof :  0+ watch video    24+   

►The functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,authored by Roman Dávid from Lučenec
      
dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599-Chada FM Radio-Morocco-SN-01     

 

3,  11 599,340 MHz_H_SR=185 Ksym/s : Medina FM Radio Morocco

       (Standard : DVB-S / QPSK)                                                                       

 

                                           TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=11,6 dB

                                                                        total duration of signal monitoring : 2x24 hrs                                    
                                                                         26.9 > 27.9.2023 + 6.10.2023 > 7.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...
dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-02  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-snr-03 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-ts-04n                                                                                                                                                                  

02x-dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-02   02x-dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-snr-03  02x-dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-24H-ts-04                           

► Video proof :  0+watch video  24+ watch video  0+ watch video  24+   

►The functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,authored by Roman Dávid from Lučenec

02x-dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-SN-01     02x-dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11599.340-Medina FM Radio-Morocco-SN-02        

                           

4,  11 602,570 MHz_H_SR=170 Ksym/s : Atlantic Radio Morocco+TSA

       (Standard : DVB-S2 / QPSK)                                                                       

 

                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=10,0 dB (Margin:6 dB)

                                                                    total duration of signal monitoring : 24 hrs and 17 minutes                                       
                                                                                          27.9.2023 > 28.9.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11602.570-Atlantic Radio-Morocco-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11602.570-Atlantic Radio-Morocco-24h-02  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11602.570-Atlantic Radio-Morocco-24h-snr-03  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11602.570-Atlantic Radio-Morocco-24h-ts-04n                                                                                                                                    

►Video proof : 0+ watch video   24+ watch video  

► The functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,authored by Roman Dávid from Lučenec

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11602.570-Atlantic Radio-Morocco-24h-SN-01              

 

5,  11 603,857 MHz_H_SR=185 Ksym/s : Luxe Radio Morocco

       (Standard : DVB-S / QPSK)                                                                       

 

                                TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=15,7 dB (Margin:10 dB)

                                                                total duration of signal monitoring : 24 hrs and 20 minutes                                       
                                                                                              28.9.2023 > 29.9.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11603.858-Luxe Radio-Morocco-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11603.858-Luxe Radio-Morocco-24H-02 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11603.858-Luxe Radio-Morocco-24H-snr-03  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11603.858-Luxe Radio-Morocco-24H-TSA-04n                                                                                                                                      

►Video proof :  0+ watch video    24+ watch video   

►The functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,authored by Roman Dávid from Lučenec

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11603.858-Luxe Radio-Morocco-24H-SN-01           

 

6,  11 604,090 MHz_H_SR=175 Ksym/s : SNRT Dakhla Radio Morocco

       (Standard : DVB-S2 / 8PSK)                                                                       

 

                                              TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,4 dB

                                                                    total duration of signal monitoring : 24 hrs and 15 minutes                                       
                                                                                            30.9.2023 > 1.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...
dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.090-SNRT Dakhla radio-Morocco-01  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.090-SNRT Dakhla radio-Morocco-24H-02  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.090-SNRT Dakhla radio-Morocco-24H-snr-03 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.090-SNRT Dakhla radio-Morocco-TSA-04n                                                                                                                                                  

Prevažujúce poveternostné podmienky počas monitoringu podľa meraní SHMU : zamračená obloha s prehánkami

► Video dôkaz :  0+ watch video    24+ watch video    

 

7,  11 604,310 MHz_H_SR=175 Ksym/s : SNRT Laayoune Radio Morocco

        (Standard : DVB-S2 / 8PSK)                                                                       

 

                                              TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=13,8 dB

                                                                    total duration of signal monitoring : 24 hrs and 15 minutes                                       
                                                                                            1.10.2023 > 2.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.310-SNRT Laayoune radio-Morocco-01  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.310-SNRT Laayoune radio-Morocco-24h-02  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.310-SNRT Laayoune radio-Morocco-24h-snr-03  dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.310-SNRT Laayoune radio-Morocco-TSA-04n                                                                                                                     

►Video proof :   0+watch video   24+  watch video    

 
 
 

8,  11 604,520 MHz_H_SR=180 Ksym/s : SNRT Oujda Radio Morocco

       (Standard : DVB-S2 / 8PSK)                                                                       

 

                                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=13,9 dB

                                                             total duration of signal monitoring : 24 hrs and 25 minutes                                       
                                                                                    2.10.2023 > 3.10.2023

►KOMPLEXNÝ A DETAILNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu (dBm) , kvalitu SNR (dB) , chybovosť BER ...

dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.520-SNRT Oujda radio-Morocco-01 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.520-SNRT Oujda radio-Morocco-24h-02 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.520-SNRT Oujda radio-Morocco-24h-snr-03 dxsatcs-eutelsat-21b-western-tpdw7-low-symbol-rate-radio-broadcasting-monitoring-11604.520-SNRT Oujda radio-Morocco-24h-TSA-04n                                                                                                                             

►Video proof :  0+ watch video   24+ watch video       

 

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project 

                                

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank