Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream technology : 11 618 MHz - SNRT Morocco _ Multiple proving using continuous signal monitoring

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                  Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                 Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         

                                                                                                                                                                                                 

           Center of DVB-S2/Multistream technology                                                        

             Eutelsat 21B at 21.5°E-Western : PF Prodelin 4.5m
              
     Multiple p
roving using continuous signal monitoring
 


                      by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 30.8.2023 )

30.8.2023 :  

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:This is the very first, unquestionable, and publicly published analysis in Europe, verified through multiple
demonstrations with high evidentiary weight over a total monitoring duration of up to t=365 hours. It delves into the topic of the possibility of achieving
a fully stable satellite reception from the Moroccan provider SNRT at f=11,618 MHz in Central Europe, authored by Roman Dávid from Lučenec."

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Toto je vôbec prvá,nespochybnitelná a verejne publikovaná analýza v Európe,verifikovaná multinásobným
dokazovaním s vysokou dôkaznou váhou v celkovej kvantite monitorovania až t=365 hodín,ktorá rozvádza tému možnosti plne stabilného satelitného
príjmu marockého provajdera SNRT na f=11 618 MHz v strednej Európe od jej autora Romana Dávida z Lučenca .

 
                  

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream : PF Prodelin 450 cm - DOKAZOVANIE / PROVING 

     
                          
                             Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-system-prodelin-450cm-n                                                    
                                  
Autor Roman Dávid vychádzajúc z princípov vednej disciplíny zvanej Metodológia,definuje vlastný metodický postup a uvádza argumenty
pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu
,a to z dôvodu že je tým nepochybne
prvým v Európe,Afrike,Ázii... , ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti dokazovať 
a vybudoval tým centrum,ktoré začalo vôbec
ako
prvé na svete publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky satelitného príjmu a výskumu pre zóny mimo,
ale aj vo vnútri stopy vyžarovacích diagramov. 
(Ak tvrdíte opak a máte dôkazy o tom že už dávno predo mňou existovalo akékoľvek iné centrum
na svete,ktoré by dokazovalo všetky svoje výskumy a tvrdenia pomocou signálneho monitoringu s dostatočnou dĺžkou,potom mi pošlite odkaz
na knižný alebo online zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom 
dokazovania prišiel predo mňou)

Vychádzajúc z princípov matematickej logiky a logického uvažovania sa pokúsim na základe účinných argumentov vymedziť obsah mnou
používaných 
pojmov,alebo tiež fyzikálnej terminológie a následne tým odôvodniť aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho
monitoringu" do teórie a praxe 
satelitného príjmu.
Osobne preferujem fyzikálny pohľad na problematiku (ako pohľad s vyššou,alebo autorskou pridanou hodnotou s prvkami matematickej logiky a filozofie)
nie elementárny pohľad,ktorý by som musel stavať hlavne na matematických rovniciach z cudzích zdrojov,pretože čím užšia a zložitejšia
je cesta k poznatkom a k chápaniu 
danej problematiky,tým je nižšia pravdepodobnosť že tú cestu niekto nájde a začne po nej kráčať.
Predchádzajúca myšlienka reprezentuje len
jeden z mnohých princípov môjho chápania didaktiky,ako vednej disciplíny,ktorú sa snažim realizovať
voči mojim čitateľom.
Pre tých,ktorí nechápu obsah mojich predchádzajúcich slov,alebo tiež nevidia žiadny rozdiel medzi vedou a pavedou,medzi dokázateľne stabilným príjmom
a náhodným alebo nestabilným LOCKOM to bude len "Ďalšia a bezobsažná hra slov,ktorá im nič nehovorí".Ovšem pre tých z nás,ktorí si obľúbili matematiku
a fyziku demonštrovanú v logike uvažovania a dokazovanie vo forme "Pravdy vizualizovanej do priebehov signálneho monitoringu" v minimálnej
kvantite 1x72 hodín 
platí,že ste na správnej adrese a už ste pochopili filozofiu princípu "Niet vedy bez dôkazu" a tiež že jedine nespochybnitelný
dôkaz definuje jasnú hranicu medzi výsledkom pochádzajúcim z úspešnej vedecko-výskumnej činnosti a "Pseudo,alebo falošným výsledkom"
pochádzajúcim 
z náhodnej,alebo krátkodobo prezentujúcej sa špičky v signálnej intenzite,s rôznou podstatou vzniku a dĺžkou trvania_
často označovaná pojmom SAT DX.
 
Čo je to "Signálny monitoring" a aký má význam jeho použitie :
 
Je tým najvhodnejším analytickým nástrojom,ktorý vizualizuje alebo premieta do grafu (alebo tiež do "kvázi" súradnicového zobrazenia) všetky
okamžité zmeny kvality a intezity signálneho výkonu,ako sú
 
a,Q _ kvalita vyjadrená v percentách_ %
b, SNR_kvalita vyjadrená odstupom signálu od šumu-v bezrozmernej jednotke decibel (dB),ktorá nám poslúži na kvantifikáciu pomeru medzi signálom a šumom
c, Level_úroveň výkonu signálu so záporným znamienkom,typicky od -35 dBm do -45 dBm počas dňa,v jednotke decibel miliwatt (dBm)
 
a to všetko za jednotku času "t",v tomto prípade minimálne t=72 hodín a v konečnej fáza tak vytvorí "Signálny model" príjmu v danom
zemepisnom bode 
s daným priemerom symetrického reflektora.
 
Z grafu signálneho monitoringu je možné presne odvodiť :
 
1, Priebeh alebo stav kontinuity,alebo diskontinuity LOCKU monitorovanej nosnej pri jej výpadkoch za daný časový úsek,ktorý je určený stopkami
v ľavom dolnom rohu a druhou pomocnou "časomierou" pre rôzne časové pásma.Softvér presne zaznamenáva špičku kvality monitorovanej nosnej SNR
a presný čas a dátum jej výskytu.
 
2, Nie len prítomnosť pixelácie v obraze ale aj jej stupňa,alebo miery rušenia výsledného obrazového vnemu na základe frekvencie opakovania
prepadov modrého priebehu kvality "Q".V závislosti od toho,ktorú hladinu priebeh "Q" atakoval pri páde platí vzťah : čím nižšie priebeh
kvality "Q" padne,tým viac je tým pádom narušená kontinuita obrazového vnemu,z dôvodu trhania alebo pixelácie obrazu a v závisloti od dĺžky trvania
pádu priebehu "Q" môže ale aj nemusí dôjsť k následnej strate kontinuity LOCKU monitorovanej nosnej. Pochopitelne,každý výpadok je nutné odborne
posúdiť a rozlišovať medzi len zdanlivým výpadkom v kvalite alebo v kontinuite priebehu z dôvodu dočasnej prítomnosti napríklad hmyzu alebo vtáctva
v ústí vstupu primárneho žiariča,prípadnou signálnou anomáliou (budem jej venovať osobitnú rubriku) a reálnym výpadkom z dôvodu nedostatočnej
signálnej kvality/rezervy.
 
Signálny monitoring tak vo výsledku poskytuje detailný a hlavne pravdivý (neskreslený) pohľad,ktorý vylučuje akúkoľvek diskusiu,
rôznosť hodnotení 
a pohľadov o stabilite,aleb nestabilite príjmu v danom zemepisnom mieste,o výške kvality ako aj o okamžitých
zmenách v signálnej rezerve,o prítomnosti 
alebo neprítomnosti pixelácie atď.
Kedže aj samotná veda je plná omylov (ale aj nevedomých/vedomých zavádzaní v prípade že sa jedná o veľký "balík peňazí",kde ideálnym prostriedkom
k tomuto "balíku" je vyvolávanie permanentného strachu a obáv napríklad zo smrti ...),musel som si zvoliť práve tento analytický nástroj,
ktorý na (ne)podobnom princípe ako Seizmograf zaznamenáva (okamžitú veľkosť,silu a priebeh sezmických vĺn pri zemetrasení),tentoraz nie na valec,ale do "kvázi"
súradnicového zobrazenia X/Y , alebo slovníkom diferenciálnej geometrie povedané do dráh pohybujúcich sa bodov/kriviek/priamok za presne danú časovú jednotku,
ktoré v konečnom dôsledku definujú mieru úspešnosti mojej vedecko-výskumnej činnosti ako takej.
Iste chápete Vážení čitatelia,že túto formu prezentácie, postavenú na princípe dokazovania v signálnom monitoringu v dostatočne dlhej kvantite
si zvolí len ten,
kto nemá žiadny záujem klamať,skreslovať,alebo manipulovať s realitou satelitného príjmu,ktorá je odvodená od jeho vedomostí
a skúseností. (nie od náhodne opakujúcej sa špičky signálneho výkonu)


in english :

The author Roman Dávid, drawing upon the principles of the scientific discipline known as Methodology, defines his own methodical procedure
and provides arguments for the application of the method called "Proof through Signal Monitoring" in the practice of satellite reception.
He is undoubtedly the first in Europe,Africa, Asia, and beyond to begin proving all the results of his scientific research activities.
Through this endeavor, he has established a center that was the very first in the world to publish verified and, consequently,
credible results of satellite reception and research for areas both outside and inside emission footprint diagrams.
If you claim otherwise and have evidence that any other center in the world existed long before me, which was proving all of its research and claims
through signal monitoring with sufficient duration, then please send me a link to a book or online source that came up with this methodological
approach before me.

Based on the principles of mathematical logic and logical reasoning, I will attempt to define the content of the terms and the physics terminology
I use effectively. I will then provide a justification for applying the method of proof through signal monitoring in theory and practice.
 
Personally, I prefer a perspective rooted in physics, one that offers a higher or authorial added value with elements of mathematical logic
and philosophy
, rather than an elementary perspective that relies primarily on mathematical equations from external sources.
This is because the narrower and more complex the path to knowledge and understanding of a given issue, the lower the probability
that someone will discover that path and begin to tread it.
 
The preceding idea represents just one of many principles in my understanding of didactics as a scientific discipline that I aim to implement for my readers.
 
For those who do not grasp the content of my previous words or fail to see any distinction between science and pseudoscience, or between
demonstrably stable reception and random or unstable "LOCK," it might appear as "Just another empty wordplay that conveys nothing."
However, for those of us who have an affinity for mathematics and physics, demonstrated through logical thinking and proof in the form
of "Truth visualized in signal monitoring traces" over a minimum duration of 1x72 hours, it holds true that you are at the right address.
You have already understood the philosophy of the principle 
"There is no science without proof." Additionally, only irrefutable evidence defines
a clear boundary between a result originating from successful scientific research and a "Pseudo or false result" stemming from random or short-lived peaks
in signal intensity,
with different origins and durations—often referred to as SAT DX.What is "Signal Monitoring," and what is the significance of its use?
 
It is the most suitable analytical tool that visualizes or projects into a graph, or even into a "quasi" coordinate representation, all instant changes
in the quality and intensity of signal power, as listed below...
a, Q - quality expressed in percentage (%)
b, SNR - quality expressed as the signal-to-noise ratio in a dimensionless unit decibel (dB), which serves to quantify the ratio between signal and noise.
c, Level - signal power level with a negative sign, typically ranging from -35 dBm to -45 dBm during the day, in the unit decibel milliwatt (dBm)

Over a unit of time "t," in this case, a minimum of 72 hours, and in the final phase, it will thus create a signal reception model at a given geographical
point
,with a specified average of the symmetric reflector.

From the signal monitoring graph, it is possible to precisely deduce:
 
1, The continuity or discontinuity status of the monitored carrier's LOCK during its outages within a specified time frame, determined by timestamps
in the bottom left corner and a secondary "timer" for different time zones. The software precisely records the peak quality of the monitored carrier
and the exact time and date of its occurrence.
 
2, Not only the presence of pixelation in the image but also its degree or the level of interference in the resulting visual perception based on the frequency
of drops in the blue quality waveform "Q"
. Depending on which level the "Q" waveform attacks during the drop, the relationship holds:
The lower the "Q" quality waveform falls, the more the continuity of the visual perception is disrupted due to tearing and pixelation of the image.
Depending on the duration of the "Q" waveform drop, there may or may not be subsequent loss of LOCK continuity of the monitored carrier. Naturally,
each outage needs to be professionally assessed and distinguished between apparent quality or continuity drop due to the temporary presence of, for example,
insects or birds at the primary feedhorn's input, signal anomalies, and actual outage due to insufficient signal reserve.
 
3,Signal monitoring ultimately provides a detailed and, most importantly, truthful and unaltered view, eliminating any debate, differing
evaluations, or perspectives on the stability or instability of reception at a specific geographical location, the quality level, and instant changes
in signal reserve, the presence or absence of pixelation, and more.
Since even science is prone to errors (as well as conscious/unconscious manipulations
when it involves a large "money package," with the ideal tool for this "package" being the induction of permanent fear and concerns, for example, about death...),
I had to choose precisely this analytical tool, which records not on the paper (on a similar principle to a Seismograph, records the immediate magnitude, strength,
and course of seismic waves during an earthquake.) but in a "quasi" X/Y coordinate display or, in the language of differential geometry, into the paths
of moving points/curves/lines for a precisely defined time unit,
which ultimately defines the success rate of my scientific research activities as such.
I'm sure you understand, dear readers, that only someone with no interest in deceiving, distorting, or manipulating the reality of satellite reception,
would choose this form of presentation based on the principle of proof in signal monitoring over a sufficiently long quantity>1x72 hours.

►Eutelsat 21B at 21.5°E-DVB-S2/Multistream technology: Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

       

       MONITOROVANÁ FREKVENCIA MAROCKÉHO PROVAJDERA SNRT na f=11 618 MHz

                 PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=27 500 _ FEC=3/4 _ PLS Gold 0 _ Multistream 16-32-48-64

     dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-01   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-02      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-03                                                                                                                                                         

1,FAKTOR CELKOVEJ STABILITY SATELITNÉHO PRÍJMU : Vedecko-výskumné centrum Romana Dávida z Lučenca je opäť tým nepochybne prvým v Európe
ktorého tvrdenia o dosiahnutej príjmovej stabilite (a to aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach),sa opierajú sumárne až o päť dokazovaní
v celkovej kvantite monitoringu presne 365 hodín (15 dní)
,čo znamená že som sa v tomto prípade sústredil na celkovú DôKAZNÚ VÁHU,vo význame
čím vyššia váha dôkazov tým jednoznačnejší a zároveň dôveryhodnejší môžem byť vo svojich tvrdeniach,ale z principiálneho hľadiska
ani elementárnu jednotku monitoringu 1x72 hodín nemôžem akokoľvek spochybniť spolu s online video dôkazmi a ostáva aj naďalej minimálnou mernou
jednotkou signálneho monitoringu v centre venovanom technologickému štandardu DVB-S2/Multistream.

Téma "Sieťový manažment odberu" : 
Mnou správne navrhnutým sieťovým manažmentom odberu elektrickej energie som dosiahol že celkový odber
všetkých výkonných HW zariadení,ktoré zabezpečujú permanentný signálny monitoring dosahuje maximálne 17,2-18 Watt-ov za hodinu a  môžem ho
v podstate zanedbať pretože nepredstavuje nákladovú položku výskumov,ktorá by ma mala  "BUDIŤ ZO SNA" ani pri stovkách hodín monitorovania.
Nemôžem ovšem zabudnúť aký je dôležitý počet spustených online SW aplikácii,ktoré sú aktívne po zapnutí PC,alebo bežia neustále na pozadí,
pretože každý program alebo APP vyťažuje výpočtovú,grafickú a inú činnosť/odber procesora odlišne  a detaily v konečnom dôsledku rozhodujú
aj v tomto prípade .

in english :

TOTAL SATELLITE RECEPTION STABILITY FACTOR: Roman Dávid's Scientific Research Center from Lučenec is undoubtedly once again the first in Europe
whose claims regarding achieved reception stability (even under significantly adverse weather conditions) are supported by a cumulative total of up to five proofs,
encompassing a monitoring quantity of precisely 365 hours (15 days). This means that in this case, I focused on the overall evidential weight,
wherein the higher the weight of the evidence, the more unequivocal and trustworthy I can be in my statements. From a fundamental perspective,
I cannot in any way question even the elementary monitoring unit of 1x72 hours, along with online video proofs, and it remains the minimum measuring
unit of signal monitoring
in the center dedicated to the DVB-S2/Multistream technological standard.

Dokazovanie pravdivosti môjho tvrdenia o dosiahnutí kategorizácia "Stabilný príjem na 100%" v celkovej dĺžke monitoringu až 365 hodín : 
                                          

                                       1.7-4.7.2023 ........ trvanie monitoringu >75 hodín_ SNR peak=12,4 dB
                                       6.7-9.7.2023 ........ trvanie monitoringu >72 hodín_ SNR peak=12,2 dB
                                       13.7-16.7.2023 .... trvanie monitoringu >73 hodín_ SNR peak=12,0 dB
                                       30.7-2.8.2023  ..... trvanie monitoringu >72 hodín_ SNR peak=12,4 dB
                                       19.8-22.8.2023 .... trvanie monitoringu >73 hodín_ SNR peak=12,1 dB

          19-22.8.2023                    30.7.-2.8.2023                  13-16.7.2023                     6-9.7.2023                      1-4.7.2023
             73 hodín                           72 hodín                            73 hodín                          72 hodín                          75 hodín
        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-08-2023-05                dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-08-2023-04                dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-03               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-02              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-01                              
                                                                                                                                               

-Táto video simulácia má úlohu demonštrovať že pokiaľ výška okamžitej kvality meraná v jednotke SNR nedosiahne minimálny/prahový odstup SNR=7,9 dB
alebo CN=7,9 dB (podľa štandardu ETSI) pre konfiguráciu tejto signálnej trasy,potom sa celá oscilácia okamžitej kvality pohybuje len v pásme rezervy zisku
a divák nepostrehne žiadny výpadok,alebo vizuálnu zmenu kvality obrazu.Ako je jasne patrné z video ukážky,pixelácia a trhanie obrazu sa demonštruje v obraze
až po dosiahnutí hladiny SNR=7,9 dB a päť vzoriek signálneho monitoringu v celkovej dĺžke až 365 hodín dokazuje že ani jeden krát okamžitá kvalita neklesla
pod SNR=8 dB a to aj pri výrazne nepriaznivých poveternostných podmienkach dažďa a vetra.Inak povedané za časovú jednotku 365 hodín
nedošlo čo i len na jednu sekundu ku krátkodobému výpadku v kontinuite LOCKU na f=11 618 MHz a celý príjem tak môžem klasifikovať
označením "Stabilný na 100%" 
a to napriek výrazne zhoršeným podmienkam čo sa týka výhľadu na signálnu dráhu satelitu Eutelsat 21B v mieste inštalácie
antény.Video simulácia zároveň dokazuje aká je použitá SW aplikácia EBSPro citlivá a presná v otázke vykresľovania výpadkov a pixelácii do súradnicového
zobrazenia.

  - video simulácia dosiahnutia šumového prahu okolo SNR=7,9 dB a jej dôsledky na vizuálny vnem -
   

in english :

The purpose of this video simulation is to demonstrate that if the instantaneous quality height, measured in the unit SNR, does not reach the minimum
or threshold SNR=7.9 dB or CN=7.9 dB
(according to the ETSI standard) for the configuration of this signal path, then the entire oscillation of instantaneous
quality only moves within the gain reserve band, and the viewer does not perceive any outage or visual change in image quality. As clearly evident from
the video clip, pixelation and image tearing are demonstrated in the image only after reaching the SNR=7.9 dB level. Five samples of signal
monitoring, totaling up to 365 hours, prove that the instantaneous quality never dropped below SNR=8 dB even in significantly adverse weather conditions
of rain and wind.
In other words, over the time unit of 365 hours, there was not a single second of short-term disruption in the LOCK continuity at f=11,618 MHz,
and I can classify the entire reception as "Stable at 100%," despite significantly deteriorated conditions regarding the line of sight to the Eutelsat 21B
satellite signal path at the antenna installation location. The video simulation also demonstrates how sensitive and precise the EBSPro software application
used is in rendering outages and pixelation into coordinate representation.
 

Poznámka k aplikácii EBSPro: posledná verzia s číslom 18.0.0.4 vykazuje aktuálne nestabilitu na PC s OS-W10 potom ako je činná viac ako 55 hodín,
čo sa prejavuje tým že posledný riadok (obsahuje štatistiku TS+stopky času monitorovania+špičku kvality SNR) skrátka zmizne vo funkcii
Signálneho analyzátora
.Celý priebeh monitoringu potom pokračuje bezchybne ďalej ale štatistické údaje o čase a špičke kvality už konečný obrazec neobsahuje.
Tieto údaje viem ale vyčítať a dokázať ich pravdivosť priamo zo súradnicového zobrazenia,preto som pokračoval v monitorovaní aj napriek strate údajov štatistiky
monitoringu v poslednom riadku.Aktuálne pri monitorovaní využívam staršiu verziu 17.0.0.1 Beta,ktorá štatistiku TS neobsahuje a funkcia Signálneho analyzátora
a monitoringu nevykazuje žiadne poruchy a pochopitelne 
medzi týmito SW verziami nie sú žiadne rozdiely v otázke výšky signálnej kvality SNR,výkonu,chybovosti
a vizualizácie kvality 
v súradnicovom zobrazení.Niekedy je možné predísť vzniku tohoto SW defektu tým že vyvoláte RESET funkcie štatistiky TS stisknutím ĽAVÉHO
tlačítka na myši v strede posledného riadku.

dôkaz : 
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-ebspro-app-error-18.0.0.4.-n                

in english :

Note on the EBSPro application: The latest version numbered 18.0.0.4 is currently showing instability on PCs running OS-W10 when active for more than 55 hours.
This manifests as the last row simply disappearing in the Signal Analyzer function (containing TS statistics + monitoring time stopwatch + SNR quality peak).
The entire monitoring process then continues without issues, but the statistical data about time and quality peak are no longer included in the final pattern.
 However, I can still retrieve and prove the accuracy of this data directly from the coordinate display. Therefore, I continued monitoring despite the loss of monitoring
statistics data in the last row. Currently, for monitoring, I use an older version, 17.0.0.1 Beta, which does not include TS statistics, and the Signal Analyzer
and monitoring functions do not exhibit any disruptions. Understandably, there are no differences between these software versions in terms of SNR signal
quality, performance, error rates, and quality visualization in the coordinate display. Sometimes, you can prevent the occurrence of this defect in version
18.0.0.4 by triggering a forced RESET of the TS statistics function by left-clicking in the middle of the last row.
 

FAKTOR TYPICKEJ A KAŽDODENNEJ ŠPIČKY KVALITY v jednotke MER na výstupe z ciachovaného multistream analyzátora METEK HD : 

-Výšku typickej,alebo každodenne dosiahnutelnej amplitúdy kvality v jednotke MER na úrovni od 13,1 do 13,2 dB teraz dokážem v postupnosti piatich dní
za sebou od 24.8 do 28.8.2023 a jej výskyt si môžete overiť každý deň v časovom pásme od približne 17:00 do 22:00 CET + video dôkaz.Výška šumového prahu
pri danej konfigurácii signálnej trasy je MER=8,0 dB a pri dosiahnutí špičky kvality MER=13,1-13,2 dB signálny reťazec generuje rezervu zisku Noise Margin
NM=5-5,1 dB.

in english :

FACTOR OF TYPICAL AND DAILY QUALITY PEAK in the unit of MER at the output of the calibrated multistream analyzer METEK HD:
 
The height of the typical or daily attainable quality amplitude in the MER unit, ranging from 13.1 to 13.2 dB, can now be observed continuously over five consecutive days
from August 24th to August 28th, 2023. You can verify its occurrence every day within the time frame of approximately 17:00 to 22:00 CET, along with video evidence.
In this configuration of the signal path, the noise threshold is MER=8.0 dB. Upon reaching a quality peak of MER=13.1-13.2 dB, the signal chain generates a gain reserve
known as Noise Margin (NM) of 5-5.1 dB.

             MER=13,2 dB                 MER=13,1 dB                    MER=13,1 dB                 MER=13,1 dB                 MER=13,1 dB
              NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB                       NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB
              24.8.2023                        25.8.2023                        26.8.2023                      27.8.2023                       28.8.2023
          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-24-8-2023               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-25-8-2023               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-26-8-2023              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-27-8-2023             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-28-8-2023                                                                      
           
                    

ANALÝZA SPEKTRA A KVALITY v jednotke MER,odstup C/N atď.  :  SNRT Morocco > f=11 618 MHz : 

                                   METEK HD                                                                                              TELEVES H90
        SNRT Morocco_IF=1368-RF=11 618 MHz : MER=13,1 dB                                     SNRT Morocco_f=11 618 MHz : CN=13,5 dB
  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-spectrum-analysis-n            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-televes-spectrum-analysis-cn-n                                                                                                    

Typická  a každodenná špička kvality v jednotke SNR na výstupe z receivera Octagon SF 4008 4K + video ukážka

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-octagon-sf-4008-peak-quality-snr-01-n                                                              

The typical quality peak over the past two months (07/08_2023) has fluctuated within the following range:
Typická špička kvality každodenne oscilovala v nasledovnom rozsahu za posledné dva mesiace : 07/08_2023

 

     MER=13,0-13,2+ dB : Multistream analyzátor Metek HD

     SNR=12,0-12,4 dB : DVB-S2/Multistream PC karta TBS 5927 + EBSPro 

     SNR=12,0-12,5+ dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      DOKAZOVANIE č.1 v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _f=11 618 MHz_V : SNRT Morocco
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 19.8.2023 do 22.8.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > OMT SMW > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
                                                                LOF=10 250 MHz,13 V,22 kHz,11,2-11,70 GHz 

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk :  demonštruje monitoring teploty,tlaku,zrážok a rýchlosti vetra zo zdrojov shmu.sk

                 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu.sk-22-8-2023-01          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu.sk-22-8-2023-02                                                                                                                  

 

Analýza signálneho monitoringu od 19.8 do 22.8.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny stav kvality príjmu na f=11 618 MHz
v percentuálnom 
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime
Multistream v ktorúkoľvek sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou v monitorovanej kvantite t=73 hodín.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,1 dB                                                                                     

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod.+                                         
                                                                od 19.8.2023 do 22.8.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22-8-2023-q-p-snr-n                                               

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 73 hodín+
                   
  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22-8-2023-only-snr-n                                                                             
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 73+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

       
                                                                                                                          
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=11 618 MHz_V
               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o funkčnosti vynálezu postavenom na ultra-presných korekciách AZ/EL v rozsahu
jednotiek uhlová minúta až sekunda v presne stanovenom časovom úseku
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-synchronous-nanocorrection-technology-19-22.8.2023-01       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-synchronous-nanocorrection-technology-19-22.8.2023-02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-synchronous-nanocorrection-technology-19-22.8.2023-03        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-synchronous-nanocorrection-technology-19-22.8.2023-04         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-synchronous-nanocorrection-technology-19-22.8.2023-05                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začiatok signálneho monitoringu dňa 19.8.2023 o 08:37 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  

          
  -kvalita pri štarte:SNR=11,1 dB -               -obsadenie TS pri štarte dňa 19.8.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:06:18                                      Locked Uptime :  00:07:40                                   +21,9°C _  oblačno
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-A01       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-A02              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-A03                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav monitoringu v danom úseku časomiery : od 35 hod :35 min.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=11,9-12 dB -                     -obsadenie TS / MIS 16 -                           -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-B01     dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-B02          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-B03              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav po ukončení  minimálnej jednotky monitoringu meraní t=72 hodín
          
   -okamžitá kvalita: SNR=11,1 dB -                             -obsadenie TS / MIS 16 -                           - priebeh SNR za t=72 hodín -    
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-C01           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-C02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-19-22.8.23-C03                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      DOKAZOVANIE č.2 v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _f=11 618 MHz_V : SNRT Morocco
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 30.7.2023 do 2.8.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Vlastné vlnovodné riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
                                                                LOF=10 250 MHz,13 V,22 kHz,11,2-11,70 GHz 

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.   

►Meteogram INCA-CE s výškou úhrnu zrážok za 24 hodín a online video ukážka znázorňujú prílev mohutnej oblačnosti sprevádzanej dažďovými prehánkami
dňa 1.8.2023 do mojej zemepisnej oblasti.Kontinuita LOCKU a stabilita príjmu bola aj napriek tomu zachovaná a nedošlo k výpadku ani na jednu sekundu.
Ako dokazuje monitoring,búrková oblačnosť spôsobila okamžitý  a dočasný prepad kvality príjmu o približne 2,5 dB_z 12 dB na 9,5 dB, a následné
nepravidelné poklesy kvality Q (výlučne v pásme rezervy zisku ) vizuálny vnem obrazu nijako nenarušili pretože ani jeden krát nedosiahli úroveň
šumového prahu SNR=7,9 dB.
           
         -video dôkaz zo zdroja shmu.sk-                                                                                                                                                                                                                  

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu-inca-ce-1-8-2023             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu-inca-ce-1-8-2023-02-ok             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu-inca-ce-1-8-2023-03-ok                                                                                                                                                                                                           

Analýza signálneho monitoringu od 30.7 do 2.8.2023 :  dosiahol som kategorizáciu stabilný príjem na 100% aj pri výrazne zhoršených
poveternostných podmienkach
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,4 dB                                                                                     

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod.+                                         
                                                                od 30.7.2023 do 2.8.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

    dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-30-7-2-8-2023-q-p-snr-n                                          

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín+
   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-30-7-2-8-2023-snr-n                
                                                                                                                                  

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

 
                                                                                                                          
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=11 618 MHz_V
               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o funkčnosti vynálezu postavenom na ultra-presných korekciách AZ/EL v rozsahu
jednotiek uhlová minúta až sekunda v presne stanovených časových úsekoch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-30-7-2-8-2023-01          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-30-7-2-8-2023-02        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-30-7-2-8-2023-03        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-30-7-2-8-2023-04                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začiatok signálneho monitoringu dňa 30.7.2023 o 18:03 SEČ a aktuálna poveternostná situácia  

          
  -kvalita pri štarte:SNR=12,1 dB -                 -obsadenie TS pri štarte dňa 30.7.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   01:02:39                                      Locked Uptime :  01:00:22                                   +22,2°C _  oblačno

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-A-01        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-A-02           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-A-03                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch video                        

Priebežný stav jednotky kvality SNR v danom úseku časomiery : od 48 hod :27 min.+ 
          
      -okamžitá kvalita: SNR=11,0 dB -                     -obsadenie TS / MIS 16 -                             -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-B-01         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-B-02       dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-B-03                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    watch multistream video                                                                                                                       
   
Priebežný stav po ukončení  minimálnej jednotky monitoringu meraní t=72 hodín
          

   -okamžitá kvalita: SNR=16,3 dB -                             -obsadenie TS / MIS 16 -                           - priebeh SNR za t=72 hodín -    
   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-C-01         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-C-02          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-C-03                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      DOKAZOVANIE č.3 v celkovej kvantite monitoringu t=73+ hodín

      PROVING > Eutelsat 21B at 21.5°E _f=11 618 MHz_V : SNRT Morocco
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 73 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 73 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 13.7.2023 do 16.7.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Vlastné vlnovodné riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
                                                                LOF=10 250 MHz,13 V,22 kHz,11,2-11,70 GHz 

                                                       Eutelsat 21B na 21,5°E : Vyžarovací diagram "Western"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                                     dxsatcs-eutelsat-21b-21.5e-footprint-western-coverage-03                                                    

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.   

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra,teploty a atmosferického tlaku zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 16.7.2023 pre zemepisnú oblasť
výkonu signálneho 
monitoringu : Lučenec/Boľkovce  _  priam ideálne poveternostné podmienky pre výkon monitoringu

                                                                                                                                                                                                                  

        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu.sk-13-7-16-7-23-shmu01                   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-shmu.sk-13-7-16-7-23-shmu02                                                                                                                                                                                                  

 

Analýza signálneho monitoringu od 13.7 do 16.7.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu na f=11 618 MHz
v percentuálnom vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek
sekundu počas dňa v monitorovanej kvantite t=73 hodín.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,0 dB                                                                                     

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod.                                         
                                                                od 13.7.2023 do 16.7.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-q-p-snr-n                                  

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 73 hodín+
           
   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-snr-only-n                                                                         
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 73+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

   
                                                                                                                          
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=11 618 MHz_V
               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o funkčnosti vynálezu postavenom na ultra-presných korekciách AZ/EL v rozsahu
jednotiek uhlová minúta až sekunda v presne stanovených časových úsekoch
-z dôvodu časovej tiesne som nestihol vykonať ďalšie detailné záznamy z výkonu  technológie SN,ale tie sú jasne čitatelné z celkového priebehu
"SNR" za t=73 hodín
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-13-16-7-23-01            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-13-16-7-23-02           dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-synchronous-nanocorrection-technology-13-16-7-23-03                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začiatok signálneho monitoringu dňa 13.7.2023 o 18:29 SEČ a aktuálna poveternostná situácia  

          
  -kvalita pri štarte:SNR=11,6 dB -                 -obsadenie TS pri štarte dňa 13.7.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:36:10                                      Locked Uptime :  00:36:10                                   +23,1°C _  oblačno
 dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-A01         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-A02            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-A03                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    

Priebežný stav jednotky kvality SNR v danom úseku časomiery : od 49 hod : 23 min.+ 
          

      -okamžitá kvalita: SNR=11,7 dB -                     -obsadenie TS / MIS 16 -                             -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-B01        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-B02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-B03                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch multistream video                                                                                                                       

 

Priebežný stav po ukončení  minimálnej jednotky monitoringu meraní t=72 hodín
          
   -okamžitá kvalita: SNR=11,5 dB -                             -obsadenie TS / MIS 16 -                           - priebeh SNR za t=72 hodín -    

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-C01            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-C02         dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-72h-signal-monitoring-13-16-7-23-C03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

 

 

►DOKAZOVANIE č.4 v celkovej kvantite monitoringu t=73 hodín

                                                          od 6 do 9.7.2023
                                                    eutelsat-21b-11618-mhz-snrt-morocco-multistream-73h-signal-monitoring-6-9.7.2023             
 

          + 17 min.                          + 31 hodín                      + 55 hodín                        + 72 hodín                                                                                                                                                                                                                                     watch video   watch video        watch video   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

►DOKAZOVANIE č.5 v celkovej kvantite monitoringu t=75 hodín

                                                       od 1 do 4.7.2023
                                                   eutelsat-21b-11618-mhz-snrt-morocco-multistream-73h-signal-monitoring-1-4.7.2023                        

     
         + 9  minút                      + 31 hodín                   + 55 hodín                     + 75 hodín
watch video   watch video   watch video   watch video
 

 

►►Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank