30.8.2023-EUTELSAT 21B/MULTISTREAM:11 618 MHz-SNRT Morocco_This is the very first,unquestionable and publicly available analysis in Europe,substantiated by multiple high-evidence demonstrations over a total duration of t=365 hours,authored by Roman Dávid.

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 21B at 21.5°E_Western (Ku)

                                                                                           
      eutelsat 21B-multistream-snrt-morocco     
                                                   
       

   Nová rubrika : 11 618 MHz_V SNRT Morocco / Multistream Dokazovanie  na výstupe z PF prodelin 4.5m

30.8.2023 :  

Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:This is the very first, unquestionable, and publicly published analysis in Europe, verified through multiple
demonstrations with high evidentiary weight over a total monitoring duration of up to t=365 hours. It delves into the topic of the possibility of achieving
a fully stable satellite reception from the Moroccan provider SNRT at f=11,618 MHz in Central Europe, authored by Roman Dávid from Lučenec."
 
Eutelsat 21B-21.5°E/DVB-S2 MULTISTREAM:Toto je vôbec prvá,nespochybnitelná a verejne publikovaná analýza v Európe,verifikovaná multinásobným
dokazovaním s vysokou dôkaznou váhou v celkovej kvantite monitorovania až t=365 hodín,ktorá rozvádza tému možnosti plne stabilného satelitného
príjmu marockého provajdera SNRT na f=11 618 MHz v strednej Európe od jej autora Romana Dávida z Lučenca .

odkaz na novinku :  Eutelsat 21B at 21.5°E-Multistream technology : 11 618 MHz - SNRT Morocco _ Multiple proving using continuous signal monitoring | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

►Eutelsat 21B at 21.5°E-DVB-S2/Multistream technology: Continuous signal monitoring / Nepretržitý signálny monitoring 

       

       MONITOROVANÁ FREKVENCIA MAROCKÉHO PROVAJDERA SNRT na f=11 618 MHz

                 PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=27 500 _ FEC=3/4 _ PLS Gold 0 _ Multistream 16-32-48-64

     dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-01   dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-02      dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-first-03                                                                                                                                                         

1,FAKTOR CELKOVEJ STABILITY SATELITNÉHO PRÍJMU : Vedecko-výskumné centrum Romana Dávida z Lučenca je opäť tým nepochybne prvým v Európe
ktorého tvrdenia o dosiahnutej príjmovej stabilite (a to aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach),sa opierajú sumárne až o päť dokazovaní
v celkovej kvantite monitoringu presne 365 hodín (15 dní)
,čo znamená že som sa v tomto prípade sústredil na celkovú DôKAZNÚ VÁHU,vo význame
čím vyššia váha dôkazov tým jednoznačnejší a zároveň dôveryhodnejší môžem byť vo svojich tvrdeniach,ale z principiálneho hľadiska
ani elementárnu jednotku monitoringu 1x72 hodín nemôžem akokoľvek spochybniť spolu s online video dôkazmi a ostáva aj naďalej minimálnou mernou
jednotkou signálneho monitoringu v centre venovanom technologickému štandardu DVB-S2/Multistream.

Téma "Sieťový manažment odberu" : 
Mnou správne navrhnutým sieťovým manažmentom odberu elektrickej energie som dosiahol že celkový odber
všetkých výkonných HW zariadení,ktoré zabezpečujú permanentný signálny monitoring dosahuje maximálne 17,2-18 Watt-ov za hodinu a  môžem ho
v podstate zanedbať pretože nepredstavuje nákladovú položku výskumov,ktorá by ma mala  "BUDIŤ ZO SNA" ani pri stovkách hodín monitorovania.
Nemôžem ovšem zabudnúť aký je dôležitý počet spustených online SW aplikácii,ktoré sú aktívne po zapnutí PC,alebo bežia neustále na pozadí,
pretože každý program alebo APP vyťažuje výpočtovú,grafickú a inú činnosť/odber procesora odlišne  a detaily v konečnom dôsledku rozhodujú
aj v tomto prípade .

in english :

TOTAL SATELLITE RECEPTION STABILITY FACTOR: Roman Dávid's Scientific Research Center from Lučenec is undoubtedly once again the first in Europe
whose claims regarding achieved reception stability (even under significantly adverse weather conditions) are supported by a cumulative total of up to five proofs,
encompassing a monitoring quantity of precisely 365 hours (15 days). This means that in this case, I focused on the overall evidential weight,
wherein the higher the weight of the evidence, the more unequivocal and trustworthy I can be in my statements. From a fundamental perspective,
I cannot in any way question even the elementary monitoring unit of 1x72 hours, along with online video proofs, and it remains the minimum measuring
unit of signal monitoring
in the center dedicated to the DVB-S2/Multistream technological standard.

Dokazovanie pravdivosti môjho tvrdenia o dosiahnutí kategorizácia "Stabilný príjem na 100%" v celkovej dĺžke monitoringu až 365 hodín : 
                                          

                                       1.7-4.7.2023 ........ trvanie monitoringu >75 hodín_ SNR peak=12,4 dB
                                       6.7-9.7.2023 ........ trvanie monitoringu >72 hodín_ SNR peak=12,2 dB
                                       13.7-16.7.2023 .... trvanie monitoringu >73 hodín_ SNR peak=12,0 dB
                                       30.7-2.8.2023  ..... trvanie monitoringu >72 hodín_ SNR peak=12,4 dB
                                       19.8-22.8.2023 .... trvanie monitoringu >73 hodín_ SNR peak=12,1 dB

          19-22.8.2023                    30.7.-2.8.2023                  13-16.7.2023                     6-9.7.2023                      1-4.7.2023
             73 hodín                           72 hodín                            73 hodín                          72 hodín                          75 hodín
        dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-08-2023-05                dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-08-2023-04                dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-03               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-02              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-faktor-stability-07-2023-01                              
                                                                                                                                               

-Táto video simulácia má úlohu demonštrovať že pokiaľ výška okamžitej kvality meraná v jednotke SNR nedosiahne minimálny/prahový odstup SNR=7,9 dB
alebo CN=7,9 dB (podľa štandardu ETSI) pre konfiguráciu tejto signálnej trasy,potom sa celá oscilácia okamžitej kvality pohybuje len v pásme rezervy zisku
a divák nepostrehne žiadny výpadok,alebo vizuálnu zmenu kvality obrazu.Ako je jasne patrné z video ukážky,pixelácia a trhanie obrazu sa demonštruje v obraze
až po dosiahnutí hladiny SNR=7,9 dB a päť vzoriek signálneho monitoringu v celkovej dĺžke až 365 hodín dokazuje že ani jeden krát okamžitá kvalita neklesla
pod SNR=8 dB a to aj pri výrazne nepriaznivých poveternostných podmienkach dažďa a vetra.Inak povedané za časovú jednotku 365 hodín
nedošlo čo i len na jednu sekundu ku krátkodobému výpadku v kontinuite LOCKU na f=11 618 MHz a celý príjem tak môžem klasifikovať
označením "Stabilný na 100%" 
a to napriek výrazne zhoršeným podmienkam čo sa týka výhľadu na signálnu dráhu satelitu Eutelsat 21B v mieste inštalácie
antény.Video simulácia zároveň dokazuje aká je použitá SW aplikácia EBSPro citlivá a presná v otázke vykresľovania výpadkov a pixelácii do súradnicového
zobrazenia.

  - video simulácia dosiahnutia šumového prahu okolo SNR=7,9 dB a jej dôsledky na vizuálny vnem -
   

in english :

The purpose of this video simulation is to demonstrate that if the instantaneous quality height, measured in the unit SNR, does not reach the minimum
or threshold SNR=7.9 dB or CN=7.9 dB
(according to the ETSI standard) for the configuration of this signal path, then the entire oscillation of instantaneous
quality only moves within the gain reserve band, and the viewer does not perceive any outage or visual change in image quality. As clearly evident from
the video clip, pixelation and image tearing are demonstrated in the image only after reaching the SNR=7.9 dB level. Five samples of signal
monitoring, totaling up to 365 hours, prove that the instantaneous quality never dropped below SNR=8 dB even in significantly adverse weather conditions
of rain and wind.
In other words, over the time unit of 365 hours, there was not a single second of short-term disruption in the LOCK continuity at f=11,618 MHz,
and I can classify the entire reception as "Stable at 100%," despite significantly deteriorated conditions regarding the line of sight to the Eutelsat 21B
satellite signal path at the antenna installation location. The video simulation also demonstrates how sensitive and precise the EBSPro software application
used is in rendering outages and pixelation into coordinate representation.
 

Poznámka k aplikácii EBSPro: posledná verzia s číslom 18.0.0.4 vykazuje aktuálne nestabilitu na PC s OS-W10 potom ako je činná viac ako 55 hodín,
čo sa prejavuje tým že posledný riadok (obsahuje štatistiku TS+stopky času monitorovania+špičku kvality SNR) skrátka zmizne vo funkcii
Signálneho analyzátora
.Celý priebeh monitoringu potom pokračuje bezchybne ďalej ale štatistické údaje o čase a špičke kvality už konečný obrazec neobsahuje.
Tieto údaje viem ale vyčítať a dokázať ich pravdivosť priamo zo súradnicového zobrazenia,preto som pokračoval v monitorovaní aj napriek strate údajov štatistiky
monitoringu v poslednom riadku.Aktuálne pri monitorovaní využívam staršiu verziu 17.0.0.1 Beta,ktorá štatistiku TS neobsahuje a funkcia Signálneho analyzátora
a monitoringu nevykazuje žiadne poruchy a pochopitelne 
medzi týmito SW verziami nie sú žiadne rozdiely v otázke výšky signálnej kvality SNR,výkonu,chybovosti
a vizualizácie kvality 
v súradnicovom zobrazení.Niekedy je možné predísť vzniku tohoto SW defektu tým že vyvoláte RESET funkcie štatistiky TS stisknutím pravého
tlačítka na myši v strede posledného riadku.

dôkaz : 
dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-ebspro-app-error-18.0.0.4.-n                

in english :

Note on the EBSPro application: The latest version numbered 18.0.0.4 is currently showing instability on PCs running OS-W10 when active for more than 55 hours.
This manifests as the last row simply disappearing in the Signal Analyzer function (containing TS statistics + monitoring time stopwatch + SNR quality peak).
The entire monitoring process then continues without issues, but the statistical data about time and quality peak are no longer included in the final pattern.
 However, I can still retrieve and prove the accuracy of this data directly from the coordinate display. Therefore, I continued monitoring despite the loss of monitoring
statistics data in the last row. Currently, for monitoring, I use an older version, 17.0.0.1 Beta, which does not include TS statistics, and the Signal Analyzer
and monitoring functions do not exhibit any disruptions. Understandably, there are no differences between these software versions in terms of SNR signal
quality, performance, error rates, and quality visualization in the coordinate display. Sometimes, you can prevent the occurrence of this defect in version
18.0.0.4 by triggering a forced RESET of the TS statistics function by right-clicking in the middle of the last row.
 

FAKTOR TYPICKEJ A KAŽDODENNEJ ŠPIČKY KVALITY v jednotke MER na výstupe z ciachovaného multistream analyzátora METEK HD : 

-Výšku typickej,alebo každodenne dosiahnutelnej amplitúdy kvality v jednotke MER na úrovni od 13,1 do 13,2 dB teraz dokážem v postupnosti piatich dní
za sebou od 24.8 do 28.8.2023 a jej výskyt si môžete overiť každý deň v časovom pásme od približne 17:00 do 22:00 CET + video dôkaz.Výška šumového prahu
pri danej konfigurácii signálnej trasy je MER=8,0 dB a pri dosiahnutí špičky kvality MER=13,1-13,2 dB signálny reťazec generuje rezervu zisku Noise Margin
NM=5-5,1 dB.

in english :

FACTOR OF TYPICAL AND DAILY QUALITY PEAK in the unit of MER at the output of the calibrated multistream analyzer METEK HD:
 
The height of the typical or daily attainable quality amplitude in the MER unit, ranging from 13.1 to 13.2 dB, can now be observed continuously over five consecutive days
from August 24th to August 28th, 2023. You can verify its occurrence every day within the time frame of approximately 17:00 to 22:00 CET, along with video evidence.
In this configuration of the signal path, the noise threshold is MER=8.0 dB. Upon reaching a quality peak of MER=13.1-13.2 dB, the signal chain generates a gain reserve
known as Noise Margin (NM) of 5-5.1 dB.

             MER=13,2 dB                 MER=13,1 dB                    MER=13,1 dB                 MER=13,1 dB                 MER=13,1 dB
              NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB                       NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB                     NM=5,1 dB
              24.8.2023                        25.8.2023                        26.8.2023                      27.8.2023                       28.8.2023
          dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-24-8-2023               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-25-8-2023               dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-26-8-2023              dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-27-8-2023             dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-vmetek-hd-peak-quality-28-8-2023                                                                      
           
                    

ANALÝZA SPEKTRA A KVALITY v jednotke MER,odstup C/N atď.  :  SNRT Morocco > f=11 618 MHz : 

                                   METEK HD                                                                                              TELEVES H90
        SNRT Morocco_IF=1368-RF=11 618 MHz : MER=13,1 dB                                     SNRT Morocco_f=11 618 MHz : CN=13,5 dB
  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-metek-hd-spectrum-analysis-n            dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-v-televes-spectrum-analysis-cn-n                                                                                                    

Typická  a každodenná špička kvality v jednotke SNR na výstupe z receivera Octagon SF 4008 4K + video ukážka

  dxsatcs-eutelsat-21b-western-multistream-reception-snrt-morocco-11618-octagon-sf-4008-peak-quality-snr-01-n                                                              

The typical quality peak over the past two months (07/08_2023) has fluctuated within the following range:
Typická špička kvality každodenne oscilovala v nasledovnom rozsahu za posledné dva mesiace : 07/08_2023

 

     MER=13,0-13,2+ dB : Multistream analyzátor Metek HD

     SNR=12,0-12,4 dB : DVB-S2/Multistream PC karta TBS 5927 + EBSPro 

     SNR=12,0-12,5+ dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD