Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2/Multistream technology-reception : The proving is visualized in continuous signal monitoring over a duration of 8x24 hours

                                                                     

 Centre for satellite reception of Multistream technology in DVB-S2 standard
                             Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         

                      Center of DVB-S2/S2X Multistream technology

        Eutelsat 5 West B-5.0°W-Transalpine : 11 013 MHz > 12 732 MHz
         Proving using continuous signal monitoring: PF Prodelin 450 cm
                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 29.11.2023 )

29.11.2023 :  Based on the example of proving through signal monitoring of Rai and Canal+ packets broadcast in the DVB-S2/Multistream
technological standard from the Eutelsat 5 West B satellite at 5.0°W, today I can demonstrate to you that I have effectively and, above all,
stably transformed the relatively high intensity of the emitted EIRP power into the resulting quality which I quantify by the signal-to-noise ratio
SNR=20>21+ dB_with the used configuration of modulation parameters of the signal path DVB-S2/8PSK/FEC=2/3.Today, I will demonstrate
the effectiveness with which I have managed to minimize the mutual spectral penetration or interference of the waves from the V to the H
quadrant and vice versa and how it relates to the resulting reception quality. I will perform a spectrum analysis with a frequency span
of only 200 kHz, visualizing the presence of two frequencies with TT&C signals etc.

 
Na príklade dokazovania v podobe signálneho monitoringu paketov Rai a Canal+,vysielaných v technologickom štandarde DVB-S2/Multistream
z objektu Eutelsat 5 West B na 5,0°W,Vám dnes dokážem že som účinne a hlavne stabilne transformoval relatívne vysokú intenzitu vyžiareného
výkonu EIRP na výslednú kvalitu ,ktorú kvantifikujem pomerom signálu k šumu SNR=20>21+ dB-pri aplikovanej konfigurácii modulačných
parametrov signálnej trasy DVB-S2/8PSK/FEC=2/3. Dnes budem ďalej demonštrovať s akou účinnosťou sa mi podarilo minimalizovať vzájomné
spektrálne prieniky vlnení 
z kvandrantu V do H a naopak a ako to súvisí s výslednou kvalitou príjmu,vykonám analýzu spektra pri rozpätí
SPAN=200 kHz,ktorá vizualizuje prítomnosť dvoch frekvencií TT&C.
 
                  

►►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multistream : Proving in the monitoring unit t=24 hours

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=8x24+ hodín 
                   Proving in total monitoring quantity t=8x24 hours

                                                                        

                                                                                              

Deň záznamu monitoringov :  od 13.11.2023 do 21.11.2023

Signálny reťazec je tvorený : 
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz
                                                               

                                                       Eutelsat 5 West B na 5,1°W : Vyžarovací diagram "TransAlpine"
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                                 
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

                                                       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-footprint-source-eutelsat-n                                                                               

► The author Roman Dávid presents arguments for the application of the "Method of proving through Signal Monitoring" in the field of satellite
reception. He is unquestionably the first in the world who started proving all the results of his scientific and research activities.
He has built a center that,as the very first,started publishing verified or validated, and therefore credible results of satellite
reception and research 
on a global scale.If you claim otherwise,please send me a link to the source that came up with this methodical
procedure of proving before me.

The methodology defined and applied by Roman Dávid unequivocally eliminates deceptive and fraudulent anti-methodology,
which is solely based on passive waiting (typically hours, days, weeks, or even months) and subsequent recording of LOCK
from the frequency spectrum or TV broadcasting. In essence, the individual merely waits for sporadically recurring peaks
in EIRP power or the occurrence of randomly recurring and anomalous weather events, followed by a temporary opportunity to
achieve LOCK or receive a broadcast signal (SAT DX). Subsequently, the individual presents this as a result of their extraordinary
abilities.

►Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu
a to z dôvodu že je tým nepochybne prvým na svete,ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti dokazovať a vybudoval
tým centrum,ktoré začalo vôbec ako prvé publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky satelitného príjmu
v globálnom meradle_ak tvrdíte opak,prosím pošlite mi odkaz na zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom dokazovania prišiel predo mňou.

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich priam "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite t=24/48/72/100 ... hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje
holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad
lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože 
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.   
                                  

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multistream : weather conditions during monitoring / poveternostné podmienky

  
Výsledky meraní o rýchlosti vetra a úhrne zrážok pre oblasť umiestnenia automatickej meteorologickej stanice v obci Boľkovce
pri Lučenci v rozpätí dní od 13 do 21.11.2023,týmto dokazujú že presne v piatich z celkovo ôsmich monitorovaných úsekoch v minimálnej
jednotke meraní t=24 hodín bol výkon monitoringu sprevádzaný dažďovými prehánkami s rôznou výškou úhrnu. (zdroj výsledkov meraní je shmu.sk)
poznámka : dňa 21.11.2023 prevládalo jasné a bezoblačné počasie bez zrážok

►Results of wind speed and precipitation measurements for the location of the automatic meteorological station in the village of Boľkovce near
Lučenec,spanning from November 13 to November 21, 2023, demonstrate that precisely in five out of the eight monitored intervals,
monitoring activity was accompanied by rain showers with varying precipitation amounts.  (source : shmu.sk)

-on 21/11/2023 clear and cloudless weather prevailed without precipitation
 

         
                                    13>14>15>16.11.2023                                                                         17>18>19>20.11.2023
       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-shmu.sk-13-16.11.2023-01n           dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-shmu.sk-14-21.11.2023-02n                                                                                                

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 11 013 V_TP B4_Rai Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR=19,8 dB : TBS 5927 & EBSpro_peak per 24 hours
MER=19,1 dB : Metek HD_peak per 10 min.
SNR=19,2 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1_peak per 10 min.


                                                                                                                       

          t=24 hours_13>14.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
 dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11013-mhz-v-rai-mux-italy-SM-01   dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11013-mhz-v-rai-mux-italy-SM-02     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11013-mhz-v-rai-mux-italy-SM-03         

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11013-mhz-v-rai-mux-italy-SM-04    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11013-mhz-v-rai-mux-italy-SM-05                                                                                         

watch video      watch video      

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 11 016 H_TP B3_Rai Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR=21,3 dB : TBS 5927 & EBSpro_peak per 24 hours
MER=19,5 dB : Metek HD_peak per 10 min.
SNR=20,8 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1_peak per 10 min.


                                                                                                                       

          t=24 hours_18>19.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11016-mhz-h-rai-mux-italy-SM-01    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11016-mhz-h-rai-mux-italy-SM-02      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11016-mhz-h-rai-mux-italy-SM-03                                                                                         

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11016-mhz-h-rai-mux-italy-SM-04   dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11016-mhz-h-rai-mux-italy-SM-05                                                                                                                                                                                        

watch video      watch video                             

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 11 179 V_TP B12_Rai Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR=21,1 dB : TBS 5927 & EBSpro_peak per 24 hours
MER=19,3 dB : Metek HD_peak per 10 min.
SNR=21,2 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1_peak per 10 min.


                                                                                                                       

          t=24 hours_14>15.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11179-mhz-v-rai-mux-italy-SM-01      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11179-mhz-v-rai-mux-italy-SM-02     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11179-mhz-v-rai-mux-italy-SM-03                                                                                                                                   

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11179-mhz-v-rai-mux-italy-SM-04     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11179-mhz-v-rai-mux-italy-SM-05                                                                                    

watch video      watch video      

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 11 637 V_TP D10_Rai Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR=20,4 dB : TBS 5927 & EBSpro_peak per 24 hours
MER=19,1 dB : Metek HD_peak per 10 min.
SNR=20,5 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1_peak per 10 min.


                                                                                                                       

          t=24 hours_15>16.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11637-mhz-v-rai-mux-italy-SM-01     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11637-mhz-v-rai-mux-italy-SM-02       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11637-mhz-v-rai-mux-italy-SM-03                                                                                                                           

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11637-mhz-v-rai-mux-italy-SM-04     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-11637-mhz-v-rai-mux-italy-SM-05                                                                                                                                     

watch video      watch video               

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 12 585 H_TP F3_Cairo Comm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR peak(24 hours) =18,5 dB : TBS 5927 & EBSpro 
MER peak(10 minutes)=18,0 dB : Metek HD
SNR peak(10 minutes)=18,5 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1


                                                                                                                       

          t=24 hours_19>20.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12 585-mhz-h-cc-mux-italy-SM-01     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12 585-mhz-h-cc-mux-italy-SM-02      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12 585-mhz-h-cc-mux-italy-SM-03                                                                                                                 

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12 585-mhz-h-cc-mux-italy-SM-04    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12 585-mhz-h-cc-mux-italy-SM-05                                                                                                                                                           

watch video      watch video                  

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 12 627 H_TP F5_Rai Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR peak(24 hours) =17,4 dB : TBS 5927 & EBSpro 
MER peak(10 minutes)=17,1 dB : Metek HD
SNR peak(10 minutes)=17,5 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1


                                                                                                                       

          t=24 hours_20>21.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12627-mhz-h-rai-mux-italy-SM-01     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12627-mhz-h-rai-mux-italy-SM-02       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12627-mhz-h-rai-mux-italy-SM-03                                                                                        

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage                                                                                     

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12627-mhz-h-rai-mux-italy-SM-04     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12627-mhz-h-rai-mux-italy-SM-05                                                                                              

watch video      watch video                

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 12 648 V_TP F8_Canal+

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR peak(24 hours) =20,7 dB : TBS 5927 & EBSpro 
MER peak(10 minutes)=19,5 dB : Metek HD
SNR peak(10 minutes)=19,2 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1


                                                                                                                       

          t=24 hours_16>17.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hours
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12648-mhz-v-Cplus-mux-france-SM-01      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12648-mhz-v-Cplus-mux-france-SM-02    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12648-mhz-v-Cplus-mux-france-SM-03                                                                                                                     

    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      

dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12648-mhz-v-Cplus-mux-france-SM-04     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12648-mhz-v-Cplus-mux-france-SM-05                                                                                                                                                             

watch video      watch video               

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2-Multistream : 12 732 V_TP F12_French Mux

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SNR peak(24 hours) =20,6 dB : TBS 5927 & EBSpro 
MER peak(10 minutes)=19,1 dB : Metek HD
SNR peak(10 minutes)=19,0 dB : Octagon SF 4008 UHD+E2/OpenATV 7.1


                                                                                                                       

          t=24 hours_17>18.11.2023                       detail on the SNR course                          peak quality in t=24 hour        
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12732-mhz-v-FR-mux-france-SM-01     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12732-mhz-v-FR-mux-france-SM-02      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12732-mhz-v-FR-mux-france-SM-03 
                                                                                                                    
    MER_peak quality in t=10 minutes             SNR_peak quality in t=10 minutes            Octagon SF 4008_online video footage      
dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12732-mhz-v-FR-mux-france-SM-04     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-12732-mhz-v-FR-mux-france-SM-05                                                                                                                                                            

watch video      watch video     

 

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multistream-satellite reception :  Frequency chart                                                                                                      

                                                                                             


-Frequency/Polarization


----------Provider/Channels----------

--- STANDARD --- --- SR ---           --- FEC --- --- FOOTPRINT--- Minimum C/N ratio
    values by ETSI

►11 013 MHz -V-
tp B4_Transalpine    
 
                                          RAI Mux 
  
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=1
    35 300 2/3                     Transalpine 6,6 dB
                                            RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=3
        
  
 
                                          RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=5
                          
►11 016 MHz -H-
tp B3_Transalpine   
 
                                          RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream  ID=1
    35 300 2/3                     Transalpine  

 
                                         RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=4
                         

 
                                         RAI Mux
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=9
                           
►11 179 MHz -V-
tp B12_Transalpine
 
                                         RAI Mux
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=4
    35 300 2/3                     Transalpine  6,6 dB

 
                                         RAI Mux 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=5
                          
                                          RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=6
                       
►11 637 MHz -V-
tp D10_Transalpine
 
                                         RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=1
    35 300 2/3                    Transalpine  6,6 dB
    
 
                                         RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=7
                         
    
 
                                         RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=8
                          
                                           RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=10
                         
►12 585 MHz -H-
tp F3_Transalpine    
 
                                         RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 262140
Multistream ID=1
    35 500 2/3                     Transalpine  6,6 dB
                                            RAI Mux
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 262140
Multistream ID=11
                           
►12 627 MHz -H-
tp F5_Transalpine   
 
                                           RAI Mux
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=1
    35 300 2/3                     Transalpine  6,6 dB
                                             RAI Mux
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=2
                         
   
 
                                           RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=3
                           
  
 
                                           RAI Mux
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 131070
Multistream ID=5
                         
►12 648 MHz -V-
tp F8_Transalpine
 
                                        French Mux DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 121212 
Multistream ID=1
 29 500      8/9                Transalpine  10,7 dB
                                        
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 121212
Multistream ID=2
                        
                                          
 
 
DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 121212
Multistream ID=3
                       
►12 732 MHz -V-
tp F12_Transalpine
 
                                        French Mux DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 50416 
Multistream ID=1
 29 500      8/9                Transalpine  10,7 dB
                                           DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 50416
Multistream ID=4
                       
                                           DVB-S2/8PSK
PLS GOLD : 50416 
Multistream ID=6
                      
 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

►►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Multistream-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank