Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-DVB-S2/Multistream technology-PF Prodelin 450 cm : Applied technology for reception in the KU band _ TT&C , measuring C/N levels , spectral penetration etc

                                                                     

 Centre for satellite reception of Multistream technology in DVB-S2 standard
                             Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         

                      Center of DVB-S2/S2X Multistream technology

        Eutelsat 5 West B-5.0°W-Transalpine : 11 013 MHz > 12 732 MHz
                     Applied technology for reception in the KU band
                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Note : In this scientific and research center, the functionality of a technological process and invention called Synchronous Nanocorrections,
authored by Roman Dávid from Lučenec, is systematically proven, and it is also the only place where you can encounter the benefits of this technology. 

Upozornenie : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu a vynálezu s názvom 
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

 

                                                                ( Last update date: 29.11.2023 )

29.11.2023 :  Based on the example of proving through signal monitoring of Rai and Canal+ packets broadcast in the DVB-S2/Multistream
technological standard from the Eutelsat 5 West B satellite at 5.0°W, today I can demonstrate to you that I have effectively and, above all,
stably transformed the relatively high intensity of the emitted EIRP power into the resulting quality which I quantify by the signal-to-noise ratio
SNR=20>21+ dB_with the used configuration of modulation parameters of the signal path DVB-S2/8PSK/FEC=2/3.Today, I will demonstrate
the effectiveness with which I have managed to minimize the mutual spectral penetration or interference of the waves from the V to the H
quadrant and vice versa and how it relates to the resulting reception quality. I will perform a spectrum analysis with a frequency span
of only 200 kHz, visualizing the presence of two frequencies with TT&C signals etc.

 
Na príklade dokazovania v podobe signálneho monitoringu paketov Rai a Canal+,vysielaných v technologickom štandarde DVB-S2/Multistream
z objektu Eutelsat 5 West B na 5,0°W,Vám dnes dokážem že som účinne a hlavne stabilne transformoval relatívne vysokú intenzitu vyžiareného
výkonu EIRP na výslednú kvalitu ,ktorú kvantifikujem pomerom signálu k šumu SNR=20>21+ dB. pri aplikovanej konfigurácii modulačných
parametrov signálnej trasy DVB-S2/8PSK/FEC=2/3. Dnes budem ďalej demonštrovať s akou účinnosťou sa mi podarilo minimalizovať vzájomné
spektrálne prieniky vlnení 
z kvandrantu V do H a naopak a ako to súvisí s výslednou kvalitou príjmu,vykonám analýzu spektra pri rozpätí
SPAN=200 kHz,ktorá vizualizuje prítomnosť dvoch frekvencií s povelovými,riadiacimi ai.signálmi TT&C.

                  

►►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multistream : PF Prodelin 450 cm & Applied reception technology

     
       11 013 MHz_V / Multistream : Rai 1 HD      11 013 MHz_V / Multistream : services     11 013 MHz_V / Multistream : MS isid=1
      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-rai1-first-01    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-rai1-first-02   dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-rai1-first-03                                                                                                                                    
                          
                             Installed dish :  [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
              dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-pf prodelin-450cm-installed-reflektor-n                                                    
 
Pri prevažujúco stabilnej a zároveň vysokej úrovni intenzity vyžiareného výkonu okolo EIRP=41-45 dBW vysielaných nosných
v technologickom štandarde DVB-S2/Multistream,ktoré sú z hľadiska signálneho pokrytia koncentrované do vyžarovacieho zväzku
Transalpine družice Eutelsat 5 West B na 5,0°W,
som sa z podstaty princípov vlnovej fyziky prioritne sústredil na čo najúčinnejšie
potlačenie miery vzájomných spektrálnych ingerencií vlnení sústredených do kvadrantov rovín V a H. Alebo synonymicky
vysvetlené na čo navyššiu mieru vzájomnej izolácie kvandrantov rovín vlnení V a H,ktorá sa pri navrhnutej technológii
v systémovom riešení v ohnisku symetrického reflektora Prodelin 450 cm pohybovala od 35 do 38 dB v závislosti od
spracovanej frekvencie.
Ako dokazuje analýza spektra,ani táto miera izolačných chrarakteristík pri danej výške intenzity výkonu EIRP,nezabezpečuje úplné
od-izolovanie kvandrantov rovín vlnení V a H a aj naďalej dochádza ku vzájomným,ale len miernym, spektrálnym prienikom vlnení
ale len v jednej časti frekvenčného spektra od 12 500 do 12 750 MHz.

Aj napriek tomu sa mi v praxi podarilo dosiahnúť exemplárne výsledky príjmu so špičkami kvality od SNR=17,4 dB na f=12 627 MHz_H
až do SNR=21,3 dB na f=11 016 MHz_H kde čistá rezerva v kvalite príjmu prevyšuje 14 dB,
a to napriek tomu že až šesť dní,z celkovo
ôsmych,sprevádzali signálny monitoring dážďové prehánky s rôznou výškou úhrnu.Dokazuje to že som nečakal na ideálne poveternostné
podmienky a v monitoringu som postupoval bez prestávky 8 dní.
►ENG : In the predominantly stable and simultaneously high level of radiated power intensity around EIRP=41-45 dBW
of transmitted carriers in the DVB-S2/Multistream technological standard, which, in terms of signal coverage, is concentrated into the Transalpine
beam of the satellite Eutelsat 5 West B at 5.0°W, I have, by the nature of the principles of wave physics, focused primarily on the most
effective suppression of the degree of mutual spectral intrusion (penetration) of waves concentrated in the quadrants of the V and
H planes.
I focused on achieving the highest degree of mutual isolation of the quadrants of V and H wave planes, which, in the proposed technology
within the system solution at the focal point of the symmetrical Prodelin 450 cm reflector, ranged from 35 to 38 dB depending on the processed
frequency.
As demonstrated by the spectrum analysis,even this level of isolation characteristics at the given intensity level of EIRP,
does not ensure sufficient isolation of the V and H wave plane quadrants, and their mutual diffusion continues,but only in one part of the
frequency spectrum from 12 500 to 12 750 MHz.
Nevertheless, in practice, I managed to achieve exemplary reception results with quality peaks ranging from SNR=17.4 dB at f=12 627 MHz
to SNR=21.3 dB at f=11 016 MHz_H,
where the clean reserve in reception quality exceeds up to 14 dB, despite signal monitoring being
accompanied by rainfall for up to six out of the total eight days, with varying intensity totals. This demonstrates that I did not wait for ideal weather
conditions and proceeded with uninterrupted monitoring for 8 days."

                          H spectrum                                                        V spectrum                                                             H spectrum
              10 972 V-Fransat : V <> H :                        the spectral intrusion of planes V and H                 the intrusion of vertical waves into the H spectrum    
        the spectral intrusion is equal to zero                                   is negligibly low                              is clearly visualized only in this part of the fr. spectrum 
      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-V to H-spectral intrusion-w              dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-V to H-spectral intrusion-part 2-w                     dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-V to H-spectral intrusion-part 3-w                                                                                                                       

 
 

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multi Input Stream: PF Prodelin 450 cm & Synchronous Nanocorrections

 
 
►Pri priam extrémne vysokých a hlavne stabilných úrovniach kvality,čo je príčinou prečo som sa rozhodol vykonať dokazovanie len v minimálnej
jednotke t=24 hodín,som sa rozhodol aplikovať moju techológiu Synchrónnych nanokorekcii len na dvoch transpondéroch TP F3 a F5,
pri ktorých výška rezervy v kvalite dočasne dosahovala v nočných hodinách "relatívne najnižšie úrovne okolo 7,5-8 dB".
 

►The extremely high and notably stable levels of quality are the reason why I chose to perform the validation only in the minimal unit of t=24 hours.
I applied my technology of Synchronous Nanocorrections specifically to two transponders,TP F3 and F5, as during nighttime hours,
the quality reserve temporarily reached "relatively lowest levels around 7,5-8 dB."

-12 585 MHz_H Cairo Communication: Just after Synchronous nanocorrection I reached the peak quality SNR=18,5 dB per unit t=24 hours                        

                  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-synchronous-nanocorrections-01                 dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-synchronous-nanocorrections-02            

-12 627 MHz_H Rai Mux : C_An anomaly of unknown origin occurred approximately fifteen minutes after synchronous nanocorrection.

                         -A-                                                                -B-                                                                -C-
                    cca + 1 dB / SNR                                     cca + 1,5 dB / SNR                                                                                                                       
    dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-synchronous-nanocorrections-12626 H-SN01       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-synchronous-nanocorrections-12626 H-SN02       dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-synchronous-nanocorrections-12626 H-SN03                                                                                             
                                
     

Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine: 10 972 MHz_V Fransat _ Televes H60 / Metek HD / TBS 5927+EBSpro

-porovnávacia báza kvality v jednotke Modulačná chyba MER na výstupe z dvoch analyzátorov Televes H60 + Metek HD a pre porovnanie
tretí výsledok meraní v jednotke odstup Signálu od Šumu SNR na výstupe z TBS 5927+EBSPro                                                                                                     


-
Quality comparison base in the unit of Modulation Error Ratio (MER) on the output from two Televes H60 + Metek HD analyzers. For comparison,
the third measurement result is in Signal-to-Noise Ratio (SNR) at the output from the TBS 5927 card + EBSPro SW.

-10 972 MHz_V Fransat : DVB-S2/8PSK/FEC=2/3 _ 

                       Televes H60                                                Metek HD                                                 TBS 5927+EBSpro
                       MER=19 dB                                              MER=19,1 dB                                                SNR=20,2 dB
                      LKM=12+ dB                                             LKM=12+ dB                                                Margin=13,6 dB

  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-10970-fransat-quality-televesh60-01      dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-10970-fransat-quality-metek hd-02         dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-10970-fransat-quality-tbs5927-03                                                                                                                                               


►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine : C/N ratio measurements on DVB-S2/Multistream carriers

     11 013 V             11 016 H             11 179 V           11 637 V            12 585 H           12 627 H          12 648 V           12 732 V

   C/N= 23,2 dB      C/N=28,2 dB      C/N=26,9 dB     C/N=23,4 dB      C/N=23,9 dB      C/N=20,1 dB     C/N=24 dB         C/N=23,9 dB

 dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-11 013-mhz-V-01  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-11 016-mhz-H-02 dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-11 179-mhz-V-03  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-11 637-mhz-V-04  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-12 585-mhz-H-05  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-12 627-mhz-H-06 dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-12 648-mhz-V-07  dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-CN ratio-measuring-12 732-mhz-V-08                                                                                                                                                                   

-C/N ratio measurements at the exact frequency f=11 637 MHz could not be performed (C/N=1 dB)

►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine : Beacon frequency and TT&C _ Telemetry Tracking and Comand 

                  
                                 TT&C (V) : 11 199,8 MHz                                 TT&C (H) : 12 502 MHz          

                   dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-TT&C- telemetry-tracking-comand-frequency-11199.8-mhz-01           dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-dvb-s2-multistream-technology-reception-TT&C- telemetry-tracking-comand-frequency-12501.99-mhz-02                                                                                 

                                                          

Eutelsat 5 West B at 5.0°W : satellite beam diagrams for the KU band,technical parameters etc...

                                                                                   source : eutelsat.com

              Europe downlink coverage                          Transalpine downlink coverage                            Algeria downlink coverage

      dxsatcs-eutelsat-5 west B-europe-downlink-coverage-source-eutelsat.com        dxsatcs-eutelsat-5 west B-transalpine-footprint-source-eutelsat        dxsatcs-eutelsat-5 west B-algeria-downlink-coverage-source-eutelsat.com       
                                                                                                                                           

Eutelsat 5 West B at 5.0°W : UPLINK & DOWNLINK Frequency Plan

 

                                                                source : eutelsat.com

                    dxsatcs-eutelsat-5 west B-frequency-plan-uplink-source-eutelsat.com       dxsatcs-eutelsat-5 west B-frequency-plan-downlink-source-eutelsat.com                                                                              

                                                                                                                                              

►►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-Transalpine-Multistream-reception : analysis of used HW, weather conditions...

                   
 
Eutelsat 5 West B at 5,0°W-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 
LNB for KU band SMW Q-PLL type R+O
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 12 750 MHz , linear -V+H-
Field strenght meters Metek HD,Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5927
Date of measurement 11/2023
Elevation angle 29.6°
Weather conditions specific weather conditions are given for each measurement
Air temperature specific temperatures are listed for each measurement
Altitude above sea level 194 m
 
                                     

Installed dish :  [D=450 cm+370 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) 

                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-prodelin-450-cm-n                                                            
                                  
                                                                                  

►►Eutelsat 5 West B at 5.1°W-Multistream technolohy standard-satellite reception: frequency spectrum analysis

                  ►10 700 > 11 700 MHz_V : LOF=9.75 GHz                              ►12 200 > 12 750 MHz_V : LOF=11.25 GHz  
                       
              dxsatcs-eutelsat-5 west B-dvb-s2-multistream-technology-reception-frequency-spectrum-analysis-vertcal-10700-11700-n                     dxsatcs-eutelsat-5 west B-dvb-s2-multistream-technology-reception-frequency-spectrum-analysis-vertcal-12200-12750-n                                                                                                  
                                                                                                                                                                       
                                 
                  ►10 700 > 11 700 MHz_H : LOF=9.75 GHz                              ►12 200 > 12 750 MHz_H : LOF=11.25 GHz

             dxsatcs-eutelsat-5 west B-dvb-s2-multistream-technology-reception-frequency-spectrum-analysis-horizontal-10700-11700-n                      dxsatcs-eutelsat-5 west B-dvb-s2-multistream-technology-reception-frequency-spectrum-analysis-horizontal-12200-12750-n                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

►►Eutelsat 5 West B at 5.0°W-copyright : Research project 

 

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank