nss-12-57e-central-asia-beam-reception

       dxsatcs logo              
     nss-12-57-e-east-africa-ethiosat-baner-final-small

 

 

                  Center of EthioSat - satellite tv service reception                                                        

   NSS 12 at 57.0°E-Central Asia beam : 11 566 H_11 585 H_11 610 H

                                                 by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                         (Last update date : 24.11.2021)

24.11.2021 : Analýza mimoriadnej situácie po prerušení satelitnej distribúcie celej platformy Ethiosat Ethópia,čo následne súviselo
s jedinečnou možnosťou analyzovať nezarušené frekvenčné spektrum od 11 566 do 11 610 H v ktorom operujú tri pakety sústredené do
vyžarovacieho zväzku Central Asia > 11 566 H + 11 585 H + 11 610 H.

►►►NSS 12 at 57.0°E-Central Asia beam-reception :  11 566 H > 11 585 H > 11 610 H

►Mimoriadna situácia / Analýza prípadu : Táto štúdia analyzuje vzájomné vzťahy v otázke dočasnej možnosti stabilného príjmu
z vyžarovaciaho diagramu Stredná Ázia,potom čo bola dňa 21.11.2021 o 23:21 SEČ kompletne (ale len dočasne na jednotky hodín)
prerušená satelitná distribúcia celej siete Ethiosat Ethiópia zo všetkých frekvencii f=11 105+11 165+11 545+11 605 MHz družice
NSS 12 na 57°E v diagrame Východná Afrika.Kedže dané frekvenčné pásmo od 10 950 MHz do 11 700 MHz GHz zdielajú v horizontálnej
polarízácii podľa stanoveného frekvenčného plánovania transpondérové kapacity dvoch vyžarovacích diagramov EAH_East Africa + CAH_
Central Asia s mixovanou šírkou pásma BW=54/36 MHz dochádza tu v niekoľkých prípadoch k čiastočnému frekvenčnéhu prekrytiu,
čo nielen v mojom mieste príjmu (ale aj v mnohých iných častiach Európy) je v priamom vzťahu s nemožnosťou dosiahnutia
každodennej a stabilnej formy
príjmu z nosných frekvencií f=11 585 MHz_H a 11 610 MHz_H.

poznámka : stabilný model príjmu z frekvencií f=11 585 H + 11 610 H v diagrame Stredná Ázia bol potvrdený v niektorých regionóch prevažne
severnej a východnej Európy

Okamih prerušenia satelitnej distribúcie platformy Ethiosat Etiópia z družice NSS 12 na 57°E : 21.11.2021 o 23:21 SEČ_bol som online
                                              dôkaz z monitoringu : NO LOCK Last seen : 2021-11-21 _ 23:21:49

-o príčinách tejto mimoriadnej situácie teraz nebudem špekulovať,pretože som si ich nezisťoval (napr. technická porucha na uplinku_sám som ich identifikoval
niekoľko,mimoriadne nepriaznivé poveternostné vplyvy,plánovaná odstávka (vysoko nepravdepodobné) atď...

                   f0=11 545 H Ethiosat : v okamihu vypnutia dosahovala kvalita príjmu takmer SNR=13 dB_dôkaz je v monitoringu
                   dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-01-stav03-momet-vypnutia-sat-distribucie-n

Frekvenčné plánovanie provajdera SES Astra dokazuje fakt že celá transpondérová kapacita polarizovaná v H.polarizácii z dvoch vyžarovacích diagramov
EAH_East Africa + CAH_Central Asia súčasne alebo paralelne zdiela jedno frekvenčné pásmo od 10 950 do 11 700 MHz a dochádza tu k čiastočnému
frekvenčnému prekrytiu aplikovanej šírky pásma nosných,čo v niektorých častiach európskej zóny vylučuje možnosť stabilného príjmu frekvencii f=11 585+11 610 H
sústredených do vyžarovacieho diagramu Stredná Ázia.Dôkazom pravdivosti predchádzajúceho tvrdenia je fakt že spektrálnu aktivitu tv paketu
stredoázijskej republiky Tadžikistan na f=11 585 H neuvádza v prehľade ani jeden z dvoch najväčších prehľadov TVR vysielania na svete
a naopak
autor Roman Dávid a jeho najväčšie vedecko-výskumné centrum na satelitný príjem v Európe,Afrike ... dnes ako prvý verejne dokáže jeho aktívnu
satelitnú distribúciu v analýze spektra.

                                     10 950 - 11 700 MHz _linear V+H                     12 250 - 12 750 MHz_linear V+H

             
  nss-12-57-e-east-frequency-plan-ku-band-source-ses-astra-n

                                                                                                                                    

                                                                       download pdf document                                                                 
                                                       NSS 12_ Frequency plan for KU+C band

Popis stavu pred prerušením satelitnej distribúcie siete Ethiosat z družice NSS 12 :

Kedže základom pokroku je výskum a vývoj nepochybujem že podobne ako ja,si už väčšina z Vás vypočítala a vyrobila svoj vlastný
prototyp vlnovodu-ov pre vlnové dĺžky pásma KU okolo λ=2,56 cm (f=11 700 MHz)
za účelom výskumu šírenia elektromagnetických
vlnení vo vlnovodoch rôznych tvarov, napríklad vo vzťahu k faktoru vodivosti použitéhu kovu,ktorým sú pokryté vnútorné steny vlnovodu,
alebo napríklad vzhľadom k návrhu a realizácii (mimoriadne dôležitého) prírubového transformátora na výstupe vlnovodu na ktorom sa dá
úplne bežne stratiť aj  ! 1-1,5 dB !  z výslednej kvality pri jeho nesprávnom návrhu a realizácii atď...Tu hľadajte odpoveď prečo nájdete
v rôznych diskusiách stovky mylných príspevkov o tom že po výmene jednopolaritného LNB s  prírubou WR 62 s typickou hodnotou šumového
čísla NF=0,8 dB za univerzálny LNB s prírubou C120 s typickou hodnotou šumového čísla NF=0,3 dB  ? dochádza ? k  rastu v kvalite o 1-2 dB ?!
a dokonca jeden anglický výrobca tieto prevažne zavádzajúce tvrdenia uvádzal na svojej úvodnej stránke ako jeden z dôvodov nutnej výmeny LNB ?!

Pred viac ako desiatimi rokmi (a po X-tom pokuse na sekundárnom žiariči Prodelin s D=370 cm) som vykonal zásadnú korekciu na jednom
z prototypov vlnovodu (pre spektrum frekvencii KU pásma) a konkrétne v jednom rozmere som sa korekciou výrazne vzdialil od tabuľkovo
daného rozmeru pre toto frekvenčné spektrum.

Výsledkom mojich výskumov s týmto typom vlnovodu bol nasledovný : v porovnaní s dovtedy referenčným systémovým riešením
od známej americkej firmy som dosiahol nespochybnitelný rast signálnej kvality v priemere o  +1,2-1,5 dB/f na frekvenciách s relatívne najvyššou intenzitou
výkonu_EIRP od 30 do 33 dBW a naopak "status quo"
alebo bez zmeny v kvalite (<0,3 dB) na frekvenciách s najnižšou intenzitou výkonu.Rast sa potvrdil
aj v spodnej_83°E aj vo vrchnej časti fr.spektra_91,5°E: 10 950-11 700+12 500-12 750 MHz

poznámka k číslu <0,3 dB : pri neustálej oscilácii špičky kvality je mimoriadne zložité potvrdiť jej rast v ráde jednotiek desatín z  jedného "dB" ,čo je dôvodom prečo
dnes nedokazujem funkciu vlnovodu na orbitálnych pozíciách
λ=91,5° s eleváciou 3,3° a λ=83° s eleváciou 8,8° ,ale na referenčnej frekvencii f0=11 545 H
paketu Ethiosat,kde sa výsledok mojej vedecko-výskumnej činnosti dá jednoznačne dokázať vo význame: "Porovnajte si priebeh v kvalite predtým a teraz"
a zhodnoťte či došlo k zmene,alebo nie.

Testy kvality a stupňa oscilácie som v tom čase vykonával pri príjme indických DTH platforiem Reliance Big TV (DTH platforma po premenovaní na Independent TV
skrachovala 12.6.2019) a TATA Sky. Jednou z dôležitých sprievodných zmien,bol pokles amplitúdy okamžitej oscilácie signálu minimálne o 1/3,ktorá je tým
typickým sprievodným a výrazne degradujúcim faktorom pri príjme všetkých družíc s veľkosťou elevačného uhla pod približne 15°a paralyzuje kvalitu príjmu
každej frekvencie
.(vychádzajúc z pomeru G/T_pod T nespadá len šumové číslo prvého zosilňovača,ale aj útlm v anténnom systéme a tepelný šum samotného sekundárneho
žiariča,ktorý je vo vzťahu k aplikovanej veľkosti elevačného/výškového uhla.Najviac sú týmto pomerom a  s tým súvisiacou permanentnou osciláciou
v intenzite výkonu pri nízkych elevačných uhloch paralyzované satelitné systémy inštalované v tých najsevernejších častich Európskeho kontinentu, čo je samozrejme
nutné zohľadniť  pri návrhu signálneho reťazca a hlavne priemeru sekundárneho žiariča _typicky 20-50+ cm aj pri príjme DTH vysielania .

nezaškodí trochu zemepisu v nasledovnom príklade pre úplných začiatočníkov :
príklad : veľkosť elevácie len 11,2° pre geostacionárne družice Eutelsat Hotbird 13 B/C/E na λ=13°, je nutné nastaviť v prístavnom meste Murmansk na poloostrove Kola,
ktoré je zároveň tým najväčším mestom za severným polárnym kruhom a naopak veľkosť elevácie až 44,6° pre rovnakú konšteláciu družíc Hotbird v hlavnom meste
Grécka-Athény.

A práve tento typ môjho staronového vlnovodu z roku 2009 s jedným neštandardným/netabuľkovým rozmerom som aplikoval pri nasledujúcom
dokazovaní v podobe kontinuálne/neprerušovane vykonávaného signálneho monitoringu na referenčnej frekvencii f0=11 545 H satelitnej siete Ethiosat
až do momentu celkového vypnutia jej satelitnej distribúcie dňa 21.11.2021 o 23:21 SEČ. Nasledujúca vizualizácia dosiahnutej kvality na referenčnej frekvencii "f0"
v celkovej dĺžke t=30+43 (73) hodín s :

1,doteraz nikdy nedosiahnutou typickou výškou kvality od SNR=11,3 dB do SNR=12,2 dB počas celého dňa (špička kvality SNR=12,9 dB)
2,doteraz nikdy nedosiahnutou minimálnou mierou oscilácie špičky kvality len okolo +/- 0,45 dB

nech Vám poslúžia ako dôkaz pravdivosti mojich tvrdení v porovnaní so stavom na "f0" zo dňa 5>7.9.2021 a 11>13.9.2021,pričom na základe monitoringu
referenčnej frekvencie "f0",môžem s pravdepodobnosťou , ktorá hraničí s istotou vylúčiť že by provajder SES Astra menil signálne pokrytie smerom
na európsky kontinent,alebo že by došlo k navýšeniu vysielaného výkonu za posledné 3 mesiace,prípadne že by môj zemepisný bod odrazu začal patriť
do územia pokrytia postranného laloka vysielacej antény
atď (pretože aj takého prípady sa v praxi už vyskytli). Fyzikálne vlastnosti aplikovaného staronového
vlnovodu som testoval s jednopolaritným LNB SMW s fázovým závesom PLL (LOF stabilita +/- 25 kHz) s frekvenciou LO=10 GHz a LO=9,75 GHz
s plne porovnatelnými výsledkami,alebo inak povedané na výsledný priebeh mal výber frekvencie oscilátora len zanedbatelne malý vplyv.

                                                                                                                                    
                                                                   Aktuálny stav 11/2021

      Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1x30 + 1x43 hodín
                          Continuous monitoring of signal parameters

                                                                           
                                                                                                          

                    TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,9 dB                                                                       SNR peak=12,2 dB                                                          
                        
               celkový čas signálneho monitoringu : 30 hod. : 54 min.                                                  celkový čas signálneho monitoringu : 43 hodín
                                   od 20.11.2021 do 21.11.2021                                                                                           od 22.11.2021 do 24.11.2021

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-01-n      dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-ethiosat-ethiopia-signal-monitoring-02-final-n                                                                                                          

          watch video                watch video                                               watch video           watch video                                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    
                                   Pre porovnanie : Predchádzajúci stav 09/2021

      Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 2x48 hodín
                       Continuous monitoring of signal parameters

                               

                           TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=10,6 dB                                                             SNR peak=10,7 dB                                                         
                        
               celkový čas signálneho monitoringu : 48 hod. :05 min. : 15 sec.                                        celkový čas signálneho monitoringu : 48 hod. :09 min. : 59 sec.
                                       od 5.9.2021 do 7.9.2021                                                                                              od 11.9.2021 do 13.9.2021

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-48h-signal-monitoring-5-6-7-09-2021-n          dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545-h-48h-signal-monitoring-11-12-13-09-2021-n                       

                                                                                                                                    

►Popis stavu po prerušení celej satelitnej distribúcie siete Ethiosat z družice NSS 12 :

Potom čo bola presne o 23:21 SEČ dňa 21.11.2021 kompletne vypnutá satelitná distribúcia televíznej siete Ethiosat z družice NSS 12 vo vyžarovacom diagrame
"Východná Afrika", sa v Európe otvorila tá jedinečná možnosť analyzovať nezarušené (vzájomne neprekryté) frekvenčné spektrum od 11 566 do 11 610 MHz
v ktorom vysielajú tri pakety z vyžarovacieho diagramu "Stredná Ázia".
Ako to dokazuje analýza frekvenčného spektra H-vektora vlnenia, nejednalo sa o totálny
výpadok všetkých nosných v diagrame "Východná Afrika", pretože satelitná distribúcia operátora Mediavision UAE na f=10 985 H ostala aktívna aj po vypnutí
siete Ethiosat viď: Carrier LOCK.

                                                > PRED VYPNUTÍM <                                                                                                         > PO VYPNUTÍ <

         NSS 12 at 57° E : typický čiže aj dnešný stav fr.spektra H vektora vlnenia              NSS 12 at 57° E : stav vo fr.spektre H vektora po kompletnom vypnutí        
                Ethiosat Ethiopia : 11 105 H+11 165 H+11 545 H+11 605 H                                                            satelitnej distribúcie siete Ethiosat
  dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-H-spectrum-typical-n   dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-H-spectrum-after-n                                                                                                                                       

Družica NSS 12 na 57,0°E-vyžarovací diagram Central Asia :

                                                     NSS 12 na 57,0°E : Vyžarovací diagram Central Asia / Stredná Ázia
                                     zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                                 
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : ses.com

                        nss12-57e-central-asia-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-n                                     

Družica NSS 12 na 57,0°E-vyžarovací diagram Central Asia : Analýza frekvenčného spektra transpondérov CAH 6+CAH 7

⇒ Analýza frekvenčného spektra týmto dokazuje,že po dočasnom odpojení celej satelitnej distribúcie siete Ethiosat na f0=11 545 H+11 605 H
sa v Európe otvorila možnosť dočasne stabilného príjmu všetkých troch frekvencii v spektre H vektora od 11 566 do 11 610 MHz sústredených
                                                                        do vyžarovacieho diagramu "Central Asia"                                  

                     dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-H-spectrum-analysis-first-n                     

         
Družica NSS 12 na 57,0°E-vyžarovací diagram Central Asia : Analýza kvality

⇒11 566 H_DVB-S2/8PSK_SR=10 750_FEC=3/4 : paket Teleradiocom Tadžikistan
⇒ Kvalita príjmu : MER=10,8 dB _ Noise Margin NM=2,7 dB

dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11566-h-teleradiocom-tajikistan-01   dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11566-h-teleradiocom-tajikistan-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11566-h-teleradiocom-tajikistan-03                                                                                                                                                                                                                                                                     

11 585 H_DVB-S2/8PSK_SR=10 750_FEC=3/4 : paket Teleradiocom Tadžikistan
⇒Kvalita príjmu : MER=10,8 dB _ Noise Margin NM=2,7 dB

dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-01    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11585-h-teleradiocom-tajikistan-03                                                                                          

                                                                                                                                                      

11 610 H_DVB-S2/8PSK_SR=18 750_FEC=3/4 : paket CRRT Uzbekistan
⇒Kvalita príjmu : MER=11,1 dB _ Noise Margin NM=3,0 dB

dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-01    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-02    dxsatcs.com-nss-12-57-e-central-asia-beam-reception-11610-h-CRRT-uzbekistan-03                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       
autor štúdie : Roman Dávid _ v Lučenci dňa 24.11.2021